Zákon o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov 261/2011 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 05.08.2011
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Byty, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD41DS1EUPP2ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 261/2011 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 134/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

účel, rozsah a podmienky poskytovania dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov (ďalej len „náhradný ...

b)

charakteristiku náhradného bytu.

§ 2 - Účel dotácií

Dotácie sa poskytujú na financovanie obstarania

a)

náhradného bytu,

b)

technickej vybavenosti, ktorou je

1.

vodovodná prípojka a verejný vodovod,2)

2.

kanalizačná prípojka a verejná kanalizácia3) vrátane čistiarne odpadových vôd,4)

3.

prípojka elektrickej energie,

4.

prípojka plynu alebo

5.

miestna komunikácia vrátane verejného osvetlenia a odstavných plôch (ďalej len „miestna komunikácia“), ...

c)

pozemku.

§ 3 - Obstaranie náhradného bytu
(1)

Dotácia na obstaranie náhradného bytu podľa § 2 písm. a) sa poskytuje na

a)
výstavbu náhradného bytu v bytovom dome,5) v polyfunkčnom dome6) alebo v rodinnom dome,5)
b)
výstavbu náhradného bytu získaného nadstavbou alebo prístavbou v bytovom dome, v polyfunkčnom dome, ...
c)
stavebné úpravy ostatných budov na bývanie,5) nebytových budov alebo stavebné úpravy nebytového priestoru, ...
d)
kúpu náhradného bytu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
e)
kúpu a dokončenie rozostavaného náhradného bytu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome alebo v rodinnom ...
f)
kúpu a rekonštrukciu náhradného bytu v bytovom dome, v polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome,
g)
kúpu nebytového priestoru a jeho rekonštrukciu, ktorou sa získa náhradný byt,
h)
rekonštrukciu bytu vo vlastníctve obce v budove na bývanie, na ktorú bolo právoplatné kolaudačné rozhodnutie ...
(2)

Na obstaranie náhradného bytu podľa odseku 1 písm. a), b), d), e), f) a g) možno poskytnúť dotáciu v ...

(3)

Na stavebné úpravy podľa odseku 1 písm. c) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, ...

(4)

Na rekonštrukciu bytu podľa odseku 1 písm. h) možno poskytnúť dotáciu v rozsahu 100 % oprávnených nákladov, ...

(5)

Ak sa náhradný byt obstaráva spoločne s nájomnými bytmi podľa osobitného predpisu,8) dotácia podľa tohto ...

§ 4 - Obstaranie technickej vybavenosti
(1)

Dotácia na obstaranie technickej vybavenosti podľa § 2 písm. b) sa poskytuje na

a)
výstavbu technickej vybavenosti podmieňujúcej výstavbu a užívanie náhradných bytov,
b)
kúpu a dokončenie technickej vybavenosti podmieňujúcej nadobudnutie a užívanie náhradných bytov,
c)
kúpu technickej vybavenosti podmieňujúcej užívanie náhradných bytov.
(2)

Na obstaranie technickej vybavenosti podľa odseku 1 sa poskytuje dotácia v rozsahu 100 % oprávnených ...

a)
900 eur na vodovodnú prípojku,
b)
1 700 eur na kanalizačnú prípojku a čistiareň odpadových vôd,
c)
1 600 eur na miestnu komunikáciu,
d)
700 eur na prípojku elektrickej energie,
e)
900 eur na prípojku plynu.
(3)

Dotácia podľa odseku 1 sa poskytuje len na obstaranie technickej vybavenosti, ktorá je podmienkou užívania ...

§ 5 - Obstaranie pozemku
(1)

Dotácia na obstaranie pozemku podľa § 2 písm. c) sa poskytuje na

a)
kúpu pozemku, ktorý podmieňuje obstaranie budovy na bývanie s výhradne náhradnými bytmi,
b)
kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemku prislúchajúceho k obstarávanému náhradnému bytu podľa § 3 ...
(2)

Plocha pozemku, na ktorý sa poskytuje dotácia, môže presiahnuť plochu zastavanú budovou na bývanie najviac ...

(3)

Dotácia sa poskytuje maximálne vo výške 10 800 eur na jeden náhradný byt, najviac však

a)
180 000 eur na jednu budovu na bývanie s 11 až 25 bytmi,
b)
288 000 eur na jednu budovu na bývanie s 26 až 50 bytmi,
c)
360 000 eur na jednu budovu na bývanie s viac ako 50 bytmi.
(4)

Oprávnenými nákladmi na účel podľa odseku 1 je cena, ktorá sa preukazuje znaleckým posudkom a kúpnou ...

§ 6 - Oprávnené náklady
(1)

Oprávnenými nákladmi na účel podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), c) a h) a § 4 ods. 1 písm. a) sú náklady ...

(2)

Oprávnenými nákladmi na účel podľa § 3 ods. 1 písm. d) a § 4 ods. 1 písm. c) je cena, ktorá sa preukazuje ...

(3)

Oprávnenými nákladmi na účel podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 písm. b) je dohodnutá cena, ktorá ...

(4)

Oprávnenými nákladmi na účel podľa § 3 ods. 1 písm. f) a g) je dohodnutá cena, ktorá sa preukazuje kúpnou ...

(5)

Do oprávnených nákladov podľa odsekov 1 až 4 sa nezahŕňajú náklady na inžiniersku činnosť, expertízne ...

(6)

Suma dotácie vypočítaná podľa § 3 až 5 sa zaokrúhli na celé desiatky eur smerom nadol.

(7)

Suma dotácie a výška limitov oprávnených nákladov uvedená v § 3 a 4 sa upraví každoročne vždy k 1. januáru ...

(8)

Ak index zmeny cien stavebných prác príslušnej skupiny klasifikácie stavieb zistený Štatistickým úradom ...

(9)

Suma dotácie a výška limitov oprávnených nákladov vypočítaná podľa odseku 7 sa zaokrúhľuje na celé eurá ...

(10)

Suma dotácie a výška limitov oprávnených nákladov podľa odseku 8 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá Ministerstvo ...

§ 7 - Podmienky poskytnutia dotácie
(1)

Žiadateľom o poskytnutie dotácie podľa § 2 (ďalej len „žiadateľ“) je obec.

(2)

Podmienkou na poskytnutie dotácie podľa § 2 je, že žiadateľ

a)
preukáže, že obstarávaním náhradných bytov zabezpečuje plnenie povinnosti vyplývajúcej z osobitného ...
b)
prenajme náhradné byty len nájomcom podľa osobitného predpisu,12)
c)
neprevedie vlastnícke právo k náhradnému bytu okrem nájomcu na inú osobu, nezriadi ani inej osobe neumožní ...
d)
pri realizácii zabezpečí na stavbe dohľad odborným technickým dozorom, ktorý vykonáva fyzická osoba ...
e)
súčasne s kolaudačným rozhodnutím predloží ministerstvu záverečné technicko-ekonomické hodnotenie stavby ...
f)
preukáže oprávnenosť nákladov spôsobom podľa § 6 ods. 1 až 4.
(3)

Splnenie podmienok poskytnutia dotácie žiadateľ preukazuje

a)
rozhodnutím o priznaní nároku na bytovú náhradu,14) ak ide o splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. ...
b)
dokladom o zabezpečení odborného technického dozoru, ak ide o splnenie povinnosti podľa odseku 2 písm. ...
§ 8 - Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)

Písomnú žiadosť o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) podáva žiadateľ ministerstvu prostredníctvom ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa,
b)
údaje o stavbe,
c)
výpočet požadovanej výšky dotácie,
d)
súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného predpisu,16) ...
e)
údaje o počte a izbovitosti náhradných bytov v stavbe.
(2)

Prílohou k žiadosti sú doklady, ktoré preukazujú splnenie podmienok ustanovených týmto zákonom.

(3)

Žiadosť sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví ministerstvo opatrením vydaným v Zbierke zákonov ...

(4)

Žiadosť sa úradu podáva priebežne.

(5)

Ak obstaranie náhradných bytov podmieňuje aj obstaranie súvisiacej technickej vybavenosti a pozemku, ...

(6)

Úrad odtlačkom úradnej pečiatky a podpisom jeho zodpovedného zamestnanca potvrdí na žiadosti overenie ...

(7)

Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, zaradí úrad v zozname žiadostí podľa dátumu ...

(8)

Úrad zašle ministerstvu do 30 dní odo dňa prijatia žiadosti do výšky limitu určeného ministerstvom nadväzne ...

(9)

Žiadosti, ktoré splnili podmienky na poskytnutie dotácie, ale boli nad výšku limitu určeného ministerstvom, ...

(10)

Žiadosti, ktoré nesplnili podmienky na poskytnutie dotácie, vráti úrad žiadateľovi do 60 dní odo dňa ...

(11)

Žiadateľ, ktorému bola žiadosť vrátená podľa odseku 10, môže podať podnet na preskúmanie správnosti ...

(12)

Ministerstvo preskúma v lehote do 30 dní odo dňa doručenia podnetu postup úradu pri posudzovaní žiadosti ...

(13)

Ministerstvo po posúdení žiadostí poskytne dotácie do výšky sumy vyčlenenej na účely podľa § 2 na príslušný ...

§ 9 - Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)

Dotáciu poskytuje ministerstvo na základe zmluvy uzavretej medzi žiadateľom a ministerstvom.

(2)

Zmluva o poskytnutí dotácie ( ďalej len „zmluva“) obsahuje najmä

a)
údaje o zmluvných stranách,
b)
údaje o stavbe,
c)
výšku poskytnutej dotácie a podmienky jej čerpania,
d)
spôsob plnenia záväzkov zmluvných strán,
e)
spôsob použitia dotácie podľa osobitného predpisu,17)
f)
spôsob nakladania s náhradnými bytmi financovanými podľa tohto zákona,
g)
údaje o počte a izbovitosti náhradných bytov v stavbe.
§ 10 - Informačný systém
(1)

Ministerstvo spravuje informačný systém, ktorý obsahuje

a)
údaje uvádzané v žiadosti a prílohách k žiadosti,
b)
výšku poskytnutej dotácie,
c)
plnenie zmluvných podmienok.
(2)

Informácie podľa odseku 1 ministerstvo zbiera a uchováva najmenej desať rokov po ukončení zmluvného ...

(3)

Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle

a)
úplné znenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich poskytovanie dotácií v jeho pôsobnosti, ...
b)
schválený rozpočet na dotácie podľa ich účelu pre daný rozpočtový rok a návrh rozpočtu na nasledujúce ...
c)
každoročne do 31. decembra informačný materiál obsahujúci informácie pre žiadateľa nevyhnutné na podanie ...
d)
všetky schválené žiadosti aj so sumami žiadaných a poskytnutých dotácií vrátane dátumu schválenia, výšky, ...
e)
všetky neschválené žiadosti vrátane dátumu a dôvodu neschválenia žiadosti, a to do 60 dní od neschválenia ...
f)
vyhodnotenie výsledkov už poskytnutých dotácií,
g)
často kladené otázky súvisiace s dotáciami,
h)
zoznam uzavretých zmlúv.
§ 11 - Vymedzenie charakteristiky náhradných bytov
(1)

Náhradným bytom je byt, ktorého podlahová plocha je najviac

a)
90 m2 pre byt so štyrmi obytnými miestnosťami,
b)
75 m2 pre byt s tromi obytnými miestnosťami,
c)
60 m2 pre byt s dvomi obytnými miestnosťami,
d)
45 m2 pre byt s jednou obytnou miestnosťou.
(2)

Do podlahovej plochy bytu sa okrem obytných miestností započítava aj plocha balkóna, lodžie alebo terasy ...

a)
vstupný priestor,
b)
priestor na varenie,
c)
priestor na uskladnenie potravín,
d)
priestor na osobnú hygienu.
(3)

Súčet plôch balkóna, lodžie a terasy prislúchajúcich k náhradnému bytu nesmie presiahnuť 10 % z podlahovej ...

(4)

Náhradné byty musia mať centrálne alebo diaľkové vykurovanie alebo elektrické alebo plynové etážové ...

(5)

Priestor na osobnú hygienu musí byť vybavený splachovacím záchodom a vaňou alebo sprchovacím kútom.

(6)

Priestor na varenie musí byť vybavený zariadením na varenie a pečenie jedál a na uskladnenie riadu a ...

(7)

Povrchová úprava stien vnútorných konštrukcií v priestore na osobnú hygienu a v priestore na varenie ...

(8)

Povrchová úprava podláh musí byť realizovaná v konečnom prevedení keramickou dlažbou, plávajúcou podlahou ...

§ 12 - Splnomocňovacie ustanovenie

Obsah záverečného technicko-ekonomického hodnotenia stavby predkladaného podľa § 7 ods. 2 písm. e) ustanoví ...

§ 13 - Prechodné ustanovenie

Úprava podľa § 6 ods. 7 sa prvýkrát vykoná k 1. januáru 2013.

§ 14 - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 3)  § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 4)  § 2 písm. o) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 5)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 6)  § 5 ods. 2 zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb.
 • 8)  § 4 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
 • 9)  § 536 až 565 Obchodného zákonníka.
 • 10)  § 588 až 610 Občianskeho zákonníka.
 • 11)  § 12 ods. 1 zákona č. 260/2011 Z. z.
 • 12)  § 2 ods. 3 písm. a) zákona č. 260/2011 Z. z.
 • 13)  § 2 zákona č. 136/ 1995 Z. z. o odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe a o zmene a doplnení ...
 • 14)  § 9 zákona č. 260/2011 Z. z.
 • 15)  § 13 zákona č. 260/2011 Z. z.
 • 16)  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore