Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 251/2003 účinný od 01.09.2003

Platnosť od: 24.07.2003
Účinnosť od: 01.09.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Colné právo, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD7DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 251/2003 účinný od 01.09.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 251/2003 s účinnosťou od 01.09.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších ...

1.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len ...

2.

V § 14 ods. 1 sa za slová „štátny občan Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej len ...

3.

V § 14 odsek 2 znie:

„(2) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 6 znejú:

„5a) § 69 zákona č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 6) § 7 zákona ...

4.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov ...

5.

V § 15 ods. 3 písm. e) sa slovo „výpis“ nahrádza slovom „odpis“.

6.

V § 23 ods. 3 sa slová „má vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „získal vysokoškolské ...

7.

V § 28 odsek 1 znie:

„(1) Služobné hodnotenie vykonáva bezprostredne nadriadený, ktorý osobne pozná činnosť hodnoteného ...

8.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44a Majetkové priznanie (1) Colník je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a až 14c znejú:

„14a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, ...

9.

V § 47 ods. 2 prvá veta znie:

„Disciplinárna odmena musí byť úmerná záslužnému činu alebo príkladnému plneniu služobných ...

10.

V § 59 ods. 1 sa na konci vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„ak tento zákon neustanovuje inak.“.

11.

V § 60 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety:

„Počet hodín, ktorý v priemere denne slúži colník s nerovnomerným rozvrhnutím základného ...

12.

§ 65 vrátane nadpisu znie:

„§ 65 Dĺžka dovolenky Základná výmera dovolenky je šesť týždňov v kalendárnom roku.“. ...

13.

V § 73 ods. 1 písm. a) sa slová „85 dB (A)“ nahrádzajú slovami „80 dB“.

14.

V § 79 ods. 1 sa za písmeno k) vkladá nové písmeno l), ktoré znie:

„l)
príplatok za štátnu službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach,“.

Doterajšie písmená l) až p) sa označujú ako písmená m) až r).

15.

V § 79 ods. 2 sa slová „písm. a) až k)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až l)“.

16.

V § 83 ods. 2 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

„činnosti kontrolných mobilných skupín a inšpekčnej činnosti.“.

17.

V § 83 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„vykonávanie daňového dozoru a daňovej kontroly predmetov spotrebnej dane21a) a odhaľovanie protiprávneho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:

„21a) Napríklad § 29 zákona č. 239/2001 Z. z. o spotrebnej dani z minerálnych olejov v znení ...

18.

Za § 90 sa vkladá § 90a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 90a Príplatok za štátnu službu v sťažených a zdraviu škodlivých podmienkach (1) Colníkovi ...

19.

§ 95 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ďalší služobný plat zodpovedá sume rovnajúcej sa poslednému priznanému služobnému ...

20.

Za § 101 sa vkladá § 101a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 101a Služobný príjem počas vyslania na výkon štátnej služby v zahraničí alebo pri vyslaní ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b znejú:

„23a) § 99 ods. 4 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...

21.

§ 102 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Colníkovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí, patria náhrady súvisiace ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23c znie:

„23c)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.“.

22.

V § 137 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová:

„s nárokom na služobný plat.“.

23.

V § 137 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 10.

24.

V § 137 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
kúpeľnej liečby na základe lekárskeho odporúčania.“.

25.

V § 141 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo k inému služobnému úradu“.

26.

V § 183 ods. 1 písmeno. c) znie:

„c) spĺňa podmienky nároku na výsluhový dôchodok podľa osobitného predpisu38a) a dovŕšil ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38a a 38b znejú:

„38a) § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. 38b) § 21 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení ...

27.

V § 215 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) služobné hodnotenie, v ktorom je colník hodnotený ako nevyhovujúci na výkon doterajšej ...

28.

Za prílohu č. 2 sa vkladá príloha č. 3, ktorá znie:

„Príloha č. 3 k zákonu č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov ZOZNAM ČINNOSTÍ, PRI ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2003.

Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore