Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 255/2006 účinný od 11.05.2006

Platnosť od: 11.05.2006
Účinnosť od: 11.05.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Osobné práva, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD13DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 255/2006 účinný od 11.05.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 255/2006 s účinnosťou od 11.05.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 18 ods. 3 sa slová „rieši odvolacia komisia (§ 30 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „rieši ...

2.

V § 19 sa na konci pripája táto veta: „Právnické osoby alebo fyzické osoby poskytujúce informácie ...

3.

§ 30 znie:

„§ 30 Postup preskúmavania rozhodnutí úradu (1) Proti rozhodnutiu úradu podľa § 26 ods. 2, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej ...

Čl. II

Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 (1) Tento zákon upravuje podmienky a postup pri poskytovaní ochrany a pomoci ohrozenému svedkovi, ...

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovami „zločinov ...

3.

V § 2 ods. 6 sa slová „štátnych orgánov, obcí,“ nahrádzajú slovami „orgánov verejnej ...

4.

V § 4 ods. 2 sa slová „so štátnym tajomstvom podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3) Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

5.

V § 13 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pre potreby konania pred súdom v občianskoprávnych veciach, ako i uznania iných nárokov ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

6.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Zbor väzenskej a justičnej stráže do 14 dní od prevzatia písomného oznámenia od útvaru ...

7.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 91 ods. 3, § 101b ods. 3 a § 215a Trestného ...

8.

V § 21 sa slová „obzvlášť závažných trestných činov“ nahrádzajú slovami „zločinov ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) bezpečnosť určených osôb, ochranu určených objektov alebo ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi ...

2.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) V súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti určených osôb, ohrozených svedkov a chránených ...

3.

V § 25 odsek 3 znie:

„(3) Prehliadka osôb, batožiny, vecí, dopravných prostriedkov a objektov nesmie sledovať iný ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

v z. Béla Bugár v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore