Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 255/2001 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 11.07.2001
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Miestna štátna správa, Nehnuteľnosti, Kataster nehnuteľností

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD23DSEUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 255/2001 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 255/2001 s účinnosťou od 01.01.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...

1.

V § 6 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. hranicou katastrálneho územia, 7. hranicou zastavaného územia obce;“. ...

2.

V § 6 ods. 1 písm. c) druhý bod znie:

„2. sú rozostavanými stavbami v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim; rozostavanou ...

3.

V § 6 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa tretí bod.

Doterajší štvrtý a piaty bod sa označujú ako tretí a štvrtý bod.

4.

V § 6 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) práva k nehnuteľnostiam evidovaným v katastri, práva k stavbám, bytom a nebytovým priestorom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...

5.

V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) zbierku listín, ktorá obsahuje najmä písomné vyhotovenia zmlúv, dohôd a písomných vyhlásení ...

6.

V § 8 ods. 1 písm. f) sa za slovo „evidenciu“ vkladá slovo „zmlúv,“.

7.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Orgány štátnej správy na úseku katastra (1) Ústredným orgánom štátnej správy na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 8 ods. 1 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Miestne orgány štátnej správy na úseku katastra (1) Katastrálny úrad vykonáva štátnu ...

9.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Postavenie katastrálneho úradu a správy katastra (1) Katastrálny úrad je právnická ...

10.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Pôsobnosť katastrálneho úradu a správy katastra (1) Katastrálny úrad a) riadi a kontroluje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:

„5b) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

11.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam, rozhoduje sa o určení priebehu ...

12.

§ 23 až 25 sa vypúšťajú.

13.

V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo z dohôd, ako aj práva k nehnuteľnostiam zo zakladateľskej ...

14.

V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Právne účinky vkladu zo zmluvy o prevode vlastníctva bytu a zo zmluvy o prevode vlastníctva ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení zákona Národnej ...

15.

§ 30 znie:

„§ 30 (1) Účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 10a znejú:

„10) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb pozemkov, ...

16.

V § 31 ods. 1 sa vypúšťajú slová „dohody, prípadne zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“. ...

17.

V § 31 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Pri rozhodovaní o povolení vkladu prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti,10b) ...

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10b znie:

„10b) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...

18.

V § 31 ods. 4 sa vypúšťajú slová „dohode, prípadne v zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti.“. ...

19.

V § 31 ods. 6 druhá veta znie: „Proti rozhodnutiu, ktorým sa vklad povoľuje, nemožno podať opravný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

„10c)
§ 62 až 69 zákona č. 71/1967 Zb.“.

20.

V § 31 ods. 7 sa vypúšťajú slová „dohodu, prípadne zakladateľskú listinu obchodnej spoločnosti“. ...

21.

Za § 31 sa vkladajú § 31a a 31b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 31a Prerušenie konania o návrhu na vklad Konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak a) sa začalo ...

22.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Spôsobilosť rozhodovať o návrhu na vklad (1) O návrhu na vklad rozhoduje zamestnanec katastrálneho ...

23.

V § 34 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Právo k nehnuteľnosti podľa § 1 ods. 1, ktoré vzniklo rozhodnutím súdu o neplatnosti právneho ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

24.

V § 34 ods. 3 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.

25.

V § 36 ods. 1 sa za slovo „podľa“ vkladá slovo „tohto“.

26.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý znie:

„§ 36a (1) Správa katastra posúdi, či predložená verejná listina vydaná podľa osobitného ...

27.

§ 37 sa vypúšťa.

28.

V § 39 ods. 1 sa slová „začatí dohodovacieho konania“ nahrádzajú slovami „začatí exekúcie ...

29.

V § 39 ods. 3 sa za slovo „právoplatnosti“ dopĺňajú slová „alebo vykonateľnosti“.

30.

V § 39 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.

31.

V § 40 sa vypúšťajú slová za bodkočiarkou vrátane bodkočiarky.

32.

Nadpis pod § 42 znie:

„Spôsobilosť zmlúv, verejných listín a iných listín na zápis do katastra“.

33.

V § 42 ods. 1 sa v prvej vete vypúšťajú slová „dohoda alebo zakladateľská listina obchodnej ...

34.

V § 42 ods. 2 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zmluva,“.

35.

V § 42 ods. 3 sa slová „dohode, prípadne na zakladateľskej listine obchodnej spoločnosti musí ...

36.

V § 42 ods. 4 sa slová „dohody alebo zakladateľskej listiny obchodnej spoločnosti“ vypúšťajú. ...

37.

V § 44 odsek 1 znie:

„(1) Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, ...

38.

V § 45 ods. 2 sa za slovo „nezaradí“ vkladá slovo „zmluvy,“.

39.

V § 45 ods. 3 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

40.

V § 46 ods. 1 sa za slovo „k“ vkladá slovo „zmluve,“.

41.

V § 46 ods. 2 sa slovo „vklade“ nahrádza slovom „zápise“.

42.

V § 46 ods. 3 sa slová „ bodoch 1 a 2“ nahrádzajú slovami „v 1. bode.“.

43.

V § 46 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Pri zápise údajov o práve k rozostavanej stavbe sa predkladá právoplatné stavebné povolenie, ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

44.

V § 47 sa za slová „účastníkom konania“ vkladajú slová „a tým fyzickým osobám alebo ...

45.

V štvrtej časti sa vypúšťa štvrtý oddiel.

46.

V § 63 ods. 1 a v § 64 ods. 1 sa slová „v skrátenom katastrálnom konaní“ nahrádzajú slovami ...

47.

V § 67b ods. 1 sa slová „okresného úradu“ nahrádzajú slovami „správy katastra“.

48.

V § 67b ods. 6 sa slová „okresný úrad“ nahrádzajú slovami „správa katastra“.

49.

V § 67c ods. 1 sa slová „zo zástupcov odboru katastra príslušného okresného úradu“ nahrádzajú ...

50.

V § 68 ods. 1 v druhej vete sa za slovo „právo“ vkladajú slová „doň nahliadať a“.

51.

V § 68 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo osobe, ktorá vyhotovuje cenové mapy“.

52.

Za § 79 sa vkladajú § 79a až 79d, ktoré znejú:

„§ 79a Osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti rozhodovať o návrhu na vklad, ktoré boli ...

53.

Slová „katastrálny úrad“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy ...

1.

V čl. I v § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno r).

2.

V prílohe k zákonu sa vypúšťa dvestoštrnásty bod a dvestopätnásty bod.

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore