Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72037
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 258/2011 účinný od 03.08.2011 do 31.12.2012


Platnosť od: 03.08.2011
Účinnosť od: 03.08.2011
Účinnosť do: 31.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Ťažba, baníctvo, Správne poplatky, Vodné hospodárstvo, Obchod a podnikanie, Odpady, nakladanie s odpadmi, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD77 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 258/2011 s účinnosťou od 03.08.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje

a)
práva a povinnosti fyzických osôb-podnikateľov a právnických osôb pri ukladaní,
b)
pôsobnosť orgánov štátnej správy na úseku ukladania,
c)
zodpovednosť za porušenie povinností podľa tohto zákona.
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na ukladanie na účely výskumu, vývoja alebo testovania nových zariadení a ...

§ 2
Základné pojmy

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

ukladaním trvalé vtláčanie a súvisiace ukladanie prúdov oxidu uhličitého do geologického prostredia,

b)

geologickou jednotkou litostratigrafická jednotka, v rámci ktorej možno overiť a zmapovať horninové ...

c)

únikom uvoľnenie oxidu uhličitého z úložného komplexu,

d)

úložným komplexom úložisko a súvisiace geologické prostredie, ktoré môže ovplyvňovať celkovú neporušenosť ...

e)

podstatnou zmenou akákoľvek zmena, ktorá nie je ustanovená v rozhodnutí o povolení na ukladanie a ktorá ...

f)

prúdom oxidu uhličitého tok látok, ktorý je výsledkom postupu zachytávania oxidu uhličitého,

g)

migráciou pohyb oxidu uhličitého v rámci úložného komplexu,

h)

významným nedostatkom nedostatok v procese ukladania v systéme úložného komplexu alebo nedostatok v ...

i)

významným rizikom kombinácia vysokej pravdepodobnosti výskytu škody a rozsahu škody, ktorú nemožno ignorovať ...

j)

uzavretím úložiska definitívne ukončenie procesu vtláčania oxidu uhličitého do úložiska,

k)

etapou po uzavretí obdobie po uzavretí úložiska vrátane obdobia po prechode povinností na príslušný ...

l)

prepravnou sieťou sieť potrubných vedení vrátane súvisiacich kompresorových staníc na prepravu oxidu ...

m)

hrúbkou štruktúry najkratšia vzdialenosť medzi hornou a dolnou hranicou štruktúry,

n)

primárnou tesnosťou štruktúry súbor geologických a petrofyzikálnych vlastností štruktúry a jej bezprostredného ...

o)

sekundárnou tesnosťou štruktúry tesnosť vrtných diel zasahujúcich do úložného komplexu.

§ 3
Úložisko
(1)

Úložiskom je vymedzená oblasť geologickej jednotky, v ktorej sa ukladá oxid uhličitý, kde sú vybudované ...

(2)

V úložisku na základe výsledkov ložiskového geologického prieskumu a podmienok povolenia na ukladanie ...

(3)

Za úložisko sa nepovažuje

a)
prírodná horninová štruktúra a podzemný priestor, ktorý je dôvodne uprednostnený na prieskum, ťažbu ...
b)
horninová štruktúra s významnými zásobami podzemných vôd vrátane prírodných liečivých a prírodných minerálnych ...
c)
vodný útvar.1)
(4)

Vhodnosť úložiska s dostupnou úložnou kapacitou na ukladanie overí obvodný banský úrad na základe údajov ...

(5)

Viacero úložísk môže byť situovaných v hydraulickej jednotke, len ak pri vzájomnom pôsobení tlaku vtláčaného ...

(6)

Hydraulickou jednotkou je hydraulicky súvislý pórovitý priestor, v ktorom možno technickými prostriedkami ...

§ 4
Žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie
(1)

Písomnú žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ...

a)
obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo žiadateľa,
b)
popis charakteristiky úložiska a úložného komplexu a posúdenie predpokladanej bezpečnosti ukladania ...
c)
údaje o celkovom množstve oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, ako aj údaj o predpokladanom ...
d)
opis opatrení na vylúčenie významného nedostatku,
e)
informácie priložené k žiadosti o vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného ...
(2)

K žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie žiadateľ priloží

a)
doklad o primeranom finančnom zabezpečení podľa § 16,
b)
doklad o technickej spôsobilosti podľa odseku 4,
c)
doklad o vytvorení osobitného účtu podľa § 17 ods. 3,
d)
rozhodnutie o schválení záverečnej správy z ložiskového geologického prieskumu s výpočtom objemu prírodnej ...
e)
osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané Ministerstvom ...
f)
záverečné stanovisko k posúdeniu predpokladaných vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu,3) ...
g)
záväzné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy podľa osobitného predpisu4) a Ministerstva zdravotníctva ...
h)
návrh plánu monitorovania úložiska, súvisiacich povrchových a vtláčacích zariadení, úložného komplexu ...
i)
návrh plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
j)
návrh plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 5.
(3)

Technickou spôsobilosťou sa rozumie vlastníctvo technických zariadení použiteľných pri zriadení a prevádzke ...

(4)

Technickú spôsobilosť možno preukázať

a)
zoznamom realizovaných projektov rovnakého alebo podobného zamerania za predchádzajúcich desať rokov ...
b)
zoznamom realizovaných geologických prác pri zriadení alebo prevádzke zariadení podobného typu uskutočnených ...
c)
údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má žiadateľ k dispozícii na zriadenie a prevádzku úložiska. ...
(5)

Žiadateľ môže na preukázanie technickej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby. ...

(6)

Osvedčenie o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie vydané ministerstvom ...

a)
kritériá z posúdenia úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b), ktoré potvrdzujú vhodnosť horninovej ...
b)
charakteristiku overeného geologického modelu úložného komplexu, ktorý je výsledkom ložiskového geologického ...
§ 5
Kontrola žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie
(1)

Obvodný banský úrad zasiela žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie a jej príloh podľa § 4 ods. 1 a ...

(2)

Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia ...

(3)

Hlavný banský úrad bezodkladne informuje Komisiu o splnení podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c).

(4)

Obvodný banský úrad v povolení na ukladanie zohľadní stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia ...

(5)

Hlavný banský úrad informuje Komisiu o vydanom povolení na ukladanie a jeho náležitostiach podľa § 7 ...

§ 6
Podmienky vydania povolenia na ukladanie
(1)

Povolenie na ukladanie je písomné a odôvodnené rozhodnutie, ktoré vydáva obvodný banský úrad a ktorým ...

(2)

Obvodný banský úrad vydá povolenie na ukladanie, ak

a)
žiadosť o vydanie povolenia na ukladanie obsahuje všetky náležitosti podľa § 4,
b)
je žiadateľ finančne a technicky spôsobilý a schopný prevádzkovať a riadiť úložisko a má zabezpečený ...
c)
bolo zohľadnené stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie,
d)
bola overená vhodnosť úložiska uvedená v § 3 ods. 4.
(3)

Povolenie na ukladanie v jednom úložisku môže byť vydané len jednému žiadateľovi.

(4)

Prednostné právo na vydanie povolenia na ukladanie má držiteľ prieskumného územia podľa osobitného predpisu6) ...

§ 7
Obsah povolenia na ukladanie
(1)

Povolenie na ukladanie obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, miesto podnikania alebo sídlo a identifikačné číslo prevádzkovateľa,
b)
presné miesto a vymedzenie úložiska a úložného komplexu a údaje o hydraulickej jednotke,
c)
požiadavky na proces ukladania, celkové množstvo oxidu uhličitého, ktoré sa má prepraviť a uložiť, maximálny ...
d)
požiadavky na zloženie prúdu oxidu uhličitého, kritériá a postup pri ukladaní prúdu oxidu uhličitého ...
e)
schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2, povinnosti súvisiace s vykonaním tohto plánu, požiadavky ...
f)
vyjadrenie povinnosti informovať obvodný banský úrad v prípade úniku alebo významného nedostatku, schválený ...
g)
podmienky na uzavretie úložiska a schválený plán pre etapu po uzavretí podľa § 14,
h)
výšku primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16.
i)
informáciu o aktualizovaných a zrušených povoleniach na ukladanie podľa § 8.
(2)

Obvodný banský úrad doručuje kópiu povolenia na ukladanie

a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky,
d)
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky,
e)
Hlavnému banskému úradu,
f)
obci, v ktorej katastrálnom území sa úložisko nachádza.
(3)

Prevádzkovateľom je fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje alebo kontroluje ...

§ 8
Aktualizácia a zrušenie povolenia na ukladanie
(1)

Prevádzkovateľ, ktorému bolo vydané povolenie na ukladanie, je povinný vypracovať plán prevádzkovania ...

(2)

Ak počas ukladania dôjde k zmene v prevádzke úložiska alebo k zmene týkajúcej sa prevádzkovateľa, prevádzkovateľ ...

(3)

Za zmenu v prevádzke úložiska sa rozumie aj vydanie povolenia k prístupu k prepravnej sieti a úložisku ...

(4)

Podstatnú zmenu môže prevádzkovateľ uskutočniť až po aktualizácii povolenia na ukladanie.

(5)

Obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie o vydanie povolenia na ukladanie, ak

a)
získa informáciu o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)
sa v správe o vykonanej činnosti predloženej prevádzkovateľom podľa § 11, alebo na základe vykonaných ...
c)
je informovaný o akomkoľvek inom pochybení v dodržiavaní podmienok povolenia na ukladanie zo strany ...
d)
je to potrebné na základe najnovších vedeckých zistení a technického pokroku.
(6)

Obvodný banský úrad v konaní podľa odseku 5 vydá nové povolenie na ukladanie, ktoré obsahuje aktualizované ...

(7)

Obvodný banský úrad aktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia prvýkrát po piatich ...

(8)

Ak obvodný banský úrad neaktualizuje povolenie na ukladanie vydaním nového povolenia na ukladanie a ...

(9)

Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, vydá nové povolenie na ukladanie, ...

(10)

Ak sa uzatvorí úložisko podľa § 14 ods. 2, obvodný banský úrad prevezme správu nad vytvorenými finančnými ...

(11)

Ak obvodný banský úrad zruší povolenie na ukladanie podľa odseku 8, nového prevádzkovateľa úložiska ...

(12)

Ak obvodný banský úrad nevydá nové povolenie na ukladanie podľa odseku 9, je povinný

a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
c)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného ...
e)
plniť povinnosti podľa § 9 ods. 2, ak bude pokračovať v ukladaní.
(13)

Doterajší prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností ...

§ 9
Kritériá a postup pri ukladaní
(1)

Prúd oxidu uhličitého na účely ukladania

a)
musí obsahovať najmenej 95 % oxidu uhličitého,
b)
môže obsahovať najviac 0,01 % sírovodíka, najviac 0,01 % oxidu siričitého, najviac 0,01 % oxidov dusíka, ...
c)
nesmie obsahovať vodu,
d)
nesmie obsahovať odpad v tuhom stave, kvapalnom stave, roztoku alebo suspenzii,
e)
môže obsahovať náhodne viazané látky procesu zachytávania alebo stopové látky dodávané na účel monitorovania ...
1.
sa nepriaznivo neovplyvní primárna tesnosť štruktúry alebo technológia prepravnej siete,
2.
sa nevyskytne riziko ohrozenia verejného zdravia alebo ohrozenia životného prostredia, alebo ak
3.
nedôjde k porušeniu osobitných predpisov.12)
(2)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
vykonávať chemické analýzy ukladaného prúdu oxidu uhličitého vrátane obsahu korozívnych látok,
b)
vtláčať a ukladať prúd oxidu uhličitého až po vyhodnotení vykonaných chemických analýz vrátane obsahu ...
c)
viesť register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a ukladaného prúdu oxidu uhličitého,
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného ...
(3)

Prevádzkovateľ ročne v lehote do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka predkladá obvodnému banskému ...

§ 10
Monitorovanie
(1)

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať monitorovanie na účely

a)
porovnania reálneho a modelového stavu oxidu uhličitého a formačnej vody,
b)
zisťovania významného nedostatku,
c)
zisťovania migrácie,
d)
zisťovania úniku,
e)
zisťovania významných nepriaznivých účinkov na životné prostredie a jeho zložky,13)
f)
posudzovania účinnosti nápravných opatrení a dodatočných nápravných opatrení prijatých podľa § 13,
g)
hodnotenia bezpečnosti a neporušenosti úložného komplexu z krátkodobého a dlhodobého hľadiska,
h)
posúdenia trvalej izolácie uloženého oxidu uhličitého.
(2)

Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie na základe vypracovaného plánu monitorovania podľa požiadaviek ...

(3)

Plán monitorovania sa aktualizuje podľa požiadaviek uvedených v prílohe č. 2 každých päť rokov. Aktualizovaný ...

a)
zvýšené riziko úniku, ktoré môže ohroziť verejné zdravie a poškodiť životné prostredie,
b)
nové vedecké poznatky týkajúce sa monitorovania,
c)
najlepšie dostupné techniky.14)
(4)

Aktualizovaný plán monitorovania predkladá prevádzkovateľ na schválenie obvodnému banskému úradu tri ...

§ 11
Predkladanie správy
(1)

Prevádzkovateľ je povinný podávať obvodnému banskému úradu správu o vykonanej činnosti každoročne v ...

a)
výsledky monitorovania,
b)
množstvo, zloženie a vlastnosti vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého,
c)
doklad o výške primeraného finančného zabezpečenia upravenej podľa § 16 ods. 5,
d)
použité kontrolné a meracie prístroje,
e)
ostatné informácie dôležité na účely posúdenia podmienok povolenia na ukladanie a rozširovania poznatkov ...
(2)

Obvodný banský úrad správu podľa odseku 1 doručí Hlavnému banskému úradu do jedného mesiaca od jej doručenia ...

§ 12
Priebežné a následné prehliadky
(1)

Obvodný banský úrad vykonáva prehliadky úložných komplexov a kontroluje plnenie povinností prevádzkovateľa ...

(2)

Prehliadky sa zameriavajú na kontrolu a funkčnosť vtláčacích, monitorovacích a súvisiacich povrchových ...

(3)

Priebežné prehliadky sa vykonávajú minimálne raz ročne do doby uplynutia troch rokov od uzavretia úložiska ...

(4)

Následné prehliadky sa vykonávajú,

a)
ak je obvodný banský úrad informovaný o úniku alebo o významnom nedostatku,
b)
ak správa o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1 dokladovala nedostatočné plnenie podmienok uvedených ...
c)
na základe sťažnosti súvisiacej s ohrozením životného prostredia alebo verejného zdravia,
d)
ak nastanú iné skutočnosti súvisiace s ukladaním, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až c).
(5)

O výsledku prehliadky vyhotoví obvodný banský úrad zápisnicu, ktorú prerokuje so štatutárnym orgánom ...

§ 13
Nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia
(1)

Nápravnými opatreniami sú opatrenia prijaté prevádzkovateľom na nápravu významného nedostatku alebo ...

(2)

Nápravnými opatreniami môžu byť opatrenia na

a)
zníženie tlaku a rýchlosti vtláčania,
b)
zníženie množstva látok vo vtláčanom prúde oxidu uhličitého, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú primárnu tesnosť ...
c)
zabezpečenie primárnej a sekundárnej tesnosti štruktúry,
d)
utesnenie ciest potenciálnych únikov.
(3)

Pri zistení úniku alebo významného nedostatku je prevádzkovateľ povinný

a)
vykonať potrebné nápravné opatrenia vrátane opatrení týkajúcich sa verejného zdravia,
b)
bezodkladne o tom informovať obvodný banský úrad,
c)
bezodkladne o tom informovať príslušný obvodný úrad životného prostredia.
(4)

Nápravné opatrenia uvedené v odseku 3 písm. a) prevádzkovateľ vykoná na základe plánu nápravných opatrení ...

(5)

Obvodný banský úrad môže prevádzkovateľovi nariadiť, aby vykonal dodatočné nápravné opatrenia vrátane ...

(6)

Ak prevádzkovateľ nevykoná dodatočné nápravné opatrenia, zabezpečí ich vykonanie obvodný banský úrad. ...

(7)

Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním dodatočných nápravných ...

§ 14
Postup pri uzatváraní úložiska a po jeho uzavretí
(1)

Úložisko sa uzavrie

a)
po splnení podmienok uvedených v povolení na ukladanie podľa § 7,
b)
na žiadosť prevádzkovateľa, ktorú schvaľuje obvodný banský úrad.
(2)

Úložisko sa uzavrie, aj ak obvodný banský úrad rozhodne o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. ...

(3)

Po zavretí úložiska podľa odseku 1 až do nadobudnutia účinnosti rozhodnutia o prechode povinností na ...

a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
predložiť správu podľa § 11,
c)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného ...
e)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu,10)
f)
zapečatiť úložisko a odstrániť vtláčacie zariadenie.
(4)

Povinnosti uvedené v odseku 3 plní prevádzkovateľ podľa plánu pre etapu po uzavretí, ktorý pred uzavretím ...

a)
podľa potreby aktualizuje,
b)
zohľadní analýzu rizika,
c)
doplní o nové vedecké poznatky a najlepšie dostupné techniky a
d)
predloží na schválenie obvodnému banskému úradu.
(5)

Plán pre etapu po uzavretí podľa odseku 4, ktorý vypracuje prevádzkovateľ podľa najlepších dostupných ...

(6)

Po uzavretí úložiska podľa odseku 2 je obvodný banský úrad povinný

a)
vykonávať monitorovanie podľa § 10,
b)
vrátiť emisné kvóty do registra kvót v prípade úniku, zaslať overenú správu obvodnému úradu životného ...
c)
vykonať nápravné opatrenia a dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13,
d)
vykonať preventívne opatrenia a nápravnú činnosť podľa osobitného predpisu.10)
(7)

Povinnosti uvedené v odseku 6 pre etapu po uzavretí úložiska plní obvodný banský úrad podľa plánu pre ...

(8)

Prevádzkovateľ uhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa odseku ...

§ 15
Prechod povinností
(1)

Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 1 všetky povinnosti súvisiace s monitorovaním a nápravnými opatreniami ...

a)
je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry,
b)
uplynulo najmenej dvadsať rokov od uzavretia úložiska, pokiaľ obvodný banský úrad neustanoví, že opatrenie ...
c)
neustanoví, že obdobie uvedené v písmene b) je nepostačujúce na splnenie podmienky uvedenej v písmene ...
d)
bol splnený finančný záväzok uvedený v § 17 a
e)
úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
(2)

Ak obvodný banský úrad určil obdobie dlhšie ako obdobie uvedené v ods. 1 písm. b), prechod povinností ...

(3)

Po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry prevádzkovateľ zašle obvodnému banskému úradu spolu so žiadosťou ...

a)
postup overenia tesnosti štruktúry na základe matematického modelovania podľa prílohy č. 1,
b)
výsledky monitorovania vylučujúce únik,
c)
dlhodobý vývojový trend úložiska,
d)
návrh postupu zapečatenia úložiska podľa odseku 1 písm. e).
(4)

Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad vypracuje návrh rozhodnutia ...

(5)

Hlavný banský úrad zašle obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k návrhu rozhodnutia o prechode ...

(6)

Ak neboli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) a b), obvodný banský úrad spolu so zdôvodnením ...

(7)

Ak boli splnené podmienky uvedené v odseku 1 písm. a) až e), Hlavný banský úrad vydá rozhodnutie o prechode ...

(8)

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností zaniká povinnosť vykonávať priebežné prehliadky ...

(9)

Pri zistení úniku alebo pri významnom nedostatku sa interval monitorovania skráti tak, aby bolo možné ...

(10)

Po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 2 prechod povinností na obvodný banský úrad nastane, ak

a)
je zabezpečená primárna tesnosť štruktúry a sekundárna tesnosť štruktúry a
b)
úložisko bolo zapečatené a vtláčacie zariadenie bolo odstránené.
§ 16
Primerané finančné zabezpečenie
(1)

Primeraným finančným zabezpečením sa rozumie

a)
dokladovaná finančná hotovosť zložená na účet obvodného banského úradu v banke alebo v pobočke zahraničnej ...
b)
poskytnutie bankovej záruky za žiadateľa alebo
c)
iný rovnocenný nástroj, ktorý môže slúžiť ako prostriedok na plnenie povinností pri ukladaní a správe ...
(2)

Primerané finančné zabezpečenie slúži výhradne na splnenie všetkých povinností žiadateľa podľa tohto ...

(3)

Žiadateľ zabezpečí viazanosť použitia prostriedkov primeraného finančného zabezpečenia na účel uvedený ...

(4)

Obvodný banský úrad rozhodne o výške primeraného finančného zabezpečenia na základe rozsahu úložného ...

a)
plánovaných technologických zariadení úložiska vrátane vtláčacích vrtov,
b)
monitorovacích a kontrolných objektov,
c)
súvisiacich objektov a zariadení potrebných k prevádzke úložiska.
(5)

Obvodný banský úrad rozhodne o úprave výšky primeraného finančného zabezpečenia, ak

a)
nastane podstatná zmena,
b)
treba zohľadniť významné riziko.
(6)

Výšku primeraného finančného zabezpečenia nemožno zmeniť po

a)
uzatvorení úložiska podľa § 14 ods. 1, ak nenadobudne účinnosť prechod povinností na obvodný banský ...
b)
vydaní rozhodnutia o zrušení povolenia na ukladanie podľa § 8 ods. 8 až do nadobudnutia právoplatnosti ...
(7)

Nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností a splnením finančného záväzku podľa § ...

§ 17
Finančná úhrada
(1)

Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky úložiska vytvárať finančnú úhradu ročne na ťarchu výdavkov15) ...

(2)

Prostriedky tvoriace finančnú úhradu sa vedú na osobitnom účte prevádzkovateľa tak, aby boli v každom ...

(3)

Prevádzkovateľ je pred odvedením prvej splátky finančnej úhrady povinný zabezpečiť vytvorenie osobitného ...

(4)

Prevádzkovateľ odvedie ročnú výšku prostriedkov finančnej úhrady do 31. januára nasledujúceho kalendárneho ...

(5)

Prostriedky finančnej úhrady možno použiť po vydaní písomného súhlasu obvodného banského úradu, ktorý ...

(6)

Ak sa prevádzkovateľ rozhodol pred uzavretím, alebo monitorovaním úložiska po jeho uzavretí skončiť ...

(7)

Ak bol na prevádzkovateľa vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok ...

(8)

Prevádzkovateľ uvedený v odseku 6 alebo odseku 7 je povinný deň pred vstupom do likvidácie alebo najneskôr ...

(9)

V deň nadobudnutia právoplatnosti uznesenia o zrušení konkurzu17) prechádzajú na prevádzkovateľa späť ...

(10)

Pri zmene prevádzkovateľa je prevádzkovateľ povinný previesť v plnej výške finančné prostriedky finančnej ...

(11)

Prostriedky tvoriace finančnú úhradu nemôžu byť postihnuté výkonom rozhodnutia ani exekúciou podľa osobitných ...

(12)

Pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 prevedie prevádzkovateľ ...

(13)

Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prechode povinností si obvodný banský úrad vyžiada od prevádzkovateľa ...

§ 18
Prístup
(1)

Prístup sa poskytuje na základe dohody uzavretej medzi prevádzkovateľom prepravnej siete, prevádzkovateľom ...

(2)

Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietnu dohodu uzavrieť, môže žiadateľ o prístup ...

(3)

Prístup podľa odseku 2 povoľuje obvodný banský úrad na základe žiadosti o prístup. Pri povoľovaní prístupu ...

(4)

Obvodný banský úrad pri povoľovaní prístupu prihliada na

a)
kapacitu štruktúry úložiska,
b)
kapacitu prepravnej siete,
c)
zdôvodnené potreby prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete,
d)
záujmy ostatných užívateľov úložiska, prepravnej siete alebo dotknutých súvisiacich zariadení,
e)
možnosti plnenia záväzku štátu znížiť emisie oxidu uhličitého ukladaním.
(5)

Obvodný banský úrad nepovolí prístup, ak z technického hľadiska podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) nemožno ...

(6)

Prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete môže odmietnuť prístup na základe preukázanej nedostatočnej ...

(7)

Ak prevádzkovateľ alebo prevádzkovateľ prepravnej siete odmietne prístup na základe nedostatočnej kapacity ...

a)
budú ekonomicky prijateľné pre prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo
b)
osoba, ktorá podala žiadosť, uhradí všetky náklady na ich vykonanie.
(8)

Ak dôjde k odmietnutiu prístupu k cezhraničnému úložnému komplexu alebo k prepravnej sieti iného členského ...

(9)

Cezhraničným úložným komplexom je komplex, ktorý presahuje hranice Slovenskej republiky.

(10)

Prevádzkovateľ prepravnej siete, prevádzkovateľ a žiadateľ o prístup sú povinní informovať obvodný banský ...

§ 19
Informačný systém ukladania
(1)

Ministerstvo zriaďuje informačný systém týkajúci sa ukladania na zabezpečenie zhromažďovania údajov ...

(2)

Informačný systém ukladania obsahuje register

a)
osvedčení o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na ukladanie podľa osobitného ...
b)
prevádzkovaných úložísk podľa § 3,
c)
uzavretých úložísk vrátane ich grafického znázornenia na mapovom podklade a na geologických rezoch,
d)
prevádzkovateľov podľa § 7 ods. 3,
e)
žiadostí o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 4,
f)
stanovísk Komisie k žiadostiam o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5,
g)
povolení na ukladanie podľa § 7,
h)
rozhodnutí o prechode povinností podľa § 15,
i)
dohôd a rozhodnutí o prístupe podľa § 18,
j)
súhrnných správ zasielaných Komisii o uplatňovaní tohto zákona podľa § 20 ods. 3 písm. k),
k)
cezhraničných prístupov.
(3)

Správcom informačného systému ukladania je ministerstvo. Hlavný banský úrad, ktorý informačný systém ...

§ 20
Orgány štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku ukladania podľa tohto zákona vykonávajú:

a)
ministerstvo,
b)
Hlavný banský úrad,
c)
obvodný banský úrad.
(2)

Ministerstvo ako ústredný orgán štátnej správy na úseku ukladania

a)
posudzuje vhodnosť prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov na vydanie osvedčenia podľa ...
b)
spolupracuje pri riešení cezhraničných sporov v súvislosti s odmietnutím prístupu podľa § 18,
c)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21,
d)
je správcom informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3.
(3)

Hlavný banský úrad na úseku ukladania

a)
rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam obvodných banských úradov vydaných podľa tohto zákona,
b)
predkladá Komisii žiadosť o stanovisko k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
c)
zasiela obvodnému banskému úradu stanovisko Komisie k žiadosti o vydanie povolenia na ukladanie podľa ...
d)
informuje Komisiu o splnení podmienky vydania povolenia na ukladanie podľa § 5 ods. 3,
e)
informuje Komisiu o rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 5,
f)
zverejňuje na svojom webovom sídle zápisnicu podľa § 12 ods. 5,
g)
zasiela Komisii návrh rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad podľa § 15 ods. 4,
h)
vydáva rozhodnutia o prechode povinností na obvodný banský úrad a oznamuje Komisii konečné rozhodnutie ...
i)
prevádzkuje a sprístupňuje obsah informačného systému ukladania podľa § 19 ods. 3,
j)
spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy a cezhraničného úložného komplexu s príslušným orgánom členského ...
k)
každé tri roky od účinnosti tohto zákona predkladá Komisii súhrnnú správu o uplatňovaní tohto zákona, ...
l)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21.
(4)

Obvodný banský úrad na úseku ukladania

a)
určuje, mení alebo zrušuje chránené územia osobitných zásahov do zemskej kôry určené na zabezpečenie ...
b)
vydáva povolenia na ukladanie podľa § 7,
c)
zasiela Hlavnému banskému úradu odpis žiadostí o povolenie na ukladanie podľa § 5 ods. 1,
d)
predkladá Hlavnému banskému úradu odôvodnenie rozhodnutí o povolení na ukladanie podľa § 5 ods. 4,
e)
v prípade potreby aktualizuje zmeny v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
f)
aktualizuje alebo ruší povolenie na ukladanie podľa § 8 ods. 6 až 8,
g)
vydáva nové povolenia na ukladanie alebo uzatvorí úložisko podľa § 8 ods. 9,
h)
vykonáva činnosti podľa § 8 ods. 12, ak nevydá nové rozhodnutie o povolení na ukladanie,
i)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu monitorovania podľa § 10 ods. 2,
j)
vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania podľa § 10 ods. 4,
k)
vykonáva priebežné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 3,
l)
vykonáva následné prehliadky úložných komplexov podľa § 12 ods. 4,
m)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
n)
zabezpečuje vykonanie dodatočných nápravných opatrení podľa § 13 ods. 5,
o)
vydáva rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. 5,
p)
vydáva rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu pre etapu po uzavretí úložiska podľa § 14 ods. ...
q)
zodpovedá za splnenie povinností podľa § 14 ods. 6,
r)
vykonáva práce po vydaní rozhodnutia o prechode povinností podľa § 15 ods. 1,
s)
vytvára osobitný účet na prijímanie finančnej úhrady podľa § 17,
t)
rozhoduje o výške primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16 a finančnej úhrady podľa § 17,
u)
povoľuje prístup podľa § 18,
v)
nariaďuje umožnenie prístupu a vykonanie potrebných opatrení podľa § 18 ods. 7,
w)
poskytuje Hlavnému banskému úradu potrebné údaje do informačného systému ukladania podľa § 19,
x)
sprístupňuje informácie pre verejnosť,
y)
je orgánom štátneho dozoru podľa § 21,
z)
ukladá pokuty podľa § 22,

aa) plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.

(5)

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví

a)
podrobnosti osvedčení o vhodnosti prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na ukladanie ...
b)
spôsob určenia primeraného finančného zabezpečenia podľa § 16,
c)
podrobnosti o výške finančnej úhrady podľa § 17.
§ 21
Štátny dozor
(1)

Orgánom štátneho dozoru podľa tohto zákona je

a)
ministerstvo,
b)
obvodný banský úrad.
(2)

Štátnym dozorom sa zisťuje, ako prevádzkovatelia plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom, všeobecne ...

(3)

Pri výkone štátneho dozoru sa postupuje primerane podľa osobitného predpisu.21)

(4)

Ak orgán štátneho dozoru podľa odseku 1 zistí porušenie povinností prevádzkovateľom, je oprávnený podľa ...

a)
zachovanie pôvodného stavu až do objasnenia veci alebo zdokumentovania stavu v čase výkonu kontroly ...
b)
vykonanie opatrení na odstránenie nedostatkov ihneď alebo v lehote ním určenej vrátane zákazu alebo ...
(5)

Osoby poverené vykonávaním štátneho dozoru sú pri plnení svojich úloh oprávnené

a)
vstupovať do objektov, zariadení alebo na pozemky, ak bezprostredne súvisia s výkonom príslušného štátneho ...
b)
vykonávať potrebné zistenia, požadovať od prevádzkovateľa potrebné údaje, vysvetlenia, informácie, podklady ...
(6)

Prevádzkovateľ je povinný na požiadanie osôb vykonávajúcich štátny dozor poskytnúť požadovanú súčinnosť ...

(7)

Osoby vykonávajúce štátny dozor sú povinné

a)
preukázať sa preukazom alebo poverením orgánu, z ktorého poverenia vykonávajú príslušný štátny dozor, ...
b)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone štátneho dozoru.
§ 22
Správne delikty
(1)

Pokutu od 1 000 eur do 7 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý

a)
nevypracuje plán prevádzkovania úložiska podľa § 8 ods. 1,
b)
neinformuje o každej zmene v prevádzke úložiska podľa § 8 ods. 2,
c)
nevyhodnocuje chemické analýzy prúdu oxidu uhličitého podľa § 9 ods. 2 písm. a),
d)
nevedie register množstva, zloženia a vlastností vtláčaného a uloženého prúdu oxidu uhličitého podľa ...
e)
nepredloží na schválenie aktualizovaný plán monitorovania podľa §10 ods. 4,
f)
nepredloží správu o vykonanej činnosti podľa § 11 ods. 1,
g)
nevykoná dodatočné nápravné opatrenia podľa § 13 ods. 5,
h)
po zabezpečení primárnej tesnosti štruktúry nepredloží súhrnnú správu podľa §15 ods. 3,
i)
neumožní osobám vykonávajúcim štátny dozor vykonať kontrolu správnosti stanovenia výšky primeraného ...
j)
neinformuje obvodný banský úrad o uzavretí dohody podľa § 18 ods.1,
k)
neposkytne osobám vykonávajúcim štátny dozor potrebné údaje, vysvetlenia, informácie a podklady podľa ...
(2)

Pokutu od 7 000 eur do 20 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neplní schválený plán monitorovania podľa § 10 ods. 2,
b)
neplní schválený aktualizovaný plán monitorovania podľa § 10 ods. 3 a 4,
c)
nevykoná potrebné nápravné opatrenia pri zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 ...
d)
neinformuje obvodný banský úrad o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ods. 3 písm. ...
e)
neinformuje obvodný úrad životného prostredia o zistení úniku alebo významného nedostatku podľa § 13 ...
f)
neplní plán nápravných opatrení podľa § 13 ods. 4,
g)
po uzavretí úložiska nesplní povinnosti uvedené v § 14 ods. 3,
h)
nevykoná potrebné opatrenia pri umožnení prístupu k prepravnej sieti a úložisku podľa § 18 ods. 7,
i)
nezdrží sa konania, ktoré obmedzil alebo zakázal orgán štátneho dozoru, alebo neplní ďalšie opatrenia ...
(3)

Pokutu od 20 000 eur do 170 000 eur uloží obvodný banský úrad prevádzkovateľovi, ktorý

a)
neuhradí obvodnému banskému úradu náklady, ktoré vznikli vykonaním povinností podľa § 8 ods. 13, § 13 ...
b)
nepoukáže na osobitný účet obvodného banského úradu finančnú úhradu podľa § 17.
(4)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada najmä na závažnosť a čas trvania protiprávneho konania, na rozsah ohrozenia ...

(5)

Obvodný banský úrad môže v rozhodnutí o uložení pokuty súčasne uložiť, aby boli v určenej lehote vykonané ...

(6)

Ak prevádzkovateľ opätovne poruší počas jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty ...

(7)

Konanie podľa odsekov 1 až 3 možno začať do troch rokov odo dňa, keď sa obvodný banský úrad dozvedel ...

(8)

Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená, ak v tomto ...

(9)

Konanie o uložení pokuty uskutoční obvodný banský úrad, ktorý ako prvý zistil porušenie povinností.

(10)

Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu.

§ 23
Konanie

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon neustanovuje ...

§ 24
Cezhraničná spolupráca

Hlavný banský úrad spolupracuje v rámci cezhraničnej prepravy oxidu uhličitého a cezhraničného úložného ...

§ 25
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

Čl. II

Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

1.

V § 5 ods. 2 sa slovo: „potvrdí“ nahrádza slovami „alebo na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

V § 34 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia.18a)“.

3.

Nadpis § 34a znie: „Konverzia ložísk ropy, horľavého zemného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov ...

4.

V § 34a odsek 1 znie:

„(1) Konverziou ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa ...

5.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe ...

1.

Za § 46a sa vkladá § 46b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46b Vzťah k osobitnému predpisu o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia Na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25c znie:

„25c) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

Doterajší text prílohy sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie sa v položke 168 za písmeno b) vkladá ...

„c) Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39ba znie:

„39ba) § 4 ods. 2 písm. d) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti X. Životné prostredie položka 170 znie:

„Položka170 a) Žiadosť o vydanie osvedčenia oprávneného posudzovateľa na vykonávanie posudkovej činnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39bb znie:

„39bb)
§ 20 ods. 3 písm. b) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XI. Banská činnosť sa vkladajú položky 194g až 194m, ktoré ...

„Položka 194g Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia39p) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39p až 39v znejú:

„39p) § 7 zákona č. 258/2011 Z. z. 39q) § 10 ods. 2 zákona č. 258/2011 Z. z. 39r) § 10 ods. 4 zákona ...

Čl. V

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 553/2001 ...

1.

V § 1 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) nakladanie, zachytávanie, prepravu a trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

2.

V § 48d odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný a) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory ...

3.

V § 50 odsek 1 znie:

„(1) Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 61a znie:

„61a) Zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene ...

4.

V § 50 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Výrobca vozidiel, výrobca materiálov používaných vo vozidlách, výrobca častí vozidiel a výrobca ...

5.

V § 56 odsek 3 znie:

„(3) Príspevok výrobcu a príspevok dovozcu sa zníži o príspevok zodpovedajúci množstvu odpadu z výrobkov ...

6.

Príloha č. 1a sa dopĺňa dvanástym bodom, ktorý znie:

„12. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. VI

Zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene ...

1.

§ 8 ods. 2 sa dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) v oblasti ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia13a) 1. konanie o vydaní rozhodnutia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a ) § 20 ods. 4 písm. b) a q) zákona č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického ...

2.

V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovom „ľudí“ vkladá čiarka a vypúšťa sa spojka „a“ a za slovom „starostlivosti“ ...

3.

V § 11 ods. 1sa za písmeno l) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) ak ide o prevádzku spaľovacieho zariadenia s menovitým elektrickým výkonom 300 MW a vyšším aj posúdenie ...

Doterajšie písmená m) až o) sa označujú ako písmená n) až p).

Poznámka pod čiarou k odkazu 18d znie:

„18d) Zákon č. 258/2011 Z. z.

4.

Príloha č. 1 sa dopĺňa bodom 6.9, ktorý znie:

„6.9. Prevádzky na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania do geologického prostredia ...

5.

Doterajší text prílohy č. 4 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. VII

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 15 ods. 7 písmeno d) znie:

„d) sú spôsobené injektážou zemného plynu alebo skvapalneného propán-butánu na účely skladovania v geologických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

Príloha č. 6 sa dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:

„20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. VIII

Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V §13 ods. 1 a 4 uvádzacie vety znejú:

„Prevádzkovateľ, ktorý je povinným účastníkom schémy obchodovania, okrem prevádzkovateľa, ktorý prevádzkuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

Doterajší text prílohy č. 6 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. IX

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 1 Ťažobný priemysel dopĺňa položkou č. 17, ktorá znie:

„Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

2.

V prílohe č. 8 tabuľka č. 4 Chemický, farmaceutický a petrochemický priemysel sa za položku č. 13 vkladá ...

„Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

3.

V prílohe č. 8 sa tabuľka č. 8 Ostatné priemyselné odvetvia dopĺňa položkou č. 11, ktorá znie:

„Pol. číslo Činnosť, objekty a zariadenia Prahové hodnoty Časť A (povinné hodnotenie) Časť B (zisťovacie ...

4.

Príloha č. 13 sa dopĺňa bodmi 18 a 19, ktoré znejú:

„18. Zariadenia na zachytávanie prúdu oxidu uhličitého na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého ...

5.

Príloha č. 16 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. X

Zákon č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) prevádzkovaním trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia podľa osobitného predpisu.14b)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14b znie:

„14b) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

Doterajší text prílohy č. 3 sa označuje ako bod 1 a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:

„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. XI

Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., ...

1.

V § 3 písmeno h) znie:

„h) ložiskový geologický prieskum je prieskum, ktorým sa skúmajú ložiská nerastov, zisťujú a overujú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene ...

2.

V § 16 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Záverečná správa, pri ktorej riešení boli overené geologické podmienky na zriaďovanie a prevádzku ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3.

V § 17 ods. 2 sa slová „§ 16 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 16 ods. 5“.

4.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Záverečnú správu s výpočtom zásob výhradného ložiska, záverečnú správu s výpočtom množstiev vôd ...

5.

V § 18 odsek 4 znie:

„(4) Schválené zásoby výhradných ložísk, výsledky hydrogeologického prieskumu a objemy prírodných horninových ...

6.

V § 21 ods. 2 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza slovom „a“ a pripájajú slová „prírodných horninových ...

7.

V § 21 ods. 5 sa za slová „alebo priestorovo súvisiacich ložísk vyhradených nerastov“ vkladajú slová ...

8.

Nadpis § 24 znie:

„Osobitné ustanovenie na vykonávanie ložiskového geologického prieskumu na ropu, horľavý zemný plyn ...

9.

V § 24 odsekoch 1, 2,5,6,8,9 a 10 sa za slová „zemný plyn“ vkladajú slová „a na zriaďovanie prírodných ...

10.

V § 25 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Držiteľ prieskumného územia na ložiskový geologický prieskum na zriaďovanie prírodných horninových ...

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

11.

V § 36 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) posudzuje a schvaľuje záverečné správy s výpočtom zásob výhradného ložiska, s výpočtom množstiev ...

12.

V § 38 ods. 1 písm. g) sa slová „§ 25 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 25 ods. 5“.

13.

Príloha č. 2 sa dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu ...

Čl. XII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 258/2011 Z. z.

  KRITÉRIÁ A POSTUP PRI POSUDZOVANÍ ÚLOŽNÉHO KOMPLEXU

  Posúdenie úložného komplexu podľa § 4 ods. 1 písm. b) sa vykoná podľa najlepšie dostupnej techniky14) ...

  1.

  Zber údajov

  1.1

  Údaje potrebné na vytvorenie objemového a trojrozmerného statického geologického modelu úložného komplexu, ...

  1.1.1

  Geologické a geofyzikálne vlastnosti (hĺbka, tesnosť nadložia, hrúbka, tlak, teplota, tektonika, charakteristika ...

  1.1.2

  Geochemické vlastnosti (rýchlosť rozpúšťania, rýchlosť mineralizácie, reakcia geologického prostredia ...

  1.1.3

  Geomechanické vlastnosti (priepustnosť, štiepny tlak).

  1.1.4

  Ložiskové a inžinierskogeologické vlastnosti (výpočet objemu úložiska a úložnej kapacity).

  1.1.5

  Prírodné a vytvorené potenciálne únikové cesty oxidu uhličitého vrátane vrtov a banských diel.

  1.1.6

  Hydrogeologické vlastnosti (prítomnosť podzemnej vody určenej na spotrebu).

  1.1.7

  Seizmická charakteristika.

  1.2

  Dokumentácia okolia úložného komplexu.

  1.2.1

  Charakteristika dotknutej oblasti v okolí úložného komplexu.

  1.2.2

  Obyvateľstvo.

  1.1.22

  Územia chránené podľa osobitných predpisov.26)

  1.2.3

  Realizovaná činnosť v okolí úložného komplexu.

  1.2.4

  Posúdenie stacionárneho zdroja oxidu uhličitého, zloženia prúdu oxidu uhličitého a prepravnej siete. ...

  2.

  Tvorba trojrozmerného statického geologického modelu Počítačovou simuláciou sa vytvorí trojrozmerný ...

  2.1

  geologickej stavby,

  2.2

  geomechanických, geochemických a prietokových vlastností úložiska,

  2.3

  geomechanických, geochemických a prietokových vlastností nadložia úložiska a širšieho okolia,

  2.4

  tektonickej stavby,

  2.5

  potenciálnych únikových ciest oxidu uhličitého,

  2.6

  priestorového rozsahu úložného komplexu,

  2.7

  objemu pórovitého priestoru (vrátane rozloženia pórovitosti),

  2.8

  východiskovej distribúcie a

  2.9

  ostatných charakteristík geologického prostredia.

  Nedostatky a neurčitosti použitých parametrov na zostavenie trojrozmerného statického geologického modelu ...

  3.

  Charakteristika a výsledky dynamického modelovania pri ukladaní, charakteristika citlivosti a posudzovanie ...

  3.1

  Charakteristika dynamického modelovania pri ukladaní.

  3.1.1

  Maximálna rýchlosť vtláčania prúdu oxidu uhličitého.

  3.1.2

  Vlastnosti prúdu oxidu uhličitého.

  3.1.3

  Výsledky modelovania účinnosti súvisiacich simulačných procesov.

  3.1.4

  Reakčné procesy vtláčaného prúdu oxidu uhličitého s geologickým prostredím.

  3.1.5

  Použitý softvér trojrozmerného simulátora.

  3.1.6

  Krátkodobé a dlhodobé simulácie.

  3.2

  Výsledky dynamického modelovania.

  3.2.1

  Tlak a teplota úložnej jednotky v nadväznosti na rýchlosť a množstvo vtláčania prúdu oxidu uhličitého. ...

  3.2.2

  Priestorová distribúcia oxidu uhličitého v závislosti od času.

  3.2.3

  Charakteristika prúdu oxidu uhličitého v úložisku vrátane fázového správania.

  3.2.4

  Spôsob a rýchlosť vtláčaného prúdu oxidu uhličitého (vrátane vtláčacích bodov a bočných a vertikálnych ...

  3.2.5

  Sekundárne izolačné systémy úložného komplexu.

  3.2.6

  Úložná kapacita a tlakový spád úložiska.

  3.2.7

  Riziko vytvárania prasklín v geologickej jednotke.

  3.2.8

  Riziko prieniku oxidu uhličitého do nadložia.

  3.2.9

  Riziko úniku z úložiska.

  3.2.10

  Rýchlosť migrácie v neuzavretom úložisku.

  3.2.11

  Rýchlosť sceľovania prasklín.

  3.2.12

  Zmeny chemických vlastností kvapalných látok v geologickej jednotke, reakcie (napr. zmena pH, tvorba ...

  3.2.13

  Odstránenie kvapalín z geologickej jednotky.

  3.2.14

  Zvýšená seizmicita, vertikálne zmeny terénu.

  3.3

  Charakteristika citlivosti. Na zistenie citlivosti posudzovania predpokladov určitých parametrov sa ...

  3.4

  Posudzovanie rizika

  3.4.1

  Charakteristika nebezpečenstva. Nebezpečenstvo sa charakterizuje stanovením potenciálneho úniku z úložného ...

  a)

  ciest pre potenciálne úniky,

  b)

  potenciálnej závažnosti prípadov únikov pre zistené únikové cesty,

  c)

  kritických parametrov, ktoré ovplyvňujú potenciálny únik (napr. maximálny tlak v úložisku, maximálna ...

  d)

  vedľajších účinkov ukladania vrátane vytlačenia kvapalných látok z geologickej jednotky a nových látok, ...

  e)

  ostatných činiteľov, ktoré môžu ohroziť verejné zdravie alebo životné prostredie (napr. súvisiace stavby). ...

  3.4.2

  Posúdenie expozície. Expozícia sa posudzuje na základe charakteristiky všetkých zložiek životného prostredia ...

  3.4.3

  Posúdenie účinku. Účinok sa posudzuje na základe citlivosti zložiek životného prostredia v súvislosti ...

  3.4.4

  Charakteristika rizika. Charakteristika rizika zahŕňa posúdenie bezpečnosti a integrity úložiska z krátkodobého ...

  Výnimky z jedného alebo viacerých kritérií uvedených v bodoch 1 až 3 môže príslušný orgán povoliť, ak ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 258/2011 Z. z.

  PLÁN MONITOROVANIA, AKTUALIZOVANÝ PLÁN MONITOROVANIA A PLÁN MONITOROVANIA V ETAPE PO UZAVRETÍ ÚLOŽISKA

  1.

  Plán monitorovania

  Plán monitorovania podľa § 10 ods. 2 sa vypracuje na základe analýzy rizika vykonanej podľa prílohy ...

  a)

  miesto monitorovania a zdôvodnenie počtu monitorovacích miest a odberov vzoriek,

  b)

  monitorovacie parametre,

  c)

  použité monitorovacie prístroje a zdôvodnenie ich výberu a

  d)

  časová postupnosť monitorovania a zdôvodnenie vzorkovacieho intervalu.

  Monitorovacie parametre sa určia tak, aby bol splnený účel monitorovania uvedený v § 10 ods. 1. Pri ...

  Plán monitorovania zahŕňa pravidelné alebo nepravidelné monitorovanie

  a)

  prchavých emisií oxidu uhličitého

  b)

  objemového prietoku oxidu uhličitého

  c)

  tlaku a teploty prúdu oxidu uhličitého

  d)

  chemických analýz vtláčaného oxidu uhličitého na vstupnom termináli s určením

  Výber monitorovacej metódy a technológie musí vychádzať z najlepšie dostupnej techniky s využitím rôznych ...

  a)

  prítomnosť, polohu a migráciu oxidu uhličitého pod povrchom a na povrchu,

  b)

  priestorovú distribúciu mraku oxidu uhličitého, jeho objem a tlak na účel spresnenia digitálnej trojrozmernej ...

  c)

  potenciálne cesty úniku oxidu uhličitého v priestore úložného komplexu, v prípade významného nedostatku ...

  2.

  Aktualizovaný plán monitorovania

  Údaje získané monitorovaním sa evidujú a vyhodnocujú. Výsledky monitorovania sú porovnávané s predpokladanými ...

  Pri zistení rozdielu medzi zistenými a predpokladanými vlastnosťami prúdu oxidu uhličitého v úložisku ...

  V rámci aktualizácie sa na zistených a namodelovaných kritických miestach a na miestach podobnej technologickej ...

  Aktualizovaný plán monitorovania sa vypracuje aj v prípade, ak bol overený rozdiel medzi zistenými a ...

  3.

  Plán monitorovania v etape po uzavretí úložiska

  Monitorovanie v etape po uzavretí úložiska vychádza z údajov získaných modelovaním počas prevádzky úložiska ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 258/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/31/ES z 23. apríla 2009 o geologickom ukladaní oxidu uhličitého ...

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 ...
 • 2)  § 18 ods. 2 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 37 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 4)  § 15 ods. 6 a 7 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 384/2009 Z. z.
 • 5)  § 26 a 40 zákona č. 538/2005 Z. z. prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných ...
 • 6)  § 25 ods. 3 zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 7)  § 18 zákona č. 569/2007 Z. z.
 • 8)  § 36 a 37 zákona č. 24/2006 Z. z.
 • 9)  § 4b ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej ...
 • 10)  § 4 a 5 zákona č. 359/2007 Z. z. o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 13)  § 2 zákona č. 17/1992 Zb.
 • 14)  § 5 zákona č. 245/2003 Z. z. o životnom prostredí.
 • 15)  §19 a 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Napríklad § 70 až 75 Obchodného zákonníka,§15 až 15e zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení ...
 • 17)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 18)  § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave ...
 • 20)  Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 21)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 22)  Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 23)  § 11 ods. 1 zákona č. 10/1996 Z. z.
 • 24)  § 5, 6 a 12 zákona č. 359/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore