Zákon o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 260/2011 účinný od 01.07.2016

Platnosť od: 05.08.2011
Účinnosť od: 01.07.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD84DS2EUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 260/2011 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1 - Predmet zákona

Tento zákon upravuje právne vzťahy pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom a podmienky poskytnutia ...

§ 2 - Rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na byty

a)
v domoch vydaných oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov1) alebo v domoch, kde časť domu bola vydaná ...
b)
v domoch alebo častiach domov, ku ktorým bolo oprávnenej osobe rozhodnutím súdu určené vlastníctvo v ...
c)
v domoch, o ktorých prebieha súdne konanie o ich vydanie podľa osobitných predpisov1) alebo súdne konanie ...
d)
v domoch, ktoré boli súčasťou prevodu majetku štátu na iné osoby podľa osobitného predpisu2) alebo ktoré ...
e)
v domoch alebo častiach domov vo vlastníctve fyzických osôb, ich dedičov alebo iných osôb, ktoré tieto ...
(2)

Na účely tohto zákona sa za nájom, ktorý vznikol podľa § 871 ods. 1 a 4 Občianskeho zákonníka, považuje ...

(3)

Tento zákon sa vzťahuje na

a)
nájomcu, ktorým je osoba v nájomnom vzťahu s prenajímateľom bytu podľa odseku 1 a spoločný nájomca,
b)
spoločne posudzované osoby žijúce v domácnosti s nájomcom v byte podľa odseku 1, ktorými sú
1.
jeho potomkovia, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona žijú s nájomcom ...
2.
osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona žijú v domácnosti s nájomcom aspoň tri roky, počas ktorých ...

Zánik nájmu bytu

§ 3
(1)

Prenajímateľ bytu podľa § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) môže vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu ...

(2)

Prenajímateľ bytu podľa § 2 ods. 1 písm. c) môže vypovedať nájom bytu bez uvedenia dôvodu do dvoch mesiacov ...

(3)

Nájom bytu podľa § 2 ods. 1, o ktorom sa vedie súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu, ...

(4)

Prenajímateľ uvedený v odsekoch 2 a 3 doručí do vlastných rúk nájomcovi a obci príslušnej na konanie ...

(5)

Výpoveď nájmu bytu prenajímateľ doručí nájomcovi do vlastných rúk a kópiu výpovede nájmu bytu obci príslušnej ...

(6)

Nájomca, ktorý má nárok na bytovú náhradu a nájomca, o ktorého nároku nebolo právoplatne rozhodnuté, ...

§ 3a

Prenajímateľ bytu, ktorý nepodal výpoveď nájmu bytu podľa § 3 ods. 1 alebo nájomca bytu podľa § 2 ods. ...

§ 4 - Výška nájomného za byt
(1)

V bytoch, v ktorých nájom bytu skončí podľa tohto zákona, môže prenajímateľ jednostranne zvýšiť dohodnuté ...

a)
v roku 2011 o 20 % z výšky nájomného vypočítaného ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona,
b)
v rokoch 2012 až 2015 každoročne o 20 % z výšky nájomného vypočítaného v predchádzajúcom roku.
(2)

Oznámenie o jednostrannom zvýšení nájomného je prenajímateľ povinný doručiť nájomcovi do vlastných rúk. ...

(3)

Povinnosť platiť zvýšené nájomné vzniká dňom, ktorý je uvedený v oznámení o jednostrannom zvýšení nájomného, ...

§ 5 - Materiálna bytová núdza, vlastný byt a bytová náhrada
(1)

Ak sa nájom skončí podľa tohto zákona, nárok na bytovú náhradu má len nájomca bytu podľa § 2 ods. 1, ...

(2)

Materiálnou bytovou núdzou je stav, keď nájomca a ani žiadna zo spoločne posudzovaných osôb

a)
nemá vlastný byt podľa odseku 3,
b)
nevlastní nehnuteľný majetok podliehajúci deklarácii majetku podľa § 6 a ktorý spĺňa podmienky uvedené ...
(3)

Vlastným bytom na účely tohto zákona je byt, ktorý

a)
má nájomca alebo niektorá zo spoločne posudzovaných osôb vo výlučnom vlastníctve alebo ktorý majú tieto ...
b)
spĺňa technické parametre bytovej náhrady podľa odseku 6, ktorá by žiadateľovi patrila v prípade, že ...
c)
sa nachádza v katastrálnom území obce alebo v územnom obvode okresu, v ktorom sa nachádza byt uvedený ...
(4)

Bytovou náhradou na účely tohto zákona je náhradný nájomný byt podľa osobitného predpisu,3) nachádzajúci ...

(5)

Za vypratávaný byt možno nájomcovi a spoločne posudzovaným osobám poskytnúť len jednu bytovú náhradu. ...

(6)

Nájomcovi a spoločne posudzovaným osobám, ktorí sa nachádzajú v materiálnej bytovej núdzi, sa poskytne ...

a)
s jednou obytnou miestnosťou pre jednu fyzickú osobu,
b)
s dvomi obytnými miestnosťami pre dve až tri fyzické osoby,
c)
s tromi obytnými miestnosťami pre štyri až päť fyzických osôb,
d)
so štyrmi obytnými miestnosťami pre šesť a viac fyzických osôb.
(7)

Nájomné v byte, ktorý je bytovou náhradou, upravujú cenové predpisy.

§ 6 - Deklarácia majetku
(1)

Žiadateľ je povinný ku dňu podania písomnej žiadosti o bytovú náhradu (ďalej len „žiadosť“) deklarovať ...

(2)

Deklarácii majetku podľa odseku 1 podlieha nehnuteľný majetok nájomcu a spoločne posudzovaných osôb ...

(3)

Žiadateľ je povinný deklarovať majetok podľa odseku 1 bezodkladne aj po podaní žiadosti až do právoplatnosti ...

a)
nadobudne vlastný byt, iný nehnuteľný majetok alebo hnuteľný majetok podliehajúci deklarácii majetku ...
b)
niektorá zo spoločne posudzovaných osôb nadobudne vlastný byt, iný nehnuteľný majetok alebo hnuteľný ...
(4)

Od 15. septembra 2011 sa na účely deklarácie majetku neprihliada na

a)
predaj vlastného bytu žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby,
b)
právny úkon žiadateľa alebo spoločne posudzovanej osoby, ktorým sa zmenšil ich majetok bez primeraného ...
c)
vznik podielového spoluvlastníctva, vecného bremena doživotného užívania, záložného práva a nájmu na ...
(5)

Právny úkon, ktorým sa zmenšil majetok bez primeraného protiplnenia, je na účely tohto zákona bezodplatný ...

Konanie o nároku na poskytnutie bytovej náhrady
§ 7
(1)

Žiadateľ podá po doručení výpovede nájmu bytu od prenajímateľa podľa § 3 do 30. septembra 2012 žiadosť ...

(2)

Žiadateľ, ktorý je nájomcom bytu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c), alebo žiadateľ, ktorý užíva byt uvedený ...

(3)

Žiadateľ, ktorý je nájomcom bytu uvedeného v § 2 ods. 1 písm. c), podá žiadosť do dvoch mesiacov od ...

(4)

Žiadateľ, ktorý užíva byt uvedený v § 2 ods. 1 písm. a), b), d) a e) a ktorý je predmetom súdneho sporu ...

(5)

Na konanie o nároku na poskytnutie bytovej náhrady (ďalej len „konanie“) je príslušná obec, v ktorej ...

§ 7a

Žiadateľ, ktorý nepodal žiadosť podľa § 7 ods. 1, a žiadateľ, ktorému bol vypovedaný nájom bytu alebo ...

§ 8
(1)

Predbežná žiadosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu ...
b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu spoločne ...
c)
označenie bytu a adresu, kde sa nachádza, údaj o počte obytných miestností, údaj o podlahovej ploche ...
d)
súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného predpisu.6) ...
(2)

Žiadosť obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu ...
b)
meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresu trvalého pobytu spoločne ...
c)
označenie bytu a adresu, kde sa nachádza, údaj o počte obytných miestností, údaj o podlahovej ploche ...
d)
súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejňovaním údajov uvedených v žiadosti podľa osobitného predpisu.6) ...
(3)

Prílohou predbežnej žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu. ...

a)
kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu,
b)
deklarácia majetku podľa § 6 a vyhlásenie nájomcu a spoločne posudzovaných osôb o úplnosti a pravdivosti ...
(4)

Na základe písomnej výzvy obce žiadateľ doplní v lehote určenej obcou ďalšie údaje a podklady týkajúce ...

§ 9
(1)

Konanie sa začína podaním žiadosti obci.

(2)

Účastníkom konania je žiadateľ.

(3)

Obec preskúma údaje žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb uvedené v žiadosti; najmä preskúma, či žiadateľ ...

(4)

Ak žiadosť spĺňa náležitosti podľa § 8 ods. 2 a 3, obec o žiadosti rozhodne v lehote 90 dní od jej doručenia. ...

(5)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie bytovej náhrady, obec rozhodne o priznaní nároku na bytovú ...

(6)

O opravnom prostriedku proti rozhodnutiu obce podľa odseku 5 rozhoduje súd.

(7)

Obec zapíše žiadateľa do zoznamu podľa odseku 8 na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku ...

(8)

Obec vedie zoznamy žiadateľov oddelene pre každý z náhradných nájomných bytov podľa § 5 ods. 6. Zoznamy ...

§ 10
(1)

Obec rozhodne o zániku nároku na bytovú náhradu, ak

a)
do poskytnutia bytovej náhrady vyjde najavo, že žiadateľ prestal spĺňať podmienky nároku na poskytnutie ...
b)
vyjde najavo, že nárok na poskytnutie bytovej náhrady sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých ...
(2)

Ak zanikol nárok na bytovú náhradu podľa odseku 1, obec vyčiarkne žiadateľa zo zoznamu žiadateľov podľa ...

(3)

Žiadateľ je povinný vypratať byt, ktorý je bytovou náhradou, do dvoch mesiacov od

a)
právoplatnosti rozhodnutia obce o zániku nároku na bytovú náhradu podľa odseku 1,
b)
odmietnutia poskytnutej bytovej náhrady žiadateľom z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 4.
(4)

Poskytnutú bytovú náhradu môže žiadateľ odmietnuť, ak

a)
nespĺňa všeobecné technické požiadavky na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie ...
b)
nie je v súlade s § 5 ods. 6,
c)
nie je v stave spôsobilom na jej riadne užívanie a neumožňuje plný a nerušený výkon práv spojených s ...
(5)

Ak žiadateľ odmietne poskytnutú bytovú náhradu podľa odseku 4, obec odstráni nedostatky, pre ktoré žiadateľ ...

§ 11 - Oprávnenia obce
(1)

Orgány verejnej správy a právnické osoby, ktoré z úradnej moci alebo vzhľadom na predmet svojej činnosti ...

(2)

Ak právnická osoba súčinnosť podľa odseku 1 neposkytne, obec jej môže uložiť poriadkovú pokutu do 331 ...

(3)

Obec, ktorá vedie zoznamy žiadateľov podľa § 9 ods. 8, má nárok na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu ...

§ 12 - Povinnosti obce
(1)

Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 , ...

(2)

Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu ...

a)
do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímateľ doručil ...
b)
do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.
(3)

Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu ...

a)
do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímateľ doručil ...
b)
do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.
(4)

Bytovú náhradu poskytne obec z bytov vo vlastníctve obce alebo náhradných nájomných bytov obstaraných ...

(5)

Ak obec neposkytne bytovú náhradu podľa odsekov 1 až 3, každý mesiac zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu ...

(6)

Obec zašle údaje o žiadateľoch vedených v zoznamoch podľa § 9 ods. 8 Ministerstvu dopravy, výstavby ...

§ 13 - Nájomná zmluva
(1)

Obec uzavrie so žiadateľom, ktorému poskytne bytovú náhradu podľa § 5 ods. 4, nájomnú zmluvu na dobu ...

(2)

Nájomná zmluva podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)
identifikačné údaje prenajímateľa a nájomcu,
b)
zoznam osôb tvoriacich spoločne domácnosť nájomcu,
c)
údaje o predmete nájmu,
d)
začiatok nájmu,
e)
dobu nájmu,
f)
výšku mesačného nájomného,
g)
výšku úhrady za plnenia spojené s užívaním bytovej náhrady a spôsob jej výpočtu,
h)
opis stavu bytovej náhrady a opis jej príslušenstva,
i)
identifikáciu a odpis stavu elektromeru, plynomeru a vodomeru,
j)
podrobné podmienky pre uskutočňovanie zmien stavu a vybavenia bytovej náhrady,
k)
podmienky skončenia nájmu,
l)
predkupné právo nájomcu podľa osobitného predpisu.8)
(3)

Nájomná zmluva môže obsahovať aj dohodu o finančnej zábezpeke, ktorá nesmie presiahnuť výšku šesťmesačného ...

(4)

Finančná zábezpeka podľa odseku 3 slúži na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých ...

(5)

Po skončení nájmu bytu vráti obec finančnú zábezpeku nájomcovi do 30 dní zníženú o sumu finančných pohľadávok ...

(6)

Nájomnú zmluvu možno uzavrieť najskôr po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na budovu ...

(7)

Pred uzavretím nájomnej zmluvy je obec povinná umožniť nájomcovi prehliadku bytovej náhrady.

(8)

Na nájomnú zmluvu uzatvorenú podľa tohto zákona a na práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe nájomnej ...

§ 14 - Nakladanie s bytovými náhradami

Ak zanikol nájom, ktorý bol založený nájomnou zmluvou podľa § 13, podmienky ďalšieho nájmu bytových ...

§ 15 - Spoločné ustanovenia
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní10) okrem lehoty podľa ...

(2)

Na doručovanie výpovede nájmu bytu podľa § 3 sa vzťahujú ustanovenia § 105 a 106 Civilného sporového ...

§ 16 - Splnomocňovacie ustanovenie

Vzor žiadosti, vzor predbežnej žiadosti a vzor deklarácie majetku ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 16a - Prechodné ustanovenia
(1)

Žiadosti, o ktorých obec nerozhodla do účinnosti tohto zákona, sa posudzujú podľa tohto zákona.

(2)

Žiadateľ, ktorý podľa doterajšej právnej úpravy nespĺňal podmienky na poskytnutie bytovej náhrady a ...

(3)

Na výdavky spojené so sťahovaním nájomcu a spoločne posudzovaných osôb, ktorým bola poskytnutá bytová ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z. z., ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia § 4, 4a, 5 až 8 a 11 sa nevzťahujú na reguláciu cien nájmu bytov podľa osobitného predpisu.2)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) § 4 zákona č. 260/2011 Z. z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom ...

2.

V § 17 ods. 1 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitným predpisom2)“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad zákon č. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzťahov rehoľných rádov a kongregácií ...
  • 2)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
  • 3)  Zákon č. 261/2011 Z. z. o poskytovaní dotácií na obstaranie náhradných nájomných bytov.
  • 4)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
  • 5)  § 43b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
  • 6)  § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • 7)  § 56 až 61 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z., ktorou ...
  • 8)  § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ...
  • 9)  Zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní.
  • 10)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore