Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 254/2011 účinný od 01.04.2018


Platnosť od: 02.08.2011
Účinnosť od: 01.04.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Správa poplatkov, Kontrolný systém, Technické normy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD31 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 254/2011 s účinnosťou od 01.04.2018 na základe 56/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)

práva a povinnosti výrobcu,1) splnomocneného zástupcu,2) dovozcu,3) distribútora,4) vlastníka a prevádzkovateľa ...

b)

označenie zhody zariadenia s technickými požiadavkami, ktoré sa vyjadruje označením π podľa prílohy ...

c)

autorizáciu a notifikáciu,

d)

práva a povinnosti notifikovanej osoby,

e)

technické požiadavky na zariadenie,

f)

postup posudzovania zhody5) zariadenia,

g)

dohľad nad dodržiavaním povinností ustanovených medzinárodnou zmluvou6) a týmto zákonom a ukladanie ...

§ 2
Rozsah pôsobnosti
(1)

Tento zákon sa vzťahuje na zariadenie, ktoré spĺňa požiadavky podľa

a)
predpisov účinných do 31. augusta 2011 a tohto zákona a bolo uvedené na trh7) po 31. auguste 2011 a ...
b)
predpisov účinných do 31. augusta 2011 a je na ňom umiestnené označenie zhody podľa tohto zákona alebo ...
c)
predpisov účinných do 31. mája 2003 a nie je na ňom umiestnené označenie zhody podľa predpisu účinného ...
(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

a)
aerosólový rozprašovač,8)
b)
otvorenú kryogénnu nádobu,
c)
plynovú fľašu pre dýchací prístroj,
d)
hasiaci prístroj,9)
e)
zariadenie, na ktoré sa nevzťahuje medzinárodná zmluva,10)
f)
zariadenie, na ktoré sa nevzťahujú ustanovenia medzinárodnej zmluvy11) o konštrukcii a skúšaní obalu, ...
g)
zariadenie uvedené na trh do 31. mája 2003, ak sa na ňom nevykonalo opätovné posúdenie zhody,
h)
zariadenie používané na prepravu nebezpečných tovarov medzi členskými štátmi Európskej únie (ďalej len ...
§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

zariadením prepravovateľné tlakové zariadenie, ktorým je

1.

tlaková nádoba, jej ventily a ostatné príslušenstvo podľa medzinárodnej zmluvy,12) ak sa používa v súlade ...

2.

cisterna, batériové vozidlo, batériový vozeň alebo viacčlánkový kontajner na plyn, ich ventily a iné ...

3.

malá nádoba, ktorá obsahuje plyn a slúži ako náplň,14)

b)

používaním plnenie a dočasné skladovanie pri preprave, pri vyprázdňovaní a pri opätovnom plnení zariadenia, ...

c)

opätovným posúdením zhody posúdenie zhody zariadenia vyrobeného a uvedeného na trh do 31. mája 2003, ...

d)

dohľadom nad trhom činnosť vykonávaná orgánom dohľadu nad trhom podľa § 17 ods. 1 a opatrenia ním prijímané ...

e)

periodickou prehliadkou pravidelne sa opakujúca prehliadka a postup jej vykonania podľa medzinárodnej ...

f)

medziperiodickou prehliadkou prehliadka v čase medzi dvoma za sebou nasledujúcimi periodickými prehliadkami ...

g)

mimoriadnou kontrolou kontrola vykonaná na základe podnetu a postup jej vykonania podľa medzinárodnej ...

h)

technickými požiadavkami technické požiadavky podľa medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona,

i)

sprístupnením na trhu dodávka zariadenia určeného na distribúciu alebo používanie na trhu Európskej ...

§ 4
Povinnosti výrobcu

Výrobca je povinný

a)

zabezpečiť pri uvádzaní zariadenia na trh, aby bolo navrhnuté, vyrobené a zdokumentované podľa technických ...

b)

umiestniť označenie π podľa § 13, ak sa zhoda zariadenia s technickými požiadavkami preukáže postupom ...

c)

vypracovať a uchovávať technickú dokumentáciu podľa technických požiadaviek,

d)

prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými ...

e)

poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú ...

f)

spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie ...

g)

identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov splnomocneného ...

h)

poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.

§ 5
Povinnosti splnomocneného zástupcu
(1)

Výrobca môže písomným splnomocnením splnomocniť na plnenie povinností podľa § 4 okrem povinností podľa ...

a)
zabezpečiť pre orgán dohľadu nad trhom technickú dokumentáciu počas obdobia, ktoré je pre výrobcu ustanovené ...
b)
poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe jeho odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú ...
c)
spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie ...
(2)

Splnomocnený zástupca je povinný

a)
uvádzať meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a miesto podnikania alebo sídlo ...
b)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
2.
dovozcu, distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť ...
c)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
§ 6
Povinnosti dovozcu

Dovozca je povinný

a)

uviesť na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,

b)

uistiť sa, že výrobca pred uvedením zariadenia na trh

1.

vykonal príslušný postup posudzovania zhody,

2.

vypracoval technickú dokumentáciu,

3.

umiestnil na zariadenie označenie π,

4.

priložil certifikát zhody vypracovaný podľa medzinárodnej zmluvy,6)

c)

zdržať sa uvedenia zariadenia na trh, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že nie je v zhode ...

d)

uviesť na certifikáte zhody vypracovanom podľa medzinárodnej zmluvy6) alebo v dokumente priloženom k ...

e)

zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými ...

f)

prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými ...

g)

mať počas obdobia ustanoveného medzinárodnou zmluvou6) k dispozícii pre orgán dohľadu nad trhom kópiu ...

h)

poskytnúť orgánu dohľadu nad trhom na základe odôvodnenej žiadosti informácie a dokumentáciu potrebnú ...

i)

spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie ...

j)

identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov

1.

výrobcu alebo splnomocneného zástupcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania, ...

2.

distribútora, vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa ...

k)

poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.

§ 7
Povinnosti distribútora

Distribútor je povinný

a)

uistiť sa, či pred sprístupnením zariadenia na trh je

1.

na zariadení umiestnené označenie π,

2.

k zariadeniu priložený certifikát zhody a

3.

na zariadení, na certifikáte zhody alebo na priloženom dokumente uvedené obchodné meno a miesto podnikania ...

b)

sprístupniť na trh len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,

c)

zdržať sa sprístupnenia zariadenia na trhu, ak sa domnieva alebo má dôvod sa domnievať, že zariadenie ...

d)

zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými ...

e)

prijať bezodkladne nápravné opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby zariadenie bolo v zhode s technickými ...

f)

poskytnúť na základe odôvodnenej žiadosti orgánu dohľadu nad trhom informácie a dokumentáciu potrebnú ...

g)

spolupracovať s orgánom dohľadu nad trhom na základe žiadosti pri činnostiach zameraných na odstránenie ...

h)

identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov

1.

výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo ...

2.

vlastníka alebo prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,

i)

poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.

§ 8
Povinnosti vlastníka
(1)

Vlastníkom je osoba s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom v členskom štáte, ktorá vlastní ...

(2)

Vlastník je povinný

a)
zdržať sa sprístupňovania na trh a používania zariadenia, ktoré nie je v zhode s technickými požiadavkami, ...
b)
informovať výrobcu, dovozcu alebo distribútora a orgán dohľadu nad trhom, ak zariadenie predstavuje ...
c)
zabezpečiť, aby podmienky uskladnenia zariadenia a jeho prepravy neohrozovali zhodu zariadenia s technickými ...
d)
zdržať sa sprístupňovania na trh a používania zariadenia, na ktorom nebola vykonaná periodická prehliadka, ...
e)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov
1.
výrobcu, splnomocneného zástupcu, dovozcu alebo distribútora, ktorý mu zariadenie dodal; lehota začína ...
2.
prevádzkovateľa, ktorému zariadenie dodal; lehota začína plynúť odo dňa dodania,
f)
poskytnúť prevádzkovateľovi len tie informácie, ktoré sú v súlade s technickými požiadavkami.
(3)

Odsek 2 sa nevzťahuje na osoby, ktoré používajú zariadenie na osobné účely, v domácnosti, pri rekreačných ...

§ 9
Povinnosti prevádzkovateľa
(1)

Prevádzkovateľom je osoba s trvalým pobytom, miestom podnikania alebo sídlom v členskom štáte, ktorá ...

(2)

Prevádzkovateľ je povinný

a)
používať len také zariadenie, ktoré je v zhode s technickými požiadavkami,
b)
identifikovať na základe žiadosti orgánu dohľadu nad trhom najmenej počas desiatich rokov výrobcu, splnomocneného ...
c)
informovať vlastníka a orgán dohľadu nad trhom, ak zariadenie predstavuje riziko.
§ 10
Rozšírenie povinností výrobcu na dovozcu alebo na distribútora

Ak dovozca alebo distribútor uvádza zariadenie na trh pod svojím obchodným menom alebo pod svojou ochrannou ...

§ 11
Predpoklad zhody

Ak zariadenie spĺňa technické požiadavky

a)

môže byť uvedené na trh,

b)

nesmie byť bránené jeho sprístupneniu na trh.

§ 12
Požiadavky na zariadenie
(1)

Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. a) musí spĺňať technické požiadavky.

(2)

Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. b) musí vyhovovať technickej dokumentácii, podľa ktorej bolo vyrobené ...

(3)

Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. c) musí byť opätovne posúdené postupom opätovného posúdenia zhody ...

(4)

Certifikát o zhode, certifikát o opätovnom posúdení zhody a správa o periodickej prehliadke, medziperiodickej ...

(5)

Pre odnímateľné časti opätovne naplniteľného zariadenia sa môže vykonať samostatné posúdenie zhody.

§ 13
Označenie π
(1)

Výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. a), ktoré ...

(2)

Vlastník alebo prevádzkovateľ umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na zariadenie podľa § ...

(3)

Notifikovaná osoba po vykonaní prvej periodickej prehliadky podľa požiadaviek medzinárodnej zmluvy6) ...

(4)

Výrobca umiestni alebo zabezpečí umiestnenie označenia π na odnímateľné časti opätovne naplniteľného ...

(5)

Označenie π sa podľa odsekov 1 až 4 umiestni tak, aby bolo viditeľné, čitateľné a trvalé na zariadenie ...

(6)

Za označením π nasleduje

a)
identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala alebo zabezpečila vykonanie vstupných kontrol ...
b)
identifikačné číslo notifikovanej osoby, ktorá vykonala prvú periodickú prehliadku zariadenia, alebo
c)
dátum periodickej prehliadky alebo medziperiodickej prehliadky a identifikačné číslo notifikovanej osoby, ...
(7)

Iné označenie sa na zariadenie umiestni tak, aby sa tým nenarušila viditeľnosť, čitateľnosť a význam ...

(8)

Označenie π sa umiestni podľa prílohy č. 3.

§ 14
Autorizácia
(1)

Autorizácia podľa tohto zákona je rozhodnutie úradu o poverení právnickej osoby (ďalej len „žiadateľ“) ...

(2)

Úrad kontroluje dodržiavanie medzinárodnej zmluvy6) a tohto zákona autorizovanou osobou podľa tohto ...

(3)

Autorizovaná osoba môže vykonávať posudzovanie zhody, ak je notifikovaná podľa § 15.

§ 15
Notifikácia
(1)

Notifikácia je oznámenie úradu Európskej komisii a členským štátom, že autorizovaná osoba spĺňa požiadavky ...

(2)

Notifikácia sa vykonáva podľa osobitného predpisu.18a)

(3)

Vnútropodnikové inšpekčné orgány výrobcu podľa medzinárodnej zmluvy6) sa nenotifikujú podľa odseku 1. ...

§ 16
Práva a povinnosti autorizovanej osoby
(1)

Práva a povinnosti autorizovanej osoby sú ustanovené v osobitnom predpise.18b)

(2)

Autorizovaná osoba je okrem povinností podľa odseku 1 povinná

a)
vykonávať opätovné posudzovanie zhody podľa prílohy č. 1,
b)
poskytnúť inej autorizovanej osobe, ktorá vykonáva rovnaké postupy posudzovania zhody na rovnakom zariadení, ...
§ 17
Dohľad nad trhom
(1)

Dohľad nad trhom vykonáva inšpektorát práce vo výrobných, skladových a obchodných priestoroch zamestnávateľa ...

(2)

Orgán dohľadu nad trhom podľa odseku 1 vykonáva dohľad nad trhom podľa tohto zákona v súčinnosti s Policajným ...

(3)

Príslušníci Policajného zboru sú pri výkone dohľadu nad trhom pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a ...

a)
zakázať vodičovi pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak zariadenie nespĺňa technické požiadavky, ...
b)
prikázať vodičovi jazdu na určené miesto a prikázať, aby na nevyhnutne potrebný čas zotrval s vozidlom ...
c)
použiť technické prostriedky na zabránenie odjazdu vozidla.
(4)

Policajný zbor pri výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky alebo pri výkone dohľadu ...

§ 18
Opatrenia
(1)

Ak orgán dohľadu nad trhom uložil povinnosť prijať opatrenie,21) alebo ak sa odôvodnene domnieva, že ...

(2)

Ak orgán dohľadu nad trhom na základe posúdenia podľa odseku 1 zistí, že zariadenie nespĺňa technické ...

a)
prijať nápravné opatrenia na zabezpečenie zhody zariadenia, ktoré sprístupnil na trhu, s technickými ...
b)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
c)
prevziať späť zariadenie.
(3)

Orgán dohľadu nad trhom určí na splnenie povinnosti podľa odsekov 2 a 9 lehotu, ktorá zohľadňuje charakter ...

(4)

Ak orgán dohľadu nad trhom rozhodne o uložení povinnosti podľa odseku 2, informuje o tom notifikovanú ...

(5)

Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ nesplní rozhodnutím ...

a)
zakázať sprístupnenie zariadenia na trh,
b)
obmedziť sprístupnenie na trh,
c)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
d)
prevziať späť zariadenie.
(6)

Orgán dohľadu nad trhom, ktorý dostal oznámenie podľa § 19 ods. 3 písm. c),

a)
rozhodne o uložení povinnosti podľa odseku 2, ak zariadenie predstavuje riziko aj pre územie Slovenskej ...
b)
vznesie odôvodnenú námietku proti oznámenému opatreniu, ak s ním nesúhlasí.
(7)

Opatrenie podľa odseku 5 sa považuje za opodstatnené, ak

a)
Európska komisia alebo iný členský štát nevzniesol námietku do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia ...
b)
o tom rozhodla Európska komisia.
(8)

Ak je prijaté opatrenie podľa odseku 5 alebo opatrenie podľa odseku 6 písm. a) neopodstatnené, orgán ...

(9)

Ak orgán dohľadu nad trhom na základe posúdenia podľa odseku 1 zistí, že zariadenie spĺňa technické ...

a)
prijať nápravné opatrenia na zabezpečenie toho, aby zariadenie pri uvedení na trh už nepredstavovalo ...
b)
stiahnuť zariadenie z trhu alebo
c)
prevziať späť zariadenie.
(10)

Ak Európska komisia rozhodne, že rozhodnutím uložená povinnosť podľa odseku 9 je neopodstatnená, orgán ...

(11)

Povinnosť uložená podľa odsekov 2 a 9 sa vzťahuje na všetky dotknuté zariadenia, ktoré výrobca, splnomocnený ...

(12)

Výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ na základe zistenia ...

a)
odstráni označenie π, ktoré bolo umiestnené v rozpore s § 12 ods. 3 alebo s § 13,
b)
umiestni označenie π, ak nebolo vôbec umiestnené,
c)
vypracuje alebo doplní technickú dokumentáciu, ak nie je k dispozícii, alebo je neúplná,
d)
odstráni nedostatky spôsobené nesplnením technických požiadaviek.
(13)

Ak výrobca, splnomocnený zástupca, dovozca, distribútor, vlastník alebo prevádzkovateľ nedodržal postup ...

a)
obmedzení sprístupnenia zariadenia na trh,
b)
zákaze sprístupnenia zariadenia na trh,
c)
uložení povinnosti prevziať späť zariadenie alebo
d)
uložení povinnosti stiahnuť zariadenie z trhu.
§ 19
Informačné povinnosti
(1)

Úrad informuje Európsku komisiu a členské štáty o

a)
výsledkoch posúdenia podľa § 18 ods. 1 a uloženej povinnosti podľa § 18 ods. 2, ak sa orgán dohľadu ...
b)
vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a uvedie
1.
identifikačné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
nezhodu zariadenia a či je spôsobená tým, že nespĺňa technické požiadavky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti ...
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
druh a trvanie vykonaného opatrenia podľa § 18 ods. 5 a stanoviská, ktoré predložil výrobca, splnomocnený ...
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii,
c)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia s technickými ...
d)
námietke podľa § 18 ods. 6 písm. b),
e)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 9 a uvedie
1.
identifikačné údaje zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
dodávateľský reťazec,
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
prijaté opatrenie a jeho trvanie,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii.
(2)

Orgán dohľadu nad trhom informuje úrad o

a)
výsledkoch posúdenia podľa § 18 ods. 1 a uloženej povinnosti podľa § 18 ods. 2, ak sa domnieva, že tento ...
b)
vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a uvedie
1.
identifikačné údaje nevyhovujúceho zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
nezhodu zariadenia a či je spôsobená tým, že nespĺňa technické požiadavky týkajúce sa zdravia, bezpečnosti ...
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
druh a trvanie vykonaného opatrenia podľa § 18 ods. 5 a stanoviská, ktoré predložil výrobca, splnomocnený ...
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii,
c)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 6 písm. a) a o dostupných informáciách o nesúlade zariadenia s technickými ...
d)
námietke podľa § 18 ods. 6 písm. b),
e)
uložení povinnosti podľa § 18 ods. 9 a uvedie
1.
identifikačné údaje zariadenia,
2.
pôvod zariadenia,
3.
dodávateľský reťazec,
4.
riziko, ktoré predstavuje zariadenie,
5.
prijaté opatrenie a jeho trvanie,
6.
ďalšie údaje, ak sú k dispozícii.
(3)

Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom o

a)
výsledkoch posúdenia, ktorým orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu zistil, že zariadenie nespĺňa ...
b)
prijatom oznámení o vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 a dodatočných informáciách týkajúcich sa nesúladu ...
c)
prijatom oznámení o vykonaní opatrenia podľa § 18 ods. 5 orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu, ...
d)
vznesení námietky proti vykonanému opatreniu podľa § 18 ods. 5,
e)
vznesení námietky proti vykonanému opatreniu, ktoré prijal orgán dohľadu nad trhom iného členského štátu, ...
f)
tom, že opatrenie prijaté orgánom dohľadu nad trhom iného členského štátu bolo vyhodnotené ako neopodstatnené, ...
g)
tom, že opatrenie podľa § 18 ods. 5 bolo vyhodnotené ako neopodstatnené.
(4)

Úrad informuje orgán dohľadu nad trhom podľa § 18 ods. 1 o prijatom oznámení od orgánu dohľadu nad trhom ...

§ 20
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody,
b)
poruší povinnosť podľa § 13 ods. 2 alebo ods. 7,
c)
použije označenie π na označenie iného výrobku ako zariadenia podľa § 3 písm. a),
d)
poruší povinnosti podľa § 5 ods. 2 písm. a) a b),
e)
poruší povinnosti podľa § 8 ods. 2 písm. a) až e).
(2)

Priestupky podľa odseku 1 písm. a) prejednáva úrad a priestupky podľa odseku 1 písm. b) až e) prejednáva ...

(3)

Úrad uloží za priestupok podľa odseku 1 písm. a) pokutu od 500 eur do 10 000 eur.

(4)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 200 eur do 5 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku ...

(5)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 10 000 eur fyzickej osobe, ak sa dopustí priestupku ...

(6)

Pri ukladaní výšky pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania, zavinenie a následky protiprávneho ...

(7)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch23) okrem § 74 o ústnom ...

§ 21
Iné správne delikty
(1)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 33 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
poruší povinnosť podľa § 4 písm. g), § 5 ods. 2 písm. a) alebo b), § 6 písm. d) alebo j), § 7 písm. ...
b)
neoprávnene alebo klamlivo použije označenie π alebo
c)
uvedie na trh alebo sprístupní na trhu zariadenie bez označenia π.
(2)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 500 eur do 70 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

a)
použije označenie π na označenie iného výrobku ako zariadenia podľa § 3 písm. a) alebo
b)
poruší povinnosť podľa § 4 písm. e) alebo f), § 6 písm. e), g) až i), § 7 písm. d), f) alebo g), § 8 ...
(3)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 1 500 eur do 110 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

(4)

Orgán dohľadu nad trhom uloží pokutu od 20 000 eur do 150 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe ...

(5)

Úrad uloží pokutu od 150 do 35 000 eur právnickej osobe alebo fyzickej osobe podnikateľovi, ktorá

a)
neoprávnene koná nad rozsah notifikácie,
b)
neoprávnene vydá, pozmení alebo sfalšuje dokument vydaný na účely posudzovania zhody.
(6)

Úrad uloží pokutu od 100 do 10 000 eur notifikovanej osobe, ktorá porušila povinnosť podľa § 16 ods. ...

(7)

Konanie o uložení pokuty možno začať do dvoch rokov odo dňa, keď úrad alebo orgán dohľadu nad trhom ...

(8)

Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(9)

Pri opakovanom porušení povinnosti podľa odsekov 1 až 6 orgán dohľadu nad trhom alebo úrad môže uložiť ...

(10)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 22

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,24) okrem konania notifikovanej ...

§ 23
Prechodné ustanovenie
(1)

Vzorové schvaľovacie certifikáty EHS pre zariadenia a certifikáty o konštrukčnej skúške vydané do 31. ...

(2)

Ventil a príslušenstvo zariadenia uvedené na trh podľa predpisu účinného do 31. augusta 2011, na ktorom ...

(3)

Na zariadenia, ktoré spĺňajú požiadavky predpisov účinných do 31. augusta 2011 a ktoré nemajú označenie ...

(4)

Zariadenie podľa § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo uvedené do prevádzky do 31. mája 2003, musí byť opätovne ...

§ 23a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2017

Rozhodnutia o autorizácii vydané pred 1. aprílom 2017 zostávajú v platnosti do uplynutia ich platnosti, ...

§ 24
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.

§ 25
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 176/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 376/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o tlakových ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 377/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

4.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 378/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

5.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 379/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov nadpis časti XVII znie:

„XVII. ČASŤ
METROLÓGIA A POSUDZOVANIE ZHODY“.

2.

V sadzobníku správnych poplatkov položky 236 a 237 znejú:

„Položka 236 Prihláška na registráciu výrobcu, opravára alebo montážnika určených meradiel alebo prevádzkovateľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 47aa, 47ab a 47ac znejú:

„47aa) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 238 vypúšťa.

4.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 239 znie:

„Položka 239 Žiadosť o vydanie rozhodnutia o a) tom, že určené meradlo nepodlieha schváleniu typu, za ...

Čl. III

Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripája táto citácia:

„§ 17 ods. 1 zákona č. 254/2011 Z. z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 254/2011 Z. z.

  POSTUP OPÄTOVNÉHO POSÚDENIA ZHODY

  (1)

  Postupom opätovného posúdenia zhody zariadenia podľa § 2 ods. 1 písm. c), ktoré bolo vyrobené a uvedené ...

  (2)

  Vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia predloží notifikovanej osobe pre opätovné posúdenie zhody o ...

  a)

  identifikačné údaje a údaje o pôvode zariadenia,

  b)

  pravidlá konštrukčného navrhovania; pre plynové fľaše na acetylén aj údaje o pórovitej hmote,

  c)

  obmedzenia použitia, záznamy o možnom poškodení alebo o vykonaných opravách, ak sú tieto informácie ...

  (3)

  Notifikovaná osoba pre opätovné posúdenie zhody skontroluje a overí, či zariadenie predstavuje najmenej ...

  (4)

  Ak sú výsledky posúdenia podľa odseku 3 uspokojivé, notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vykoná ...

  (5)

  Ak zariadenie spĺňa požiadavky periodickej prehliadky podľa medzinárodnej zmluvy,6) notifikovaná osoba ...

  (6)

  Notifikovaná osoba pre periodickú prehliadku vydá certifikát o opätovnom posúdení zhody, ktorý obsahuje: ...

  a)

  identifikačné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát o opätovnom posúdení zhody; ak posúdenie ...

  b)

  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania vlastníka ...

  c)

  identifikačné údaje certifikátu o opätovnom posúdení typu, ak bolo zariadenie vyrobené sériovo, ...

  d)

  identifikačné údaje zariadenia, na ktoré sa umiestnilo označenie p vrátane sériového čísla alebo čísel, ...

  e)

  dátum vydania,

  f)

  iné údaje, ak sú potrebné.

  (7)

  Ak zariadenie podľa § 3 písm. a) prvého bodu bolo vyrobené sériovo, notifikovaná osoba pre periodickú ...

  a)

  identifikačné údaje notifikovanej osoby, ktorá vydáva certifikát,

  b)

  meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania výrobcu ...

  c)

  identifikačné údaje zariadenia, ktoré patrí do série,

  d)

  dátum vydania a

  e)

  slová: „Tento certifikát neoprávňuje vyrábať prepravovateľné tlakové zariadenie alebo jeho časti“. ...

  (8)

  Ak vlastník alebo prevádzkovateľ zariadenia umiestni alebo nechá umiestniť na zariadenie označenie p, ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 254/2011 Z. z.

  ZOZNAM NEBEZPEČNÝCH TOVAROVODLIŠNÝCH OD TRIEDY 2 PODĽA MEDZINÁRODNEJ ZMLUVY26)

  Číslo UN Trieda Nebezpečný tovar 1051 6.1 KYANOVODÍK, STABILIZOVANÝ s obsahom menej ako 3 % vody ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 254/2011 Z. z.

  1.

  ...

  2.

  Minimálna výška označenia p musí byť 5 mm. Ak má zariadenie priemer 140 mm alebo menší ako 140 mm, musí ...

  3.

  Proporcie uvedené na nákrese s mriežkou podľa prvého bodu sa musia dodržať. Mriežka nie je súčasťou ...

  Príloha č. 4 k zákonu č 254/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/35/EÚ zo 16. júna 2010 o prepravovateľných tlakových zariadeniach ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 3)  Čl. 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 4)  Čl. 2 ods. 6 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 5)  Čl. 2 ods. 12 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 6)  Prílohy A a B k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) v znení zmien ...
 • 7)  Čl. 2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 8)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 46/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové ...
 • 9)  Príloha A časť 3 kapitola 3.2. bod 3.2.1, č. UN 1044 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 10)  Príloha A časť 1 kapitola 1.1 bod 1.1.3.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných ...
 • 11)  Príloha A časť 3 kapitola 3.3 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ...
 • 12)  Príloha A časť 6 kapitola 6.2 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ...
 • 13)  Príloha A časť 6 kapitola 6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ...
 • 14)  Príloha A časť 3 kapitola 3.2 bod 3.2.1 č. UN 2037 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 15)  Čl. 2 ods. 15 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 16)  Čl. 2 ods. 14 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 16a)  § 11 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 17)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 18)  Príloha A časť 1 kapitola 1.8 ods. 2 bod 1.8.6.8 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave ...
 • 18a)  § 20 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a ...
 • 18b)  § 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
 • 19)  § 2 ods. 1 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v ...
 • 20)  § 2 ods. 1 písm. q) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v ...
 • 21)  Čl. 20 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 22)  Čl. 21 nariadenia (ES) č. 765/2008.
 • 23)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 24)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 25)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických ...
 • 26)  Príloha A časť 2 kapitola 2.1 k Európskej dohode o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore