Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 21.07.2022
Účinnosť od: 01.09.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Dane z príjmu, Vlastnícke práva
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 257/2022 účinný od 01.09.2022 do 31.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 257/2022 s účinnosťou od 01.09.2022

Legislatívny proces k zákonu 257/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 177/2018 Z. z., zákona č. 119/2019 Z. z., zákona č. 211/2019 Z. z., zákona č. 151/2021 Z. z., zákona č. 503/2021 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo zadržiavania vody v krajine, budovania prvkov zelenej infraštruktúry, revitalizácie a renaturácie vodných tokov alebo dosiahnutia cieľov ochrany v chránených územiach,“.
2.
V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky,1ab)

m)
je to potrebné na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami1aba) vo vlastníctve štátu.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1ab a 1aba znejú:

„1ab) § 1 zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1aba) § 52 ods. 1 vodného zákona.“.

3.
V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Dôvody pozemkových úprav podľa odseku 1 nemožno v jednom konaní o pozemkových úpravách kombinovať.“.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

4.
V § 2 ods. 6 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s prihliadnutím na jeho súčasné využitie a budúce usporiadanie.“.
5.
V § 3 odsek 3 znie:

„(3)
Prešetrenie priebehu hraníc obvodu projektu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne vykonáva komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o nariadení alebo povolení pozemkových úprav. Komisia je zložená z troch zamestnancov okresného úradu, jedného zástupcu obce a jedného zástupcu žiadateľa o pozemkové úpravy. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva prednosta okresného úradu. Podľa predmetu rokovania komisie sú na rokovanie prizvaní zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy,5ab) správcov majetku štátu5ac) a iných organizácií,5ad) aby poskytli komisii svoje odborné stanoviská a vyjadrenia. Komisia prijíma závery hlasovaním. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu komisie.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ab až 5ad znejú:

„5ab) Napríklad zákon č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5ac) Napríklad zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, vodný zákon, zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

5ad) Napríklad zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/2009 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov.“.

6.
V § 4 ods. 2 sa slová „ochranné pásma“ nahrádzajú slovami „ochranné pásma5ae) (ďalej len „chránené územie“)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5ae znie:

„5ae) § 17 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
ministerstvo,“.

8.
V § 5 sa odsek 3 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
vydáva stanoviská k územnoplánovacej dokumentácii2b) vo veciach prebiehajúcich alebo plánovaných pozemkových úprav.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) § 20 až 23 stavebného zákona.“.

9.
V § 5 ods. 4 písm. g) sa slová „osobitného predpisu,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,3)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.

10.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3a sa citácia „§ 4 ods. 3 a 5 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti“ nahrádza citáciou „§ 9 ods. 4 a 6 zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov“.
11.
V § 5 ods. 4 písm. o) sa vypúšťajú slová „ktoré vznikajú na ustanovujúcich zhromaždeniach účastníkov pozemkových úprav,“.
12.
V § 5 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 8, ktoré znejú:

„(5)
Okresný úrad pri plnení úloh podľa odseku 4 písm. g) až o) spracúva osobné údaje dotknutých osôb podľa osobitných predpisov.4)

(6)
Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav podľa tohto zákona, musia do 18 mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru alebo od určenia služobným úradom spĺňať osobitný kvalifikačný predpoklad.

(7)
Podmienkou na získanie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 6 je najmenej vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
a)
v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, ochranu a využívanie prírody a krajiny alebo právo, alebo

b)
v inom študijnom odbore a najmenej päťročná odborná prax v oblasti pozemkových úprav.

(8)
Osobitný kvalifikačný predpoklad podľa odseku 6 sa získa úspešným vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou zriadenou ministerstvom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016).
Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 9.

13.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3b sa vypúšťa.
14.
V § 6 ods. 1 písm. a) a b) sa slová „podliehajúcich pozemkovým úpravám“ nahrádzajú slovami „v obvode projektu pozemkových úprav“.
15.
V § 6 ods. 1 písm. c) sa za slovo „majetku“ vkladajú slová „alebo lesného majetku“ a za slovo „obvode“ sa vkladá slovo „projektu“.
16.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Príloha č. 1 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky č. 263/2018 Z. z.“.

17.
§ 6 sa dopĺňa odsekmi 8 až 11, ktoré znejú:

„(8)
Ak vlastník pozemku zomrie alebo je vyhlásený za mŕtveho, okresný úrad do vykonania zápisu dediča do katastra nehnuteľností na účely konania o pozemkových úpravách ustanoví na zastupovanie dedičov ich opatrovníka z okruhu blízkych osôb poručiteľa v poradí manžel alebo deti, prednostne toho, ktorý sa prevažnú časť roka zdržuje v obci, v ktorej prebiehajú pozemkové úpravy. Ak nie je možný postup podľa prvej vety, okresný úrad ustanoví za opatrovníka pozemkový fond.

(9)
Rozhodnutie o ustanovení opatrovníka podľa odseku 8 sa doručuje opatrovníkovi do vlastných rúk; proti rozhodnutiu je prípustné odvolanie.

(10)
Trvalý porast, ktorý na pôvodnom pozemku vzišiel, bol vysadený vlastníkom pôvodného pozemku alebo jeho právnym predchodcom, bol vysadený z prostriedkov štátu alebo lesný porast (ďalej len „vlastný trvalý porast“), je vlastníctvom vlastníka pôvodného pozemku; to platí aj pre trvalý porast na pôvodnom pozemku, ktorý sa ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav neobrába, je opustený alebo spustnutý.

(11)
Trvalý porast, ktorý bol na pôvodnom pozemku oprávnene5bc) a so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku, ak bol súhlas potrebný, vysadený inou osobou, ako je vlastník pôvodného pozemku (ďalej len „trvalý porast na cudzom pozemku“), ku dňu povolenia alebo nariadenia pozemkových úprav je pravidelne obhospodarovaný a podrobovaný pestovateľským operáciám, je vlastníctvom tejto osoby alebo jej právneho nástupcu. Okresný úrad vedie počas konania o pozemkových úpravách v obvode projektu pozemkových úprav register trvalých porastov na cudzom pozemku (ďalej len „register porastov“).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5bc znie:

„5bc) Napríklad § 9 ods. 4 písm. a) a § 18a ods. 2 písm. b) zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 313/2009 Z. z.“.

18.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Pozemkové úpravy možno začať na podnet okresného úradu z dôvodov uvedených v § 2 ods. 2 alebo na žiadosť účastníka z dôvodov uvedených v § 2 ods. 3.“.

19.
V § 7 ods. 2 písm. c) sa za slovo „úpravy“ vkladá čiarka a slovo „začaté“ sa nahrádza slovami „ak majú byť povolené,“ a slová „najmenej polovičnej“ sa nahrádzajú slovom „nadpolovičnej“.
20.
V § 7 ods. 2 písm. d) sa za slovo „úpravy“ vkladá čiarka a slovo „začaté“ sa nahrádza slovami „ak majú byť povolené“.
21.
V § 7 ods. 3 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Okresný úrad nariadi prípravné konanie do 30 dní od podania žiadosti o povolenie pozemkových úprav, a ak ide o nariadené pozemkové úpravy, nariadi prípravné konanie bezodkladne.“.
22.
V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „potreby revízie“ nahrádzajú slovom „stav“.
23.
V § 7 ods. 4 písmeno d) znie:

„d)
zabezpečí od orgánu územného plánovania príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu a prerokuje s orgánom územného plánovania možnosti využitia územnoplánovacích podkladov v obvode pozemkových úprav,“.

24.
V § 7 ods. 4 písm. i) sa za slová „Slovenský pozemkový fond“ vkladajú slová „a správcu“ a slovo „navrhol“ sa nahrádza slovom „navrhli“.
25.
V § 7 ods. 4 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k)
vyzve žiadateľa, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhol pozemky na účely vyrovnania, ktoré žiadateľ vlastní a ktoré sú umiestnené v tej istej obci, v ktorej mal vlastník pôvodné pozemky, a zároveň vyzve Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v tej istej lehote navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza pozemok podľa osobitného predpisu,1ab) ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l),

l)
vyzve žiadateľa, Slovenský pozemkový fond a správcu, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia výzvy navrhli pozemky na účely vyrovnania vo vlastníctve štátu, ktoré sú umiestnené v tom istom okrese, v ktorom sa nachádza vodná stavba, ak ide o pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. m),“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno m).

26.
V § 7 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

27.
V § 7 ods. 6 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „okresný úrad eviduje prípravný výbor v registri združení účastníkov pozemkových úprav.“ a na konci sa pripája táto veta: „V čase plnenia úloh predstavenstva prípravným výborom okresný úrad najmenej raz ročne opätovne zvolá zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na účely zvolenia predstavenstva až do skončenia konania o pozemkových úpravách alebo do voľby predstavenstva.“.
28.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Pred ukončením prípravného konania okresný úrad vypracuje elaborát prípravného konania, ktorého súčasťou je aj správa so zhodnotením výsledkov prípravného konania.“.

29.
Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠7a
Dokumentácia pozemkových úprav
(1)
Dokumentáciu pozemkových úprav tvorí
a)
dokumentácia prípravného konania,

b)
dokumentácia úvodných podkladov,

c)
dokumentácia projektu pozemkových úprav,

d)
dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav.

(2)
Dokumentácia prípravného konania obsahuje elaborát prípravného konania.

(3)
Dokumentácia úvodných podkladov obsahuje
a)
operát obvodu projektu pozemkových úprav,

b)
mapu hodnoty pozemkov,

c)
register pôvodného stavu,

d)
miestny územný systém ekologickej stability na účely pozemkových úprav,

e)
všeobecné zásady funkčného usporiadania územia.

(4)
Dokumentácia projektu pozemkových úprav obsahuje
a)
zásady umiestnenia nových pozemkov,

b)
plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení,

c)
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu,

d)
zoznam vyrovnaní v peniazoch.

(5)
Dokumentácia vykonania projektu pozemkových úprav obsahuje
a)
postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní,

b)
rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.“.

30.
V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rozhodnutie o povolení pozemkových úprav alebo rozhodnutie o nepovolení pozemkových úprav vydá okresný úrad do 12 mesiacov od nariadenia prípravného konania podľa § 7 ods. 3.“.
31.
V § 8 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
pri jednoduchých pozemkových úpravách aj skladbu a rozsah vyhotovovanej dokumentácie pozemkových úprav s odôvodnením.“.

32.
V § 8 odsek 3 znie:

„(3)
Okresný úrad v rozhodnutí podľa odseku 1 vyzve vlastníkov trvalého porastu na cudzom pozemku, aby v určenej lehote požiadali okresný úrad o zápis trvalého porastu na cudzom pozemku do registra porastov, určili hranice trvalého porastu na cudzom pozemku a preukázali vlastníctvo trvalého porastu na cudzom pozemku, ako aj oprávnenosť jeho výsadby.“.

33.
V § 8 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5)
Okresný úrad po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 informuje známych vlastníkov pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, že sa začínajú pozemkové úpravy. Na tento postup sa nevzťahuje správny poriadok.“.

Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.

34.
V § 8b ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo hospodárskeho obvodu“.
35.
V § 8b ods. 1 tretia veta znie: „Osobitosti konania z dôvodov podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h) až m) upravujú § 8c až 8j.“ a vypúšťa sa štvrtá veta.
36.
V § 8c sa vypúšťa odsek 3.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

37.
V § 8d ods. 4 sa slovo „východiskovej“ nahrádza slovom „všeobecnej“.
38.
V § 8d sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Vlastníci pozemkov môžu v zásadách umiestnenia nových pozemkov prijať zásadu, že na výmeru potrebnú na vybraný nový pozemok určený na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) prispejú všetci vlastníci podľa pomeru ich nárokov na vyrovnanie k výmere všetkých pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav a tento pozemok nadobudne obec za náhradu. Za náhradu sa považuje vecné plnenie vo forme správy a údržby tohto zariadenia po dni nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom podľa § 14 ods. 5. V zásadách umiestnenia nových pozemkov môžu vlastníci pozemkov prijať zásadu, že pozemok podľa prvej vety nemožno scudziť ani zaťažiť; toto obmedzenie sa nevzťahuje na zaťaženie pozemkov, ak ide o budovanie inžinierskych sietí. Obmedzenie podľa tretej vety sa vyznačí v katastri nehnuteľností na základe rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Pre posudzovanie primeranosti nových pozemkov podľa § 11 ods. 4 a 5 sa za výmeru alebo hodnotu pôvodných pozemkov považuje výmera alebo hodnota znížená o príspevok podľa prvej vety.

(6)
Na verejné zariadenia a opatrenia podľa § 12 ods. 3 písm. f) štát a obec prispievajú v rozsahu neknihovaných pozemkov,7a) ak tieto neboli použité na spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 11 ods. 7.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 7.

39.
V § 8f ods. 4 sa slovo „nakladania“ nahrádza slovami „scudzenia a zaťaženia“.
40.
V § 8g odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. j) podáva obec, na ktorej území sa osídlenie alebo jeho časť nachádza. Žiadosť obsahuje aj mapový podklad pozemkov pod osídlením, ktorý s dostatočnou presnosťou určuje navrhovanú hranicu obvodu projektu pozemkových úprav; prílohou k žiadosti je súhlas obecného zastupiteľstva.

(2)
Umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť v súlade s platným územným plánom obce.6af) Ak sa osídlenie nachádza na území obce, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán obce do dátumu podľa osobitného predpisu,6afa) alebo ak mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia alebo jeho budúce usporiadanie nie je v súlade s platným územným plánom, mapový podklad podľa odseku 1, umiestnenie osídlenia a účel využitia pozemkov musí byť odsúhlasený uznesením obecného zastupiteľstva. Ak žiadosť podľa odseku 1 obsahuje aj plochy bez obydlí, obec je povinná predložiť aj súhlas dotknutého orgánu podľa osobitných predpisov.6ac)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ac a 6afa znejú:

„6ac) § 13 až 15 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6afa) § 40 ods. 2 zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní.“.

41.
V § 8g ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo správcom“.
42.
V § 8g ods. 12 druhej vete sa za slovo „prevodu“ vkladajú slová „alebo nájmu“.
43.
Za § 8h sa vkladajú § 8i a 8j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠8i
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. l) na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemku podľa osobitného predpisu1ab) podáva obec alebo vyšší územný celok, do ktorých vlastníctva prešla stavba, cintorín, športový areál alebo verejná zeleň podľa osobitných predpisov.6ak)

(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastník pozemku podľa odseku 1
a)
s ním odmietol uzavrieť zámennú zmluvu podľa osobitného predpisu,6al)

b)
s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu, v ktorej cena bola navrhnutá najmenej v sume podľa odseku 7,

c)
neprevzal ani opakovane doručovaný návrh zámennej zmluvy alebo návrh kúpnej zmluvy, alebo

d)
sa nevyjadril k návrhu zámennej zmluvy alebo k návrhu kúpnej zmluvy v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhu.

(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní, že ide o pozemok podľa odseku 1, nepreukázaní postupu podľa odseku 2 alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. k) okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.

(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.

(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa odseku 1 a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.

(6)
Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa odseku 1 platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním.

(7)
Hodnota pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa určí ako desaťnásobok najvyššej hodnoty bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky podľa osobitného predpisu7d) z najkvalitnejších bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek v danom katastrálnom území podľa osobitného predpisu.6am) Hodnota pozemkov na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom metódou polohovej diferenciácie podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ podľa odseku 1.

(8)
Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa odseku 1; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opätovne postupuje podľa § 7 ods. 4 písm. k). Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví.

(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.

(10)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa odseku 1.

§ 8j
Jednoduché pozemkové úpravy vykonávané na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu
(1)
Žiadosť o jednoduché pozemkové úpravy vykonávané z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. m) na usporiadanie vlastníckych a užívacích pomerov k pozemkom pod vodnými stavbami vo vlastníctve štátu podáva správca majetku štátu podľa osobitného predpisu,6an) do ktorého správy vodná stavba vo vlastníctve štátu patrí.

(2)
Žiadateľ podľa odseku 1 musí v prípravnom konaní preukázať, že vlastníkovi pozemku podľa odseku 1 zaslal návrh kúpnej zmluvy a návrh zámennej zmluvy a vlastník
a)
s ním odmietol uzavrieť kúpnu zmluvu a zámennú zmluvu,

b)
sa nevyjadril k návrhom zmlúv v lehote 30 dní odo dňa doručenia návrhov, alebo

c)
neprevzal ani opakovane doručované návrhy zmlúv.

(3)
Pri nepreukázaní účelnosti podľa § 7 ods. 2 písm. a), nepreukázaní, že ide o pozemok podľa odseku 1, nepreukázaní postupu podľa odseku 2 alebo neposkytnutí potrebnej výmery pozemkov na účely vyrovnania podľa § 7 ods. 4 písm. l) okresný úrad pozemkové úpravy nepovolí.

(4)
Žiadateľ podľa odseku 1 je povinný okresnému úradu do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení pozemkových úprav podľa § 8 preukázať zabezpečenie financovania nákladov spojených s jednoduchými pozemkovými úpravami predložením zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo právnickou osobou podľa § 25 ods. 1; ak túto povinnosť nesplní, môže okresný úrad konanie zastaviť podľa § 8a.

(5)
Obvod projektu pozemkových úprav tvorí samostatný obvod pôvodných pozemkov podľa odseku 1 a samostatný obvod pozemkov na účely vyrovnania.

(6)
Pre určenie druhu pôvodného pozemku podľa odseku 1 platí druh pozemku v čase pred jeho zastavaním.

(7)
Hodnota pôvodného pozemku podľa odseku 1 a hodnota pozemku na účely vyrovnania sa určí znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu.6ae) Znalca ustanoví okresný úrad. Náklady na znalecký posudok uhrádza žiadateľ. Ak po vypracovaní znaleckého posudku okresný úrad zistí, že návrh kúpnej zmluvy alebo návrh zámennej zmluvy podľa odseku 2 nie je minimálne vo výške podľa znaleckého posudku, okresný úrad konanie zastaví.

(8)
Vlastníkovi pôvodného pozemku podľa odseku 1 sa vyrovnanie poskytne v pozemkoch na účely vyrovnania; vyrovnanie v peniazoch je možné poskytnúť iba so súhlasom vlastníka a v celkovej výške do 100 eur. Vyrovnanie v peniazoch sa vykoná medzi žiadateľom podľa odseku 1 a vlastníkom pozemku v lehote určenej v rozhodnutí o schválení vykonania projektu pozemkových úprav. Nové pozemky sa vlastníkom poskytnú v rovnakej hodnote, akú majú pôvodné pozemky podľa odseku 1; ustanovenia § 11 ods. 1 až 6 sa nepoužijú. Ak sa po určení hodnoty pozemkov zistí, že nie je dostatok pozemkov na účely vyrovnania, okresný úrad opakovane postupuje podľa § 7 ods. 4 písm. l). Ak pozemky na účely vyrovnania ani po doplnení nepostačujú na poskytnutie vyrovnania, okresný úrad konanie zastaví.

(9)
Na vyrovnanie v pozemkoch na účely vyrovnania sa použijú pozemky poskytnuté v prvom rade žiadateľom a v druhom rade Slovenským pozemkovým fondom alebo správcom.

(10)
Na účely posúdenia platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov sa výmera pozemkov počíta len v samostatnom obvode pôvodných pozemkov podľa odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6ak až 6an znejú:

„6ak) Zákon č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

6al) § 2 ods. 1 zákona č. 66/2009 Z. z.

6am) Príloha č. 2 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy.

6an) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Vodný zákon.“.

44.
V § 9 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a trvalých porastov“.
45.
V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vyhotovovaní registra porastov.“.

46.
V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Register pôvodného stavu obsahuje aj údaje z registra porastov.“.
47.
V § 9 ods. 6 sa za slovo „hodnota“ vkladá slovo „vlastných“.
48.
V § 9 ods. 9 prvej vete sa za slová „na účely pozemkových úprav“ vkladajú slová „prostredníctvom odborne spôsobilej osoby6c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) § 55 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

49.
V § 9 ods. 11 úvodnej vete sa za slová „v obvode pozemkových úprav“ vkladajú slová „a s prihliadnutím aj na súvisiace územia mimo obvodu pozemkových úprav“ a na konci sa pripája slovo „najmä“.
50.
V § 9 ods. 11 písm. d) sa za slovo „prírody“ vkladajú slová „a krajiny6faa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6faa znie:

„6faa) § 54 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

51.
V § 9 odsek 13 znie:

„(13)
Schválený program starostlivosti o lesy alebo schválený projekt starostlivosti o lesný pozemok je jedným z podkladov pre vyhotovenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode pozemkových úprav. Zaradenie investičnej lesnej cesty podľa osobitného predpisu6a) alebo inej lesnej cesty ako spoločné zariadenie sa vykoná po prerokovaní podľa § 10 ods. 5.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) § 22b zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.“.

52.
V § 9 ods. 16 sa slová „alebo lesné pozemky“ nahrádzajú čiarkou a slovami „lesné pozemky a ostatné plochy“.
53.
V § 10 ods. 1 druhej vete sa vypúšťa slovo „vlastníka“ a slová „na nich podliehajúcich pozemkovým úpravám okrem § 9 ods. 6 vrátane výpisu spoluvlastníckych podielov a o ich hodnote“.
54.
V § 10 ods. 3 štvrtej vete sa slová „a porastov na nich“ nahrádzajú slovami „alebo údajov z registra porastov“.
55.
V § 10 ods. 4 prvej vete sa za slovo „obci“ vkladajú slová „na 60 dní“.
56.
V § 10 ods. 6 prvej vete sa za slovo „prerokuje“ vkladajú slová „do 60 dní odo dňa ich doručenia“.
57.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6j znie:

„6j) § 9 zákona č. 220/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

58.
V § 10 ods. 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „do 15 dní od ich schválenia“.
59.
V § 11 ods. 1 sa slová „trvalých porastov, ktoré sa na nich nachádzajú“ nahrádzajú slovami „vlastných trvalých porastov na nich“.
60.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa slová „podnikov, lesných podnikov a hospodárskych subjektov“ nahrádzajú slovami „podnikov a lesných podnikov“.
61.
V § 11 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Pri celkovej výmere pôvodných pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 100 m2 sú nové pozemky vlastníka primerané, ak rozdiel podľa prvej vety nepresahuje 5 m2.“ a vypúšťa sa posledná veta.
62.
V § 11 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sú pozemkové úpravy nariadené a vlastník v obvode projektu pozemkových úprav vlastní výmeru do 50 m2, súhlas podľa prvej vety nie je potrebný.“.
63.
V § 11 ods. 7 poslednej vete sa za slovo „povolené“ vkladajú slová „na výmere menšej ako polovica výmery katastrálneho územia“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Ak sú pozemkové úpravy povolené na výmere najmenej polovice výmery katastrálneho územia, postupuje sa podľa prvej vety a druhej vety. Ak sú pozemkové úpravy nariadené z dôvodu podľa § 2 ods. 1 písm. a) a v obvode projektu pozemkových úprav je dostatok pozemkov vo vlastníctve štátu určených pre spoločné zariadenia a opatrenia, vyčlení sa pre spoločné zariadenia a opatrenia najmenej 7 % výmery obvodu projektu pozemkových úprav, pričom možno zohľadniť výmeru bezprostredne susediacich existujúcich zariadení regionálneho alebo nadregionálneho charakteru mimo obvodu projektu pozemkových úprav.“.
64.
V § 11 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „vrátane trvalých porastov na nich“ a v poslednej vete sa slovo „fondom“ nahrádza slovami „fondom, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
65.
V § 11 ods. 9 druhej vete sa za slovom „správcom“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
66.
V § 11 odseky 10 a 11 znejú:

„(10)
Ak sa v obvode projektu pozemkových úprav mimo chráneného územia nachádza dostatok pozemkov vo vlastníctve štátu a vlastník pôvodného pozemku v obvode projektu pozemkových úprav v chránenom území požiada o poskytnutie nového pozemku mimo chráneného územia, nový pozemok mimo chráneného územia možno poskytnúť za dodržania kritérií podľa odsekov 3 až 5. Ak nemožno použiť postup podľa prvej vety, postupuje sa podľa osobitného predpisu.7b)

(11)
Na vyrovnanie v peniazoch je potrebný súhlas vlastníka v písomnej forme. Súhlas vlastníka podľa prvej vety obsahuje zoznam jeho pozemkov a spoluvlastníckych podielov podľa odsekov 8 a 9 s ich výmerou a hodnotou z registra pôvodného stavu a celkovú výmeru a celkovú hodnotu, na ktoré sa súhlas vzťahuje. Po doručení tohto súhlasu okresnému úradu nemožno súhlas odvolať. Okresný úrad súhlas odmietne, ak neobsahuje údaje podľa druhej vety, údaje v ňom uvedené sú nesprávne alebo je pozemok alebo spoluvlastnícky podiel podľa druhej vety zaťažený právami tretích osôb, ktoré pozemkovými úpravami nezanikajú. Pozemky a spoluvlastnícke podiely, za ktoré vlastník súhlasí s vyrovnaním v peniazoch podľa odsekov 8 a 9, nemožno scudziť ani zaťažiť. Ak ide o pozemok s nezisteným vlastníkom, Slovenský pozemkový fond alebo správca môže súhlasiť s vyrovnaním v peniazoch, pričom pri nariadených pozemkových úpravách pri celkovej výmere pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov k pozemkom nezisteného vlastníka v obvode projektu pozemkových úprav do 200 m2 Slovenský pozemkový fond alebo do 1 000 m2 správca vždy súhlasí s vyrovnaním v peniazoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

„7b) § 63 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

67.
V § 11 ods. 12 a ods. 14 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
68.
V § 11 odsek 13 znie:

„(13) Pozemky, ktoré patria do obvodu pozemkových úprav a tvoria spoločnú nehnuteľnosť, možno rozdeliť, ak s tým súhlasia vlastníci nadpolovičnej výmery spoločnej nehnuteľnosti.7c) Spoluvlastník spoločnej nehnuteľnosti môže požiadať o oddelenie časti spoločnej nehnuteľnosti s výmerou zodpovedajúcou jeho spoluvlastníckemu podielu a jej scelenie s iným pozemkom alebo spoluvlastníckym podielom, ktoré vlastní v obvode projektu pozemkových úprav. Spoluvlastník spoločnej nehnuteľnosti, ktorý v obvode projektu pozemkových úprav nevlastní okrem podielu na spoločnej nehnuteľnosti iný pozemok alebo spoluvlastnícky podiel, môže požiadať o oddelenie podľa druhej vety, ak na jeho podiel na spoločnej nehnuteľnosti pripadá najmenej 400 m2. Podľa druhej vety a tretej vety môžu spoločne postupovať aj viacerí spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti. Postup podľa druhej vety a tretej vety sa nevzťahuje na lesné pozemky. Na postup podľa druhej vety a tretej vety sa nepoužije § 6 ods. 7.“.

69.
V § 11 ods. 15 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a prihliada sa na záujem vlastníkov pozemkov alebo spoluvlastníckych podielov, ktoré sa majú zlúčiť“.
70.
V § 11 ods. 17 poslednej vete sa za slovo „a“ vkladá slovo „vlastného“.
71.
V § 11 ods. 18 druhej vete sa za slovo „úprav“ vkladá čiarka a slová „ak sa vyhotovujú,“.
72.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7ga sa citácia „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad vodný zákon.“.
73.
V § 11 odsek 23 znie:

„(23)
Zásady umiestnenia nových pozemkov sú platné, ak s nimi súhlasia účastníci, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav. Návrh zásad okresný úrad zverejní verejnou vyhláškou na 15 dní a doručí známym vlastníkom pozemkov alebo porastov v registri porastov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe, do vlastných rúk. Za súhlas s návrhom zásad sa považuje aj to, ak vlastník nepodá námietku alebo námietka je neopodstatnená. Okresný úrad oznámi platnosť zásad a platné znenie zásad verejnou vyhláškou na obvyklom mieste v obci; platné zásady doručí združeniu účastníkov do 15 dní odo dňa ich platnosti.“.

74.
V § 11 ods. 24 sa vypúšťa slovo „môže“, slovo „poskytnúť“ sa nahrádza slovom „poskytne“ a na konci sa pripája táto veta: „Vyrovnanie v peniazoch za pozemky pod železnicami podľa prvej vety, najmä pod telesom železničnej infraštruktúry a servisných zariadení, poskytne vlastníkovi pozemku ich správca.7ha)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ha znie:

„7ha) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

75.
V § 11 ods. 25 prvej vete sa slová „projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznamu vyrovnaní v peniazoch“.
76.
V § 11 ods. 27 sa slovo „nakladania“ nahrádza slovami „scudzenia a zaťaženia“.
77.
§ 11 sa dopĺňa odsekmi 29 a 30, ktoré znejú:

„(29)
Pri vyrovnaní vlastníka trvalého porastu na cudzom pozemku, zapísaného v registri porastov, je možné umiestniť jeho nový pozemok so súhlasom vlastníka pôvodného pozemku pod trvalý porast v jeho vlastníctve. Z trvalého porastu na cudzom pozemku sa stane vlastný trvalý porast.

(30)
Ak sa na pôvodnom pozemku nachádza trvalý porast na cudzom pozemku, zapísaný v registri porastov, a vlastník pozemku sa s vlastníkom trvalého porastu na cudzom pozemku nedohodnú inak, vytvorí sa nový pozemok podľa plochy v registri porastov, na ktorom sa zlúčia spoluvlastnícke podiely aj ďalších takýchto vlastníkov pozemkov, a určí sa ich spoluvlastnícky podiel. Vlastník trvalého porastu na cudzom pozemku má predkupné právo k novému pozemku podľa prvej vety.“.

78.
V § 12 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Po schválení úvodných podkladov (§ 10) okresný úrad vypracuje projekt pozemkových úprav.

(2)
Projekt pozemkových úprav sa skladá z
a)
aktualizovaných úvodných podkladov (§ 9),

b)
platných zásad umiestnenia nových pozemkov,

c)
návrhu nového usporiadania pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav v členení na
1.
plán verejných zariadení a opatrení (odsek 3), plán spoločných zariadení a opatrení (odsek 4),

2.
rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a

3.
zoznam vyrovnaní v peniazoch, ak sa vykonáva.“.

79.
V § 12 ods. 4 písm. a) sa za slová „lesné cesty“ vkladajú slová „zaradené ako spoločné zariadenia a opatrenia podľa § 9 ods. 13“.
80.
V § 12 ods. 6 druhej vete a § 13 ods. 4 druhej vete sa slová „opakovane bez ospravedlnenia“ nahrádzajú slovami „ani v náhradnom termíne“.
81.
V § 12 ods. 9 druhej vete sa vypúšťajú slová „a zoznam vyrovnaní v peniazoch“ a na konci sa pripája táto veta: „Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu obsahuje aj údaje z registra porastov.“.
82.
V § 13 odseky 1 a 2 znejú:

„(1)
Okresný úrad doručí rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa § 12 ods. 9 a zoznam vyrovnaní v peniazoch združeniu účastníkov a zverejní ich na obvyklom mieste v obci na 30 dní. Súčasne doručí každému účastníkovi, ktorého miesto pobytu alebo sídlo je známe, výpis z rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu o pozemkoch a porastoch a vlastníkovi, ktorého miesto pobytu alebo sídlo je známe a je uvedený v zozname vyrovnaní v peniazoch, výpis zo zoznamu vyrovnaní v peniazoch o jeho pozemkoch, za ktoré mu bude poskytnuté vyrovnanie v peniazoch.

(2)
Účastníci a združenie účastníkov môžu podať proti údajom v písomnostiach uvedených v odseku 1 okresnému úradu písomné námietky v lehote 30 dní od ich zverejnenia alebo doručenia.“.

83.
V § 13 ods. 3 sa slová „plán, plán spoločných zariadení a opatrení a plán verejných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
84.
V § 13 ods. 6 prvej vete sa slová „a plán spoločných zariadení a opatrení projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
85.
V § 13 ods. 7 druhej vete sa slová „projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „a zoznam vyrovnaní v peniazoch“.
86.
V § 13 ods. 8 sa slová „projektu pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „a zoznamu vyrovnaní v peniazoch“.
87.
V § 14 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V nariadení podľa prvej vety okresný úrad vyzve vlastníkov pôvodných pozemkov, na ktorých sa nevzťahuje osobitný predpis,8) aby do 60 dní od doručenia oznámili okresnému úradu označenie pôvodného pozemku alebo spoluvlastníckeho podielu k pôvodnému pozemku a príslušný dátum, kedy uplynie 5 rokov od jeho nadobudnutia, na účel vyznačenia tejto informácie k novému pozemku.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 9 ods. 1 písm. o) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 257/2022 Z. z.“.

88.
V § 14 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Aktualizovaný rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa odseku 2 a zmena alebo doplnok rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu podľa odseku 3, ak sa vyhotovuje, sú podkladom vyhotovenia rozdeľovacieho plánu vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním.“.

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.

89.
V § 14 ods. 5 prvá veta znie: „Dňom právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom určeným v rozhodnutí zaniknú pôvodné pozemky a nadobudne sa vlastníctvo9) a vzniknú súvisiace iné vecné práva1aa) k novým pozemkom (§ 11 ods. 2) alebo právo na vyrovnanie v peniazoch podľa zoznamu vyrovnaní v peniazoch; dňom nadobudnutia vlastníctva k novým pozemkom alebo práva na vyrovnanie v peniazoch sa pozemkové úpravy považujú za ukončené.“.
90.
V § 14 ods. 6 písm. b) sa slová „lesným pôdnym fondom“ nahrádzajú slovami „lesnými pozemkami“.
91.
V § 14 ods. 7 sa slová „lesných hospodárskych plánov.“ nahrádzajú slovami „programu starostlivosti o lesy alebo projektu starostlivosti o lesný pozemok.“.
92.
V § 14 odsek 9 znie:

„(9)
Dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia okresného úradu o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo neskorším dňom uvedeným v tomto rozhodnutí zanikajú nájomné vzťahy k pôvodným pozemkom. Po vykonaní zmien v katastri nehnuteľností podľa odseku 5 sa vykoná aktualizácia vo vinohradníckom registri10a) a registri ovocných sadov a chmeľníc.10b) Po nadobudnutí vlastníctva a vzniku súvisiacich iných vecných práv k novým pozemkom podľa odseku 5 sa na nájom pozemku na poľnohospodárske účely vzťahuje osobitný predpis.60) Po nadobudnutí vlastníctva alebo iných vecných práv podľa odseku 5 sa na obhospodarovanie lesných pozemkov vzťahuje osobitný postup.10c)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10a až 10c znejú:

„10a) § 8 zákona č. 313/2009 Z. z.

10b) § 4a zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh v znení zákona č. 467/2008 Z. z.

10c) § 51c zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z.“.

93.
V § 14 sa vypúšťajú odseky 10 až 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10f sa vypúšťa.

94.
V § 17 sa vypúšťa druhá veta.
95.
V § 18 ods. 2 sa za slová „opatrení pri“ vkladá slovo „nariadených“.
96.
V § 18 ods. 3 sa slová „schválených pozemkovými úpravami podľa § 2 ods. 1 písm. b), c), h), j) a k)“ nahrádzajú slovami „pri povolených pozemkových úpravách“.
97.
V § 23 odsek 1 znie:

„(1)
Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká zápisom do registra združení účastníkov pozemkových úprav. Združenie účastníkov spolupracuje pri príprave a prerokúvaní úvodných podkladov, projektu pozemkových úprav a postupu jeho vykonania.“.

98.
V § 23 ods. 3 sa slovo „ustanovením“ nahrádza slovom „vznikom“.
99.
V § 23 ods. 4 sa slovo „vlastníkov“ nahrádza slovami „známych vlastníkov pozemkov, ktorých miesto pobytu alebo sídlo je známe,“.
100.
V § 24 ods. 1 sa slovo „Ustanovujúce“ nahrádza slovom „Prvé“.
101.
V § 24 odsek 2 znie:

„(2)
Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Počet členov predstavenstva pri výmere pozemkov v obvode projektu pozemkových úprav do 500 ha je 3 až 9 členov a pri výmere nad 500 ha 5 až 11 členov. Do predstavenstva sa volí 1 až 3 náhradníci, ktorí sa ujmú funkcie, ak členstvo niektorému členovi predstavenstva zanikne. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať. Predseda predstavenstva je štatutárnym orgánom združenia účastníkov.“.

102.
V § 24 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak nebol zriadený prípravný výbor a predstavenstvo sa opakovane nepodarí zvoliť, plní do zvolenia jeho funkciu v konaní o pozemkových úpravách pracovný výbor, ktorý zriadi okresný úrad. Pracovný výbor tvoria zástupca obce, zástupca Slovenského pozemkového fondu a traja zástupcovia vlastníkov pozemkov v poradí podľa výmery pozemkov v ich vlastníctve v obvode projektu pozemkových úprav, ktorí s tým súhlasia. Pracovný výbor zaniká zvolením predstavenstva, uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a. V čase plnenia úloh predstavenstva pracovným výborom okresný úrad najmenej raz ročne opätovne zvolá zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav na účely zvolenia predstavenstva až do skončenia konania o pozemkových úpravách alebo do voľby predstavenstva.“.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.

103.
V § 24 ods. 4 sa vypúšťajú druhá veta a tretia veta.
104.
V § 24 odsek 9 znie:

„(9)
Združenie účastníkov zaniká výmazom z registra združení účastníkov pozemkových úprav. Okresný úrad vymaže združenie účastníkov z registra združení účastníkov pozemkových úprav uplynutím piatich rokov od schválenia vykonania projektu pozemkových úprav alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zastavení konania podľa § 8a.“.

105.
V § 24 odsek 11 znie:

„(11)
Do registra združení účastníkov pozemkových úprav sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:
a)
názov združenia účastníkov,

b)
sídlo združenia účastníkov,

c)
orgány združenia účastníkov,

d)
dátum zápisu a výmazu združenia účastníkov,

e)
dátum vzniku a zániku združenia účastníkov,

f)
identifikačné číslo organizácie združenia účastníkov,

g)
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia a rodné číslo predsedu predstavenstva.“.

106.
V § 25 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
vyhotoviť technické podklady pre konanie podľa § 42c.“.

107.
V § 25 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Overenie dokumentácie pozemkových úprav podľa § 7a ods. 3 až 5 vykonáva držiteľ oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a ods. 1. Overenie podľa prvej vety vykoná držiteľ oprávnenia na všetkých prvopisoch dokumentácie doložkou. Doložka obsahuje meno, priezvisko, dátum a odtlačok okrúhlej pečiatky držiteľa oprávnenia na projektovanie pozemkových úprav podľa § 25a. Okresný úrad neprevezme a neschváli dokumentácie podľa § 7a ods. 3 až 5, ak nie sú overené podľa tohto odseku.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

108.
V § 25a ods. 3 písmeno a) znie:

„a)
doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore zameranom na pozemkové úpravy, geodéziu a kartografiu, poľnohospodárstvo a krajinárstvo, lesníctvo, hydromeliorácie, krajinnú a záhradnú architektúru, priestorové plánovanie, alebo ochranu a využívanie prírody a krajiny; ustanovenie osobitného predpisu16ba) tým nie je dotknuté,“.

109.
V § 25a odsek 11 znie:

„(11)
Fyzickej osobe oprávnenie na projektovanie pozemkových úprav zanikne
a)
dňom, ktorým prestane spĺňať podmienku bezúhonnosti podľa odseku 5 písm. a),

b)
31. decembra kalendárneho roka, v ktorom uplynie lehota podľa odseku 10, ak sa nezúčastní na opakovanej odbornej príprave a nevykoná skúšku podľa odseku 10,

c)
dňom doručenia písomného oznámenia o skončení činnosti na projektovanie pozemkových úprav ministerstvu alebo neskorším dňom uvedeným v tomto oznámení,

d)
dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzená v spôsobilosti na právne úkony,

e)
smrťou alebo dňom vyhlásenia za mŕtvu.“.

110.
V § 25a ods. 12 sa slovo „Evidenciu“ nahrádza slovom „Register“.
111.
V § 25a sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13)
Do registra osvedčení podľa odseku 1 sa zapisuje
a)
číslo osvedčenia,

b)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo a adresa trvalého pobytu držiteľa osvedčenia,

c)
dátum vydania osvedčenia.“.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 14.

112.
V § 27 ods. 1 sa slová „podľa § 2 ods. 1 písm. a)“ nahrádzajú slovami „pri nariadených pozemkových úpravách podľa § 2 ods. 1 písm. a), b)“ a slovo „vykonávaných“ sa nahrádza slovami „pri nariadených pozemkových úpravách“.
113.
V § 27 ods. 2 sa za slová „inžinierskej činnosti pri“ vkladá slovo „nariadených“ a slová „písm. a)“ sa nahrádzajú slovami „písm. a), b)“.
114.
§ 29a sa vypúšťa.
115.
V § 30 ods. 1 sa slovo „platia“ nahrádza slovom „platí“.
116.
V § 30 sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 sa vypúšťa.

117.
V § 34 ods. 1 poslednej vete sa vypúšťa slovo „územné“.
118.
V § 34 ods. 3 tretia veta znie: „Postup pozemkového fondu pri prenajímaní a skončení nájmu, predaji, zámene a nadobúdaní nehnuteľností pozemkovým fondom a kritériá pre určovanie výšky nájomného pri prenajímaní nehnuteľností pozemkovým fondom upraví nariadenie vlády Slovenskej republiky.“.
119.
V poznámke pod čiarou k odkazu 23 sa citácia „Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
120.
V § 34 ods. 4 písm. d) sa za slovo „ťažbu“ vkladajú slová „alebo určené ako vhodné na realizáciu kompenzačného opatrenia23aa) v nevyhnutnom rozsahu na účely umiestnenia stavby vo verejnom záujme alebo líniovej stavby23ab)“.

Poznámky pod čiarou k odkazu 23aa a 23ab znejú:

„23aa) § 28 ods. 11 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení zákona č. 356/2019 Z. z.

23ab) § 139 ods. 3 a 4 zákona č. 50/1976 Zb.“.

121.
V § 34 ods. 9 sa vypúšťajú slová „alebo podľa uznesenia obecného zastupiteľstva, ak ide o obec, ktorá nemá a nie je povinná mať územný plán podľa osobitného predpisu,6af)“.
122.
V § 34 odsek 10 znie:

„(10)
Pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré sú určené v záväznej časti územného plánu obce na bývanie a podľa uznesenia obecného zastupiteľstva majú byť na nich umiestnené nájomné byty vo vlastníctve obce, môže pozemkový fond previesť do vlastníctva obce. Prvá veta sa primerane použije aj na prevody pozemkov vyššiemu územnému celku na základe jeho územného plánu a uznesenia zastupiteľstva vyššieho územného celku.“.

123.
V § 34 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11)
Nehnuteľnosti podľa odseku 10 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie účelu stavby prevedie pozemkový fond zmluvou o prevode vlastníctva bezodplatne do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku na základe uznesenia príslušného zastupiteľstva o zámere umiestenia nájomných bytov vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku. Nadobúdateľ je povinný odo dňa účinnosti zmluvy strpieť, aby pozemkový fond kontroloval dohodnutý účel stavby a jeho trvalé zachovanie. Podmienkou platnosti zmluvy podľa prvej vety je právo pozemkového fondu odstúpiť od zmluvy alebo nárok pozemkového fondu na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške dvojnásobku hodnoty prevedených pozemkov určenej znaleckým posudkom podľa osobitného predpisu6fc) ku dňu uplatnenia nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak
a)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do troch rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné stavebné povolenie,

b)
na nájomné byty vo vlastníctve obce alebo vyššieho územného celku, ktoré majú byť umiestnené na pozemkoch vo vlastníctve štátu, nebude do piatich rokov odo dňa účinnosti zmluvy vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie,

c)
umiestnené nájomné byty prestanú slúžiť na poskytovanie sociálneho bývania23faa) obcou alebo vyšším územným celkom alebo

d)
dôjde k prevodu vlastníckeho práva umiestnených nájomných bytov z obce alebo vyššieho územného celku na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23faa znie:

„23faa) § 21 ods. 1 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 358/2020 Z. z.“.

Doterajšie odseky 11 až 25 sa označujú ako odseky 12 až 26.

124.
V § 34 ods. 13 sa slová „a 10“ nahrádzajú slovami „a 11“, za slovom „obce“ sa vkladajú slová „alebo vyššieho územného celku“ a slová „odseku 11“ sa nahrádzajú slovami „odseku 12“.
125.
V § 34 sa za odsek 14 vkladajú nové odseky 15 až 17, ktoré znejú:

„(15)
Pozemok vo vlastníctve štátu, na ktorom sa nachádza národná kultúrna pamiatka,23ga) môže pozemkový fond na verejnoprospešný účel, ktorým je obnova národnej kultúrnej pamiatky,23gb) na základe záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu podľa osobitného predpisu23gc) previesť do vlastníctva obce alebo vyššieho územného celku.

(16)
Ak dosiahnutie verejnoprospešného účelu podľa odseku 15 zabezpečuje obec, vyšší územný celok, občianske združenie alebo nezisková organizácia, pozemkový fond môže s týmito osobami uzavrieť zmluvu, z ktorej vyplýva právo užívať pozemok pod národnou kultúrnou pamiatkou na účel podľa odseku 15.

(17)
Na postup pri uzatvorení zmluvy podľa odseku 15 a zmluvy o užívaní pozemku podľa odseku 16 sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.23gd)“.

Doterajšie odseky 15 až 26 sa označujú ako odseky 18 až 29.

Poznámky pod čiarou k odkazom 23ga až 23gd znejú:

„23ga) § 2 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 104/2014 Z. z.

23gb) § 32 ods. 1 zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23gc) § 11 ods. 2 písm. d) zákona č. 49/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

23gd) § 50c zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 389/2021 Z. z.“.

126.
V § 34 ods. 18 sa slová „a organizácia ochrany prírody a krajiny“ nahrádzajú slovami „a správca“ a slová „podľa osobitného predpisu.23haa)“ sa nahrádzajú slovami „podľa osobitných predpisov.23haa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23haa znie:

„23haa) § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 229/1991 Zb. v znení zákona č. 257/2022 Z. z.
§ 65a ods. 2 písm. s) a § 65b ods. 5 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

128.
V § 34 odsek 21 znie:

„(21)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle návrh zmluvy podľa § 35a ods. 5 písm. e) a zmluvu podľa osobitných predpisov,23hb) ktorej je účastníkom. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné číslo sa nezverejňuje;23hc) to sa rovnako vzťahuje aj na zverejňovanie podľa odseku 28.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23hc znie:

„23hc) § 13 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

129.
V § 34 ods. 24 sa slová „odseku 16“ nahrádzajú slovami „odseku 20“.
130.
V § 34 ods. 25 až 27 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 24“.
131.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23hb sa dopĺňa touto citáciou: „Zákon č. 504/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
132.
V § 34 odsek 28 znie:

„(28)
Pozemkový fond zverejňuje na svojom webovom sídle
a)
zoznam žiadostí o prenájom pozemkov; v zozname uvedie dátum doručenia žiadosti pozemkovému fondu,

b)
zoznam uzavretých nájomných zmlúv do piatich pracovných dní od podpisu nájomnej zmluvy zmluvnými stranami.“.

133.
V § 34a ods. 1 druhá veta znie: „Pozemkový fond je povinný predložiť vláde návrh svojho rozpočtu v súlade s osobitným predpisom.23i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23i znie:

„23i) § 14 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

134.
V § 34a odsek 4 znie:

„(4)
Pozemkový fond predkladá výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka.“.

135.
V § 35a ods. 1 poslednej vete sa slovo „tri“ nahrádza slovom „päť“.
136.
V § 35a odsek 4 znie:

„(4)
Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru dvakrát ročne, a to do konca septembra príslušného kalendárneho roka za obdobie od 1. januára do 30. júna a do konca marca nasledujúceho kalendárneho roka za obdobie od 1. júla do 31. decembra.“.

137.
V § 35a ods. 5 písmená e) a f) znejú:

„e)
prerokúva právny úkon, ktorého obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu, a predkladá k nemu odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko okrem
1.
právneho úkonu uzatváraného na základe právoplatného rozhodnutia súdu,

2.
dodatku k právnemu úkonu, ktorého obsahom je odstránenie chyby v písaní, počítaní alebo inej zrejmej nesprávnosti,23ua) ak nejde o výšku plnenia za prevod alebo prenájom majetku alebo jeho výmeru,

f)
prerokúva návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ua znie:

„23ua) Napríklad § 42 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

138.
V § 35a sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) až j), ktoré znejú:

„g)
prerokúva účtovnú závierku overenú audítorom,

h)
prerokúva návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,

i)
prerokúva správu o činnosti pozemkového fondu,

j)
prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23v znie:

„23v) Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.“.

139.
V § 42c ods. 1 poslednej vete sa slovo „Rozhodnúť“ nahrádza slovami „Začať konanie“ a na konci sa pripája táto veta: „Po začatí konania orgán štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností na žiadosť okresného úradu na dotknuté pozemky alebo na dotknuté spoluvlastnícke podiely vyznačí zákaz scudzenia a zaťaženia.7i)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7i znie:

„7i) § 38 až 40 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

140.
V § 42c ods. 2 sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu“.
141.
V § 42j ods. 1 sa za slová „identifikačné číslo“ vkladá slovo „organizácie“.
142.
Za § 42j sa vkladá § 42ja, ktorý znie:

㤠42ja
(1)
Ak je potrebné v konaní o pozemkových úpravách ustanoviť znalca, rozhodnutie o ustanovení znalca sa účastníkom doručuje verejnou vyhláškou.

(2)
Znalecký posudok podaný na účely tohto zákona sa doručuje verejnou vyhláškou ako súčasť zverejneného registra pôvodného stavu (§ 10 ods. 1).“.

143.
Za § 42x sa vkladá § 42y, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠42y
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2022
(1)
Určení zamestnanci ministerstva, okresného úradu v sídle kraja a okresného úradu, ktorí plnia úlohy štátnej správy v oblasti pozemkových úprav k 31. augustu 2022, sú povinní získať osobitný kvalifikačný predpoklad podľa § 5 ods. 6 do 29. februára 2024.

(2)
Konanie o pozemkových úpravách, ktoré sa začalo a právoplatne neskončilo do 31. augusta 2022, sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. augusta 2022.

(3)
Ak ide o zmenu štátnej hranice, ktorá bola vykonaná do 31. augusta 2022, návrh na jednoduché pozemkové úpravy podľa § 8f ods. 1 možno podať do 31. decembra 2026.

(4)
Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa § 35a ods. 1 v znení účinnom do 31. augusta 2022 sa skončí 1. septembra 2027.“.

144.
§ 43 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5)
Podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na zabezpečenie úloh štátnej správy v oblasti pozemkových úprav, postupe na jeho získanie a o skúške podľa § 5 ods. 6 až 8 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(6)
Ministerstvo zabezpečuje zverejňovanie zoznamu katastrálnych území, v ktorých sa podľa plánu schváleného vládou má začať konanie o pozemkových úpravách, a priebehu konania o pozemkových úpravách podľa katastrálnych území na určenom webovom portáli.“.

145.
Slová „všeobecný predpis o správnom konaní“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „správny poriadok“ v príslušnom tvare.

Čl. II

Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 140/2014 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa pôvodný pozemok oprávnenej osoby nachádzal v okrese Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV alebo Bratislava V, alebo v okrese Košice I, Košice II, Košice III alebo Košice IV a oprávnenej osobe nemožno poskytnúť náhradný pozemok podľa odseku 2, pozemkový fond môže po dohode s oprávnenou osobou poskytnúť náhradný pozemok v kraji, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok; odsek 2 sa použije primerane.“.

Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.

2.
V § 11 ods. 9 písm. b) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
3.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Ak je oprávnená osoba zastúpená na základe plnomocenstva, jej podpis na ňom musí byť osvedčený.“.

4.
V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
pozemkov, ktoré tvoria poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, a nehnuteľností podľa § 1 ods. 1, s ktorými na území bývalého Vojenského obvodu Javorina hospodária Vojenské lesy a majetky Slovenskej republiky, štátny podnik.“.

5.
V § 34b a 34c sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
6.
V § 34d sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
7.
Za § 34e sa vkladá § 34f, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠34f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Pri poskytovaní náhradných pozemkov podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2011 sa za územný organizačný útvar považuje pozemkový fond. Územná pôsobnosť fondu sa určí podľa osobitného predpisu.30)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupe Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 470/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona č. 472/2003 Z. z., zákona č. 546/2004 Z. z., zákona č. 195/2007 Z. z., zákona č. 318/2009 Z. z., zákona č. 114/2010 Z. z., zákona č. 349/2011 Z. z., zákona č. 459/2012 Z. z., zákona č. 42/2013 Z. z., zákona č. 36/2014 Z. z., zákona č. 101/2014 Z. z., zákona č. 30/2015 Z. z., zákona č. 376/2016 Z. z., zákona č. 91/2019 Z. z., zákona č. 303/2019 Z. z., zákona č. 478/2019 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 69/2021 Z. z., zákona č. 83/2021 Z. z. a zákona č. 211/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 28 ods. 4 sa vypúšťa písmeno j).
2.
Za § 31ai sa vkladá § 31aj, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠31aj
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej dňom vyhlásenia
Konania začaté po 30. júni 2022 a právoplatne neskončené do dňa vyhlásenia tohto zákona sa dokončia podľa znenia zákona účinného odo dňa vyhlásenia tohto zákona.“.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 131/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 219/2000 Z. z., zákona č. 193/2001 Z. z., zákona č. 419/2002 Z. z., zákona č. 503/2003 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 537/2006 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 241/2012 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 115/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 3 štvrtej vete sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len „ministerstvo obrany“).“.
2.
V § 7 ods. 7 prvej vete sa za slovo „pozemku“ vkladajú slová „alebo dotknutého spoluvlastníckeho podielu“.
3.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „pozemkov,“ vkladajú slová „ktoré prešli do správy právnickej osoby podľa § 28c, a pozemkov,“.
4.
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Vlastnícke právo k neknihovaným pozemkom podľa odseku 1, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, nemožno scudziť a tieto pozemky sa použijú na účely podľa osobitného predpisu.31a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a) § 11 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

5.
V § 19 ods. 3 písmeno f) znie:

„f)
usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami, ako sú stavby uvedené v písmenách c) až e), a zabezpečenie nevyhnutného prístupu k nim vrátane priľahlého pozemku, ktorý svojím umiestnením a využitím tvorí s inou stavbou funkčný celok a je dlhodobo užívaný vlastníkom inej stavby,“.

6.
V § 22 ods. 1 písm. a) sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „60 %“ a slová „2 001 m2“ sa nahrádzajú slovami „3 001 m2“.
7.
V § 22 ods. 1 písm. b) sa slová „10 %“ nahrádzajú slovami „30 %“.
8.
V § 23 ods. 1 sa slová „2 000 m2“ nahrádzajú slovami „3 000 m2“.
9.
Za § 28b sa vkladá § 28c, ktorý znie:

㤠28c
(1)
Správa pozemkov vo vlastníctve štátu na území bývalého Vojenského obvodu Javorina okrem podielov na spoločných nehnuteľnostiach podľa osobitného predpisu59) prechádza 1. januára 2023 z fondu na právnickú osobu v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany.

(2)
Fond a právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vyhotovia do 30. novembra 2022 protokol o prechode správy pozemkov vo vlastníctve štátu podľa odseku 1. Protokol podľa prvej vety obsahuje najmä podrobnosti o prechode správy pozemkov, prechode práv a povinností a právnych vzťahoch vyplývajúcich z odseku 3.

(3)
Právnická osoba v zakladateľskej pôsobnosti ministerstva obrany vstupuje dňom prechodu správy podľa odseku 1 do práv a povinností fondu vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a záväzkových vzťahov, najmä do práv a povinností
a)
správcu majetku vo vlastníctve štátu podľa osobitných predpisov60) vrátane zastupovania štátu pred súdmi a orgánmi verejnej moci,60a) a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1,

b)
povinnej osoby a správcu majetku vo vlastníctve štátu a doterajšieho užívateľa podľa osobitných predpisov,60b)

c)
zástupcu štátu ako vlastníka nehnuteľností v konaniach o obnovenej evidencii pozemkov podľa prvej časti tohto zákona a v konaniach o pozemkových úpravách,60c)

d)
fondu ako správcu spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti alebo jej podielov podľa osobitného predpisu60d) vrátane konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy, a to aj v konaniach začatých pred prechodom správy podľa odseku 1 a účasti na valných zhromaždeniach a vo volených orgánoch pozemkových spoločenstiev,

e)
vyplývajúcich z nájomných vzťahov a obdobných právnych vzťahov60e) k pozemkom a inému majetku, ktorého správa je predmetom prechodu podľa odseku 1.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 59 až 60e znejú:

„59) § 10 ods. 1, 6 a 7 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 6/2022 Z. z.

60) Napríklad § 34 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

60a) § 34 ods. 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

60b) Napríklad druhá a tretia časť zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 15b ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. v znení zákona č. 306/1992 Zb.

60c) Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

60d) § 12 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.

60e) Napríklad § 13 ods. 4 zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 12 ods. 2 zákona č. 97/2013 Z. z. v znení zákona č. 110/2018 Z. z.“.

10.
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠29e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Ustanovenie § 14 ods. 3 sa nevzťahuje na zmluvy o prevode vlastníctva k neknihovaným pozemkom, ktoré sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce, a ktoré sa predložili v konaní o povolení vkladu do 31. augusta 2022.“.

Čl. V

Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 285/2008 Z. z., zákona č. 139/2010 Z. z., zákona č. 559/2010 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 122/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 177/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 5 ods. 2 sa slová „ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „ods. 2 až 4“.
2.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Ak sa pôvodný pozemok oprávnenej osoby nachádzal v okrese Bratislava I, Bratislava II, Bratislava III, Bratislava IV alebo Bratislava V, alebo v okrese Košice I, Košice II, Košice III alebo Košice IV a oprávnenej osobe nie je možné poskytnúť náhradný pozemok podľa odseku 2, Slovenský pozemkový fond môže po dohode s oprávnenou osobou poskytnúť náhradný pozemok v kraji, v ktorom sa nachádzal pôvodný pozemok. Ustanovenia odseku 2 sa použijú primerane.“.

Doterajšie odseky 3 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 14.

3.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
4.
V § 6 ods. 8 prvej vete sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 11“.
5.
V § 6 ods. 12 písm. b) sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
6.
V § 6 ods. 14 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
7.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:

„(15)
Ak je oprávnená osoba zastúpená na základe plnomocenstva, jej podpis na ňom musí byť osvedčený.“.

8.
V § 8b sa slová „ods. 7“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.
9.
V § 8c sa slová „ods. 6“ nahrádzajú slovami „ods. 7“ a slová „ods. 7“ sa nahrádzajú slovami „ods. 8“.
10.
V § 8d sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 14“ a slová „ods. 12“ sa nahrádzajú slovami „ods. 13“.
11.
Za § 8d sa vkladá § 8e, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠8e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Pri poskytovaní náhradných pozemkov podľa tohto zákona v znení účinnom do 28. februára 2011 sa za územný organizačný útvar považuje Slovenský pozemkový fond. Územná pôsobnosť Slovenského pozemkového fondu sa určí podľa osobitného predpisu.32)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 237/2010 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VI

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z., zákona č. 291/2017 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 2/2019 Z. z., zákona č. 158/2019 Z. z. a zákona č. 151/2021 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 14 ods. 2 sa za slovo „viesť“ vkladá slovo „elektronickú“ a tretia veta znie: „Nájomca je povinný údaje a informácie z týchto evidencií

a)

na požiadanie poskytnúť okresnému úradu,

b)

poskytnúť Pôdohospodárskej platobnej agentúre spolu s podaním žiadosti, ak nájomca je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

2.
Doterajší text § 22 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2)
Povinnosť viesť evidencie podľa § 14 ods. 2 a 3 sa rovnako vzťahuje aj na nájomcu, na ktorého sa nevzťahuje druhá časť zákona a ktorý je žiadateľom o poskytnutie podpory, dotácie alebo priamych podpôr podľa osobitného predpisu.13)“.

Čl. VII

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z., zákona č. 344/2017 Z. z., zákona č. 57/2018 Z. z., zákona č. 63/2018 Z. z., zákona č. 112/2018 Z. z., zákona č. 209/2018 Z. z., zákona č. 213/2018 Z. z., zákona 317/2018 Z. z., zákona č. 347/2018 Z. z., zákona č. 368/2018 Z. z., zákona č. 385/2018 Z. z., zákona č. 4/2019 Z. z., zákona č. 10/2019 Z. z., zákona č. 54/2019 Z. z., zákona č. 88/2019 Z. z., zákona č. 155/2019 Z. z., zákona č. 221/2019 Z. z., zákona č. 223/2019 Z. z., zákona č. 228/2019 Z. z., zákona č. 233/2019 Z. z., zákona č. 301/2019 Z. z., zákona č. 315/2019 Z. z., zákona č. 316/2019 Z. z., zákona č. 319/2019 Z. z., zákona č. 390/2019 Z. z., zákona č. 393/2019 Z. z., zákona č. 462/2019 Z. z., zákona č. 46/2020 Z. z., zákona č. 198/2020 Z. z., zákona č. 296/2020 Z. z., zákona č. 416/2020 Z. z., zákona č. 420/2020 Z. z., zákona č. 421/2020 Z. z., zákona č. 76/2021 Z. z., zákona č. 215/2021 Z. z., zákona č. 257/2021 Z. z., zákona č. 310/2021 Z. z., zákona č. 408/2021 Z. z., zákona č. 416/2021 Z. z., zákona č. 129/2022 Z. z., zákona č. 222/2022 Z. z. a zákona č. 232/2022 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
z predaja nehnuteľnosti nadobudnutej podľa osobitného predpisu,39c) a to po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, ak bola táto nehnuteľnosť zahrnutá do obchodného majetku, okrem príjmov, ktoré plynú daňovníkovi podľa zmluvy o budúcom predaji nehnuteľnosti uzavretej do piatich rokov od jej nadobudnutia alebo jej vyradenia z obchodného majetku, aj keď kúpna zmluva bude uzavretá až po piatich rokoch od jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku, pričom
1.
do uplynutia piatich rokov sa započíta aj doba od nadobudnutia pôvodnej nehnuteľnosti, ktorá bola nahradená nehnuteľnosťou podľa osobitného predpisu,39c)

2.
pri nadobudnutej nehnuteľnosti dedením v priamom rade je príjem z predaja tejto nehnuteľnosti oslobodený po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia poručiteľom, pri ktorom sa uplatní aj postup podľa prvého bodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39c znie:

„39c) § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov.“.

Čl. IX

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1.
V § 2 ods. 2 sa slová „nariadení pozemkových úprav“ nahrádzajú slovami „pozemkových úpravách“.
2.
V § 2 sa vypúšťa odsek 3.

Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 sa vypúšťajú.

3.
§ 3 sa vypúšťa.

Poznámky pod čiarou k odkazom 8 a 9 sa vypúšťajú.

Čl. X

Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z. z., zákona č. 110/2018 Z. z., zákona č. 91/2020 Z. z. a zákona č. 6/2022 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 10 ods. 4 sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak § 15 ods. 2 neustanovuje inak“.
2.
V § 12 ods. 2 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
3.
V § 15 ods. 2 druhej vete sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa tieto slová: „o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa § 14 ods. 7 písm. d) na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť podľa osobitných predpisov,29ab) sa rozhoduje len nadpolovičnou väčšinou hlasov tých vlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá fond podľa § 10 ods. 1 a 2“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29ab znie:

„29ab) Napríklad § 17a zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, § 31 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2015 Z. z., § 11 zákona č. 371/2021 Z. z. o významných investíciách.“.

4.
V § 27 ods. 1 sa za slová „§ 18 ods. 1 až 3“ vkladá čiarka a slová „§ 20 ods. 2“.
5.
V § 27 ods. 2 písm. b) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a v písmene c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.
6.
V § 27 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
fondu a správcovi neoznámi podľa § 20 ods. 2 rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty do 30 dní odo dňa tohto rozhodnutia.“.

7.
V § 28 ods. 1 sa písmeno d) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
fondu a správcovi neoznámi rozhodnutie zhromaždenia o rozdelení zisku a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva a spôsobe úhrady straty.“.

8.
Za § 32b sa vkladá § 32c, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠32c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2022
Nájomná zmluva uzatvorená medzi fondom alebo správcom a spoločenstvom do 31. augusta 2022 podľa § 12 ods. 2 v znení účinnom do 31. augusta 2022, ktorej predmetom je užívanie podielov na spoločne obhospodarovanej nehnuteľnosti, ktorá nie je spoločnou nehnuteľnosťou, a ktoré spravuje alebo s ktorými nakladá fond alebo správca, ostáva platná do uplynutia času, na ktorý je nájom dohodnutý, do uplynutia minimálnej doby trvania nájmu alebo do jej ukončenia výpoveďou podľa osobitného predpisu,39) alebo do jej ukončenia podľa osobitného predpisu40) alebo ak nenastane iná skutočnosť spôsobujúca zánik nájomnej zmluvy.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 40 znie:

„40) § 14 ods. 9 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1 až 126 a 128 až 145, čl. II, čl. IV až VII a čl. IX a X, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2022, a čl. I bod 127 a čl. VIII, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2023.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore