Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71265
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
28.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2012 účinný od 01.08.2016


Platnosť od: 01.09.2012
Účinnosť od: 01.08.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Dane z príjmu, Dohody o prácach mimo pracovného pomeru

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD810 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 252/2012 účinný od 01.08.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 252/2012 s účinnosťou od 01.08.2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

1.

V § 1 ods. 2 sa slová „príspevkov na starobné dôchodkové sporenie1)“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Zamestnanec na účely nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia a poistenia v nezamestnanosti ...

3.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Maximálnu sumu mesačného príjmu žiaka strednej školy na účely odseku 2 môže upraviť ...

4.

V § 7 ods. 3 sa slová „s fyzickou osobou na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

5.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zamestnávateľ na účely nemocenského poistenia a poistenia v nezamestnanosti nie je fyzická ...

6.

V § 14 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti“.

7.

§ 20 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Povinné nemocenské poistenie a povinné poistenie v nezamestnanosti fyzickej osoby v právnom ...

8.

V § 60 ods. 6 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „prvej vety“.

9.

V § 63 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Priemerný osobný mzdový bod v hodnote nižšej ako 1,25 sa započítava v celej výške. Z ...

10.

Nadpis nad § 65 znie: „Podmienky nároku na starobný dôchodok“.

11.

Nadpis § 65 sa vypúšťa.

12.

V § 65 ods. 2 sa za slová „tento zákon“ vkladajú slová „v odsekoch 4 až 8, § 65a a 274“. ...

13.

Za § 65 sa vkladá § 65a, ktorý znie:

„§ 65a (1) Od 1. januára 2017 dôchodkový vek v príslušnom kalendárnom roku je súčet dôchodkového ...

14.

V § 66 odsek 6 znie:

„(6) Suma starobného dôchodku poistenca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) sa za ...

15.

V § 67 ods. 1 sa za slovom „Poistenec“ vypúšťa čiarka a slová „ktorý nie je sporiteľ podľa ...

16.

V § 67 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „dôchodok“ vkladajú slová „aj vtedy“.

17.

V § 67 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) získal obdobie starobného dôchodkového sporenia najmenej päť rokov,“. Doterajšie písmená ...

18.

§ 67 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak poberateľ predčasného starobného dôchodku bol povinne dôchodkovo poistený počas poberania ...

19.

V § 81 ods. 5 sa za slovo „priznaním“ vkladajú slová „alebo vznikom nároku na výplatu“. ...

20.

§ 82 vrátane nadpisu znie:

„§ 82 Zvyšovanie dôchodkových dávok (1) Dôchodková dávka sa a) do 31. decembra 2017 zvyšuje ...

21.

V § 89 odsek 8 znie:

„(8) Úrazová renta sa a) do 31. decembra 2017 zvyšuje v závislosti od medziročného rastu spotrebiteľských ...

22.

§ 89 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Úrazová renta vyplácaná k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a úrazová renta ...

23.

V § 93 odsek 3 znie:

„(3)
Na zvyšovanie pozostalostnej úrazovej renty platí § 89 ods. 8 a 9 rovnako.“.

24.

V § 94 ods. 4 sa slová „dôchodkovej dávky podľa § 82 ods. 2“ nahrádzajú slovami „úrazovej ...

25.

V § 108 ods. 5 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „2-násobku“.

26.

V § 122 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“)“.

27.

V § 128 odsek 4 znie:

„(4) Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní ...

28.

V § 131 odsek 2 znie:

„(2) Sadzba poistného na starobné poistenie je pre a) zamestnanca, ktorý je sporiteľ podľa osobitného ...

29.

V § 138 ods. 2 prvá veta znie: „Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo ...

30.

V § 138 ods. 4 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) súčasne dobrovoľne nemocensky poistený a dobrovoľne dôchodkovo poistený, je ním určená ...

31.

V § 138 ods. 5 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

32.

V § 138 ods. 6 písm. a) sa slovo „1,5-násobok“ nahrádza slovom „5-násobok“.

33.

V § 138 ods. 6 písm. b) a odseku 7 sa slovo „4-násobok“ nahrádza slovom „5-násobok“.

34.

V § 138 ods. 8 sa vypúšťa druhá veta.

35.

V § 138 odsek 9 znie:

„(9) Vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na nemocenské poistenie, poistného ...

36.

V § 138 sa vypúšťa odsek 10.

Doterajšie odseky 11 až 18 sa označujú ako odseky 10 až 17.

37.

V § 138 ods. 12 sa slová „9 a 10“ nahrádzajú slovom „9“.

38.

V § 138 ods. 14 a 16 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

39.

V § 139 ods. 1 sa za slová „§ 4 ods. 1“ vkladajú slová „a ods. 2 druhej vete“ a za slová ...

40.

V § 139a a 139b sa slová „13 a 18“ nahrádzajú slovami „12 a 17“.

41.

V § 139b ods. 2 a § 143 ods. 1 sa za slová „ods. 2“ vkladajú slová „prvej vete“.

42.

V § 159 písm. a) a § 168 ods. 2 písm. c) sa slová „0,5 %“ nahrádzajú slovami „0,25 %“. ...

43.

V poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa citácia „zákona č. 334/2011“ a v poznámke pod čiarou ...

44.

V § 162 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) z poistného na starobné poistenie; poistné na starobné poistenie je aj finančná suma podľa ...

45.

V § 170 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu na účely plnenia jeho úloh v oblasti sociálneho ...

46.

V § 226 ods. 1 písm. a) sa slová „svojej internetovej stránky“ nahrádzajú slovami „svojho ...

47.

V § 226 ods. 1 písm. e) sa bodkočiarka nahrádza slovom „a“ a slová „register poistencov a ...

48.

V § 226 ods. 1 písm. h) sa slová „svojej internetovej stránke“ nahrádzajú slovami „svojom ...

49.

V § 226 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) zverejňovať na svojom webovom sídle priemerné mesačné sumy dôchodkových dávok na účely ...

50.

V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 1. zamestnanca ...

51.

V § 233 odsek 5 znie:

„(5) Štatistický úrad je povinný oznámiť ministerstvu každoročne a) do 30. apríla sumu priemernej ...

52.

V § 233 ods. 6 úvodnej vete sa slovo „Daňové“ nahrádza slovom „Finančné“.

53.

V § 233 ods. 6 písm. a) sa za slovo „výnosu“ vkladá čiarka a slová „výšku zaplateného ...

54.

V § 233 ods. 6 písm. b) sa za slová „v písmene a)“ vkladajú slová „a zmenu výšky zaplateného ...

55.

V § 293by sa slová „11 a 18“ nahrádzajú slovami „10 a 17“.

56.

Za § 293cd sa vkladajú § 293ce až 293co, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012 § 293ce (1) Ministerstvo v roku 2012 opatrenie ...

„121) § 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z. 122) § 123ae zákona ...

57.

Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/41/EÚ zo 7. júla 2010 o uplatňovaní zásady rovnakého ...

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

1.

§ 227 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Dohoda o brigádnickej práci študentov § 227 (1) Dohodu o brigádnickej práci študentov môže ...

2.

V § 228 ods. 2 sa slová „študenta podľa uvedenej dohody“ nahrádzajú slovami „podľa § 227 ...

3.

Za § 252g sa vkladá § 252h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252h Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013 Zamestnanec môže vykonávať prácu ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) dobrovoľným príspevkom na starobné dôchodkové sporenie príspevok podľa osobitného predpisu.2a)“. ...

„2a) § 20 písm. b) zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 29a sa vypúšťa citácia „zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom ...

3.

V § 11 ods. 1 sa slová „odsekoch 2 a 3“ nahrádzajú slovami „odsekoch 2, 3 a 8“.

4.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Nezdaniteľnou časťou základu dane je do 31. decembra 2016 aj suma preukázateľne zaplatených ...

5.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 3 a 6“ nahrádzajú slovami „ods. 3, 6 a 8“.

6.

V § 37 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) predložením dokladu preukazujúceho oprávnenosť nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti ...

7.

V § 38 ods. 4 sa slová „§ 11 ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 6 a 8“.

8.

V § 39 ods. 2 sa písmeno f) dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:

„7. sumu dobrovoľného príspevku na starobné dôchodkové sporenie, ktoré odvádza zamestnávateľ.“. ...

9.

Za § 52p sa vkladá § 52r, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52r Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2013 Na uplatnenie nezdaniteľnej ...

„152)
§ 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 252/2012 Z. z.“.

Čl. IV

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

Slová „dlhopisový dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem dvanástej ...

2.

Slová „akciový dôchodkový fond“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona okrem dvanástej ...

3.

V § 6 sa slová „ktorej vznikla prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa tohto zákona“ ...

4.

§ 14 a 15 vrátane nadpisov znejú:

„§ 14 Osoba zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení (1) Osoba zúčastnená na starobnom ...

5.

V § 17a sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

6.

§ 20 a 21 vrátane nadpisov znejú:

„§ 20 Druhy príspevkov na starobné dôchodkové sporenie Príspevky na starobné dôchodkové sporenie ...

7.

Za § 21 sa vkladá § 21a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21a Spôsob určenia povinných príspevkov Suma povinných príspevkov sa určuje percentuálnou ...

8.

§ 22 vrátane nadpisu znie:

„§ 22 Sadzba povinných príspevkov Sadzba povinných príspevkov je pre zamestnávateľa, samostatne ...

9.

V § 23 ods. 6, 8 až 10, § 25 a § 26 ods. 2 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné ...

10.

V § 23 ods. 10 a § 26 ods. 2 sa slová „§ 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 21 ods. 2“.

11.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Za zamestnanca odvádza dobrovoľné príspevky jeho zamestnávateľ, ak sa na tom so zamestnancom ...

12.

Nadpis § 27 znie: „Platenie povinných príspevkov a ich postupovanie“.

13.

V § 27 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“.

14.

V § 27 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

15.

V § 27 ods. 4 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.

16.

Nadpis § 28 znie: „Splatnosť povinných príspevkov“.

17.

V § 28 sa slovo „Príspevky“ nahrádza slovami „Povinné príspevky“.

18.

V § 28 ods. 3 úvodnej vete a písm. a) sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných ...

19.

Nadpis § 28a znie: „Vrátenie povinných príspevkov a penále“.

20.

V § 28a ods. 1, 3 a 6 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“.

21.

V § 28a ods. 1 až 5 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.

22.

V § 28a ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako ...

23.

V § 40 ods. 6 a 7 a § 41 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“ a slovo ...

24.

V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
výber dobrovoľných príspevkov.“.

25.

V § 47 ods. 3 sa za slová „§ 72 ods. 4“ vkladajú slová „a môže vytvoriť dôchodkové fondy ...

26.

V § 52 ods. 1 písm. a) sa za slovo „prekročenie“ vkladá slovo „priameho“.

27.

V § 52 ods. 1 písm. c) sa slovo „voľbu“ nahrádza slovom „zvolenie“, čiarka na konci sa ...

28.

V § 52 sa odsek 1 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) vytvorenie nového dôchodkového fondu, k) zlúčenie dôchodkových fondov.“. ...

29.

V § 52 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) a k), ktoré znejú:

„j) podľa odseku 1 písm. j) musí byť predložený návrh štatútu nového dôchodkového fondu ...

30.

V § 52 sa odsek 4 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f) podľa odseku 1 písm. j) dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá nový dôchodkový fond ...

31.

V § 52 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená a) až d).

32.

V § 52 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:

„(7) Okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa osobitného predpisu musí výrok rozhodnutia ...

33.

V § 52 ods. 12 sa slová „g) a h)“ nahrádzajú slovami „g), h), j) a k)“.

34.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Národná banka Slovenska ustanoví opatrením, ktorého úplné znenie vyhlási uverejnením ...

35.

V § 55a ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „indexovom“.

36.

V § 55a ods. 5 písm. b) sa slová „§ 83b ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 82c ods. 2“ a vypúšťajú ...

37.

V § 61 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

38.

V § 63a odsek 3 znie:

„(3) Odplata za správu dôchodkového fondu za jeden kalendárny rok správy dôchodkového fondu ...

39.

V § 63a sa vypúšťa odsek 6.

40.

V § 63c ods. 1 sa vypúšťa tretia veta.

41.

V nadpise § 63d sa vypúšťa slovo „dlhopisového“.

42.

V § 63d odsek 3 znie:

„(3) Sledované obdobie podľa odsekov 1 a 2 je posledných desať po sebe nasledujúcich kalendárnych ...

43.

§ 63d sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sa v štatúte dôchodkového fondu podľa ...

44.

V § 63e ods. 1 sa za slovo „sporení“ vkladajú slová „vrátane jej zmien“ a na konci sa pripája ...

45.

V § 64 odseky 1 až 4 znejú:

„(1) Prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení môže s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

46.

V § 64 ods. 5 sa slová „starobné dôchodkové sporenie“ nahrádzajú slovami „uzatvorenie zmluvy ...

47.

V § 64 ods. 6 písm. c) sa slová „ak sporiteľ sporí“ nahrádzajú slovami „ak fyzická osoba, ...

48.

V § 64 ods. 6 písmeno e) znie:

„e) informáciu, z ktorej vyplýva, v ktorom dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť ...

49.

V § 64 ods. 6 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) prejav vôle osoby, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, platiť dobrovoľné ...

50.

V § 64 ods. 7 sa slovo „sporiteľa“ nahrádza slovami „fyzickej osoby, ktorá uzatvára zmluvu ...

51.

V § 64 ods. 8 sa vypúšťa slovo „percentuálny“.

52.

V § 64a ods. 3 písm. b) sa slová „nie je sporiteľ“ nahrádzajú slovami „nespĺňa podmienky ...

53.

V § 64a ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).

54.

V § 64a ods. 9 a 10 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov“.

55.

V § 64a ods. 11 sa slovo „príspevky“ nahrádza slovami „povinné príspevky“ a slovo „príspevkov“ ...

56.

V § 64a ods. 12 sa slová „aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu dotknutého sporiteľa“ ...

57.

§ 64a sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Ak dôchodková správcovská spoločnosť prevádza z bežného účtu dôchodkového fondu ...

58.

§ 64aa sa vypúšťa.

59.

V § 65 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Zamestnanec je povinný informovať svojho zamestnávateľa ...

60.

§ 65 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnávateľ je povinný zdržať sa konania, ktorým priamo alebo nepriamo núti svojho zamestnanca ...

61.

V § 68 ods. 3 sa za slová „zlúčeniu dôchodkových fondov“ vkladajú slová „podľa § 72 ...

62.

V § 69 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) nezačne vytvárať a spravovať dôchodkové fondy podľa § 72 ods. 4 v lehote šiestich mesiacov ...

63.

V § 72 odsek 4 znie:

„(4) Dôchodková správcovská spoločnosť povinne vytvára a spravuje a) jeden dlhopisový garantovaný ...

64.

V § 72 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Dôchodková správcovská spoločnosť môže okrem dôchodkových fondov uvedených v odseku ...

65.

V § 72 ods. 8 prvá a druhá veta znejú: „Dôchodkový fond môže mať skrátený a neskrátený ...

66.

V § 74a odsek 6 znie:

„(6) Všetky platby poukazované Sociálnou poisťovňou, inou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

67.

V § 74a sa vypúšťa odsek 9.

68.

V § 75 ods. 3 sa slová „(§ 72 ods. 8)“ nahrádzajú slovami „podľa § 72 ods. 10“.

69.

V § 77 ods. 4 písmená f) a g) znejú:

„f) výšku odplaty za vedenie osobného dôchodkového účtu, výšku odplaty za správu dôchodkového ...

70.

V § 77 ods. 4 sa vypúšťa písmeno h).

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).

71.

§ 77 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak sa dôchodková správcovská spoločnosť v štatúte dôchodkového fondu zaviaže dopĺňať ...

72.

V nadpise § 78 sa vypúšťajú slová „a premena“.

73.

V § 78 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 79a“.

74.

Nad § 79 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Zlúčenie dôchodkových fondov“.

75.

Nadpis § 79 sa vypúšťa.

76.

V § 79 ods. 1 úvodná veta znie: „Zlúčiť dôchodkové fondy podľa odsekov 2 až 12 možno iba“. ...

77.

V § 79 ods. 2 sa slová „fondov je“ nahrádzajú slovami „fondov podľa odseku 1 je“.

78.

V § 79 odsek 3 znie:

„(3) Pri zlúčení podľa odseku 1 sa zakazuje a) zlúčenie akciového negarantovaného dôchodkového ...

79.

V § 79 ods. 10 sa za slovo „fondov“ vkladajú slová „podľa odsekov 1 až 9“.

80.

V § 79 ods. 11 sa slová „Osoby povinné podľa odseku 10 sú povinné“ nahrádzajú slovami „Depozitár ...

81.

§ 79 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Ak je pri zlučovaní podľa odsekov 1 až 11 zanikajúcim dôchodkovým fondom dlhopisový ...

82.

Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:

„§ 79a (1) Ustanovenia odsekov 2 až 11 sa vzťahujú na zlúčenie, ktoré nie je zlúčením podľa ...

83.

V § 81 ods. 5 písm. g) sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

84.

V § 82 ods. 1 sa vypúšťajú slová „inom ako indexovom“.

85.

V § 82 odsek 6 znie:

„(6) Ak prevoditeľné cenné papiere z nových emisií neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. ...

86.

V § 82 odsek 10 znie:

„(10) Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 3 písm. b) môže tvoriť v negarantovanom ...

87.

V § 82 odsek 13 znie:

„(13) Odseky 1 až 11 sa nevzťahujú na podielové listy otvorených podielových fondov a cenné ...

88.

Nadpis § 82a znie: „Investovanie majetku v inom ako dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde“. ...

89.

V § 82a ods. 1 úvodnej vete sa slová „zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú ...

90.

V § 82a odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Súčet investícií do cenných papierov a certifikátov podľa odseku 1 a do derivátov podľa ...

91.

V § 82b sa slová „v zmiešanom dôchodkovom fonde a v akciovom“ nahrádzajú slovami „v inom ...

92.

V § 82c odsek 1 znie:

„(1) Celkové riziko derivátov drahého kovu alebo derivátov indexu drahých kovov, ktorému je ...

93.

V § 82c ods. 2 až 5, § 82d a § 82e ods. 1, 3 a ods. 6 písm. a), b) a e) sa slová „zmiešanom ...

94.

V § 82e ods. 2 sa slová „zmiešaného dôchodkového fondu a akciového“ nahrádzajú slovami ...

95.

§ 83a až 83f sa vypúšťajú.

96.

V § 86 ods. 1 sa za slovo „devízového“ vkladajú slová „a úrokového“.

97.

§ 87 sa vypúšťa.

98.

§ 88a sa vypúšťa.

99.

V § 88b odsek 1 znie:

„(1) V dlhopisovom garantovanom dôchodkovom fonde sa hodnota majetku určuje metódou reálnej hodnoty ...

100.

V § 89 ods. 1 sa slová „§ 82 a 86 až 88a“ nahrádzajú slovami „§ 82, 86 a 88“ a slová ...

101.

V § 89 ods. 2 až 5 sa slová „§ 82 a 86 až 88a“ nahrádzajú slovami „§ 82, 86 a 88“.

102.

§ 91 sa vypúšťa.

103.

V § 94 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) počet dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa pripísaných z povinných ...

104.

V § 94 odsek 4 znie:

„(4) Zápisy na osobnom dôchodkovom účte týkajúce sa pripísania dôchodkových jednotiek obsahujú a) dátum ...

105.

V § 94 ods. 5 sa slová „dvoch mesiacov“ nahrádzajú slovami „jedného mesiaca“.

106.

V § 94 ods. 7 písm. c) sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov a súčet ...

107.

V § 94 ods. 7 sa vypúšťajú písmená e), f) a h).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno e).

108.

V § 95 ods. 2 sa slovo „príspevkov“ nahrádza slovami „povinných príspevkov a penále“.

109.

V § 97 ods. 2 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom ...

110.

V § 102 ods. 4 sa slová „až 88“ nahrádzajú slovami „a 88“.

111.

V § 107 ods. 1 sa vypúšťajú písmená i) a j).

112.

V § 107 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku ...

113.

V § 107 ods. 3 písm. f) sa slová „zmiešaného dôchodkového fondu a“ nahrádzajú slovom „negarantovaného“. ...

114.

V § 107 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g) a i).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

115.

V § 110 ods. 2 písm. b) sa za slovo „rozpis“ vkladá slovo „povinných“.

116.

V § 110 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak posledný deň sledovaného ...

117.

V § 123v ods. 1 sa slová „30. septembra 2012“ nahrádzajú slovami „30. septembra 2013“.

118.

Za § 123ab sa vkladajú § 123ac až 123ak, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Prechodné ustanovenia účinné od 1. septembra 2012 § 123ac (1) Fyzická osoba, ktorá je k 1. ...

119.

V prílohe č. 3 vrátane jej nadpisu sa vypúšťajú slová „dlhopisovom dôchodkovom fonde, v zmiešanom ...

120.

Zákon sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá znie:

„Príloha č. 4 k zákonu č. 43/2004 Z. z. VYHLÁSENIE Podpísaný ......................................................................................................................................................................... (meno, ...

Čl. V

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 10b ods. 1 písm. a) sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)“ nahrádzajú ...

„19) § 65 a 65a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 11 ods. 3 sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru.19)“ nahrádzajú slovami ...

3.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby je vo výške podielu základu dane ...

4.

V § 13 ods. 9 písm. b) sa slovo „36-násobok“ nahrádza slovom „60-násobok“.

5.

V § 13 ods. 10 sa slová „44,2 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

6.

V § 16 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) samostatne zárobkovo činná osoba vo výške určenej sadzbou poistného [§ 12 ods. 1 písm. ...

7.

V § 16 ods. 3 sa slová „poistné na verejné zdravotné poistenie“ nahrádzajú slovami „zaplatené ...

8.

V § 16 ods. 8 sa slovo „trojnásobku“ nahrádza slovom „päťnásobku“.

9.

V § 19 ods. 1 písm. a) druhom a treťom bode sa slovo „trojnásobok“ nahrádza slovom „päťnásobok“. ...

10.

V § 29b ods. 11 sa slová „dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru,19)“ nahrádzajú slovami ...

11.

Za § 38a sa vkladá § 38b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2013 (1) Preddavok na poistné ...

Čl. VI

Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

Za § 140 sa vkladá § 140a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠140a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2013

Príplatok za štátnu službu k dôchodku sa od 1. januára 2013 do 31. decembra 2017 zvyšuje o ustanovené ...

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012 okrem čl. I bodov 1 až 9, bodov 18 až 27, bodov ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore