Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 250/2011 účinný od 01.09.2011

Platnosť od: 30.07.2011
Účinnosť od: 01.09.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Dane z príjmu, Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD7DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 250/2011 účinný od 01.09.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2011 s účinnosťou od 01.09.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:

„u) zaraďuje poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16e znie:

„16e)
§ 5 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

2.

V § 6 sa odsek 4 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) predložiť úradu na požiadanie informácie o zmluvách podľa písmena h), j) sprístupniť ...

3.

V § 6 sa odsek 9 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) na úhradu plánovanej zdravotnej starostlivosti pre poistencov zaradených v zozname podľa odseku ...

4.

V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Zdravotná poisťovňa vytvára technické rezervy podľa odseku 9 písm. c) vo výške nevyhnutnej ...

Doterajšie odseky 10 až 16 sa označujú ako odseky 11 až 17.

5.

V § 6 sa odsek 13 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nakladať s pohľadávkou voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné37) ...

6.

V § 6a odsek 1 znie:

„(1) Zdravotná poisťovňa môže v kalendárnom roku vynaložiť na prevádzkové činnosti výdavky ...

7.

V § 6a ods. 5 písm. c) sa slová „3,5 % z ročných úhrnov“ nahrádzajú slovami „podielu na ...

8.

V § 6a sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) peňažných prostriedkov získaných z poplatkov za vydané výkazy nedoplatkov podľa osobitného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18j znie:

„18j)
§ 17a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

9.

V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je verejná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 6 zákona č. 578/2004 Z. z.“.

10.

V § 7 ods. 3 sa spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a s každým ...

11.

V § 7 odsek 16 znie:

„(16) Po uplynutí minimálnej doby trvania zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa ...

12.

V § 8a sa slová „z ročného prerozdeľovania poistného“ nahrádzajú slovami „z ročného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 27aa znie:

„27aa)
§ 27a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

13.

§ 9 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Kontrolná činnosť § 9 (1) Zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolnú činnosť u poskytovateľov ...

14.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

„§ 9a (1) Revízni lekári, revízni farmaceuti, revízne sestry a iní zamestnanci poverení výkonom ...

15.

V § 11 sa vypúšťa odsek 10.

16.

V § 15 ods. 1 sa za písmeno r) vkladá nové písmeno s), ktoré znie:

„s) predkladať úradu do 31. marca kalendárneho roka obchodno-finančný plán a rozpočet na príslušný ...

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno t).

17.

V § 15 odsek 5 znie:

„(5) Ak je v schválenej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke výsledkom ...

18.

V § 15 sa vypúšťa odsek 6 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 35aaa.

19.

V § 16 ods. 2 uvádzacia veta znie:

„Účet poistenca vedie zdravotná poisťovňa v informačnom systéme a musí obsahovať“.

20.

V § 16 ods. 6 sa slová „odseku 1 písm. f), h) až j)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. ...

21.

V § 16 odsek 7 znie:

„(7) Dokumentácia podľa odseku 1 písm. a) až c) a e) až m) sa uchováva päť rokov a dokumentácia ...

22.

V § 18 ods. 1 písm. a) deviatom bode sa nad slovo „poistné“ umiestňuje odkaz 39c a nad slovo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 39c a 39d znejú:

„39c) § 27 ods. 8 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 39d) § 27a ods. 9 ...

23.

V § 18 ods. 1 sa za písmeno j) vkladajú nové písmená k) a l), ktoré znejú:

„k) zbiera a analyzuje údaje o počte poistencov podľa nákladovo a klinicky príbuzných skupín, ...

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno m).

Poznámka pod čiarou k odkazu 41aab znie:

„41aab) § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 ...

24.

V § 19 ods. 1 písm. a) sa slová „do 30. júna“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.

25.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka“ nahrádzajú ...

26.

V § 20 ods. 1 písm. e) prvom bode sa slová „údaj o tom, či je osoba držiteľom preukazu fyzickej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41ac sa vypúšťa.

27.

V § 20 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) poskytuje zdravotnej poisťovni elektronicky informácie o 1. dátume a čase podania prihlášky ...

28.

V § 20 ods. 1 písm. k) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zabezpečuje prehliadky mŕtvych ...

29.

V § 20 ods. 2 písm. h) sa slová „(§ 39 ods. 7)“ nahrádzajú slovami „(§ 39 ods. 6)“.

30.

V § 20 ods. 2 písm. i) sa slová „(§ 52 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 52 ods. 7)“.

31.

V § 20 ods. 2 sa za písmeno o) vkladajú nové písmená p) až r), ktoré znejú:

„p) metodické usmernenia úradu o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa [§ 61 ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno s).

32.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú písmená b) a c).

Doterajšie písmená d) až j) sa označujú ako písmená b) až h).

33.

V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
schválenie návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a,“.

34.

V § 39 ods. 5 sa slová „§ 61“ nahrádzajú slovami „§ 61b až 61h“.

35.

V § 39 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

36.

V § 40 ods. 2 sa slová „§ 61“ nahrádzajú slovami „§ 61b až 61h“.

37.

§ 43 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Úrad môže vykonať nový dohľad v tej istej veci, ak vyjdú najavo nové skutočnosti alebo ...

38.

V § 46 odsek 2 znie:

„(2) Dohliadaný subjekt má právo a) oboznámiť sa s obsahom žiadosti o vykonanie dohľadu v takom ...

39.

V § 47 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa dohliadaný subjekt alebo jeho splnomocnený ...

40.

V § 48 ods. 12 sa vypúšťa slovo „osobitnom“.

41.

V poznámke pod čiarou k odkazu 68a sa citácia „§ 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

42.

V § 51 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) vykazuje straty, v dôsledku ktorých výška vlastného imania zdravotnej poisťovne klesla pod ...

43.

V § 52 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Úrad zavedie nútenú správu nad zdravotnou poisťovňou, ak v konaní o nariadení prevodu ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

44.

§ 61 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Prevod poistného kmeňa § 61 (1) Ak vznikli dôvody na zavedenie nútenej správy podľa § 52 ...

45.

Za § 61 sa vkladajú § 61a až 61h, ktoré znejú:

„§ 61a (1) Úrad môže rozhodnúť o prevode poistného kmeňa aj v konaní o schválení návrhu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 80a až 80d znejú:

„80a) § 28 ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 80b) § 27 zákona ...

46.

V § 64 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 10 pokutu ...

47.

V § 66a sa vypúšťajú odseky 7 až 9.

48.

V § 77a ods. 2 sa slová „podľa osobitného zákona12a)“ nahrádzajú slovami „podľa predpisov ...

49.

V § 77a odsek 4 znie:

„(4) Konanie sa začína na návrh zdravotnej poisťovne. Ak zdravotná poisťovňa uplatňuje pohľadávku ...

50.

V § 77a ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na doručovanie sa primerane použijú ustanovenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97a znie:

„97a)
§ 17b zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 499/2010 Z. z.“.

51.

V § 77a sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Ak pohľadávka podľa odsekov 1 a 2 bola postúpená podľa § 85g, v konaní o takej pohľadávke ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.

52.

V § 77b sa slová „Preukazovanie skutočností podľa § 20 ods. 1 písm. e) v prvom bode“ nahrádzajú ...

53.

Za § 77b sa vkladajú § 77c a 77d, ktoré znejú:

„§ 77c (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely výpočtu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 97b znie:

„97b) § 68 ods. 6 a 8 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých ...

54.

V § 82 sa vypúšťa odsek 3.

55.

V § 85e sa na konci pripájajú slová „č. 2“.

56.

§ 85g znie:

„§ 85g (1) Pohľadávku na poistnom môže zdravotná poisťovňa za podmienok ustanovených týmto ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 98b až 98f znejú:

„98b) Zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov. 98c) § 18 ods. ...

57.

Za § 86i sa vkladá § 86j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 86j Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 1. augusta 2011 (1) Zdravotná poisťovňa je ...

58.

Do zákona sa vkladá príloha č. 1, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z. Vzorecpre výpočet ...

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 2.

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 102 sa odsek 2 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:

„y) oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitného predpisu49c) na účely vykonania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49c znie:

„49c)
§ 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 ...

§ 170 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Sociálna poisťovňa oznamuje elektronicky na základe dohody podľa osobitných predpisov93aa) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 93aa až 93ac znejú:

„93aa) § 29b ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 77b zákona č. ...

Čl. IV

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

1.

V § 13 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) výnosy z verejného zdravotného poistenia, ak sú súčasne splnené tieto podmienky: 1. výnosy ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 74aa a 74ab znejú:

„74aa) § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 74ab) Zákon ...

2.

V § 19 ods. 2 písm. h) sa vypúšťa šiesty bod.

3.

V § 20 ods. 16 sa slová „a iných rezerv na úhradu za zdravotnú starostlivosť“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 102a znie:

„102a)
§ 6 ods. 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 20 odseky 17 až 19 znejú:

„(17) Z opravných položiek vytváraných zdravotnými poisťovňami93a) je daňovým výdavkom tvorba ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 102b až 102d sa vypúšťajú.

5.

Za § 52k sa vkladá § 52l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 52l Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. augusta 2011 Ak daňovník nepoužije kladný ...

6.

Za § 53 sa vkladá § 53a, ktorý znie:

„§ 53a Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 161/2006 Z. z., ...

Čl. V

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

V § 5 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

2.

V § 5 ods. 5 sa slová „podľa odsekov 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 1 a 3“. ...

3.

V § 7 ods. 13 sa vypúšťajú slová „zaradenej do koncovej siete poskytovateľov podľa § 5 ods. ...

Čl. VI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová „poistená v cudzine“ vkladajú slová „a na území Slovenskej ...

2.

V § 3 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo žiak alebo študent, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých ...

3.

V § 6 ods. 10 uvádzacej vete sa za slovo „povinná“ vkladajú slová „elektronicky, ak ďalej ...

4.

V § 6 ods. 10 písm. b) prvý bod znie:

„1. elektronicky oznámiť úradu prijatie prihlášky, dátum a čas podania prihlášky, a to do ...

5.

V § 6 ods. 10 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v ...

6.

V § 6 ods. 11 uvádzacej vete sa slovo „písomne“ nahrádza slovom „elektronicky“.

7.

V § 6 ods. 11 písmeno b) znie:

„b) informáciu o prijatí, dátume a čase prijatia prihlášky alebo o odmietnutí prijatia prihlášky ...

8.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty ...

9.

V § 8 ods. 1 písm. b) sa za slovo „uvádza“ vkladajú slová „adresa trvalého pobytu v cudzine ...

10.

V § 9 ods. 2 sa za slovo „predpisom1)“ vkladajú slová „v sume vyššej ako 10 eur a ktorý ...

11.

V § 10a odsek 1 znie:

„(1) Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná na základe žiadosti poistenca vydať poistencovi ...

12.

V § 10a sa vypúšťajú odseky 3 a 5.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

13.

V § 10a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty ...

14.

V § 10b ods. 1 písm. a) sa za slová „pomeru,19)“ vkladajú slová „odchodného, výsluhového ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 1 ods. 2 a 3, § 31, 33 a 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov ...

15.

V § 11 ods. 7 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a rodičovský príspevok z iného ...

16.

V § 11 ods. 7 písmeno h) znie:

„h) študenta z iného členského štátu, zahraničného študenta na zabezpečenie záväzkov z ...

17.

V § 16 ods. 13 sa na konci pripájajú slová „alebo písm. c)“.

18.

§ 17a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Zdravotná poisťovňa môže vo výkaze nedoplatkov okrem výkazu nedoplatkov z ročného zúčtovania ...

19.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Ak platiteľ poistného neodvedie preddavok na poistné alebo nedoplatok riadne a včas, môže ...

20.

V § 19 ods. 2 štvrtej vete sa slová „druhej vety“ nahrádzajú slovami „tretej vety“.

21.

V § 19 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poučenie o možnosti podať nesúhlasné ...

22.

V § 19 ods. 9 sa na konci pripájajú tieto slová: „a poučenia o možnosti podať nesúhlasné ...

23.

V § 19 sa za odsek 21 vkladá nový odsek 22, ktorý znie:

„(22) Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné zúčtovanie poistného pri prevode poistného ...

Doterajší odsek 22 sa označuje ako odsek 23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:

„52a)
§ 61g zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

24.

V § 20 ods. 1 druhá veta znie: „V mesačnom výkaze je zamestnávateľ povinný uviesť celkovú ...

25.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a osobitným predpisom52b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52b znie:

„52b)
§ 61f ods. 3 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

26.

V § 22 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) preukázateľne vrátiť zdravotnej poisťovni preukaz poistenca, a ak mu zdravotná poisťovňa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 53aaa a 53aab znejú:

„53aaa) § 61 až 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z. 53aab) § 61f ...

27.

V § 22 ods. 2 písm. h) sa za slovo „poistenca“ vkladajú slová „alebo európskym preukazom“. ...

28.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovením odseku 2 písm. h) nie je dotknuté právo poistenca podľa osobitného predpisu.53ad)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53ad znie:

„53ad) § 61f ods. 2 písm. a) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“. ...

29.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6) Poistenec, ktorý je zamestnancom, je povinný oznámiť zamestnávateľovi v deň nástupu do ...

30.

V § 23 ods. 7 druhej vete sa slová „oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni“ nahrádzajú ...

31.

V § 23 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) úradu údaje o počte poistencov podľa nákladovo a klinicky príbuzných skupín, o nákladoch ...

32.

§ 23 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Poistenec, ktorý ani na výzvu zdravotnej poisťovne nesplní oznamovaciu povinnosť do ôsmich ...

33.

V § 24 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a odvádzať preddavky na poistné za poistencov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53bb znie:

„53bb)
§ 61f ods. 6 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

34.

V § 25 ods. 1 písm. e) druhý bod znie:

„2. zoznam poistencov a platiteľov poistného, ktorí nezaplatili preddavky na poistné za tri mesiace ...

35.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) vydať na základe žiadosti poistenca alebo platiteľa poistného (ďalej len „žiadateľ“) ...

36.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Príslušná zdravotná poisťovňa zodpovedá za škodu53c) spôsobenú nesprávnym zaradením ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53c znie:

„53c)
§ 420 až 450 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.“.

37.

§ 27 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Príslušnosť zdravotnej poisťovne na mesačné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:

„57a)
§ 61f ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

38.

§ 27a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Príslušnosť zdravotnej poisťovne na ročné prerozdeľovanie poistného pri prevode poistného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:

„57b)
§ 61h zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 250/2011 Z. z.“.

39.

V § 29b sa za odsek 7 vkladajú odseky 8 až 14, ktoré znejú:

„(8) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky poskytuje úradu elektronicky na účely vykonania ...

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 15.

40.

Za § 37 sa vkladajú § 38 a 39, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 38 Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2011 (1) Zdravotná poisťovňa ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2011 okrem čl. I bodu 53 § 77d, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore