Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 259/2021 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 07.07.2021
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Obchod a podnikanie, Správne poplatky, Technické normy
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 259/2021 účinný od 01.05.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 259/2021 s účinnosťou od 01.05.2022

Legislatívny proces k zákonu 259/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
Slová „orgán dohľadu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „orgán dohľadu nad určenými výrobkami“ v príslušnom tvare.
2.
V § 3 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g)
rozhoduje podľa § 4 ods. 5 o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku podľa § 22; podrobnosti o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody určeného výrobku upraví úrad v metodickom postupe, ktorý zverejní na svojom webovom sídle,

h)
vykonáva kontrolu notifikovaných osôb pri vykonávaní činností podľa osobitného predpisu,10a)“.

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená i) až n).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

„10a) Napríklad čl. 120 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/745 z 5. apríla 2017 o zdravotníckych pomôckach, zmene smernice 2001/83/ES, nariadenia (ES) č. 178/2002 a nariadenia (ES) č. 1223/2009 a o zrušení smerníc Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení a čl. 110 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/746 z 5. apríla 2017 o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a o zrušení smernice 98/79/ES a rozhodnutia Komisie 2010/227/EÚ (Ú. v. EÚ L 117, 5. 5. 2017) v platnom znení.“.

3.
V § 3 ods. 1 písm. j) prvom bode sa slová „písmena d)“ nahrádzajú slovami „písmen d) a g)“.
4.
V § 3 ods. 1 sa písmeno j) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
výročnú správu o činnosti autorizovaných osôb a notifikovaných osôb,“.

5.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 15 a 16 znejú:

„12) Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu v znení zákona č. 376/2019 Z. z.

15) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016) v platnom znení, nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/425 z 9. marca 2016 o osobných ochranných prostriedkoch a o zrušení smernice Rady 89/686/EHS (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/426 z 9. marca 2016 o spotrebičoch spaľujúcich plynné palivá a o zrušení smernice 2009/142/ES (Ú. v. EÚ L 81, 31. 3. 2016), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1009 z 5. júna 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá sprístupňovania EÚ produktov na hnojenie na trhu, menia nariadenia (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a ruší nariadenie (ES) č. 2003/2003 (Ú. v. EÚ L 170, 25. 6. 2019) v platnom znení, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/945 z 12. marca 2019 o bezpilotných leteckých systémoch a o prevádzkovateľoch bezpilotných leteckých systémov z tretích krajín (Ú. v. EÚ L 152, 11. 6. 2019) v platnom znení.

16) Nariadenie (EÚ) č. 2017/745 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 2017/746 v platnom znení.“.

6.
V § 4 odsek 5 znie:

„(5)
Určený výrobok môže byť rozhodnutím úradu uvedený na trh bez posudzovania zhody podľa § 22 na základe žiadosti ministerstva, ostatného ústredného orgánu štátnej správy, v pôsobnosti ktorých je vydanie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, hospodárskeho subjektu16a) počas mimoriadnej situácie17) z dôvodu nevyhnutnej ochrany oprávneného záujmu alebo podľa osobitného predpisu.17a) V rozhodnutí podľa prvej vety sa uvedie najmä špecifikácia určeného výrobku, hospodársky subjekt zodpovedný za sprístupňovanie určeného výrobku na trhu a obdobie určené úradom, počas ktorého je možné uvedenie určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa § 22. Na vydanie rozhodnutia podľa prvej vety nie je právny nárok. Proti rozhodnutiu podľa prvej vety nie je možné sa odvolať. Úrad informuje Komisiu podľa osobitného predpisu.17b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a, 17a a 17b znejú:

„16a) Čl. 3 ods. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).

17a) Napríklad čl. 59 nariadenia (EÚ) 2017/745 v platnom znení, čl. 54 nariadenia (EÚ) 2017/746, odporúčanie Komisie (EÚ) 2020/403 z 13. marca 2020 o postupoch posudzovania zhody a dohľadu nad trhom v kontexte hrozby súvisiacej s ochorením COVID-19 (Ú. v. EÚ L 791, 16. 3. 2020).

17b) Čl. 59 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/745 v platnom znení.
Čl. 54 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2017/746.“.

7.
V § 5 ods. 1 písm. p) sa nad slovom „subjekte,“ vypúšťa odkaz 23.
8.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a kópiu splnomocnenia alebo jeho preklad v jazyku, ktorý určí orgán dohľadu nad určenými výrobkami“.
9.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠9a
Iné povinnosti hospodárskych subjektov
Hospodársky subjekt určený podľa osobitného predpisu23) je pre určené výrobky podľa osobitného predpisu23a) povinný plniť povinnosti podľa osobitného predpisu.23b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 23b znejú:

„23) Čl. 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

23a) Nariadenie (EÚ) 2016/425.
Nariadenie (EÚ) 2016/426.
Čl. 5 ods. 3 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z. o sprístupňovaní jednoduchých tlakových nádob na trhu.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z. o sprístupňovaní tlakových zariadení na trhu.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. o sprístupňovaní rekreačných plavidiel a vodných skútrov na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 126/2016 Z. z. o sprístupňovaní váh s neautomatickou činnosťou na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 330/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. o elektromagnetickej kompatibilite v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 331/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 145/2016 Z. z. o sprístupňovaní meradiel na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 328/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 333/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. o sprístupňovaní rádiových zariadení na trhu v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody emisií hluku zariadení používaných vo vonkajšom priestore.

23b) Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.“.

10.
V § 11 ods. 2 písm. c) a d) sa vypúšťajú slová „a jej podpis“.
11.
V § 11 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
podpis štatutárneho orgánu alebo ním splnomocneného zástupcu.“.

12.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája táto citácia: „zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
13.
V poznámke pod čiarou k odkazu 27 sa na konci pripájajú tieto citácie:

„Delegované nariadenie (EÚ) 2019/945 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.“.

14.
V § 12 ods. 1 písm. i) sa za slovo „prostriedky“ vkladá čiarka a slová „finančné prostriedky“.
15.
V § 14 ods. 4 úvodnej vete sa na konci pripája slovo „najmä“.
16.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Úrad na žiadosť autorizovanej osoby alebo notifikovanej osoby vystaví potvrdenie o autorizácii v listinnej podobe informatívneho charakteru, v ktorom sa uvedie rozsah autorizácie podľa rozhodnutia o autorizácii alebo rozsah notifikácie podľa § 20, ak je zapísaná do zoznamu notifikovaných osôb.“.

17.
§ 15 a 16 vrátane nadpisov znejú:

㤠15
Zmena autorizácie
(1)
Úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ktorým zmení autorizáciu udelenú rozhodnutím podľa § 14, a zruší toto rozhodnutie o autorizácii, ak autorizovaná osoba požiada úrad o
a)
zmenu údaja podľa § 14 ods. 4 písm. a),

b)
vypustenie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody z rozhodnutia o autorizácii, ak je autorizovaná na viac ako jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

c)
zúženie rozsahu autorizácie alebo postupov posudzovania zhody podľa § 14 ods. 4 písm. e),

d)
vypustenie osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby alebo štatutárneho orgánu autorizovanej osoby z rozhodnutia o autorizácii,

e)
rozšírenie rozsahu autorizácie alebo postupov posudzovania zhody podľa § 14 ods. 4 písm. e); rozšírením rozsahu autorizácie sa rozumie aj zrušenie technického predpisu z oblasti posudzovania zhody a jeho nahradenie iným technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorým sa menia alebo dopĺňajú autorizačné požiadavky, alebo

f)
zmenu alebo doplnenie ďalšej osoby oprávnenej konať v mene autorizovanej osoby alebo v mene štatutárneho orgánu autorizovanej osoby.

(2)
Úrad rozhodne podľa odseku 1 tak, že preverí splnenie autorizačných požiadaviek len v rozsahu podanej žiadosti o zmenu autorizácie. Pôvodný rozsah autorizácie udelený rozhodnutím o autorizácii podľa § 14 ostáva nezmenený a považuje sa za posúdený okrem časti, ktorá sa rozhodnutím podľa odseku 1 mení. Čas platnosti autorizácie podľa pôvodného rozhodnutia o autorizácii sa rozhodnutím podľa odseku 1 nepredlžuje.

(3)
Úrad vydá rozhodnutie o autorizácii podľa odseku 1, ak zistí, že autorizovaná osoba v rozsahu rozhodnutia o autorizácii nespĺňa autorizačnú požiadavku pre technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre rozsah určených výrobkov alebo pre postup posudzovania zhody a autorizovaná osoba je spôsobilá vykonávať činnosti autorizovanej osoby na základe takto zmeneného rozhodnutia alebo ak sa technický predpis z oblasti posudzovania zruší a nahradí iným technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ktorý nemení činnosť autorizovanej osoby, ktorá je predmetom autorizácie.

§ 16
Predĺženie autorizácie
(1)
Autorizovaná osoba môže požiadať o predĺženie autorizácie na základe žiadosti o predĺženie autorizácie podanej najneskôr šesť mesiacov pred skončením platnosti rozhodnutia o autorizácii. Na žiadosť o predĺženie autorizácie sa primerane vzťahuje § 11 ods. 1 až 3.

(2)
Úrad vydá rozhodnutie o autorizácii, ktorým predĺži autorizáciu, ak autorizovaná osoba preukáže splnenie autorizačných požiadaviek. Rozhodnutie podľa prvej vety nahrádza a zrušuje rozhodnutie o autorizácii podľa § 14 v plnom rozsahu. Rozhodnutím podľa prvej vety je možné autorizáciu predĺžiť najviac o päť rokov, a to aj opakovane, ak osobitný predpis neustanovuje inak.15) Pri rozhodovaní o predĺžení autorizácie sa § 13 použije primerane.“.

18.
V § 26 úvodná veta znie: „Orgánom dohľadu nad určenými výrobkami, ktorý vykonáva dohľad nad sprístupňovaním určeného výrobku na trhu online alebo offline podľa základných požiadaviek a požiadaviek ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a nad dodržiavaním povinností hospodárskeho subjektu ustanovených týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, je:“.
19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) Nariadenie (EÚ) č. 2016/425.
Nariadenie (EÚ) č. 2016/426.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1369 zo 4. júla 2017, ktorým sa stanovuje rámec pre energetické označovanie a zrušuje smernica 2010/30/EÚ (Ú. v. EÚ L 198, 28. 7. 2017) v platnom znení.
Čl. 2 ods. 1 písm. a) pre časti 1 až 5, 16 a 17 prílohy, čl. 2 ods. 1 písm. b) a c) delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.
Zákon č. 529/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 78/2012 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 346/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 307/2018 Z. z. o dohľade nad dodržiavaním povinností pri štítkovaní energeticky významných výrobkov a o zmene zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 64/2019 Z. z. v znení zákona č. 376/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 436/2008 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 140/2011 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové rozprašovače v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 234/2015 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 236/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na účinnosť teplovodných kotlov spaľujúcich kvapalné palivá alebo plynné palivá a o postupoch posudzovania zhody.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 1/2016 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 77/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z. z. znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 331/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 325/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 78/2019 Z. z.“.

20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 46 sa na konci pripája táto citácia: „Článok 35 až 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.“.
21.
V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa na konci pripája táto citácia: „Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 51 sa citácia „Nariadenie (EÚ) 2016/424.“ nahrádza citáciami, ktoré znejú:

„Nariadenie (EÚ) 2016/424 v platnom znení.
Čl. 40 ods. 1 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.“.

23.
V poznámke pod čiarou k odkazu 52 sa na konci pripája táto citácia: „Článok 35 až 39 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/945 v platnom znení.“.
24.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:

„54) Nariadenie (EÚ) č. 2017/745 v platnom znení.
Nariadenie (EÚ) č. 2017/746 v platnom znení.
Zákon č. 346/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro v znení neskorších predpisov.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody zdravotníckych pomôcok.
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 167/2020 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody aktívnych implantovateľných zdravotníckych pomôcok.“.

25.
V § 26 písm. g) sa vypúšťa slovo „alebo“.
26.
V § 26 sa za písmeno g) vkladá nové písmeno h), ktoré znie:

„h)
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave nad určeným výrobkom podľa osobitného predpisu63a) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,63a)“.

Doterajšie písmeno h) za označuje ako písmeno i).

Poznámka pod čiarou k odkazu 63a znie:

„63a) Nariadenie (EÚ) 2019/1009 v platnom znení.
Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov.“.

27.
§ 27 vrátane nadpisu znie:

㤠27
Výkon dohľadu
(1)
Orgán dohľadu nad určenými výrobkami je pri výkone dohľadu oprávnený
a)
vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu,64)

b)
vyžadovať identifikačné údaje o hospodárskom subjekte, ktorý mu určený výrobok dodal alebo ktorému určený výrobok dodal, potrebnú sprievodnú dokumentáciu určeného výrobku, technickú dokumentáciu alebo časť technickej dokumentácie a informácie o určenom výrobku od hospodárskeho subjektu; poskytnutie technickej dokumentácie orgánu dohľadu nad určenými výrobkami pri výkone dohľadu sa nepovažuje za porušenie alebo za ohrozenie obchodného tajomstva,

c)
odoberať vzorky určených výrobkov na posúdenie ich kvality, bezpečnosti a zhody s predpísanými technickými požiadavkami,

d)
uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu, ktorým sa dočasne zakáže sprístupňovanie určeného výrobku na trhu na čas nevyhnutný na vykonanie skúšok na preverenie, či určený výrobok predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu,

e)
uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu prijať nápravné opatrenie podľa osobitného predpisu,65) ak orgán dohľadu nad určenými výrobkami zistí na základe hodnotenia vlastností určeného výrobku podľa písmen a) až c) nesúlad určeného výrobku so základnou požiadavkou alebo s požiadavkou ustanovenou týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, na odstránenie rizika, ktoré nesúlad určeného výrobku predstavuje, v lehote, ktorú orgán dohľadu nad určenými výrobkami určí; orgán dohľadu je oprávnený určiť, že upozornenia a označenia určeného výrobku podľa osobitného predpisu66) musia byť v štátnom jazyku,

f)
uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu, ktorým zakáže alebo obmedzí sprístupňovanie určeného výroku na trhu, nariadi stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak na základe hodnotenia vlastností určeného výrobku podľa písmen a) až c) zistí, že určený výrobok nespĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody a hospodársky subjekt neprijme alebo nesplní nápravné opatrenie podľa písmen d) a e),

g)
uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu na odstránenie rizika spojeného s určeným výrobkom, stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu primeranú charakteru rizika na jeho splnenie, a podanie správy o jeho splnení, ak na základe hodnotenia vlastností určeného výrobku podľa písmen a) až c) zistí, že určený výrobok predstavuje riziko ohrozenia oprávneného záujmu, aj keď spĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

h)
uložiť opatrenie hospodárskemu subjektu na odstránenie zisteného nedostatku, ktorým zakáže alebo obmedzí sprístupnenie určeného výroku na trhu, nariadi stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu, a na vykonanie tohto opatrenia určiť lehotu na jeho splnenie a podanie správy o jeho splnení, ak
1.
značka je umiestnená na určenom výrobku v rozpore s § 24 alebo s osobitným predpisom,40)

2.
značka podľa § 24 nie je umiestnená na určenom výrobku,

3.
výrobok, ktorý nie je určeným výrobkom podľa § 4 ods. 1, je označený značkou podľa § 24 alebo označenie CE je umiestnené v rozpore s § 25 ods. 6,

4.
identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá je zapojená do fázy posudzovania výroby, je umiestnené v rozpore s § 25 alebo nie je umiestnené,

5.
vyhlásenie o zhode alebo iné vyhlásenie ustanovené podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody je nesprávne alebo neúplné alebo nie je vydané alebo nesprevádza určený výrobok, ak to vyžaduje technický predpis z oblasti posudzovania zhody,

6.
dokumentácia podľa písmena b) nie je orgánu dohľadu nad určenými výrobkami predložená alebo je neúplná alebo nie je v súlade s technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

7.
informácie podľa § 5 ods. 1 písm. k) alebo § 7 ods. 2 písm. a) chýbajú, sú nesprávne alebo neúplné, alebo

8.
iná administratívna požiadavka podľa § 5 alebo § 7 nie je splnená,

i)
nariadiť hospodárskemu subjektu opatrenie, ktorým zakáže sprístupnenie určeného výrobku na trhu, stiahnutie určeného výrobku z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku z trhu, ak určený výrobok môže ohroziť bezpečnosť alebo zdravie alebo predstavuje iné vážne riziko,

j)
uložiť hospodárskemu subjektu, ktorý poruší povinnosť podľa tohto zákona alebo technického predpisu z oblasti posudzovania zhody, povinnosť na svoje náklady účinným spôsobom bezodkladne informovať o zistených rizikách, ktoré sa týkajú určeného výrobku, osoby, ktoré môžu byť použitím určeného výrobku vystavené zistenému riziku,

k)
ukladať opatrenia podľa písmen d) až h) priamo pri výkone kontroly,

l)
kontrolovať plnenie nápravných opatrení a opatrení uložených podľa písmen d) až j),

m)
uložiť pokutu podľa § 28 tomu, kto poruší povinnosť podľa § 5 až 9a alebo povinnosť hospodárskeho subjektu uvedenú v technickom predpise z oblasti posudzovania zhody, a to aj popri opatreniach podľa písmen d) až j).

(2)
Orgán dohľadu nad určenými výrobkami je pri výkone dohľadu povinný vykonávať činnosti podľa osobitného predpisu.66a)

(3)
Ak hospodársky subjekt s uloženými opatreniami podľa odseku 1 nesúhlasí, môže proti nim podať do troch dní odo dňa ich uloženia písomné námietky, ktoré nemajú odkladný účinok. O námietkach rozhodne orgán dohľadu nad určenými výrobkami do piatich dní od ich doručenia; proti rozhodnutiu o námietkach nie je prípustný opravný prostriedok.

(4)
Hospodársky subjekt je povinný
a)
umožniť výkon činnosti orgánu dohľadu nad určenými výrobkami na čas nevyhnutný na vykonanie dohľadu,

b)
poskytnúť orgánu dohľadu nad určenými výrobkami súčinnosť pri výkone dohľadu,

c)
umožniť orgánu dohľadu nad určenými výrobkami prístup k
1.
určeným výrobkom,

2.
sprievodnej dokumentácii určeného výrobku,

3.
technickej dokumentácii a

4.
iným dokumentom potrebným na výkon dohľadu,

d)
poskytnúť na základe žiadosti orgánu dohľadu nad určenými výrobkami kópie dokumentov, ktoré sa týkajú určených výrobkov, v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe,

e)
poskytnúť orgánu dohľadu nad určenými výrobkami informácie, ktoré sa týkajú pôvodu určených výrobkov, ktoré sprístupnil na trhu,

f)
prijať nápravné opatrenia vo vzťahu k určeným výrobkom, ktoré sprístupnil na trhu, na základe opatrení uložených orgánom dohľadu nad určenými výrobkami,

g)
uhradiť náklady na činnosti podľa odseku 1 písm. c) na overenie zhody určeného výrobku, náklady na prijatie opatrení podľa osobitného predpisu,67) náklady na činnosti vo vzťahu k určenému výrobku, pri ktorom sa zistí nesúlad a na ktorý sa pred prepustením do voľného obehu alebo pred uvedením na trh vzťahuje nápravné opatrenie, a ďalšie náklady, ktoré vzniknú orgánu dohľadu nad určenými výrobkami pri dokazovaní tohto stavu, ak sa preukáže, že určený výrobok sprístupnený na trhu nie je v zhode so základnou požiadavkou alebo s požiadavkou ustanovenou týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody; náklady súvisiace s prijatým opatrením znáša ten, komu je toto opatrenie uložené.

(5)
Týmto zákonom nie sú dotknuté práva a povinnosti orgánu dohľadu nad určenými výrobkami, ktoré mu vyplývajú z osobitných predpisov.68)

(6)
Orgány dohľadu nad určenými výrobkami sú pri výkone dohľadu povinné si navzájom poskytovať súčinnosť.

(7)
Ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody ustanovuje iný postup výkonu dohľadu a iné alebo ďalšie postupy, orgán dohľadu nad určenými výrobkami postupuje podľa osobitných predpisov.69)

(8)
Pri výkone dohľadu pred prepustením dovážaného určeného výrobku do navrhovaného colného režimu orgán dohľadu nad určenými výrobkami spolupracuje s colným orgánom.69a)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 64 až 69a znejú:

„64) Čl. 11, 14 až 20, 25, 26 a 28 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

65) Čl. 16 ods. 2 až 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

66) Čl. 16 ods. 3 písm. e) a g) nariadenia (EÚ) 2019/1020.

66a) Čl. 11 ods. 5 a čl. 7 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

67) Čl. 15 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

68) Napríklad zákon č. 128/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z.

69) Napríklad nariadenie (EÚ) č. 2016/424, nariadenie (EÚ) č. 2016/425, nariadenie (EÚ) č. 2016/426, nariadenie (EÚ) č. 2017/745 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 2017/746 v platnom znení.

69a) § 2 písm. g) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

28.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b)
výrobok, ktorý nie je určeným výrobkom podľa § 4 ods. 1, označí značkou podľa § 24 alebo označenie CE umiestni v rozpore s § 25 ods. 6,“.

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

29.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
sprístupní na trhu určený výrobok, pri ktorom nevie preukázať posudzovanie zhody určeného výrobku,“.

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená f) a g).

30.
V § 28 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 27 ods. 1 písm. e) až i) alebo písm. k)“ nahrádzajú slovami „§ 27 ods. 1 písm. d) až j)“.
31.
V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Orgán dohľadu nad určenými výrobkami uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,23) ktorý poruší povinnosti podľa § 9a.“.

Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 11.

32.
V § 28 ods. 5 sa slová „ods. 11 alebo ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 12 alebo ods. 13“.
33.
V § 28 ods. 7 sa slová „4 alebo odseku 5“ nahrádzajú slovami „4, 5 alebo odseku 6“.
34.
V § 28 ods. 10 sa slová „odsekoch 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 6“.
35.
V § 28 ods. 11 sa slová „odsekoch 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 4“.
36.
§ 29 vrátane nadpisu znie:

㤠29
Informačné povinnosti
(1)
Úrad
a)
koordinuje činnosti orgánov dohľadu nad určenými výrobkami a spolupracuje s jednotným úradom pre spoluprácu71) v oblasti výkonu trhového dohľadu nad určenými výrobkami a pri vypracúvaní vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom,71a)

b)
informuje jednotný úrad pre spoluprácu a verejnosť o orgáne dohľadu nad určenými výrobkami a oblasti jeho pôsobnosti,

c)
zverejňuje kontaktné údaje a právomoci orgánu dohľadu nad určenými výrobkami podľa písmena b) na svojom webovom sídle,

d)
doručí Komisii informácie o činnosti v oblasti dohľadu nad trhom každoročne pri určenom výrobku podľa osobitného predpisu72) a každé dva roky pri určenom výrobku podľa osobitného predpisu.73)

(2)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) môže podať Komisii na základe podnetu orgánu dohľadu nad určenými výrobkami námietku proti opatreniu, ktoré v inom členskom štáte prijme orgán dohľadu nad určenými výrobkami, ktorého cieľom je zakázať alebo obmedziť sprístupnenie určeného výrobku na trhu, jeho stiahnutie z trhu alebo spätné prevzatie určeného výrobku, do troch mesiacov odo dňa zverejnenia hlásenia alebo do štyroch mesiacov pri určených výrobkoch podľa osobitného predpisu;74) ak členský štát alebo Komisia do troch mesiacov alebo štyroch mesiacov pri určených výrobkoch podľa osobitného predpisu74) odo dňa zverejnenia hlásenia nevznesie námietku proti opatreniu prijatému členským štátom, uvedené opatrenie sa pokladá za opodstatnené.

(3)
Orgán dohľadu nad určenými výrobkami
a)
každoročne predkladá jednotnému úradu pre spoluprácu program pre dohľad nad trhom v rozsahu svojej pôsobnosti podľa § 26 v lehote určenej jednotným úradom pre spoluprácu,

b)
spolupracuje s jednotným úradom pre spoluprácu pri vypracúvaní vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom,

c)
poskytne jednotnému úradu pre spoluprácu súhrnné informácie o plnení vnútroštátnej stratégie dohľadu nad trhom v rozsahu svojej pôsobnosti podľa § 26 na základe výzvy jednotného úradu pre spoluprácu.

(4)
Orgán dohľadu nad určenými výrobkami informuje
a)
jednotný úrad pre spoluprácu, Komisiu a členský štát prostredníctvom informačného a komunikačného systému75) v rozsahu podľa osobitného predpisu76) o určenom výrobku a uloženom opatrení podľa § 27 ods. 1 písm. d) až j), ak sa preukázateľne zistí, že určený výrobok predstavuje ohrozenie oprávneného záujmu, aj keď spĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

b)
ministerstvo hospodárstva o opatrení, ktoré prijal orgán dohľadu nad určenými výrobkami alebo hospodársky subjekt na základe hlásenia zo systému RAPEX,77) a o prijatom opatrení podľa § 27 ods. 1 písm. i), ak určený výrobok predstavuje vážne riziko,78)

c)
Komisiu, členské štáty a úrad, že sa v Slovenskej republike preukázateľne zistilo podľa § 27 ods. 1 písm. g), že dodržaním harmonizovanej technickej normy nie je určený výrobok v zhode so základnou požiadavkou,

d)
úrad a notifikovanú osobu o uloženom opatrení podľa § 27 ods. 1 písm. h), ak je notifikovaná osoba zapojená do posudzovania zhody určeného výrobku a ak orgán dohľadu nad určenými výrobkami zistí, že určený výrobok nespĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

e)
úrad o skutočnostiach podľa odseku 6 písm. f) druhého bodu.

(5)
V informácii podľa odseku 4 písm. a) orgán dohľadu nad určenými výrobkami uvedie údaje, ktoré má k dispozícii, a to
a)
identifikáciu určeného výrobku,

b)
pôvod a dodávateľský reťazec určeného výrobku,

c)
povahu nesúladu a opis hroziaceho rizika vrátane zhrnutia výsledkov a záverov hodnotenia určeného výrobku, ktoré sa týka posúdenia úrovne ohrozenia oprávneného záujmu,

d)
prijaté opatrenie, jeho trvanie a rozsah.

(6)
V informácii podľa odseku 4 písm. b) orgán dohľadu nad určenými výrobkami uvedie údaje podľa osobitného predpisu,79) a to
a)
identifikáciu určeného výrobku,

b)
pôvod a dodávateľský reťazec určeného výrobku,

c)
povahu nesúladu a opis hroziaceho rizika vrátane zhrnutia výsledkov a záverov hodnotenia určeného výrobku, ktoré sa týka posúdenia úrovne ohrozenia oprávneného záujmu,

d)
prijaté opatrenie, jeho trvanie a rozsah,

e)
vyjadrenie dotknutého hospodárskeho subjektu v určenej lehote podľa osobitného predpisu80) a

f)
dôvod nezhody určeného výrobku so základnými požiadavkami alebo požiadavkami ustanovenými týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody, ak je nezhoda spôsobená tým, že
1.
určený výrobok nespĺňa základnú požiadavku alebo požiadavku ustanovenú týmto zákonom alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody,

2.
harmonizovaná technická norma, na základe ktorej je podľa § 22 posudzovaná zhoda určeného výrobku, má nedostatky.


(7)
Ak technický predpis z oblasti posudzovania zhody ustanovuje iný oznamovací systém, orgán dohľadu nad určenými výrobkami postupuje podľa osobitných predpisov.81)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 71 až 81 znejú:

„71) Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

71a) Čl. 10 ods. 4 a čl. 13 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

72) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 70/2015 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 326/2019 Z. z.

73) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 332/2019 Z. z.

74) Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 262/2016 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 327/2019 Z. z.

75) Čl. 34 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

76) Čl. 34 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

77) Čl. 20 nariadenia (EÚ) 2019/1020.
§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 404/2007 Z. z.

78) Čl. 19 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

79) Čl. 20 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

80) Čl. 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) 2019/1020.

81) Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/745 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2017/746 v platnom znení.“.

37.
V § 30 ods. 2 sa za slovami „§ 27“ vypúšťajú slová „ods. 5“.
38.
V § 31 ods. 2 sa slová „31. decembra 2021“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2022“.
39.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 16. júla 2021
(1)
Konanie začaté a právoplatne neskončené do 15. júla 2021 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 15. júla 2021.

(2)
Rozhodnutie o autorizácii, rozhodnutie o zmene autorizácie, rozhodnutie o predĺžení autorizácie a vykonaná notifikácia vydané do 15. júla 2021 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti.“.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 167/2008 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z., zákona č. 405/2008 Z. z., zákona č. 408/2008 Z. z., zákona č. 451/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 495/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 45/2009 Z. z., zákona č. 188/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 304/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 307/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 478/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 568/2009 Z. z., zákona č. 570/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 92/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 514/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 39/2011 Z. z., zákona č. 119/2011 Z. z., zákona č. 200/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z., zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 324/2011 Z. z., zákona č. 342/2011 Z. z., zákona č. 363/2011 Z. z., zákona č. 381/2011 Z. z., zákona č. 392/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona č. 405/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 519/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 49/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 251/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 336/2012 Z. z., zákona č. 339/2012 Z. z., zákona č. 351/2012 Z. z., zákona č. 439/2012 Z. z., zákona č. 447/2012 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 8/2013 Z. z., zákona č. 39/2013 Z. z., zákona č. 40/2013 Z. z., zákona č. 72/2013 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 122/2013 Z. z., zákona č. 144/2013 Z. z., zákona č. 154/2013 Z. z., zákona č. 213/2013 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 319/2013 Z. z., zákona č. 347/2013 Z. z., zákona č. 387/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 506/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 84/2014 Z. z., zákona č. 152/2014 Z. z., zákona č. 162/2014 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 262/2014 Z. z., zákona č. 293/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 40/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 120/2015 Z. z., zákona č. 128/2015 Z. z., zákona č. 129/2015 Z. z., zákona č. 247/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 262/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z., zákona č. 403/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 272/2016 Z. z., zákona č. 342/2016 Z. z., zákona č. 386/2016 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z., zákona č. 238/2017 Z. z., zákona č. 242/2017 Z. z., zákona č. 276/2017 Z. z., zákona č. 292/2017 Z. z., zákona č. 293/2017 Z. z., zákona č. 336/2017 Z. z., zákona č. 17/2018 Z. z., zákona č. 18/2018 Z. z., zákona č. 49/2018 Z. z., zákona č. 52/2018 Z. z., zákona č. 56/2018 Z. z., zákona č. 87/2018 Z. z., zákona č. 106/2018 Z. z., zákona č. 108/2018 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 156/2018 Z. z., zákona č. 157/2018 Z. z., zákona č. 212/2018 Z. z., zákona č. 215/2018 Z. z., zákona č. 284/2018 Z. z., zákona č. 312/2018 Z. z., zákona č. 346/2018 Z. z., zákona č. 9/2019 Z. z., zákona č. 30/2019 Z. z., zákona č. 150/2019 Z. z., zákona č. 156/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 213/2019 Z. z., zákona č. 216/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 234/2019 Z. z., zákona č. 356/2019 Z. z., zákona č. 364/2019 Z. z., zákona č. 383/2019 Z. z., zákona č. 386/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 395/2019 Z. z., zákona č. 460/2019 Z. z., zákona č. 165/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 310/2020 Z. z., zákona č. 128/2021 Z. z. a zákona č. 149/2021 Z. z. sa mení takto:

V sadzobníku správnych poplatkov časti XVII. METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY položka 237 znie:

„Položka 237
a)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria dokumenty podľa osobitného predpisu47ac) ........................................................... 1 000 eur

b)
Rozhodnutie o autorizácii podľa osobitného predpisu,47ab) ak prílohu k žiadosti tvoria aspoň pre jeden technický predpis z oblasti posudzovania zhody, pre určený výrobok47ad) alebo pre postup posudzovania zhody47ae) výlučne dokumenty podľa osobitného predpisu47af) ......................................................................................................... 5 000 eur,

c)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa predlžuje autorizácia podľa osobitného predpisu47ag) .............................................................................................................. 330 eur,

d)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ah) ............................................................................................................................... 33 eur,

e)
Rozhodnutie o autorizácii, ktorým sa zmení autorizácia podľa osobitného predpisu47ai) ............................................................................................................................. 330 eur,

f)
Potvrdenie o autorizácii podľa osobitného predpisu47aj) .......................................... 5 eur.

Poznámka
Sadzba poplatku podľa tejto položky sa neznižuje podľa § 6 ods. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 47ab až 47aj znejú:

„47ab) § 14 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ac) § 11 ods. 3 písm. e) prvý a druhý bod zákona č. 56/2018 Z. z.

47ad) § 11 ods. 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.

47ae) § 11 ods. 2 písm. g) zákona č. 56/2018 Z. z.

47af) § 11 ods. 3 písm. e) tretí bod zákona č. 56/2018 Z. z.

47ag) § 16 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ah) § 15 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47ai) § 15 ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

47aj) § 14 ods. 6 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 529/2010 Z. z. o environmentálnom navrhovaní a používaní výrobkov (zákon o ekodizajne) v znení zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Orgán dohľadu uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,19a) ktorý poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.19b)“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19a a 19b znejú:

„19a) Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).

19b) Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.“.

Čl. IV

Zákon č. 78/2012 Z. z. o bezpečnosti hračiek a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 140/2013 Z. z., zákona č. 391/2015 Z. z., zákona č. 51/2017 Z. z. a zákona č. 56/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 23 odsek 3 znie:

„(3)
Úrad uloží pokutu od 100 do 1 000 eur autorizovanej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa osobitného predpisu.27a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:

„27a) § 21 ods. 12 alebo ods. 13 zákona č. 56/2018 Z. z.“.

2.
V § 23 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Orgán dohľadu uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,27b) ktorý poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.27c)“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 27b a 27c znejú:

„27b) Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).

27c) Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.“.

Čl. V

Zákon č. 346/2013 Z. z. o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach a ktorým sa mení zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 314/2016 Z. z. a zákona č. 145/2019 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

V § 15 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 100 eur do 10 000 eur hospodárskemu subjektu podľa osobitného predpisu,22a) ktorý poruší povinnosti podľa osobitného predpisu.22b)“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

„22a) Čl. 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).

22b) Čl. 4 ods. 1, 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2019/1020.“.

Čl. VI

Zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2015 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z. a zákona č. 220/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 57 vrátane nadpisu znie:

㤠57
Technický stav výbušnín, výbušných predmetov, munície a posudzovanie zhody
(1)
Ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra, oprávnená osoba a školiace zariadenie podľa § 27 ods. 2 sú povinní
a)
udržiavať výbušniny, výbušné predmety, muníciu a ich obaly v riadnom technickom stave,

b)
mať neustále prehľad o technickom stave výbušnín, výbušných predmetov, munície a ich obalov,

c)
zabezpečiť posudzovanie zhody23a) výbušnín, výbušných predmetov alebo munície v rozsahu a lehotách ustanovených týmto zákonom bez vyzvania a na vlastné náklady; uvedené sa nevzťahuje na výbušniny, výbušné predmety alebo muníciu určenú na výcvik pyrotechnikov, ktorá sa podrobí kontrole technického stavu určeným pyrotechnikom podľa tohto zákona,

d)
zabezpečiť overenie technického stavu expedičného obalu určeného na prepravu výbušnín, výbušných predmetov alebo munície podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republiky viazaná.23b)

(2)
Posudzovanie zhody výbušnín, výbušných predmetov alebo munície na iné ako civilné použitie, ktoré sú určeným výrobkom, vykonáva autorizovaná osoba autorizovaná podľa osobitného predpisu23c) postupom posudzovania zhody podľa technického predpisu z oblasti posudzovania zhody.23d)

(3)
Posudzovanie zhody výbušnín, výbušných predmetov alebo munície podľa odseku 2 na obranu štátu sa vykonáva ako
a)
prvotné posudzovanie zhody, ktoré je povinný zabezpečiť výrobca alebo iný hospodársky subjekt podľa osobitného predpisu,23e)

b)
opakové posudzovanie zhody, ktoré je povinná zabezpečiť osoba podľa odseku 1.

(4)
Autorizovaná osoba pri posudzovaní zhody podľa odsekov 2 a 3 vydáva výstupné dokumenty posudzovania zhody,23f) ktorými sú záverečný protokol a rozhodnutie o zhode.

(5)
Na základe výstupného dokumentu posudzovania zhody podľa odseku 4 môže výrobca, ministerstvo obrany alebo ministerstvo vnútra predĺžiť technickú životnosť výbušniny, výbušného predmetu alebo munície.

(6)
Ak výsledky posudzovania zhody preukážu technické nedostatky, ktoré znižujú bezpečnosť výbušniny, výbušného predmetu alebo munície na úroveň ohrozujúcu život, zdravie alebo majetok, osoby uvedené v odseku 1 sú povinné rozhodnúť o ďalšom nakladaní najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia výstupného dokumentu posudzovania zhody.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a až 23f znejú:

„23a) Čl. 2 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008).

23b) Napríklad Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.), Dodatok C – Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) k Dohovoru o medzinárodnej železničnej preprave (COTIF) v znení zmien a doplnkov (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 8/1985 Zb.), Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) v znení zmien a doplnkov (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 331/2010 Z. z.).

23c) § 10 až § 19 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

23d) Zákon č. 56/2018 Z. z. v znení zákona č. 259/2021 Z. z.

23e) Napríklad § 5 ods. 1 písm. c) a ods. 2 a § 9 zákona č. 56/2018 Z. z.

23f) § 2 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.“.

2.
V § 61 ods. 4 sa za slovo „objekty“ vkladá čiarka a slová „a vojenské priestory“ sa nahrádzajú slovami „vojenské obvody a územia slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu“.
3.
V § 62 ods. 2 sa za slovo „objektov“ vkladá čiarka a slová „a priestorov“ sa nahrádzajú slovami „vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu“.
4.
V § 87 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
výbušniny, výbušné predmety a muníciu posudzované podľa § 57 ods. 2 na obranu štátu, základné požiadavky na tieto určené výrobky, lehoty a postupy posudzovania zhody, iné podrobnosti o posudzovaní zhody a náležitosti výstupných dokumentov posudzovania zhody,“.

5.
Za § 88a sa vkladá § 88b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠88b
Prechodné ustanovenie k právnej úprave účinnej od 1. mája 2022
Podľa § 57 a § 87 ods. 2 písm. a) v znení účinnom do 30. apríla 2022 a podľa príslušného vykonávacieho právneho predpisu vydaného na ich vykonanie možno postupovať až do zániku autorizácie autorizovanej osoby oprávnenej na preskúšanie, ktorá bola udelená do 30. apríla 2022.“.

Čl. VII

Zákon č. 55/2018 Z. z. o poskytovaní informácií o technickom predpise a o prekážkach voľného pohybu tovaru v znení zákona č. 260/2020 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 8 ods. 1 písm. d) znie:

„d)
informuje o návrhoch technických predpisov oznámených podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1)“.

2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) Čl. 9 nariadenia (EÚ) 2019/515.
Čl. 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1020 z 20. júna 2019 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov a o zmene smernice 2004/42/ES a nariadení (ES) č. 765/2008 a (EÚ) č. 305/2011 (Ú. v. EÚ L 169, 25. 6. 2019).“.

3.
V § 9 ods. 1 písmeno c) znie:

„c)
plní povinnosti podľa osobitného predpisu.30)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Čl. 4 ods. 1 písm. c) a príloha III bod 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018).“.

4.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠10a
Jednotná digitálna brána v oblasti tovaru
Úrad plní povinnosti podľa osobitného predpisu34) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.35)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 a 35 znejú:

„34) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/1724.

35) Príloha I časť M body 1, 2 a 4 nariadenia (EÚ) 2018/1724.“.

Čl. VIII

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii v znení zákona č. 215/2019 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
plní povinnosti podľa osobitného predpisu11a) v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.11b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a a 11b znejú:

„11a) Čl. 4 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám a službám riešenia problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (Ú. v. EÚ L 295, 21. 11. 2018).

11b) Príloha I časť M bod 3 nariadenia (EÚ) 2018/1724.“.

Čl. IX

Tento zákon nadobúda účinnosť 16. júla 2021 okrem čl. VI, ktorý nadobúda účinnosť 1. mája 2022.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore