Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 31.08.2012
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8 JUD94 DS9 EU PP19 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o regulácii v sieťových odvetviach 250/2012 účinný od 01.09.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2012 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o regulácii v sieťových odvetviach

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje

a)
reguláciu v sieťových odvetviach,
b)
postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“),
c)
povinnosti osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť na základe povolenia,1) potvrdenia o splnení ...
d)
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu ...
e)
konanie vo veciach podľa tohto zákona.
§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
sieťovými odvetviami
1.
elektroenergetika,
2.
plynárenstvo,
3.
tepelná energetika,
4.
vodné hospodárstvo,
b)
tovarom elektrina, plyn, teplo, pitná voda, odpadová voda, povrchová voda, hydroenergetický potenciál ...
c)
regulovanými činnosťami
1.
výroba, prenos, distribúcia a dodávka elektriny a s nimi súvisiace služby,
2.
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
3.
výkon činnosti výkupcu elektriny,
4.
výroba, preprava, distribúcia, uskladňovanie a dodávka plynu a s nimi súvisiace služby,
5.
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
6.
výroba, distribúcia a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,3)
7.
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,4)
8.
odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu ...
d)
regulačným obdobím obdobie určené regulačnou politikou, počas ktorého sa uplatňuje určený ...
e)
ekonomicky oprávnenými nákladmi náklady preukázateľne a v nevyhnutnom rozsahu vynaložené na ...
f)
primeraným ziskom zisk, ktorý vychádza z vývoja obvyklého podielu zisku na ekonomicky oprávnených ...
g)
maximálnou cenou cena, ktorú nie je možné prekročiť,
h)
pevnou cenou cena, ktorú nie je možné meniť; za pevnú cenu sa považuje aj tarifa, ktorá sa viaže ...
i)
štandardmi kvality súbor ukazovateľov, ktoré určujú kvalitu tovaru a s ním súvisiacich regulovaných ...
j)
dodávkou elektriny pre odberateľov elektriny v domácnosti
1.
dodávka elektriny do odberných miest odberateľov elektriny v domácnosti,
2.
dodávka elektriny do odberných miest, ktoré sú miestom odberu elektriny do spoločných častí ...
k)
malým podnikom koncový odberateľ elektriny s ročnou spotrebou elektriny najviac 30 000 kWh za predchádzajúci ...
l)
zraniteľným odberateľom
1.
odberateľ elektriny v domácnosti,
2.
odberateľ plynu v domácnosti,
3.
malý podnik,
m)
veľkoobchodným energetickým produktom zmluvy a deriváty podľa osobitného predpisu7) nezávisle ...
n)
dôvernou informáciou informácia podľa osobitného predpisu,7) ktorá nebola zverejnená, priamo ...
o)
energetickou chudobou stav, kedy priemerné mesačné výdavky domácnosti8) na spotrebu elektriny, ...
p)
tarifou za prevádzkovanie systému pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa ...
q)
tarifou za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie pevná cena v eurách na jednotku množstva ...
r)
tarifou za systémové služby pevná cena v eurách na jednotku množstva elektriny viažuca sa na ...
§ 3
Účel a predmet regulácie
(1)

Účelom regulácie podľa tohto zákona je transparentným a nediskriminačným spôsobom zabezpečiť ...

(2)

Predmetom regulácie podľa tohto zákona sú

a)
ceny v sieťových odvetviach a podmienky ich uplatňovania,
b)
podmienky vykonávania regulovaných činností.
§ 4
Úrad
(1)

Úrad je orgánom štátnej správy pre oblasť regulácie sieťových odvetví s celoslovenskou pôsobnosťou. ...

(2)

Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej ...

(3)

Orgánmi úradu sú predseda úradu a Regulačná rada (ďalej len „rada“).

(4)

Sídlom úradu je Bratislava.

(5)

Úrad môže zriaďovať pracoviská mimo svojho sídla.

§ 5
Predseda úradu a podpredsedovia úradu
(1)

Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len ...

(2)

Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.9) ...

(3)

Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu ...

(4)

Predsedu úradu v čase jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, zastupuje v rozsahu jeho práv ...

(5)

Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7.

(6)

Predseda úradu

a)
riadi úrad a koná v mene úradu navonok vo všetkých veciach,
b)
rozhoduje v prvom stupni v konaniach podľa § 13 ods. 1 písm. e) a g) a § 14,
c)
rozhoduje o uložení pokuty v odvolacom konaní,
d)
rozhoduje o námietkach v konaní o vydanie potvrdenia podľa osobitného predpisu,10)
e)
zastupuje úrad v Agentúre pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ďalej len ...
f)
poveruje inú osobu na zastupovanie v agentúre,
g)
vydáva organizačný poriadok úradu,
h)
rozhoduje o námietkach zaujatosti zamestnancov úradu pri výkone pôsobnosti úradu.
(7)

Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov ...

(8)

Výkon funkcie predsedu úradu sa skončí

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9)

Predseda úradu sa môže vzdať funkcie písomným oznámením vláde. Výkon funkcie sa skončí dňom ...

(10)

Vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť ...
c)
predseda úradu
1.
sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov,
2.
začal podnikať v sieťových odvetviach,
3.
začal vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkciu alebo ...
4.
má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak ...
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 7.
(11)

Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka ...

§ 6
Rada
(1)

Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach.

(2)

Rada má šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. ...

(3)

Rada

a)
prijíma regulačnú politiku,
b)
volí kandidáta na vymenovanie za predsedu rady zo svojich členov,
c)
podáva prezidentovi Slovenskej republiky návrh kandidáta na vymenovanie za predsedu rady a návrh ...
d)
volí podpredsedu rady zo svojich členov,
e)
schvaľuje
1.
návrhy dohôd o vzájomnej spolupráci s regulačnými orgánmi členských štátov Európskej únie ...
2.
rokovací poriadok rady,
3.
správu o činnosti úradu,
4.
zriadenie pracovísk úradu mimo jeho sídla,
5.
ročnú účtovnú závierku úradu,
f)
rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí o uložení pokuty,
g)
vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov vydávaných úradom.
(4)

Rada zasadá podľa potreby, najmenej však dvakrát mesačne. Rokovania rady sú neverejné. Na rokovanie ...

(5)

Rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný predseda rady alebo podpredseda rady a najmenej ďalší ...

(6)

O hlasovaní rady sa vyhotovuje zápisnica. Ak o to člen rady požiada, pripojí sa k zápisnici jeho ...

§ 7
Členovia rady
(1)

Členov rady vymenuje a odvolá prezident Slovenskej republiky. Z členov rady prezident Slovenskej ...

(2)

Funkčné obdobie člena rady je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady ...

(3)

Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a ...

(4)

Rada sa z jednej tretiny obnovuje každé dva roky tak, aby bol dodržaný odsek 3. Na uvoľnené miesto ...

(5)

Člen rady nesmie

a)
byť zamestnancom úradu,
b)
byť zamestnancom regulovaných subjektov,
c)
podnikať v sieťových odvetviach vo vlastnom alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia ...
d)
mať majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov,
e)
byť členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
(6)

Obmedzenia podľa odseku 5 písm. b) až e) je člen rady povinný dodržiavať 12 mesiacov po zániku ...

(7)

Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý spĺňa tieto predpoklady:

a)
technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať ...
b)
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
c)
bezúhonnosť.
(8)

Člen rady sa považuje za bezúhonného, ak nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. ...

(9)

Členstvo v rade je nezlučiteľné

a)
s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
s funkciou člena vlády,
c)
s funkciou alebo so zamestnaním v orgáne štátnej správy,
d)
s funkciou alebo s členstvom v orgáne územnej samosprávy.
(10)

Členom rady nemôže byť ten, koho blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je vedúcim ...

(11)

Člen rady pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov ...

(12)

Členovi rady patrí mesačne odmena vo výške štvornásobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy ...

(13)

Člen rady sa podľa pokynov predsedu rady zúčastňuje na rokovaniach so štátnymi orgánmi a regulovanými ...

(14)

Ak rada vyšle svojho člena na pracovnú cestu, úrad mu poskytne náhradu výdavkov podľa osobitného ...

(15)

Člen rady sa počas výkonu funkcie na účely zdravotného poistenia považuje za zamestnanca v pracovnom ...

(16)

Členstvo v rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
vzdaním sa funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(17)

Vzdaním sa funkcie členstvo v rade zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena rady o vzdaní ...

(18)

Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak

a)
bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin ...
b)
bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť ...
c)
prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10,
d)
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak ...
e)
konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.
(19)

Prezident Slovenskej republiky odvolá všetkých členov rady, ak rada v troch po sebe nasledujúcich ...

§ 8
Regulačná politika
(1)

Regulačná politika je stratégia, ktorá upravuje vykonávanie regulácie počas určeného regulačného ...

(2)

Regulačná politika obsahuje najmä

a)
určenie dĺžky nadchádzajúceho regulačného obdobia,
b)
zhodnotenie potreby ďalšej regulácie na nadchádzajúce regulačné obdobie vrátane odôvodnenia ...
c)
rozsah cenovej regulácie a spôsob vykonávania cenovej regulácie v nadchádzajúcom regulačnom období, ...
d)
zhodnotenie vplyvov navrhovaného rozsahu cenovej regulácie a spôsobu vykonávania cenovej regulácie ...
(3)

Úrad zverejní návrh regulačnej politiky na svojom webovom sídle do 30. novembra predposledného ...

(4)

Rada predloží návrh regulačnej politiky do 28. februára posledného kalendárneho roka regulačného ...

(5)

Regulačnú politiku prijme rada do 31. marca posledného kalendárneho roka regulačného obdobia.

(6)

Regulačnú politiku úrad zverejní na svojom webovom sídle do 15 dní odo dňa jej prijatia. Ak je ...

(7)

Regulačná politika je záväzná počas určeného regulačného obdobia pre všetkých účastníkov ...

(8)

Rada vypracuje do 31. marca kalendárneho roka po skončení regulačného obdobia zhodnotenie predchádzajúceho ...

(9)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, rada uznesením prijme zmenu ...

Pôsobnosť úradu
§ 9
(1)

Úrad

a)
vydáva všeobecne záväzné právne predpisy,
b)
vykonáva
1.
cenovú reguláciu podľa § 11, 12 a 14 vrátane osobitných predpisov,11a)
2.
vecnú reguláciu podľa § 13, 15 a 23 vrátane osobitných predpisov,11b)
3.
mimoriadnu reguláciu podľa § 16,
4.
reguláciu kvality podľa § 22,
5.
kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho ...
6.
dohľad nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete podľa § 26 ...
7.
dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa § 30,
c)
rozhoduje
1.
vo veciach podľa § 11 až 17,
2.
o certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa § ...
3.
o uložení pokuty za správne delikty spáchané porušením povinností ustanovených v tomto zákone ...
4.
o použití príjmov z pridelenia kapacity spojovacích vedení, ak ich nemožno efektívne použiť ...
d)
posudzuje nezávislosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete podľa ...
e)
ukladá opatrenia na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly,
f)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov prostredníctvom výmeny informácií na ...
1.
podpory regionálnej spolupráce a bilaterálnej spolupráce na trhu s elektrinou a trhu s plynom podľa ...
2.
podpory spolupráce prevádzkovateľov prenosových sústav a prevádzkovateľov prepravných sietí ...
3.
vytvárania podmienok na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia prepravných ...
4.
prijatia opatrení, ktoré prevádzkovateľom prenosových sústav a prevádzkovateľom prepravných ...
4.1. vzájomnú výmenu plynu,
4.2. prideľovanie cezhraničnej kapacity,
4.3. spolupracovať pri rozvoji pravidiel riadenia preťaženia sústavy a siete,
5.
sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou a veľkoobchodného trhu s plynom podľa osobitného ...
g)
uzatvára dohody s regulačnými orgánmi členských štátov s cieľom podporiť regionálnu spoluprácu, ...
h)
spolupracuje s agentúrou, Európskou komisiou, ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej ...
i)
vydáva ročnú správu o činnosti úradu,
j)
organizuje výberové konanie podľa osobitného predpisu17) na dodávateľa technológie, ktorá zabezpečí ...
k)
rieši spory podľa § 37 a 38,
l)
vykonáva zisťovanie vyrovnania finančných záväzkov regulovaných subjektov voči štátu na účely ...
m)
zabezpečuje uplatňovanie princípov energetickej efektívnosti v oblasti regulácie,
n)
sleduje a vyhodnocuje spotrebu koncových odberateľov elektriny, koncových odberateľov plynu a koncových ...
o)
vykonáva alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov17b) koncového odberateľa elektriny, koncového ...
(2)

Úrad má právo žiadať informácie o všetkých úkonoch týkajúcich sa obchodnej verejnej súťaže ...

a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve a je súčasťou vertikálne ...
b)
vykonáva prenos elektriny alebo prepravu plynu a nie je súčasťou vertikálne integrovaného podniku. ...
(3)

Úrad vypracuje

a)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje v spolupráci s ministerstvom ...
b)
do 31. decembra 2013 a následne každé dva roky vždy k 30. júnu aktualizuje metodické usmernenie ...
c)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre dodávateľov elektriny ohľadom spôsobu určenia podielu ...
d)
do 31. mája 2013 a následne každé dva roky správu o opatreniach, ktoré sú nevyhnutné na zlepšenie ...
e)
do 31. decembra 2013 metodické usmernenie pre prevádzkovateľov distribučnej sústavy, prevádzkovateľov ...
f)
do 31. decembra 2013 a následne na každé regulačné obdobie v spolupráci s ministerstvom, Ministerstvom ...
(4)

Úrad môže v prípade závažného opakovaného porušovania povinností prevádzkovateľa prepravnej ...

(5)

Závažným opakovaným porušovaním povinností podľa odseku 4 sa rozumie porušovanie povinností, ...

(6)

Ak úrad rozhodne o uložení povinnosti zveriť prevádzku prepravnej siete nezávislému prevádzkovateľovi ...

a)
schvaľuje podmienky výberového konania, na základe ktorého vlastník prepravnej siete vyberá nezávislého ...
b)
vydáva predchádzajúci súhlas
1.
s vymenovaním, ustanovením alebo odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad podľa osobitného ...
2.
s uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej ...
c)
monitoruje zmluvné vzťahy a komunikáciu medzi vlastníkom prepravnej siete a nezávislým prevádzkovateľom ...
d)
rozhoduje na návrh nezávislého prevádzkovateľa siete alebo vlastníka prepravnej siete o uložení ...
e)
schvaľuje desaťročný plán rozvoja siete, ktorý úradu každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ ...
f)
schvaľuje zmluvy o financovaní investícií do prepravnej siete treťou osobou podľa osobitného ...
g)
prijíma opatrenia na zabezpečenie, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ ...
h)
vykonáva kontroly v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete ...
i)
poskytuje Protimonopolnému úradu Slovenskej republiky bezodkladne všetky informácie o možných ...
§ 10

Úrad ďalej

a)
určuje
1.
kritéria pre výber dodávateľa poslednej inštancie,
2.
individuálne sadzby tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému,
3.
tarifu za výrobu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie,
b)
vyhodnocuje
1.
evidenciu21) vedenú regulovaným subjektom,
2.
štandardy kvality,
c)
sleduje
1.
technickú spoluprácu medzi prevádzkovateľmi prenosových sústav z územia Európskej únie a z ...
2.
vykonávanie desaťročného plánu rozvoja sústavy alebo desaťročného plánu rozvoja siete,
3.
trh s elektrinou a trh s plynom,
4.
uplatňovanie opatrení zameraných na riešenie predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete ...
5.
stav a zmeny stavu zásob plynu uskladneného v zásobníku plynu,
d)
predkladá každoročne do 30. júna Národnej rade Slovenskej republiky, Európskej komisii a agentúre ...
e)
plní voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá mu vyplýva z právne ...
f)
uverejňuje na svojom webovom sídle
1.
regulačnú politiku,
2.
právoplatné rozhodnutia úradu vo veci samej,
3.
správu o činnosti úradu,
4.
zoznam držiteľov povolení na vykonávanie regulovaných činností,
5.
zoznam vydaných potvrdení o splnení oznamovacej povinnosti na vykonávanie regulovaných činností, ...
6.
zoznam držiteľov potvrdenia o registrácii podľa § 23,
7.
výsledky sledovaní podľa písmena c),
8.
vyhodnotenie štandardov kvality a požadovanú úroveň dodržiavania štandardov kvality,
9.
výsledky konzultácií týkajúce sa desaťročného plánu rozvoja sústavy a desaťročného plánu ...
10.
kritériá na výber dodávateľa poslednej inštancie,
11.
odporúčania v záujme ochrany odberateľa,
12.
štvrťročne zoznam dodávateľov poskytujúcich univerzálnu službu spolu s odkazom na ich webové ...
13.
informácie pre odberateľa elektriny v domácnosti a odberateľa plynu v domácnosti o jeho právach, ...
g)
prijíma opatrenia na dosiahnutie univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme a prispieva k ...
h)
posudzuje v spolupráci s ministerstvom analýzu o zavedení inteligentných meracích systémov,
i)
informuje Národnú banku Slovenska, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, Európsku komisiu a ...
j)
vedie register účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom na účely sledovania veľkoobchodného ...
k)
posudzuje podmienky uplatňovania dohodnutého prístupu do zásobníka alebo regulovaného prístupu ...
1.
skutočnej dostupnosti nástrojov na dosiahnutie flexibility dodávky plynu pre účastníkov trhu s ...
2.
predpokladaného vývoja ponuky uskladňovacej kapacity a voľnej uskladňovacej kapacity v zásobníkoch ...
3.
počtu účastníkov trhu s plynom, ktorí dodávajú plyn odberateľom plynu na vymedzenom území ...
l)
poskytuje organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou údaje potrebné na vykonávanie činností ...
§ 11
Cenová regulácia
(1)

Cenovej regulácii v elektroenergetike podlieha

a)
výroba elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a výroba elektriny vyrobenej vysoko účinnou kombinovanou ...
b)
výroba elektriny z domáceho uhlia na základe rozhodnutia ministerstva o uložení povinnosti vo všeobecnom ...
c)
pripojenie do sústavy,
d)
prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny,
e)
prístup do distribučnej sústavy a distribúcia elektriny,
f)
dodávka elektriny zraniteľným odberateľom,
g)
poskytovanie podporných služieb,
h)
poskytovanie systémových služieb,
i)
výkon činnosti organizátora krátkodobého trhu s elektrinou,
j)
výkon činnosti dodávateľa poslednej inštancie21b) vrátane dodávky elektriny dodávateľom poslednej ...
k)
výkon činnosti výkupcu elektriny,
l)
tarifa za prevádzkovanie systému.
(2)

Cenovej regulácii v plynárenstve podlieha

a)
pripojenie do siete,
b)
poskytovanie podporných služieb v plynárenstve,
c)
prístup do prepravnej siete a preprava plynu,
d)
prístup do distribučnej siete a distribúcia plynu,
e)
dodávka plynu zraniteľným odberateľom,
f)
dodávka plynu dodávateľom poslednej inštancie,
g)
výkup plynárenského zariadenia.
(3)

Cenovej regulácii v tepelnej energetike podlieha

a)
výroba a dodávka tepla,
b)
výroba, distribúcia a dodávka tepla,
c)
distribúcia a dodávka tepla.
(4)

Cenovej regulácii vo vodnom hospodárstve podlieha

a)
výroba a dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
b)
výroba a distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,
c)
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
d)
odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,
f)
čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou,
g)
odber povrchovej vody z vodných tokov,
h)
využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov,
i)
odber energetickej vody z vodných tokov.
§ 12
Spôsob vykonávania cenovej regulácie
(1)

Spôsobom vykonávania cenovej regulácie je

a)
priame určenie pevnej ceny,
b)
priame určenie maximálnej ceny,
c)
určenie spôsobu výpočtu pevnej ceny,
d)
určenie spôsobu výpočtu maximálnej ceny,
e)
určenie rozsahu ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny započítať, a výšky primeraného ...
f)
určenie ceny využitím trhových opatrení, ako sú najmä aukcie,
g)
priame určenie tarify a určenie spôsobu výpočtu tarify alebo rozdelenie nákladov podľa osobitných ...
(2)

Maximálna cena a pevná cena môže byť určená aj porovnaním

a)
ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti s oprávnenými nákladmi na rovnaké regulované ...
b)
ekonomicky oprávnených nákladov na jednotlivé časti regulovaných činností s oprávnenými nákladmi ...
c)
jednotlivých zložiek tvoriacich štruktúru ceny za regulované činnosti so zložkami tvoriacimi ...
d)
ceny za regulovanú činnosť s cenou za rovnakú regulovanú činnosť v Slovenskej republike alebo ...
(3)

Spôsob vykonávania cenovej regulácie podľa odsekov 1 a 2 zohľadňuje ekonomicky oprávnené náklady, ...

(4)

Maximálna cena a pevná cena môže byť viaczložková.

(5)

Jednotlivé spôsoby vykonávania cenovej regulácie podľa odseku 1 možno kombinovať.

(6)

Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí pre koncových odberateľov ...

(7)

Pri určení spôsobu vykonania cenovej regulácie podľa odseku 1 úrad určí individuálnu sadzbu ...

a)
spotreba elektriny je najmenej 1 GWh,
b)
kód podniku podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností22) je uvedený v zozname podľa ...
c)
elektroenergetická náročnosť podniku je najmenej vo výške podľa § 40 ods. 1 písm. o).
(8)

Koncový odberateľ elektriny je povinný preukázať splnenie podmienok podľa odseku 7 za tri roky ...

(9)

Tarifa za prevádzkovanie systému sa uplatňuje na spotrebovanú elektrinu podľa § 40 ods. 1 písm. ...

(10)

Cenová regulácia prístupu do prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy sa pri výrobcovi elektriny, ...

(11)

Cenová regulácia regulovaných činností podľa § 11 ods. 4 písm. g) až i) sa vykonáva určením ...

(12)

Ak existuje účinná konkurencia paralelných plynovodov, úrad určí pre prepravu plynu cenu podľa ...

§ 13
Vecná regulácia
(1)

Vecnou reguláciou je rozhodovanie o

a)
vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností podľa osobitných predpisov,23) ...
b)
súhlase s výstavbou priameho vedenia alebo priameho plynovodu,
c)
vyňatí regulovaného subjektu, skupiny regulovaných subjektov, regulovanej činnosti alebo skupiny ...
d)
rezervácii kapacity zásobníka a akumulácii plynu pre prevádzkovateľa siete,
e)
udelení výnimky z povinností prístupu do sústavy pre nové spojovacie vedenia alebo pre existujúce ...
f)
udelení dočasnej výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka ...
g)
udelení výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do nových prepojovacích vedení, ...
h)
prijatí opatrení podľa § 10 písm. g),
i)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa distribučnej ...
2.
vymenovaním alebo voľbou a odvolaním štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu prevádzkovateľa ...
3.
skončením pracovného pomeru zamestnanca prevádzkovateľa prepravnej siete, ktorý je v priamej riadiacej ...
4.
voľbou a odvolaním člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej siete,
5.
podmienkami poskytovania služieb prevádzkovateľom prepravnej siete inej osobe, ktorá je súčasťou ...
6.
vymenovaním alebo ustanovením a odvolaním osoby povinnej zabezpečiť súlad prevádzkovateľa prepravnej ...
j)
vydaní predchádzajúceho súhlasu s
1.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...
2.
uzavretím alebo zmenou zmluvy o výkone funkcie člena dozornej komisie prevádzkovateľa prepravnej ...
3.
uzavretím alebo zmenou zmluvy medzi prevádzkovateľom prepravnej siete a osobou povinnou zabezpečiť ...
k)
uložení povinnosti prevádzkovateľovi prenosovej sústavy a prevádzkovateľovi prepravnej siete ...
l)
ustanovení znalca na odborné posúdenie skutočností dôležitých na výkon činnosti úradu,
m)
návrhu prevádzkovateľa prepravnej siete o návrhu kapacity spätného toku a o žiadosti o vyňatie ...
n)
zrušení miesta pripojenia odberateľa elektriny, výrobcu elektriny a prevádzkovateľa distribučnej ...
o)
zániku oprávnení držiteľa povolenia k cudzej nehnuteľnosti a povinností zodpovedajúcich takýmto ...
(2)

Vecnou reguláciou je aj rozhodovanie o schválení

a)
prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, ...
b)
dispečerského poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy,
c)
pravidiel pre predaj elektriny formou aukcií,
d)
pravidiel pre rozvrhovanie aktív a pasív, nákladov a výnosov,
e)
dodávateľa poslednej inštancie a rozhodovanie o jeho výbere,
f)
podmienok prepravy elektriny distribučnou sústavou v režime prepravy elektriny, pričom schválené ...
g)
obchodných zmlúv a finančných zmlúv prevádzkovateľa prepravnej siete s vertikálne integrovaným ...
h)
programu súladu prevádzkovateľa prepravnej siete,
i)
zmlúv o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2,
j)
zmlúv súvisiacich s realizáciou investícií do prenosovej sústavy a do prepravnej siete podľa ...
k)
pravidiel testovania dopytu trhu pre jednotlivú investíciu podľa osobitného predpisu,29)
l)
pravidiel rozdeľovania príjmov z uvoľnenej prerušiteľnej kapacity pri preprave plynu a primeraných ...
m)
obchodných podmienok dodávateľa elektriny a dodávateľa plynu, ktorí poskytujú univerzálnu službu, ...
n)
podmienok alebo metodiky pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete ...
(3)

Vecnou reguláciou je aj vydanie

a)
potvrdenia o pôvode elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, potvrdenia o pôvode elektriny vyrobenej ...
b)
potvrdenia o splnení oznamovacej povinnosti osobám, ktoré vykonávajú činnosti, na ktoré sa nevyžaduje ...
c)
potvrdenia o registrácii podľa § 23,
d)
stanoviska k vydaniu osvedčenia na výstavbu energetického zariadenia na výrobu elektriny s celkovým ...
e)
potvrdenia o výrobe elektriny v lokálnom zdroji.
(4)

Úradom vydané rozhodnutia podľa odseku 2 písm. a) až c), e), m) a n) sú záväzné pre všetkých ...

§ 14
Konanie o cenovej regulácii
(1)

Konanie o cenovej regulácii (ďalej len „cenové konanie“) sa začína doručením návrhu ceny ...

(2)

Cenové konanie pre regulované činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. g), h) a k) sa začína na podnet ...

(3)

Účastníkom cenového konania je regulovaný subjekt, ktorý predložil návrh ceny. Ak sa začalo ...

(4)

Návrh ceny obsahuje

a)
označenie regulovaného subjektu,
b)
navrhované ceny, podmienky uplatnenia cien a podklady podľa § 40 ods. 1,
c)
doklad o schválení návrhu ceny najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti alebo družstva alebo ...
d)
vyhodnotenie vplyvu návrhu ceny na jednotlivé skupiny odberateľov.
(5)

Návrh ceny na prvý rok regulačného obdobia je regulovaný subjekt povinný predložiť úradu do

a)
31. júla posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § 11 ...
b)
31. augusta posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § ...
c)
30. septembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa ...
d)
31. októbra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre regulované činnosti podľa § ...
e)
do 30. novembra posledného kalendárneho roka regulačného obdobia pre dodávku pitnej vody verejným ...
(6)

Povinnosť predkladať návrh ceny v termínoch podľa odseku 5 písm. b) sa nevzťahuje na regulovaný ...

(7)

Regulovaný subjekt je povinný prvýkrát predložiť úradu návrh ceny na zvyšok regulačného obdobia, ...

(8)

Ak je regulovaným subjektom obec, ktorá vlastní verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu III. ...

(9)

Ak je doručený návrh ceny neúplný alebo bol vypracovaný v rozpore s § 40 ods. 1, úrad vyzve ...

(10)

Úrad v cenovom konaní rozhodne do 30 dní od začatia konania pre činnosti podľa § 11 ods. 1 písm. ...

(11)

Úrad v cenovom konaní schváli alebo určí cenu regulovanému subjektu vydaním cenového rozhodnutia. ...

(12)

Cenové rozhodnutie na prvý rok regulačného obdobia platí na celé regulačné obdobie, ak úrad ...

(13)

Úrad môže vydať predbežné opatrenie, ktorým určí ceny a podmienky uplatňovania cien, ak dôjde ...

(14)

Úrad môže vydať cenové rozhodnutie pre regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť ...

(15)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh ceny ...

(16)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ...

(17)

Ustanovenia odseku 15 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh ceny a doplnenie návrhu ...

(18)

Na cenové konanie podľa § 12 ods. 1 písm. g) sa právny predpis vydaný podľa § 40 ods. 1 použije ...

§ 15
Konanie o vecnej regulácii
(1)

Konaním o vecnej regulácii je konanie vo veciach podľa § 13.

(2)

Konanie o vecnej regulácii sa začína na návrh účastníka konania alebo z podnetu úradu.

(3)

Účastníkom konania o vecnej regulácii je navrhovateľ. Ak sa začalo konanie o vecnej regulácii ...

(4)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu okrem konaní podľa ...

(5)

Úrad v konaní podľa § 13 ods. 1 písm. i) a j) rozhodne do 21 dní od začatia konania.

(6)

Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete alebo ...

(7)

Na konanie o vydaní, zmene a zrušení povolenia na vykonávanie regulovaných činností, na konanie ...

§ 16
Mimoriadna regulácia
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1 a ak vznikne mimoriadna trhová ...

(2)

Úrad môže vykonať mimoriadnu reguláciu aj vtedy, ak to vyplýva zo všeobecného hospodárskeho ...

(3)

Konanie o mimoriadnej regulácii sa začína z podnetu úradu.

(4)

Úrad v konaní o mimoriadnej regulácii môže rozhodnúť o regulácii ďalšej činnosti, tovaru ...

a)
prijať opatrenie spočívajúce v uložení povinnosti a jej podmienok,
b)
určiť rozsah a spôsob vykonávania regulácie ďalšej činnosti, tovaru alebo ceny,
c)
určiť cenu.
(5)

Pri mimoriadnej regulácii sa primerane postupuje podľa § 12 až 15.

§ 17
Zmena rozhodnutia, zrušenie rozhodnutia a zastavenie konania
(1)

Ak je to potrebné na dosiahnutie účelu regulácie podľa § 3 ods. 1, úrad na návrh účastníka ...

(2)

Úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj ...

a)
bolo vydané na základe nepravdivých alebo nesprávnych údajov predložených účastníkom konania, ...
b)
ide o stav núdze v elektroenergetike alebo o krízovú situáciu v plynárenstve,
c)
sa zmenil rozsah cenovej regulácie alebo spôsob vykonávania cenovej regulácie,
d)
sa výrazne zmenili ekonomické parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny,
e)
regulovaný subjekt zanikol,
f)
bol regulovaný subjekt vyňatý z regulácie alebo prestal vykonávať regulovanú činnosť,
g)
sa zmenili podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie podľa § 13, alebo nastali skutočnosti, ...
h)
o to požiada Európska komisia.
(3)

Úrad rozhodnutím zastaví konanie, ak

a)
o zmene toho istého rozhodnutia už koná,
b)
zistí, že nie sú dôvody na zmenu alebo zrušenie rozhodnutia,
c)
v konaní o predbežnej otázke na podnet úradu bolo zistené porušenie všeobecne záväzného právneho ...
d)
počas konania regulovaný subjekt zanikol.
(4)

Na konanie o zmene alebo o zrušení rozhodnutia sa použijú ustanovenia § 14 až 16 primerane.

(5)

Okrem dôvodov podľa všeobecného predpisu o správnom konaní35) úrad zastaví konanie aj vtedy, ...

(6)

Rozhodnutie o zrušení rozhodnutia podľa odseku 2 písm. e) a rozhodnutie o zastavení konania podľa ...

(7)

Regulovaný subjekt môže podať návrh na zmenu toho istého cenového rozhodnutia až po nadobudnutí ...

(8)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu návrh na ...

(9)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní návrh na zmenu cenového rozhodnutia v cenovom ...

(10)

Ustanovenia odseku 8 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil návrh na zmenu cenového rozhodnutia ...

§ 18
Odvolanie
(1)

Lehota na podanie odvolania proti rozhodnutiam úradu je 15 dní odo dňa ich oznámenia okrem rozhodnutí ...

(2)

Proti rozhodnutiu o zrušení rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. e) a proti rozhodnutiu o zastavení ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu úradu, okrem rozhodnutia o uložení pokuty a rozhodnutia o spore, rozhoduje ...

(4)

Odvolanie v cenovom konaní a v konaní o mimoriadnej regulácii nemá odkladný účinok.

(5)

Regulovaný subjekt, ktorý je obchodnou spoločnosťou alebo družstvom, predkladá úradu odvolanie ...

(6)

Ak regulovaný subjekt z vlastného podnetu doplní odvolanie v cenovom konaní, ak má toto doplnenie ...

(7)

Ustanovenia odseku 5 sú splnené, aj ak regulovaný subjekt predložil odvolanie v cenovom konaní ...

§ 19
Ústne pojednávanie
(1)

Ak je súčasťou konania ústne pojednávanie, úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ...

a)
bolo účastníkovi konania predvolanie na ústne pojednávanie doručené najmenej tri dni pred jeho ...
b)
účastník konania bol v predvolaní upozornený, že úrad nie je povinný prihliadnuť na skutočnosti, ...
(2)

Účastník konania je oprávnený uplatniť doplnenie podkladov rozhodnutia len na prvom ústnom pojednávaní. ...

§ 20
Spojenie vecí a vylúčenie veci na samostatné konanie
(1)

V záujme hospodárnosti konania môže úrad spojiť na spoločné konanie veci, ktoré spolu skutkovo ...

(2)

Ak sa v návrhu na začatie konania uvádzajú veci, ktoré je vhodnejšie rozhodnúť v samostatných ...

(3)

O spojení vecí a o vylúčení veci na samostatné konanie vydá úrad rozhodnutie, a to v lehote, ...

(4)

Proti rozhodnutiu o spojení vecí a proti rozhodnutiu o vylúčení veci na samostatné konanie nemožno ...

§ 21
Súlad rozhodnutí s usmerneniami Európskej komisie
(1)

Úrad môže požiadať agentúru o stanovisko k súladu rozhodnutia úradu s usmerneniami Európskej ...

(2)

Úrad môže podať Európskej komisii podnet na preskúmanie súladu rozhodnutia iného regulačného ...

(3)

Ak Európska komisia rozhodne, že rozhodnutie úradu je v rozpore s jej usmerneniami, úrad zruší ...

§ 21a
Rozhodnutia agentúry podľa sieťových predpisov Európskej únie
(1)

Rozhodnutie agentúry v prípade cezhraničnej infraštruktúry podľa osobitných predpisov35a) je ...

(2)

Rozhodnutia agentúry podľa odseku 1 sa uverejňujú na webovom sídle úradu a webovom sídle prevádzkovateľa ...

§ 22
Regulácia kvality
(1)

Regulácii kvality podlieha

a)
prenos elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny,
b)
preprava plynu, distribúcia plynu, dodávka plynu a uskladňovanie plynu,
c)
dodávka tepla,
d)
dodávka pitnej vody verejným vodovodom,
e)
odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou.
(2)

Regulácia kvality sa vykonáva určením

a)
štandardov kvality,
b)
požadovanej úrovne dodržiavania štandardov kvality,
c)
výšky kompenzačnej platby,
d)
spôsobu výpočtu kompenzačnej platby,
e)
spôsobu a podmienok vyplatenia kompenzačnej platby.
(3)

Účastník trhu s elektrinou, účastník trhu s plynom, odberateľ,36) odberateľ vody37) a producent ...

(4)

Regulovaný subjekt je povinný

a)
dodržiavať štandardy kvality,
b)
evidovať, vyhodnocovať, zverejňovať údaje o štandardoch kvality a na požiadanie ich predložiť ...
c)
zverejňovať na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich ...
d)
evidovať podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
e)
archivovať údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
f)
každoročne do konca februára úradu zasielať prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za ...
g)
spĺňať požadovanú úroveň štandardov kvality,
h)
do konca februára kalendárneho roka zaslať úradu vyhodnotenie štandardov kvality za predchádzajúci ...
(5)

Ak regulovaný subjekt nedodrží štandardy kvality a toto nedodržanie preukázateľne nastalo, je ...

(6)

Odsek 5 sa nepoužije, ak boli štandardy kvality nedodržané z dôvodu vzniku mimoriadnej udalosti,39) ...

(7)

Odberateľ nie je povinný preukazovať nedodržanie štandardov kvality.

(8)

Uhradením kompenzačnej platby nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

§ 23
Potvrdenie o registrácii
(1)

Osoba, ktorá má vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa používa na vykonávanie ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby a identifikačné číslo, ...
b)
regulovanú činnosť, ktorú žiadateľ vykonáva podľa § 11 ods. 4 písm. a) až f),
c)
miesto výkonu regulovanej činnosti; miestom výkonu regulovanej činnosti sa rozumie najmä kraj, ...
d)
popis vodohospodárskeho zariadenia používaného na výkon regulovanej činnosti, a to najmä
1.
kategóriu verejného vodovodu41) alebo verejnej kanalizácie,42)
2.
celkovú dĺžku vodovodnej siete alebo kanalizačnej siete,
3.
celkový počet vodovodných prípojok alebo kanalizačných prípojok,
4.
celkový počet odberateľov pitnej vody z verejného vodovodu alebo počet producentov odpadovej vody ...
5.
celkové množstvo dodávanej pitnej vody verejným vodovodom všetkým odberateľom pitnej vody za ...
6.
projektovanú a skutočne využívanú kapacitu čistiarne odpadových vôd,
7.
dátum začatia výkonu regulovanej činnosti od zaradenia majetku do účtovnej evidencie alebo odo ...
(3)

K žiadosti osoba podľa odseku 1 prikladá

a)
doklad preukazujúci vlastnícky vzťah alebo nájomný vzťah k majetku, ktorý sa využíva na vykonávanie ...
b)
informáciu o zabezpečení prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie podľa osobitného ...
(4)

Ak žiadosť obsahuje náležitosti podľa odseku 2 a osoba podľa odseku 1 predloží doklady podľa ...

(5)

Regulovaný subjekt je povinný úradu písomne oznámiť každú zmenu údajov uvedených v potvrdení ...

§ 24
Pravidlá trhu
(1)

Pravidlá trhu transparentným a nediskriminačným spôsobom upravujú podmienky fungovania trhu s ...

(2)

Pravidlá trhu upravujú najmä podmienky

a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu,
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a výkonu činnosti dodávateľa poslednej ...
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby, prenosu, distribúcie a dodávky elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie, vysoko ...
k)
vyvažovania sústavy a siete,
l)
prevzatia zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom a ...
m)
predchádzania vzniku preťaženia sústavy a siete a riešenia preťaženia sústavy a siete,
n)
priraďovania a zásady používania typových diagramov odberu elektriny a odberu plynu,
o)
prístupu na organizovaný krátkodobý cezhraničný trh s elektrinou,
p)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou,
q)
poskytovania informácií o prevádzke a meraniach v elektrizačnej sústave účastníkmi trhu prevádzkovateľovi ...
r)
rozsahu, spôsobu a postupu pri uverejňovaní informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom ...
s)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre ...
t)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát v elektroenergetike,
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
ochrany zraniteľných odberateľov,
w)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu ...
(3)

Pravidlá trhu upravujú aj spôsob uplatnenia podmienok uvedených v odseku 2 na trhu s elektrinou ...

§ 25
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej siete
(1)

Certifikácia prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete je konanie, ...

a)
prevádzkovateľ prenosovej sústavy spĺňa podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prenosovej ...
b)
prevádzkovateľ prepravnej siete spĺňa
1.
podmienky oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,45) alebo
2.
podmienky vlastníckeho oddelenia prevádzkovateľa prepravnej siete podľa osobitného predpisu,46)
c)
vlastník prepravnej siete a osoba, ktorá má vykonávať činnosť nezávislého prevádzkovateľa ...
(2)

Úrad v konaní o certifikácii vydáva rozhodnutie o udelení certifikácie, rozhodnutie o neudelení ...

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(6)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o udelení certifikácie rozhodnutím určí prevádzkovateľa ...

(7)

Ministerstvo na základe rozhodnutia úradu o odňatí certifikácie zruší rozhodnutie o určení ...

§ 26
(1)

Konanie o certifikácii sa začína

a)
na písomný návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete na ...
b)
z podnetu úradu,
1.
ak mu prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete oznámi skutočnosti ...
2.
ak sa úrad dôvodne domnieva, že prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej ...
3.
na základe odôvodnenej žiadosti Európskej komisie.
(2)

Účastníkom konania o certifikácii je prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(3)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný bezodkladne ...

(4)

Úrad pripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa doručenia ...

(5)

Úrad umožní účastníkovi konania vyjadriť sa k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie ...

(6)

Ak úrad nepripraví návrh rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie do štyroch mesiacov odo dňa ...

(7)

Úrad bezodkladne po doručení stanoviska Európskej komisie podľa osobitného predpisu48) doručí ...

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu ...

(10)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ prepravnej siete, výrobca elektriny, výrobca ...

(11)

Nad prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom prepravnej siete vykonáva úrad dohľad; ...

§ 27
(1)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania návrhu na vydanie rozhodnutia ...

(2)

Ustanovenia § 25, 26 a 28 sa primerane použijú aj v prípade podania spoločného návrhu na vydanie ...

a)
úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie nezávislého prevádzkovateľa siete, ak vlastník ...
b)
vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu v konaní o certifikácii všetky návrhy ...
c)
vlastník prepravnej siete je povinný poskytnúť úradu a Európskej komisii údaje a podklady potrebné ...
d)
úrad nesmie rozhodnúť o certifikácii v rozpore so stanoviskom Európskej komisie podľa osobitného ...
§ 28
Certifikácia a určenie prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, ...
(1)

Na prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ktorým vykonáva ...

(2)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ...

(3)

Úrad vydá rozhodnutie o udelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(4)

Úrad vydá rozhodnutie o neudelení certifikácie, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vydá rozhodnutie o odňatí certifikácie, ak určený prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo ...

(6)

Ak sa konanie o certifikácii začne na návrh prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa ...

(7)

Pri certifikácii prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete, nad ...

(8)

Úrad zohľadní pri vydávaní rozhodnutia týkajúceho sa certifikácie stanovisko Európskej komisie ...

(9)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný oznámiť úradu ...

(10)

Úrad bezodkladne informuje Európsku komisiu o každej skutočnosti, v dôsledku ktorej osoba alebo ...

§ 29
Povinnosti regulovaného subjektu
(1)

Regulovaný subjekt je okrem ďalších povinností ustanovených v tomto zákone povinný

a)
vykonávať regulovanú činnosť na základe a v rozsahu povolenia, potvrdenia o splnení oznamovacej ...
b)
vykonávať regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu a ...
c)
zúčtovávať náklady pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky ...
d)
dodržiavať pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,
e)
poskytovať úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním ...
f)
predkladať úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ...
g)
viesť, uchovávať počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania ...
h)
zverejniť na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, ...
i)
poskytovať úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách ...
j)
každoročne do konca februára kalendárneho roku informovať úrad o tom, že v predchádzajúcom ...
k)
poskytovať úradu bezodplatne úplné a pravdivé údaje, podklady, doklady a akékoľvek informácie ...
l)
vykonať v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),
m)
dodržiavať podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
n)
umožniť úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11 a dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa ...
o)
dodržiavať pravidlá trhu,
p)
predkladať úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi ...
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľade o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
a umožniť úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov.
(2)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve ...

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike alebo plynárenstve ...

(4)

Regulovaný subjekt, ktorému bolo vydané cenové rozhodnutie a ktorý nie je súčasťou vertikálne ...

(5)

Regulovaný subjekt podľa odseku 3 je povinný

a)
oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe predmet obchodnej verejnej súťaže a podmienky ...
b)
zaslať úradu písomne alebo v elektronickej podobe zoznam všetkých uchádzačov, ktorí sa prihlásili ...
c)
oznámiť úradu písomne alebo v elektronickej podobe termín a miesto vyhodnotenia návrhov predložených ...
d)
oznámiť úradu výsledky vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže do 30 dní po ukončení obchodnej ...
(6)

Na určenie predpokladanej hodnoty zákazky sa použijú ustanovenia osobitného predpisu.52)

(7)

Účastník trhu s elektrinou alebo účastník trhu s plynom, ktorý obchoduje na veľkoobchodnom trhu ...

a)
zaregistrovať sa v registri, ktorý vedie úrad na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou ...
b)
viesť evidenciu o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom trhu s plynom, ...
c)
písomne oznamovať agentúre a úradu informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou ...
d)
zverejňovať dôverné informácie o obchodovaní na veľkoobchodnom trhu s elektrinou a veľkoobchodnom ...
(8)

Účastník trhu s elektrinou a účastník trhu s plynom sú povinní písomne oznámiť úradu každé ...

(9)

Subjekt vykonávajúci regulovanú činnosť alebo osoba, ktorá na základe splnomocnenia alebo zmluvy ...

§ 30
Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny
(1)

Dohľad nad aukciami pre predaj elektriny výrobcu elektriny a dodávateľa elektriny vykonáva úrad. ...

(2)

Na výkon dohľadu podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú ustanovenia o kontrole.

(3)

O vykonaní dohľadu vypracuje zamestnanec úradu poverený dohľadom zápis z vykonania dohľadu.

§ 31
Kontrola v sieťových odvetviach
(1)

Kontrolu podľa tohto zákona vykonáva úrad.

(2)

V odôvodnených prípadoch môže úrad na vykonanie kontroly prizvať osoby, ktoré nie sú zamestnancami ...

(3)

Predmetom kontroly v kontrolovanom subjekte je overovanie

a)
dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie tohto ...
b)
správnosti a pravdivosti údajov, dokladov, podkladov a informácií predkladaných úradu,
c)
plnenia uložených opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly, ...
d)
primeranosti nákladov53) súvisiacich s regulovanými činnosťami,
e)
ďalších skutočností potrebných na vykonávanie pôsobnosti úradu.
(4)

Kontrola sa začína dňom predloženia poverenia úradu na vykonanie kontroly (ďalej len „poverenie“) ...

(5)

Poverenie obsahuje najmä

a)
názov a sídlo alebo meno a bydlisko alebo miesto podnikania kontrolovaného subjektu,
b)
názov a sídlo úradu,
c)
mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb,
d)
predmet kontroly,
e)
kontrolované obdobie,
f)
dátum a miesto vyhotovenia poverenia.
(6)

Na poverení vyznačí

a)
úrad
1.
meno, priezvisko, funkciu a podpis zamestnanca úradu oprávneného na udelenie poverenia,
2.
odtlačok pečiatky úradu,
b)
kontrolovaný subjekt
1.
dátum predloženia poverenia štatutárnemu zástupcovi kontrolovaného subjektu,
2.
podpis štatutárneho zástupcu kontrolovaného subjektu a odtlačok pečiatky kontrolovaného subjektu. ...
(7)

Ak úrad v priebehu kontroly zistí skutočnosti odôvodňujúce rozšírenie predmetu kontroly, kontrolovaného ...

§ 32
Zaujatosť v kontrolnej činnosti
(1)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorým sú známe skutočnosti odôvodňujúce pochybnosti o ...

(2)

Ak má kontrolovaný subjekt pochybnosti o nezaujatosti zamestnancov úradu alebo prizvaných osôb ...

(3)

Zamestnanci úradu a prizvané osoby, ktorí oznámili predsedovi úradu pochybnosti o svojej nezaujatosti ...

(4)

Predseda úradu je povinný rozhodnúť o oznámení podľa odseku 1 alebo o námietkach podľa odseku ...

§ 33
Práva a povinnosti zamestnancov úradu
(1)

Zamestnanci úradu sú pri výkone kontroly oprávnení v nevyhnutnom rozsahu

a)
vstupovať do objektov, zariadení a prevádzok, na pozemky a do iných priestorov kontrolovaného subjektu ...
b)
vyžadovať od kontrolovaného subjektu, ako aj od štatutárnych orgánov kontrolovaného subjektu ...
c)
odoberať aj mimo priestorov kontrolovaného subjektu na zabezpečenie dôkazov prvopisy dokladov, iné ...
(2)

Zamestnanci úradu sú povinní

a)
oznámiť kontrolovanému subjektu najneskôr pri začatí kontroly predmet kontroly a termín začatia ...
b)
preukázať sa poverením a dodatkom k povereniu spolu so služobným preukazom, prípadne iným dokladom ...
c)
pri odňatí prvopisov dokladov vydať kontrolovanému subjektu potvrdenie o ich odňatí a zabezpečiť ...
d)
oboznámiť kontrolovaný subjekt s protokolom o výsledku vykonanej kontroly (ďalej len „protokol“) ...
e)
preveriť opodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam a zohľadniť opodstatnené a preukázané ...
f)
neopodstatnenosť námietok ku kontrolným zisteniam písomne zdôvodniť a oznámiť kontrolovanému ...
g)
vyzvať kontrolovaný subjekt na prerokovanie v určenom termíne a prerokovať s kontrolovaným subjektom ...
h)
odovzdať kontrolovanému subjektu protokol, prípadne dodatok k protokolu a zápisnicu o prerokovaní ...
i)
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone kontroly, ak ich od ...
j)
oznámiť orgánom činným v trestnom konaní skutočnosti nasvedčujúce tomu, že bol spáchaný ...
(3)

Práva a povinnosti zamestnancov úradu podľa odseku 1 a odseku 2 písm. b) až i) sa vzťahujú aj ...

§ 34
Práva a povinnosti kontrolovaného subjektu
(1)

Kontrolovaný subjekt je oprávnený

a)
počas výkonu kontroly písomne sa vyjadrovať ku kontrolným zisteniam,
b)
v čase oboznámenia sa s protokolom vyjadriť sa ku kontrolným zisteniam a podať ku kontrolným zisteniam ...
(2)

Kontrolovaný subjekt je povinný

a)
vyznačiť na poverení predloženým zamestnancom úradu pri začatí kontroly údaje podľa § 31 ...
b)
poskytnúť úradu pri výkone kontroly požadovanú súčinnosť zodpovedajúcu oprávneniam zamestnancov ...
c)
vytvárať vhodné materiálne podmienky a technické podmienky na vykonanie kontroly,
d)
zapožičať zamestnancom úradu a prizvaným osobám doklady a prvopisy dokladov mimo sídla alebo ...
e)
zúčastniť sa oboznámenia so záznamom alebo s protokolom a prerokovania protokolu v termíne určenom ...
f)
predložiť úradu na jeho vyžiadanie výsledky kontrol vykonaných inými orgánmi, ktoré majú vzťah ...
§ 35
Výsledné materiály z vykonanej kontroly
(1)

O výsledku vykonanej kontroly, ktorou boli zistené nedostatky, vypracujú zamestnanci úradu protokol, ...

a)
označenie kontrolovaného subjektu, jeho sídlo alebo miesto podnikania a identifikačné číslo, ...
b)
mená a priezviská zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
c)
názov a sídlo úradu,
d)
čas vykonania kontroly,
e)
predmet kontroly,
f)
kontrolované obdobie,
g)
popis preukázaných kontrolných zistení, vyjadrenia kontrolovaného subjektu ku kontrolným zisteniam; ...
h)
dátum vypracovania protokolu,
i)
vlastnoručný podpis zamestnancov úradu a prizvaných osôb, ktorí kontrolu vykonali,
j)
podpis zástupcu kontrolovaného subjektu, ktorý bol s protokolom oboznámený,
k)
dátum oboznámenia sa s protokolom a lehotu na vyjadrenie kontrolovaného subjektu k protokolu,
l)
písomné potvrdenie o prevzatí jedného výtlačku protokolu kontrolovaným subjektom.
(2)

Ak sú proti kontrolným zisteniam podané opodstatnené námietky, zamestnanec úradu vypracuje dodatok ...

(3)

O prerokovaní protokolu vypracuje zamestnanec úradu zápisnicu, ktorá obsahuje najmä

a)
dátum oboznámenia kontrolovaného subjektu s protokolom,
b)
dátum prerokovania protokolu,
c)
mená a priezviská osôb prítomných na prerokovaní protokolu a ich vlastnoručné podpisy,
d)
opatrenia uložené úradom na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri vykonávaní kontroly ...
e)
potvrdenie kontrolovaného subjektu o vrátení prvopisov dokladov a písomností poskytnutých na vykonanie ...
(4)

Záznam o výsledku vykonanej kontroly vypracuje zamestnanec úradu, ak pri výkone kontroly neboli ...

(5)

Kontrola je skončená prerokovaním protokolu a podpísaním zápisnice o prerokovaní protokolu alebo ...

(6)

Ak úrad pri kontrole zistí nedostatky, najmä porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov, ...

§ 36
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa regulovaný subjekt dopustí, ak

a)
nevykoná v určenej lehote opatrenia uložené úradom podľa § 9 ods. 1 písm. e),
b)
nepredloží návrh ceny v lehote podľa § 14 ods. 5, 7 alebo 14,
c)
nepredloží návrh ceny na schválenie podľa § 44 ods. 2,
d)
neoznámi úradu cenu podľa § 14 ods. 8,
e)
nepredloží návrh prevádzkového poriadku na schválenie podľa § 15 ods. 6,
f)
neeviduje, nevyhodnocuje alebo nezverejňuje údaje o štandardoch kvality alebo ich na požiadanie ...
g)
nezverejňuje na svojom webovom sídle úplné a pravdivé informácie o právach a povinnostiach svojich ...
h)
neeviduje podania súvisiace s nedodržaním štandardov kvality,
i)
nearchivuje údaje o štandardoch kvality po dobu piatich rokov,
j)
nezaslal do konca februára úradu prehľad o vyplatených kompenzačných platbách za predchádzajúci ...
k)
nespĺňa požadovanú úroveň štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. g),
l)
nepredloží úradu vyhodnotenie štandardov kvality podľa § 22 ods. 4 písm. h),
m)
neuhradí svojmu odberateľovi kompenzačnú platbu podľa § 22 ods. 5,
n)
neoznámi zmenu údajov v potvrdení o registrácii alebo zánik vlastníckeho vzťahu alebo nájomného ...
o)
neoznámi úradu zmeny podľa § 26 ods. 9 a skutočnosti podľa § 28 ods. 9,
p)
nevykonáva regulovanú činnosť v súlade s právoplatným rozhodnutím alebo potvrdením úradu podľa ...
q)
pri výrobe, distribúcii a dodávke tepla nezúčtuje náklady, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky ...
r)
nedodrží pri vykonávaní regulovanej činnosti primeranosť vynaložených nákladov,
s)
neposkytne úradu na požiadanie podklady potrebné na vyčíslenie prospechu získaného nedodržaním ...
t)
nepredloží úradu prehľad o vzájomných finančných a iných transakciách medzi prepojenými podnikmi, ...
u)
nevedie, neuchováva počas piatich rokov po skončení dodávky tovaru a po skončení vykonávania ...
v)
nezverejní na svojom webovom sídle alebo iným vhodným spôsobom, ktorý zaručuje prístup verejnosti, ...
w)
neposkytne úradu potrebnú súčinnosť pri výkone jeho pôsobnosti podľa tohto zákona v lehotách ...
x)
neposkytne úradu a Európskej komisii bezodplatne pravdivé údaje, podklady, doklady alebo akékoľvek ...
y)
neinformuje do konca februára kalendárneho roku úrad o tom, že v predchádzajúcom roku nevykonával ...
z)
nedodrží podmienky, na základe ktorých bolo vydané rozhodnutie o certifikácii,
aa)
neumožní úradu vykonať dohľad podľa § 26 ods. 11, dohľad nad aukciami pre predaj elektriny podľa ...
ab)
nevyhlási na zákazku, ktorej predpokladaná hodnota je vyššia ako 100 000 eur a ktorú neobstaráva ...
ac)
poruší povinnosti spojené s výkonom kontroly podľa § 31 až 35,
ad)
poruší povinnosti podľa osobitných predpisov,54)
ae)
nezapracuje pravidlá trhu do prevádzkového poriadku alebo prevádzkový poriadok nepredloží na ...
af)
nedodrží pravidlá trhu,
ag)
nepredloží úradu v rozsahu, spôsobom a v termínoch, ktoré určí úrad, údaje o
1.
cene za dodávku elektriny a za dodávku plynu a o dodacej lehote elektriny a plynu koncovému odberateľovi ...
2.
používanom spôsobe tvorby ceny tovaru a služby a o spôsobe kalkulácie tejto ceny,
3.
množstve spotreby elektriny a plynu podľa jednotlivých kategórií odberateľov,
4.
prehľad o jednotlivých kategóriách odberateľov elektriny a plynu,
alebo neumožní úradu a Štatistickému úradu Európskej únie kontrolu týchto údajov,
ah)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok,
ai)
nezapracuje osobitné podmienky dodávky elektriny alebo dodávky plynu do vzorových obchodných podmienok ...
aj)
nezosúladí zmluvu o poskytovaní služieb s týmto zákonom podľa § 45 ods. 7,
ak)
nedodrží rozhodnutie agentúry podľa § 21a.
(2)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí aj osoba, ktorá

a)
vykonáva regulovanú činnosť v elektroenergetike a plynárenstve bez povolenia alebo potvrdenia o ...
b)
vykonáva regulovanú činnosť v tepelnej energetike bez povolenia,55)
c)
vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) šiesteho bodu a siedmeho bodu bez potvrdenia ...
d)
podlieha kontrole podľa § 31 a porušila povinnosti spojené s výkonom kontroly,
e)
nedodrží úradom schválený prevádzkový poriadok.
(3)

Úrad uloží regulovanému subjektu pokutu

a)
od 500 eur do 10 000 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. o), r), z), ab), ad) a aj),
b)
od 500 eur do 100 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. a), b), c), e), f) až m), p), q), ...
c)
od 100 eur do 1 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a n).
(4)

Úrad uloží pokutu za správny delikt osobe podľa odseku 2 od 100 eur do 100 000 eur.

(5)

Ak sa dopustí správneho deliktu vertikálne integrovaný podnik, uloží mu úrad pokutu od 500 eur ...

(6)

Ak úrad vyčísli kladný rozdiel medzi uplatnenou cenou a cenou zahrnujúcou oprávnené náklady ...

(7)

Pri určovaní výšky pokuty úrad prihliada najmä na spôsob, čas trvania a následky protiprávneho ...

(8)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď úrad zistil, že došlo k ...

(9)

V konaní na prvom stupni rozhoduje vecne príslušný organizačný útvar úradu.

(10)

Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 37
Alternatívne riešenie sporov
(1)

Koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ktorý dodané teplo využíva ...

(2)

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu obsahuje

a)
meno, priezvisko a elektronickú adresu alebo poštovú adresu, ak ide o fyzickú osobu alebo názov, ...
b)
názov a sídlo regulovaného subjektu,
c)
predmet sporu,
d)
odôvodnenie nesúhlasu s výsledkom reklamácie alebo spôsobom vybavenia reklamácie,
e)
označenie, čoho sa navrhovateľ domáha.
(3)

Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu predloží koncový odberateľ elektriny, koncový ...

(4)

Regulovaný subjekt podľa odseku 1 a koncový odberateľ elektriny, koncový odberateľ plynu, odberateľ, ...

(5)

Alternatívne riešenie sporu sa skončí uzavretím písomnej dohody, ktorá je záväzná pre obe ...

(6)

Na alternatívne riešenie sporov podľa odseku 1 sa nepoužije osobitný predpis.17b)

§ 38
Riešenie sporov
(1)

Úrad rozhoduje spory medzi

a)
nezávislým prevádzkovateľom prepravnej siete a vlastníkom prepravnej siete, ak porušili svoju ...
b)
prevádzkovateľom sústavy, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného ...
c)
prevádzkovateľom siete, ktorý porušil svoju povinnosť podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu57) ...
d)
vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prenosovej sústavy, ak je súčasťou tohto ...
e)
vertikálne integrovaným podnikom a prevádzkovateľom prepravnej siete, ak je súčasťou tohto vertikálne ...
(2)

Úrad rozhoduje spory podľa odseku 1, ak účastníci sporového konania nedosiahli dohodu na riešení ...

(3)

Sporové konanie sa začína na návrh navrhovateľa.

(4)

Účastníkmi sporového konania sú osoby podľa odseku 1.

(5)

Návrh navrhovateľa, okrem náležitostí podľa osobitného predpisu,35) obsahuje

a)
označenie účastníkov sporového konania,
b)
opis všetkých rozhodujúcich skutočností vrátane navrhovaných dôkazov,
c)
návrh vo veci samej,
d)
doklad preukazujúci nedosiahnutie dohody na riešení sporu,
e)
súhlas účastníkov sporového konania s riešením sporu.
(6)

Úrad návrh preskúma spolu s dôkazmi predloženými účastníkmi sporového konania na podporu svojich ...

(7)

Úrad rozhodne spor do 60 dní odo dňa doručenia návrhu. Túto lehotu môže úrad predĺžiť o ...

(8)

Úrad konanie zastaví, ak po posúdení návrhu zistí, že návrh je nedôvodný, alebo ak v tej istej ...

(9)

Proti rozhodnutiu úradu je prípustné odvolanie. O odvolaní rozhoduje súd.

(10)

Na sporové konanie sa nevzťahuje § 17.

§ 39
Spolupráca s úradom

Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy, iné orgány verejnej ...

§ 40
Splnomocňovacie ustanovenia
(1)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
rozsah cenovej regulácie,
b)
spôsob vykonávania cenovej regulácie,
c)
postup a podmienky uplatňovania cien,
d)
podmienky vykonávania regulovaných činností,
e)
rozsah, štruktúru a výšku ekonomicky oprávnených nákladov a spôsob ich úhrady,
f)
termín a spôsob zúčtovania plánovaných a skutočných ekonomicky oprávnených nákladov započítaných ...
g)
rozsah investícií súvisiacich s regulovanou činnosťou,
h)
spôsob určenia výšky primeraného zisku; úrad môže v záujme predchádzania stavu núdze a odstránenia ...
i)
podklady návrhu ceny a spôsob predkladania návrhu ceny,
j)
spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov za regulovanú činnosť podľa § 11 ods. 4 písm. ...
k)
spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene, ktorá je vlastníkom verejného vodovodu alebo ...
l)
rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov o tovaroch a s nimi súvisiacich regulovaných ...
m)
spôsob a termín zúčtovania nákladov, ktoré sa nepovažujú za ekonomicky oprávnené náklady,
n)
podrobnosti o uplatňovaní tarify za prevádzkovanie systému a o individuálnych sadzbách tarify ...
o)
zoznam oprávnených priemyselných odvetví podľa § 12 ods. 7 písm. b), výšku elektroenergetickej ...
(2)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví

a)
štandardy kvality a ich ukazovatele podľa § 22 a lehoty súvisiace s ich dodržiavaním,
b)
spôsob sledovania, evidovania a vyhodnocovania štandardov kvality regulovaným subjektom,
c)
spôsob uverejňovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
d)
spôsob archivovania údajov o štandardoch kvality regulovaným subjektom,
e)
požadovanú úroveň štandardov kvality,
f)
výšku kompenzačnej platby a spôsob výpočtu kompenzačnej platby za nedodržanie štandardov kvality, ...
g)
spôsob a podmienky vyplatenia kompenzačnej platby.
(3)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre predaj elektriny formou ...

a)
spôsob vyhlasovania aukcie,
b)
obsah oznámenia o aukcii,
c)
podmienky účasti v aukcii,
d)
pravidlo určenia najnižšieho podania,
e)
obsah ponuky a podklady k ponuke,
f)
priebeh aukcie,
g)
zriaďovanie komisie,
h)
kritériá na vyhodnotenie ponúk,
i)
vyhodnocovanie ponúk,
j)
oznamovanie výsledku aukcie.
(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 24, ktorý ustanoví pravidlá trhu, a to ...

a)
prístupu do sústavy a siete a k akumulácii plynu a na organizovaný krátkodobý trh s elektrinou, ...
b)
cezhraničnej výmeny elektriny,
c)
pripojenia do sústavy a siete,
d)
prenosu elektriny a prepravy plynu,
e)
distribúcie elektriny a plynu,
f)
uskladňovania plynu a poskytnutia nevyužitej uskladňovacej kapacity,
g)
dodávky elektriny vrátane dodávky regulačnej elektriny a dodávky plynu,
h)
poskytovania podporných služieb v elektroenergetike,
i)
poskytovania systémových služieb v elektroenergetike,
j)
výroby elektriny z domáceho uhlia,
k)
zodpovednosti za odchýlky účastníkov trhu s elektrinou a účastníkov trhu s plynom,
l)
vyhodnocovania, zúčtovania a vysporiadania odchýlok a regulačnej elektriny jednotlivých účastníkov ...
m)
podrobnosti zverejňovania informácií prevádzkovateľom sústavy a siete a organizátorom krátkodobého ...
n)
predchádzania vzniku preťaženia národnej sústavy alebo siete a riešenia preťaženia národnej ...
o)
použitia typových diagramov odberu elektriny alebo plynu,
p)
činnosti a úlohy plynárenského dispečingu,
q)
vyúčtovania za dodávku elektriny odberateľom elektriny a dodávku plynu odberateľom plynu,
r)
vyúčtovania za poskytnuté podporné služby a systémové služby,
s)
vyúčtovania elektriny vyrobenej z domáceho uhlia,
t)
postupu pri registrácii účastníkov trhu, zmene dodávateľa elektriny, subjektu zúčtovania alebo ...
u)
postupu pri zmene dodávateľa elektriny a zmene dodávateľa plynu,
v)
rozsahu poskytovania informácií účastníkmi trhu s elektrinou prevádzkovateľovi prenosovej sústavy ...
w)
organizovania a vyhodnotenia krátkodobého trhu s elektrinou,
x)
centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou sústavy a súvisiacich činností pre ...
y)
správy, zberu a sprístupňovania nameraných dát organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou,
z)
spôsob určenia finančnej zábezpeky subjektu zúčtovania,
aa)
výkonu činnosti dodávateľa poslednej inštancie a dodávky plynu dodávateľom poslednej inštancie, ...
ab)
náležitostí zmlúv uzatváraných na trhu s elektrinou a na trhu s plynom,
ac)
poskytovania údajov organizátorovi krátkodobého trhu s elektrinou všetkými účastníkmi trhu ...
(5)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví pravidlá pre veľkoobchodný trh ...

a)
podmienky evidovania údajov účastníkom trhu s elektrinou a účastníkom trhu s plynom pri obchodovaní ...
b)
spôsob, rozsah a lehoty oznamovania a zverejňovania dôverných informácií,
c)
podmienky registrácie v registri vedenom úradom na účely sledovania veľkoobchodného trhu s elektrinou ...
(6)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobnosti o návrhu na vydanie ...

§ 41
Vzťah k správnemu poriadku
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní35) okrem

a)
§ 33 ods. 2, ak sa v konaní vychádzalo iba z podkladov predložených účastníkom konania a zároveň ...
b)
§ 62 až 68 a 71 až 80, ak ide o cenové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)

Všeobecný predpis o správnom konaní35) sa nevzťahuje na

a)
vydanie potvrdenia podľa § 13 ods. 3 a § 14 ods. 8,
b)
vydanie potvrdenia o registrácii podľa § 23,
c)
výkon kontroly,
d)
rozhodovanie o oznámení zamestnancov úradu a prizvaných osôb o skutočnostiach zakladajúcich pochybnosti ...
e)
rozhodovanie ministerstva o určení prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľa prepravnej ...
Prechodné ustanovenia
§ 42
(1)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa doterajšieho predpisu je úrad podľa tohto zákona. ...

(2)

Vláda predloží prvýkrát návrh na vymenovanie predsedu úradu prezidentovi Slovenskej republiky ...

(3)

Predseda úradu vymenuje podpredsedu úradu do dvoch mesiacov od jeho vymenovania do funkcie predsedu ...

(4)

Rada pre reguláciu podľa doterajšieho predpisu je radou podľa tohto zákona. Funkčné obdobie členov ...

(5)

Správa o činnosti úradu podľa tohto zákona sa prvýkrát predkladá Národnej rade Slovenskej republiky, ...

(6)

Regulačná politika podľa doterajšieho predpisu sa považuje za regulačnú politiku podľa tohto ...

(7)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy a prevádzkovateľ prepravnej siete je povinný podať návrh na ...

§ 43
(1)

Rozhodnutia a potvrdenia úradu vydané podľa doterajšieho predpisu zostávajú v platnosti do uplynutia ...

(2)

Do nadobudnutia účinnosti všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na základe tohto ...

1.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 409/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie ...

(3)

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 189/2011 Z. z. o rozsahu cenovej regulácie ...

(4)

Úrad vydá všeobecne záväzný právny predpis podľa § 40 ods. 4 do 30. júna 2013.

§ 44
(1)

Tento zákon sa prvýkrát použije na cenovú reguláciu na rok 2014. Návrh ceny na rok 2014 je regulovaný ...

(2)

Cenová regulácia zraniteľných odberateľov podľa § 2 písm. l) tretieho bodu sa vykoná prvýkrát ...

(3)

Regulovaný subjekt, ktorý podľa doterajšieho predpisu vykonáva regulovanú činnosť podľa osobitného ...

(4)

Regulovaný subjekt, ktorý vykonáva regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho ...

(5)

Cenová regulácia dodávky plynu na výrobu tepla určeného pre domácnosť a uskladňovania plynu ...

§ 45
(1)

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa doterajšieho predpisu sa dokončia podľa doterajšieho ...

(2)

Kontrola začatá a neukončená pred účinnosťou tohto zákona sa dokončí podľa doterajších ...

(3)

Na ukladanie pokút za porušenie ustanovení doterajších predpisov, ktoré vzniklo pred dňom nadobudnutia ...

(4)

Prevádzkovateľ sústavy, organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľ siete a prevádzkovateľ ...

(5)

Úrad vypracuje do 31. marca 2013 vzorový prevádzkový poriadok prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

(6)

Úrad vypracuje do 31. mája 2013 vzorové obchodné podmienky dodávky elektriny a vzorové obchodné ...

(7)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na zmluvy o poskytovaní služieb podľa § 29 ods. 2 uzavreté ...

§ 45a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016

Mimosúdne riešenie sporov podľa § 37, ktoré sa začalo a neskončilo do 31. januára 2016, sa dokončí ...

§ 45b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 28. júna 2017
(1)

Podpredseda úradu vymenovaný podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 sa považuje za podpredsedu ...

(2)

Funkčné obdobie členov rady vymenovaných podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 skončí ...

(3)

Konania začaté a právoplatne neukončené podľa predpisu účinného do 27. júna 2017 sa dokončia ...

§ 45c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Rozhodnutia úradu v prípade cezhraničnej infraštruktúry vydané pre prevádzkovateľa prenosovej ...

(2)

Úrad do 31. marca 2019 zverejní na svojom webovom sídle výšku tarify za výrobu elektriny z obnoviteľných ...

Záverečné ustanovenia
§ 46

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 47
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

2.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 315/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy ...

3.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy ...

4.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 328/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy ...

5.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 349/2008 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny ...

6.

vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 92/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy ...

§ 48
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 250/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný ...

  4.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ...

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.§ 6 ods. 1 zákona č. 251/2012 Z. z. ...
 • 2)  § 6 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 3)  § 2 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene ...
 • 4)  § 2 písm. b) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 5)  § 78 ods. 3 písm. a) až c) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 6)  § 2 ods. 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov ...
 • 7)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1227/2011 z 25. októbra 2011 o integrite a transparentnosti ...
 • 8)  § 115 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
 • 9)  Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 10)  § 13 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 10a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 11a)  Napríklad nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre ...
 • 11b)  Napríklad nariadenie (EÚ) 2015/1222 a nariadenie Komisie (EÚ) 2017/459 zo 16. marca 2017, ktorým ...
 • 12)  § 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 13)  Napríklad § 17 ods. 6 a § 18 ods. 8 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení zákona č. 184/2011 Z. z., ...
 • 14)  § 5 až 9 a 11 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 15)  § 30, 50 až 59, 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 17)  § 25 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 17a)  Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 17b)  Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení ...
 • 17c)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej ...
 • 18)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 19)  § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 20)  § 62 ods. 7 a 8 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 21)  § 16 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 21a)  § 37 ods. 4 zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 21b)  § 18 a 18a zákona č. 251/2012 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 22)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza ...
 • 22a)  Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o ...
 • 23)  § 5, 8 a 9 zákona č. 657/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 6 ods. 3 a § 10 zákona č. ...
 • 24)  § 29 ods. 3 a 11 a § 59 ods. 3 a 11 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 25)  Čl. 7 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 994/2010 z 20. októbra 2010 o opatreniach ...
 • 26)  § 11 ods. 13 zákona č. 251/2012
 • 27)  § 57 ods. 2 písm. c) zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 28)  § 29 ods. 12, § 59 ods. 14 a § 63 ods. 5 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 29)  § 59 ods. 9 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 30)  Časť 2 ods. 2 a 3 prílohy I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009.
 • 31)  § 7, 7a, 8, 8a a 12 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31a)  § 5a ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 32)  § 756a Obchodného zákonníka
 • 32a)  § 3 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 33)  § 6 ods. 4 písm. a) a ods. 5 písm. a) zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 33a)  § 14 ods. 1 písm. e) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
 • 34)  Zákon č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 35a)  Napríklad čl. 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 713/2009 v platnom znení, nariadenie (EÚ) 2015/1222, ...
 • 36)  § 2 písm. e) zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 37)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 38)  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 39)  § 3 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 40)  § 5 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 41)  § 6 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 42)  § 6 ods. 5 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 43)  § 5 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 30 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 45)  § 51 až 59 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 46)  § 50 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 47)  § 30, 50, § 51 až 60 alebo § 61 až 63 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 48)  Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009. Čl. 3 nariadenia Európskeho parlamentu ...
 • 49)  § 17 Obchodného zákonníka.
 • 50)  § 2 písm. a) bod 16 zákona č. 251/2012 Z. z.
 • 51)  Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 52)  § 5 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 54)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 713/2009. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady ...
 • 55)  § 5 ods. 1 zákona č. 657/2004 Z. z.
 • 56)  § 18 zákona č. 250/2007 Z. z. v znení zákona č. 397/2008 Z. z.
 • 57)  Zákon č. 251/2012 Z. z.
 • 58)  § 5 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. v znení zákona č. 394/2009 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore