Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.10.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD94 DS11 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2019 do 31.10.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 7
Členovia rady

(1)
Členov rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Z členov rady prezident Slovenskej republiky na návrh rady vymenuje predsedu rady. Prezident Slovenskej republiky na návrh rady odvolá predsedu rady. Členstvo v rade je verejnou funkciou.
(2)
Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Ak členstvo v rade zaniklo inak ako uplynutím funkčného obdobia, nový člen rady je vymenovaný na zvyšok funkčného obdobia.
(3)
Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády.
(4)
Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto člena rady navrhuje nového kandidáta ten, kto navrhol člena rady, ktorého členstvo zaniklo. Návrh predloží prezidentovi Slovenskej republiky do 30 dní od zániku členstva podľa odseku 16. Na každé miesto člena rady sa navrhujú dvaja kandidáti.
(5)
Člen rady nesmie
a)
byť zamestnancom úradu,
b)
byť zamestnancom regulovaných subjektov,
c)
podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb,
d)
mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
e)
byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(6)
Obmedzenia podľa odseku 5 písm. b) až e) je člen rady povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku funkcie člena rady.
(7)
Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:
a)
technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii,
b)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
bezúhonnosť.
(8)
Člen rady sa považuje za bezúhonného, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa odseku 7 písm. c) poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.10a) Údaje podľa tretej vety Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky a Úrad vlády Slovenskej republiky bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(9)
Členstvo v rade je nezlučiteľné
a)
s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
s funkciou člena vlády,
c)
s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy,
d)
s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.
(10)
Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim zamestnancom úradu, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(11)
Člen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb.
(12)
Členovi rady patrí mesačne odmena vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok zaokrúhlená na celé euro nahor. Predsedovi rady patrí mesačne odmena vo výške 1,5-násobku odmeny člena rady a podpredsedovi rady vo výške 1,3-násobku odmeny člena rady.
(13)
Člen rady sa podľa pokynov predsedu rady zúčastňuje na rokovaniach so štátnymi orgánmi a regulovanými subjektmi o stratégii riadenia regulácie.
(14)
Ak rada vyšle svojho člena na pracovnú cestu, úrad mu poskytne náhradu výdavkov podľa osobitného predpisu.11)
(15)
Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom pomere.
(16)
Členstvo v rade zaniká
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)
Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie.
(18)
Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak
a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie,
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená,
c)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz,
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.
(19)
Prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov rady, ak rada v troch po sebe nasledujúcich voľbách neschváli návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady. Po odvolaní rada vykonáva svoju pôsobnosť až do vymenovania novej rady.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore