Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 30.06.2022

Platnosť od: 30.06.2021
Účinnosť od: 30.06.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa, Zdravotníctvo, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie, Poisťovníctvo, Trestné právo hmotné, Pomocné vedy, Základné práva, Štátne fondy, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2021 účinný od 30.06.2022
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 252/2021 s účinnosťou od 30.06.2022

Legislatívny proces k zákonu 252/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských ...

1.

V § 32 ods. 6 sa za slová „registra zdravotníckych pracovníkov“ vkladajú slová „(ďalej len „register“)“. ...

2.

V § 40 odsek 13 znie:

„(13) Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 33ab a 33ac znejú:

„33ab) § 14 ods. 1 písm. a) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 33ac) Príloha č. ...

3.

V § 40 odseky 20 a 21 znejú:

„(20) Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného ...

4.

V § 79 ods. 1 písm. zh) úvodnej vete sa číslo „15“ nahrádza číslom „28“.

5.

§ 92a vrátane nadpisu znie:

„§ 92a Centrálny register zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní (1) Centrálny register zdravotníckych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25 a 72aa znejú:

„25) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...

6.

Za § 102am sa vkladá § 102an, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 102an Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2021 (1) Údaje z Centrálneho registra ...

Čl. II

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 46 ods. 1 písm. m) sa za slová „ambulantná starostlivosť“ vkladá čiarka a slová „a poskytuje údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53aaa znie:

„53aaa) § 12 ods. 3 písm. t) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.“.

2.

V nadpise pod § 49j sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“ a v § 49j ods. 2 ...

3.

Za § 49l sa vkladá § 49m, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 49m Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2021 Samosprávny kraj poskytne údaje ...

Čl. III

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

§ 38ev sa dopĺňa odsekmi 24 a 25, ktoré znejú:

„(24) Na zamestnanca, ktorý je zdravotne poistený v cudzine, ktorému bola udelená výnimka z uplatniteľnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 75 znie:

„75) Čl. 16 ods. 1 nariadenia č. 883/2004 v platnom znení.“.

Čl. IV

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

1.

V § 2 odsek 5 znie:

„(5) Zdravotná poisťovňa pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia a pri ochrane zdravia poistenca ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35cc znie:

„35cc) Napríklad zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 578/2004 Z. z. v znení ...

2.

V § 15 ods.1 písm. ab) sa slová „písmena z)“ nahrádzajú slovami „písmen z) a ah)“.

3.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ah), ktoré znie:

„ah) poskytovať národnému centru k 8. a 20. dňu príslušného kalendárneho mesiaca v elektronickej podobe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35aaka znie:

„35aaka) § 2 ods. 1 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene ...

4.

V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom ai), ktoré znie:

„ai) bezplatne sprístupňovať poistencovi na žiadosť digitálny COVID preukaz EÚ podľa osobitného predpisu35aakb) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35aakb a 35aakc znejú:

„35aakb) Čl. 2 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci ...

5.

V 16 odsek 6 znie:

„(6) Zoznam podľa odseku 1 písm. f) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe ...

6.

V § 18 ods. 1 sa vypúšťajú písmená p) a q).

Doterajšie písmená r) až x) sa označujú ako písmená p) až v).

7.

V § 18 ods. 1 písmená p) a q) znejú:

„p) zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych ...

8.

V § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa za slová „označenie platiteľa poistného“ vkladá čiarka a slová ...

9.

V § 43 odsek 3 znie:

„(3) Dohľadom na mieste sa rozumie získavanie informácií a dokumentov priamo u dohliadaného subjektu ...

10.

V § 43 odsek 11 znie:

„(11) Ak ide o výkon dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti v prípade úmrtia, úrad môže ...

11.

V § 43 sa vypúšťajú odseky 12 a 13.

Doterajší odsek 14 sa označuje ako odsek 12.

12.

V § 43a ods. 4 písm. a) prvom bode sa za slovo „priezvisko,“ vkladajú slová „dátum narodenia,“.

13.

§ 47da vrátane nadpisu znie:

„§ 47da Prehliadka mŕtveho tela mimo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti (1) Prehliadky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 63f sa vypúšťa.

14.

§ 47f vrátane nadpisu znie:

„§ 47f Oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel (1) Úrad vydá oprávnenie na vykonávanie prehliadok ...

15.

V § 48 sa odsek 3 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) pri úmrtí osoby po začatí poskytovania zdravotnej starostlivosti tejto osobe lekárom poskytovateľa, ...

16.

V § 50 ods. 8 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.

17.

V § 50 odsek 9 znie:

„(9) Ak úrad zistí porušenie povinností podľa § 47da ods. 7 a 9, podľa závažnosti zistených nedostatkov ...

18.

V § 50 ods. 13 sa slová „(§ 64 ods. 10)“ nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 5)“.

19.

V § 64 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo § 47da ods. 12“.

20.

V § 64 odsek 6 znie:

„(6) Úrad môže uložiť lekárovi za porušenie povinnosti podľa § 47da ods. 6 a za podmienok ustanovených ...

21.

V § 64 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 14 sa označujú ako odseky 10 až 13.

22.

V § 65 ods. 3 sa slová „až 14“ nahrádzajú slovami „až 13“.

23.

V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. národným centrom, ak ide o výmenu informácií prostredníctvom národného zdravotníckeho informačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 95fa znie:

„95fa) Napríklad zákon č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

24.

V § 76 odsek 9 znie:

„(9) Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie informácií osobami podľa ...

25.

Za § 86zg sa vkladá § 86zh, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86zh Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júla 2021 (1) Výkon dohľadu nad zdravotnou starostlivosťou, ...

26.

Za § 86zh sa vkladá § 86zi, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86zi Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2021 Oprávnenia na vykonávanie prehliadok ...

Čl. V

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 5 sa odsek 4 dopĺňa písmenom au), ktoré znie:

„au) poskytuje alebo sprístupňuje Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

„12e) § 12 ods. 7 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a ...

Čl. VI

Zákon 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Prijímateľ zdravotnej starostlivosti na účely tohto zákona je fyzická osoba zapísaná do registra ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1aa a 1ab znejú:

„1aa) § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...

2.

V § 3 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4.
Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti,“.

3.

V § 3 ods. 2 písm. t) sa odkaz „15b)“ nahrádza odkazom „1aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b sa vypúšťa.

4.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) z informačných systémov používaných Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ak ide ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15bc znie:

„15bc) § 60 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.

5.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom z), ktoré znie:

„z)
zo zdravotnej poisťovne.15bd)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15bd znie:

„15bd) § 15 ods. 1 písm. ah) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2021 Z. z.“.

6.

V § 5 ods. 15 sa za slová „podľa odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „pätnásteho bodu“.

7.

V § 10 ods. 8 sa slová „vyšší územný celok, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a organizátor prehliadok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34ab sa vypúšťa.

8.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Národné centrum v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 a) vydáva bezplatne podľa údajov poskytnutých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37aab až 37aae znejú:

„37aab) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/953 zo 14. júna 2021 o rámci pre vydávanie, ...

9.

Za § 19 sa vkladá § 20, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia Certifikáty o vykonanej vakcinácii vydané ...

10.

V prílohe č. 1 časť B vrátane nadpisu znie:

„B. Národný register zdravotníckych pracovníkov a) Zoznam spracúvaných osobných údajov Rodné číslo fyzickej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 37c až 37ce znejú:

„37c) § 119 ods. 1 zákona 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 37ca) § 39b ods. 1 zák. č. 578/2004 ...

11.

V prílohe č. 1 časti C písm. a) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.

12.

V prílohe č. 1 časti C písm. c) sa vypúšťajú slová „organizátor prehliadok mŕtvych tiel,“.

13.

V prílohe č. 1 časti C písm. e) sa vypúšťajú slová „organizátora prehliadok mŕtvych tiel,“.

14.

Príloha č. 1 sa dopĺňa časťou D, ktorá vrátane nadpisu znie:

„D. Národný register prijímateľov zdravotnej starostlivosti a) Zoznam spracúvaných osobných údajovMeno ...

Čl. VII

Zákon č. 374/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom ...

V čl. VII sa slová „a čl. II bodov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „čl. II bodov 7 a 8“ a na konci sa pripája ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. IV bodov 9 až 12, 18, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore