Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 253/2001 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 07.07.2001
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD17DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 253/2001 účinný od 01.01.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 253/2001 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 300/2005 a 301/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 35 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „alebo úmyselne poľuje na zver alebo loví ryby ...

2.

V § 50 ods. 1 sa slová „dvojnásobok najnižšej mesačnej mzdy“ nahrádzajú slovami „výšku ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2001 s výnimkou čl. I bodov 6, 13, 26, 27, 29, 31 a ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore