Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 26/2002 účinný od 01.02.2002 do 30.03.2011


Platnosť od: 25.01.2002
Účinnosť od: 01.02.2002
Účinnosť do: 30.03.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolný systém, Bezpečnosť a obrana štátu, Živnostenské podnikanie, Zahraničný obchod

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 26/2002 účinný od 01.02.2002 do 30.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 26/2002 s účinnosťou od 01.02.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje podmienky dovozu a vývozu niektorých druhov tovaru a technológií podliehajúcich ...

(2)

Orgány štátnej správy zodpovedné za uplatňovanie kontrolného režimu sú povinné zohľadňovať ...

(3)

Tento zákon sa nevzťahuje na tovar, ktorého použitie a nakladanie s ním upravujú osobitné predpisy.1) ...

§ 2
Kontrolovaný tovar
(1)

Na účely tohto zákona sa za kontrolovaný tovar podliehajúci kontrolnému režimu podľa § 1 ods. ...

Kontrolovaným tovarom sú najmä

a)

zariadenia, zostavy, výrobky, ich časti a súčasti, materiály, počítačové vybavenie, chemické ...

b)

technológie, ktorými sa rozumejú informácie a výrobnotechnické poznatky v zhmotnenej podobe alebo ...

c)

vedomosti, zručnosti a poznatky o kontrolovaných tovaroch a technológiách, ktoré majú charakter ...

(2)

Za kontrolovaný tovar sa na účely dovozu, vývozu a na účely sprostredkovateľských činností ...

(3)

Zoznam kontrolovaného tovaru podľa odsekov 1 a 2 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 3
Dovoz, vývoz a sprostredkovateľské činnosti, ktorých predmetom je kontrolovaný tovar
(1)

Fyzická osoba s trvalým3) alebo dlhodobým4) pobytom na území Slovenskej republiky alebo právnická ...

(2)

Za vývoz kontrolovaného tovaru sa považuje aj prenos počítačového programu (softvéru) alebo ...

(3)

Sprostredkovateľskou činnosťou podľa tohto zákona je činnosť sprostredkovateľa (odsek 1) smerujúca ...

§ 4
Povinnosti dovozcu, vývozcu, vlastníka alebo iného užívateľa a sprostredkovateľa kontrolovaného <span class="shorten">...</span>
(1)

Dovozca je povinný

a)

najmenej počas troch rokov od dovozu kontrolovaného tovaru a v prípade vlastníctva ku kontrolovanému ...

1.

názov a číselné označenie tovaru podľa zoznamu kontrolovaného tovaru,

2.

množstvo a hodnotu tovaru,

3.

označenie dovozného povolenia,

4.

umiestnenie kontrolovaného tovaru,

5.

pri každej zmene vlastníka alebo užívateľa kontrolovaného tovaru meno a adresu nového vlastníka ...

6.

účel použitia kontrolovaného tovaru a

7.

príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej ...

b)

pri prevode vlastníckych alebo užívateľských práv ku kontrolovanému tovaru písomne upozorniť ...

c)

v prípade likvidácie kontrolovaného tovaru viesť evidenciu o jeho zlikvidovaní v lehote uvedenej ...

d)

umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi (§ 25 až 30) a poskytnúť potrebnú súčinnosť ...

(2)

Vývozca je povinný

a)

predložiť ministerstvu potvrdenie o konečnom použití kontrolovaného tovaru vyhotovené príslušným ...

b)

na žiadosť ministerstva mu predložiť po skončení vývozu potvrdenie o overení dodávky vydané ...

c)

najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k vývozu kontrolovaného ...

1.

názov a číselné označenie tovaru podľa zoznamu kontrolovaného tovaru,

2.

množstvo a hodnotu tovaru,

3.

označenie vývozného povolenia,

4.

dátum predaja kontrolovaného tovaru,

5.

meno a adresu zahraničného zmluvného partnera a konečného užívateľa,

6.

účel použitia kontrolovaného tovaru a

7.

príslušné doklady vrátane obchodných zmlúv, záruk o použití, dokladov o prípadnej výrobnej ...

d)

umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi (§ 25 až 30) a poskytnúť potrebnú súčinnosť ...

(3)

Vlastník alebo iný užívateľ kontrolovaného tovaru je povinný užívať kontrolovaný tovar len ...

(4)

Sprostredkovateľ je povinný

a)

najmenej počas piatich rokov od konca kalendárneho roku, v ktorom došlo k sprostredkovaniu kontrolovaného ...

b)

umožniť kontrolu vykonávanú kontrolnými orgánmi podľa § 27 a 30 a poskytnúť im potrebnú súčinnosť ...

§ 5
Orgány štátnej správy v oblasti kontrolného režimu
(1)

Orgánom štátnej správy v oblasti kontrolného režimu je ministerstvo.

(2)

Inými orgánmi štátnej správy v oblasti kontrolného režimu sú:

a)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zahraničných vecí"), ...

b)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo obrany"),

c)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra"),

d)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva"),

e)

Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a colné úrady (ďalej len „colný orgán"),

f)

Slovenská informačná služba,

g)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky (ďalej len „úrad jadrového dozoru").

§ 6
Pôsobnosť ministerstva
a)

spolupracuje s príslušnými orgánmi iných krajín, zabezpečuje medzinárodné vzťahy na úrovni ...

b)

rozhoduje o odvolaní vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol colný orgán pri výkone kontroly ...

c)

vedie evidenciu žiadostí o povolenie na dovoz, vývoz a sprostredkovateľskú činnosť týkajúcich ...

d)

vydáva pre potreby zahraničných osôb medzinárodné dovozné certifikáty,

e)

udeľuje a odníma povolenia na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru vrátane povolenia na vývoz softvéru ...

f)

udeľuje povolenia na sprostredkovateľskú činnosť týkajúcu sa kontrolovaného tovaru (ďalej len ...

g)

vedie evidenciu dovozcov a vývozcov využívajúcich na dovoz a vývoz kontrolovaného tovaru všeobecné ...

h)

vedie evidenciu sprostredkovateľov,

i)

kontroluje v spolupráci s inými orgánmi štátnej správy (§ 5 ods. 2) dodržiavanie tohto zákona, ...

j)

ukladá sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.

§ 7
Spolupráca ministerstva s inými orgánmi štátnej správy
(1)

Iné orgány štátnej správy (§ 5 ods. 2) pri výkone činností podľa osobitných predpisov7) na ...

(2)

Iné orgány štátnej správy poskytujú vyjadrenia podľa odseku 1 v lehote do 30 dní od doručenia ...

a)

zahraničnopolitických záujmov,

b)

bezpečnostných záujmov,

c)

obchodných záujmov,

d)

ochrany colného územia,

e)

zabezpečenia jadrovej bezpečnosti a nešírenia jadrových zbraní.

(3)

Ak lehota na poskytnutie vyjadrenia podľa odseku 2 nie je postačujúca, iný orgán štátnej správy ...

(4)

Vyjadrenia iných orgánov štátnej správy v prípadoch udelenia alebo odňatia povolenia majú pre ...

(5)

Colný orgán vedie evidenciu dovezeného a vyvezeného kontrolovaného tovaru podľa § 29.

§ 8
Povoľovacie konanie

Doviezť kontrolovaný tovar, vyviezť kontrolovaný tovar a vykonať sprostredkovateľskú činnosť ...

§ 9
Individuálne povolenie
(1)

Individuálne povolenie je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce dovozcovi alebo vývozcovi ...

(2)

Písomnú žiadosť o udelenie individuálneho povolenia predkladá dovozca alebo vývozca ministerstvu ...

(3)

Žiadosť o udelenie individuálneho povolenia musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu ...

b)

identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého ...

c)

meno, sídlo a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera alebo tuzemského zmluvného partnera, ...

d)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)

e)

názov kontrolovaného tovaru podľa príslušných dokladov [§ 4 ods. 1 písm. a) a ods. 2 písm. ...

f)

názov krajiny, z ktorej sa má kontrolovaný tovar doviezť alebo do ktorej sa má kontrolovaný tovar ...

g)

účel použitia kontrolovaného tovaru,

h)

názov a sídlo, prípadne trvalý alebo dlhodobý pobyt konečného užívateľa kontrolovaného tovaru, ...

i)

návrh na dobu platnosti individuálneho povolenia.

(4)

Žiadosť o individuálne povolenie treba doložiť

a)

návrhom na uzavretie zmluvy o budúcej zmluve9) o kúpe kontrolovaného tovaru alebo už uzavretou ...

b)

pri vývoze potvrdením o konečnom použití kontrolovaného tovaru vyhotoveným príslušným orgánom ...

c)

povolením úradu jadrového dozoru v prípade dovozu a vývozu jadrových materiálov alebo špeciálnych ...

d)

na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi riadne posúdenie žiadosti.

(5)

Ak vývozca vyváža kontrolovaný tovar [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)] prostredníctvom faxu alebo iným ...

(6)

Individuálne povolenie je neprenosné, nepodlieha prevodu a prechodu práv, exekučnému,11) konkurznému12) ...

(7)

Vzor žiadosti o udelenie individuálneho povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 10
Udelenie individuálneho povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho povolenia v lehote do 90 dní od predloženia žiadosti. ...

(2)

Rozhodnutie obsahuje

a)

obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu ...

b)

identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého ...

c)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)

d)

názov kontrolovaného tovaru, jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, jeho ...

e)

meno a sídlo, prípadne obchodné meno a miesto podnikania zahraničného zmluvného partnera a meno ...

f)

dobu platnosti individuálneho povolenia,

g)

ďalšie podmienky individuálneho povolenia vyplývajúce zo záväzkov, ktorými je Slovenská republika ...

h)

dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.

(3)

V rozhodnutí ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho ...

§ 11
Oznámenie o vykonaní dovozu alebo vývozu
(1)

Dovozca alebo vývozca oznámi ministerstvu objem vykonaného dovozu alebo vývozu po jeho skončení, ...

(2)

Ak sa nevyužije individuálne dovozné povolenie alebo individuálne vývozné povolenie, dovozca alebo ...

§ 12
Neudelenie individuálneho povolenia
a)

dovozca alebo vývozca nesplnil podmienky podľa § 9 alebo

b)

dovozca alebo vývozca porušil v súvislosti s touto činnosťou všeobecne záväzné právne predpisy ...

c)

dovozca alebo vývozca nedodržal povinnosť požiadať o predbežný súhlas na rokovanie so zahraničným ...

d)

dovozom alebo vývozom sa ohrozia zahraničnopolitické, bezpečnostné a obchodné záujmy Slovenskej ...

e)

nie sú splnené podmienky podľa osobitných zákonov.2), 5), 10)

§ 13
Odňatie individuálneho povolenia
(1)

Ministerstvo udelené povolenie odníme, ak

a)

bolo udelené na základe nepravdivých alebo neúplných údajov,

b)

je to odôvodnené zahraničnopolitickými a bezpečnostnými záujmami Slovenskej republiky,

c)

neboli dodržané podmienky určené v udelenom povolení.

(2)

V prípadoch podľa odseku 1 písm. a) a c) štát nezodpovedá držiteľovi povolenia za prípadnú ...

§ 14
Individuálne otvorené povolenie
(1)

Individuálne otvorené povolenie je písomné rozhodnutie ministerstva umožňujúce dovozcovi alebo ...

(2)

Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti dovozcu alebo vývozcu udeliť individuálne otvorené ...

(3)

Žiadosť o udelenie individuálneho otvoreného povolenia musí obsahovať

a)

obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu ...

b)

identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého ...

c)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)

d)

názov kontrolovaného tovaru a jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, jeho ...

e)

názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, z ktorých sa má kontrolovaný tovar doviezť alebo ...

f)

predpokladaný účel použitia kontrolovaného tovaru,

g)

obchodné meno a sídlo, prípadne miesto dlhodobého alebo trvalého pobytu konečného užívateľa, ...

h)

návrh na dobu platnosti individuálneho otvoreného povolenia.

(4)

Žiadosť o individuálne otvorené povolenie treba doložiť

a)

zoznamom zahraničných obchodných partnerov,

b)

dokladmi preukazujúcimi predpokladané dodávky kontrolovaného tovaru, ku ktorého dovozu alebo vývozu ...

c)

povolením úradu jadrového dozoru pri dovoze alebo vývoze jadrových materiálov alebo špeciálnych ...

(5)

Na vývoz kontrolovaného tovaru [§ 2 ods. 1 písm. b) a c)] prostredníctvom elektronického média, ...

(6)

Vzor žiadosti o udelenie individuálneho otvoreného povolenia ustanoví všeobecne záväzný právny ...

§ 15
Udelenie individuálneho otvoreného povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení individuálneho otvoreného povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného ...

(2)

Rozhodnutie o udelení individuálneho otvoreného povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru ...

a)

obchodné meno a sídlo alebo trvalý alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky dovozcu ...

b)

identifikačné číslo dovozcu alebo vývozcu, pri fyzickej osobe rodné číslo a miesto trvalého ...

c)

podpoložku kombinovanej nomenklatúry colného sadzobníka,8)

d)

názov kontrolovaného tovaru a jeho číselné označenie podľa zoznamu kontrolovaného tovaru, celkové ...

e)

názvy krajín alebo teritoriálneho zoskupenia, z ktorých môže dovozca dovážať alebo do ktorých ...

f)

čas platnosti individuálneho otvoreného povolenia a lehoty na priebežné hlásenia o realizácii ...

g)

ďalšie podmienky, na základe ktorých možno vyviezť alebo doviezť kontrolovaný tovar, vrátane ...

h)

dátum vydania, odtlačok pečiatky a podpis povereného zamestnanca ministerstva.

(3)

V rozhodnutí ministerstvo vymedzí miesto na záznamy colných úradov o využívaní udeleného individuálneho ...

§ 16
Odňatie individuálneho otvoreného povolenia

Vydané individuálne otvorené povolenie ministerstvo odníme za podmienok podľa § 13.

§ 17
Predbežný súhlas na rokovanie
(1)

Vývozca alebo sprostredkovateľ vývozu je povinný z hľadiska zahraničnopolitických, bezpečnostných ...

(2)

K žiadosti sa ministerstvo vyjadrí do 30 dní od jej predloženia. Predbežný súhlas môže ministerstvo ...

(3)

Zoznam kontrolovaného tovaru, pri ktorého vývoze alebo sprostredkovaní vývozu je potrebný súhlas ...

(4)

Kritériami na zaradenie kontrolovaného tovaru do zoznamu kontrolovaného tovaru, pri ktorom je potrebné ...

a)

určený objem vyvážaného kontrolovaného tovaru v rámci jednej zmluvy vo vzťahu k určenej položke ...

b)

technické a úžitkové vlastnosti kontrolovaného tovaru zvyšujúce riziko jeho použitia na výrobu ...

c)

predpokladané miesto konečného použitia kontrolovaného tovaru vyvážaného zo Slovenskej republiky ...

d)

kombinácia podmienok uvedených v písmenách a) až c).

§ 18
Všeobecné povolenie
(1)

Všeobecné povolenie umožňuje dopredu neurčenému dovozcovi alebo vývozcovi za určených podmienok ...

(2)

Podrobnosti o podmienkach dovozu alebo vývozu kontrolovaného tovaru na základe všeobecného povolenia ...

§ 19
Využívanie všeobecného povolenia
(1)

Dovozca alebo vývozca, ktorý má v úmysle dovážať alebo vyvážať kontrolovaný tovar na základe ...

(2)

Ministerstvo na základe žiadosti zapíše žiadateľa do evidencie dovozcov a vývozcov využívajúcich ...

(3)

Dovozca alebo vývozca je povinný oznámiť ministerstvu zmeny v údajoch zapisovaných do obchodného ...

(4)

V prípade využitia všeobecného povolenia dovozca alebo vývozca nepredkladá colným orgánom individuálne ...

(5)

Ministerstvo môže vymazať dovozcu a vývozcu využívajúcich všeobecné povolenie z evidencie, ...

§ 20
Povoľovacie konanie v osobitných prípadoch
(1)

Vývozca je povinný požiadať o individuálne povolenie na vývoz aj pri vývoze tovaru, ktorý nie ...

a)

bol informovaný príslušným štátnym orgánom alebo ak vie, že sa tovar bude používať alebo ...

b)

krajina vývozu je predmetom zbrojného embarga uvaleného záväznou rezolúciou Bezpečnostnej rady ...

1.

začlenenie kontrolovaného tovaru do vojenských položiek uvedených vo vojenskom zozname podľa osobitného ...

2.

používanie výrobného, skúšobného alebo analytického zariadenia a jeho komponentov na vývoj, ...

3.

používanie akýchkoľvek nefinalizovaných výrobkov, ktoré majú charakter kontrolovaného tovaru ...

(2)

Povinnosť požiadať o individuálne povolenie na vývoz podľa odseku 1 vzniká vývozcovi aj v prípade, ...

(3)

Na povoľovacie konanie podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahujú § 10 až 15.

(4)

Nesplnením povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vývozca nezbavuje možnej trestnoprávnej zodpovednosti ...

§ 21
Povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt
(1)

Povinnosť požiadať o povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt [§ 2 ods. 1 písm. c)] má každá ...

(2)

Žiadosť o povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt sa predkladá ministerstvu v lehote do 30 dní ...

a)

podrobným opisom nemateriálnej hodnoty [§ 2 ods. 1 písm. c)],

b)

navrhovaným spôsobom vývozu,

c)

potvrdením o konečnom použití nemateriálnej hodnoty vyhotoveným príslušným orgánom krajiny ...

d)

na žiadosť ministerstva ďalšími podkladmi umožňujúcimi posúdenie žiadosti.

(3)

Ministerstvo môže vydať povolenie v lehote uvedenej v § 10 ods. 1, ak krajina dovozu nemateriálnych ...

(4)

Ministerstvo odníme povolenie na vývoz nemateriálnych hodnôt za podmienok uvedených v § 13 ods. ...

(5)

Nesplnením povinností uvedených v odsekoch 1 a 2 sa vývozca nezbavuje možnej trestnoprávnej zodpovednosti ...

§ 22
Sprostredkovateľské povolenie
(1)

Povinnosť požiadať o sprostredkovateľské povolenie má právnická osoba alebo fyzická osoba, ...

(2)

Subjekt žiadajúci o udelenie sprostredkovateľského povolenia v žiadosti uvedie

a)

právne postavenie žiadateľa (právnická osoba alebo fyzická osoba), ktorý o povolenie žiada, ...

b)

návrh na čas platnosti sprostredkovateľského povolenia.

(3)

Žiadosť o udelenie sprostredkovateľského povolenia treba doložiť

a)

výpisom z obchodného registra alebo iného obdobného registra nie starším ako tri mesiace,

b)

vyhlásením o doteraz vykonávanej (nevykonávanej) sprostredkovateľskej činnosti,

c)

vyhlásením o tom, v akej tovarovej štruktúre kontrolovaného tovaru má v úmysle sprostredkovateľskú ...

(4)

Porušením povinností podľa odsekov 1 a 2 sa sprostredkovateľ nezbavuje trestnoprávnej zodpovednosti ...

§ 23
Udelenie a odňatie sprostredkovateľského povolenia
(1)

Ministerstvo rozhodne o udelení sprostredkovateľského povolenia v lehote podľa § 10 ods. 1.

(2)

Rozhodnutie o udelení sprostredkovateľského povolenia obsahuje

a)

právne postavenie subjektu, ktorému sa povolenie vydáva, s jeho identifikačnými znakmi,

b)

tovarovú štruktúru sprostredkovaného kontrolovaného tovaru podľa názvu a číselného označenia, ...

ako aj ďalšie náležitosti podľa § 10 ods. 2 písm. d) až g).

(3)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie neudelí, ak by jeho udelenie mohlo ohroziť ciele alebo ...

(4)

Ministerstvo sprostredkovateľské povolenie odníme, ak sprostredkovateľ svojou činnosťou poškodí ...

§ 24

Vzor žiadosti o udelenie povolenia na vývoz nemateriálnych hodnôt a vzor žiadosti o udelenie sprostredkovateľského ...

Predbežná kontrola
§ 25
(1)

Ak má ministerstvo pochybnosti o tom, či má dovozca alebo vývozca v úmysle nadobudnúť kontrolovaný ...

(2)

Iný orgán štátnej správy vykoná predbežnú kontrolu aj v prípade, ak o to požiada príslušný ...

(3)

Iný orgán štátnej správy vykonávajúci predbežnú kontrolu oznámi výsledky kontroly ministerstvu ...

(4)

Ak ministerstvo koná na základe požiadania príslušného orgánu krajiny dodávateľa (odsek 2), ...

§ 26

Pred poskytnutím potrebných vyjadrení (§ 7) slúžiacich ministerstvu na rozhodnutie o udelení ...

§ 27
Priebežná kontrola

Colný orgán, Slovenská informačná služba a úrad jadrového dozoru vykonávajú v mieste, kde ...

Predbežné a priebežné kontroly
§ 28
(1)

Colný orgán, Slovenská informačná služba a úrad jadrového dozoru podľa osobitných predpisov5), ...

(2)

Ak požiada príslušný orgán krajiny dodávateľa o účasť na vykonaní predbežnej alebo priebežnej ...

(3)

Colný orgán pri výkone kontroly kontrolovaného tovaru môže tranzit5) takého tovaru obmedziť, ...

§ 29

Na zabezpečenie kontrolnej činnosti vedú colné orgány evidenciu dovezeného a vyvezeného kontrolovaného ...

§ 30
Kontrola vykonávaná ministerstvom
(1)

Kontrolu nad dodržiavaním tohto zákona vykonáva ministerstvo samostatne alebo s inými orgánmi ...

(2)

Ministerstvo vykonáva kontrolu podľa odseku 1 prostredníctvom ním poverených zamestnancov a prizvaných ...

(3)

Dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ a sprostredkovateľ je povinný povereným zamestnancom ...

a)

predložiť všetky doklady a písomnosti vzťahujúce sa na predmet kontroly,

b)

umožniť prehliadku objektov, dopravných a prepravných zariadení alebo iných priestorov, v ktorých ...

(4)

Kontrolovaná osoba má právo oboznámiť sa s obsahom protokolu,18) dostať rovnopis protokolu o výsledku ...

§ 31
Poskytovanie informácií

Ministerstvo poskytne informácie získané pri výkone kontroly medzinárodným inštitúciám, ktorých ...

§ 32
Súčinnosť tretích osôb

Na zabezpečenie kontroly nad dodržiavaním tohto zákona je ministerstvo oprávnené žiadať od iných ...

Sankcie
§ 33
(1)

Kto premiestni kontrolovaný tovar z colného územia Slovenskej republiky do zahraničia alebo zo zahraničia ...

a)

pokutu do 10 000 000 Sk alebo do trojnásobku ceny tovaru, ak je táto cena vyššia ako 10 000 000 ...

b)

prepadnutie kontrolovaného tovaru.

Sankcie podľa písmen a) a b) možno uložiť samostatne alebo v súbehu.

(2)

Ak dovozca, vývozca, vlastník alebo iný užívateľ kontrolovaného tovaru alebo sprostredkovateľ ...

(3)

Ministerstvo uloží vývozcovi pokutu za porušenie povinností podľa § 17 a 20 do 5 000 000 Sk alebo ...

(4)

Pokuta podľa odsekov 1 až 3 sa určí s ohľadom na mieru, význam a čas ohrozenia zahraničnopolitických, ...

§ 34
(1)

Pokutu a prepadnutie kontrolovaného tovaru podľa § 33 ods. 1 a 2 uloží colný orgán rozhodnutím; ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu colného orgánu rozhoduje ministerstvo.

(3)

Odvolanie proti rozhodnutiu colného orgánu nemá odkladný účinok. Colný orgán, proti ktorého ...

(4)

Pokutu podľa § 33 ods. 3 uloží ministerstvo rozhodnutím.

(5)

Pokutu a prepadnutie kontrolovaného tovaru možno uložiť do troch rokov odo dňa, keď sa porušenie ...

(6)

Uložená pokuta je splatná do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ...

Spoločné ustanovenia
§ 35

Ministerstvo vydá dovozcovi pred dovozom kontrolovaného tovaru spolu s individuálnym povolením alebo ...

§ 36

Colný úrad potvrdí dovozcovi po uskutočnenom dovoze doklad o overení dodávky, ak tento doklad ...

§ 37
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní19) s výnimkou
a)

odkladného účinku odvolania proti rozhodnutiu ministerstva o odňatí individuálneho povolenia podľa ...

b)

konania podľa § 34 ods.1 až 3.

§ 38
Prechodné ustanovenie
(1)

Povolenia na dovoz alebo vývoz kontrolovaného tovaru vydané podľa doterajších predpisov sa považujú ...

(2)

Colné orgány dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona prestávajú viesť evidenciu o pohybe kontrolovaného ...

(3)

Na povoľovacie konanie začaté pred dňom účinnosti tohto zákona sa vzťahujú doterajšie predpisy. ...

§ 39
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa

1.

zákon č. 547/1990 Zb. o nakladaní s niektorými druhmi tovaru a technológií a o ich kontrole,

2.

vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 50/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon ...

Čl. II

Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 ...

V § 22 sa vypúšťa písmeno d) vrátane odkazov 11 a 12 a poznámok pod čiarou k nim.

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. ...
 • 2)  Napríklad zákon č. 129/1998 Z. z. o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území Slovenskej ...
 • 5)  Zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon.
 • 6)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  Napríklad zákon č. 130/1998 Z. z., zákon č. 238/2001 Z. z., zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 480/2000 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník na rok ...
 • 9)  § 50a Občianskeho zákonníka.§ 289 až 292 Obchodného zákonníka.
 • 10)  Zákon č. 130/1998 Z. z.
 • 11)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...
 • 12)  Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 460 až 487 Občianskeho zákonníka.
 • 14)  § 2 zákona č. 179/1998 Z. z. v znení zákona č. 26/2002 Z. z.
 • 15)  § 124 až 124c Trestného zákona.
 • 16)  Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 18)  § 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z.
 • 19)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore