Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 250/2007 účinný od 01.07.2007 do 31.10.2008

Platnosť od: 06.06.2007
Účinnosť od: 01.07.2007
Účinnosť do: 31.10.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST19JUD>999132DS25EUPP10ČL11

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 250/2007 s účinnosťou od 01.07.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Úvodné ustanovenia
§ 1
Predmet a rozsah úpravy
(1)

Tento zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov, ...

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, ak k plneniu dochádza na území ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

spotrebiteľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby ...

b)

predávajúcim

1.

podnikateľ,1) ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky, alebo poskytuje služby,

2.

fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej ...

3.

fyzická osoba, ktorá predáva vlastné použité výrobky, okrem potravín,

c)

výrobcom osoba, ktorá

1.

výrobok vyrobí, vyťaží, obnoví, upraví alebo inak získa a má sídlo alebo miesto podnikania ...

2.

má sídlo alebo miesto podnikania na území členského štátu a je splnomocnencom3) výrobcu, ktorý ...

d)

dovozcom podnikateľ, ktorý doviezol do členského štátu výrobok zo štátu, ktorý nie je členským ...

e)

dodávateľom podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodal predávajúcemu ...

f)

výrobkom nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená, vyťažená alebo ...

g)

bezpečným výrobkom výrobok, ktorý za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok používania, ...

h)

nebezpečným výrobkom je výrobok, ktorý nespĺňa požiadavky uvedené v písmene g); za nebezpečný ...

i)

službou akákoľvek činnosť alebo výkon, ktorý je ponúkaný spotrebiteľovi odplatne alebo bezodplatne ...

j)

bezpečnou službou služba, ktorá za bežných alebo rozumne predvídateľných podmienok poskytovania ...

k)

bežnou kvalitou taká kvalita, ktorá zabezpečuje zachovanie všetkých podstatných vlastností výrobku, ...

l)

reklamáciou uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby,

m)

vybavením reklamácie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou ...

n)

odborným posúdením vyjadrenie znalca6) alebo stanovisko vydané autorizovanou, notifikovanou alebo ...

o)

nebezpečnou napodobeninou výrobok, ktorý má formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem ...

p)

obchodnou praktikou konanie, opomenutie konania, spôsob správania alebo vyjadrovania, obchodná komunikácia ...

q)

agresívnou obchodnou praktikou konanie, ktoré obťažovaním, nátlakom vrátane použitia fyzickej ...

r)

podstatným narušením ekonomického správania spotrebiteľa využitie obchodnej praktiky na značné ...

s)

kódexom správania dohoda alebo súbor pravidiel, ktoré vymedzujú správanie predávajúceho, ktorý ...

t)

tvorcom kódexu správania subjekt vrátane predávajúceho alebo skupiny predávajúcich, ktorý je ...

u)

odbornou starostlivosťou úroveň osobitnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať ...

v)

výzvou na kúpu obchodná komunikácia, ktorá obsahuje opis základných znakov výrobku a jeho cenu ...

w)

neprimeraným vplyvom využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul ...

z)

rozhodnutím o obchodnej transakcii rozhodnutie spotrebiteľa o tom, či, ako a za akých podmienok ...

§ 3
Práva spotrebiteľa
(1)

Každý spotrebiteľ má právo na výrobky a služby v dobrej kvalite, uplatnenie reklamácie, náhradu ...

(2)

Právo spotrebiteľa na informácie sa zabezpečuje povinnosťou orgánu verejnej moci zverejniť právoplatné ...

(3)

Každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských zmluvách, ...

(4)

Každý spotrebiteľ má právo organizovať sa spolu s inými spotrebiteľmi v organizáciách na ochranu ...

(5)

Proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany spotrebiteľa môže sa ...

§ 4
Povinnosti predávajúceho
(1)

Predávajúci je povinný

a)

predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom množstve a umožniť spotrebiteľovi ...

b)

predávať výrobky a poskytovať služby v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže ...

c)

predávať výrobky a poskytovať služby za dohodnuté ceny,10)

d)

správne účtovať ceny pri predaji výrobkov alebo pri poskytovaní služieb,

e)

zabezpečovať hygienické podmienky pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb,

f)

dodržiavať pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb podmienky skladovania výrobkov určené ...

g)

predviesť spotrebiteľovi výrobok, ak to povaha výrobku umožňuje,

h)

zabezpečiť predaj výrobkov a poskytovanie služieb spôsobom, ktorý umožňuje ich bezpečné použitie. ...

(2)

Predávajúci nesmie spotrebiteľovi

a)

ukladať povinnosť bez právneho dôvodu,

b)

upierať práva podľa § 3.

(3)

Predávajúci nesmie odmietnuť predať spotrebiteľovi výrobok, ktorý má vystavený alebo inak pripravený ...

(4)

Predávajúci je povinný rezervované výrobky po celý čas rezervácie osobitne označiť s uvedením ...

(5)

Predávajúci nesmie konať v rozpore s dobrými mravmi. Konaním v rozpore s dobrými mravmi sa na ...

(6)

Povinnosť podľa odseku 1 písm. b) a zákaz podľa odseku 2 písm. b) sa primerane vzťahujú aj na ...

§ 5
Zákaz klamania spotrebiteľa
(1)

Výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ nesmú klamať spotrebiteľa, najmä uvádzať nepravdivé, ...

(2)

Za klamanie spotrebiteľa sa považuje tiež ponuka alebo predaj výrobkov alebo poskytovanie služieb ...

§ 6
Uvádzanie výrobkov na trh a poskytovanie služieb
(1)

Na trh možno uviesť, ponúkať alebo predávať len bezpečné výrobky; to neplatí pre použité ...

(2)

Zakazuje sa uvádzať na trh, vyrábať, dovážať a predávať nebezpečnú napodobeninu.

(3)

Výrobky, ktoré pre svoje vlastnosti majú určenú dobu spotreby, sa nesmú uviesť na trh a po uplynutí ...

(4)

Predávajúci sa zbaví zodpovednosti za porušenie povinnosti podľa odseku 1, ak preukáže, že nemohol ...

(5)

Ak sa predávajúci dozvie akékoľvek skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že predal spotrebiteľovi ...

(6)

Povinnosti uložené v odsekoch 1, 2, 3 a 5 má rovnako výrobca, predávajúci, dovozca a dodávateľ. ...

(7)

Spotrebiteľ má právo vrátiť výrobok, ktorý nie je bezpečný, výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi ...

(8)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa vzťahujú primerane na poskytovanie služieb.

(9)

Ak výrobca, predávajúci, dovozca alebo dodávateľ na základe informácií, ktoré odborníci zistili, ...

(10)

Podrobnosti o požiadavkách na bezpečnosť výrobku alebo služby ustanoví všeobecne záväzný ...

§ 7
Nekalé obchodné praktiky
(1)

Nekalé obchodné praktiky sú zakázané.

(2)

Obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak

a)

je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,

b)

podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa ...

(3)

Obchodná praktika, ktorá môže podstatne narušiť ekonomické správanie skupiny spotrebiteľov, ...

(4)

Za nekalú obchodnú praktiku sa považuje najmä klamlivé konanie a klamlivé opomenutie konania podľa ...

§ 8
Klamlivé konanie a klamlivé opomenutie
(1)

Obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že spotrebiteľ ...

a)

existencii výrobku alebo k povahe výrobku,

b)

hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie, príslušenstvo, ...

c)

rozsahu záväzkov predávajúceho, motívom pre obchodnú praktiku a k charakteru procesu predaja, ...

d)

cene alebo k spôsobu výpočtu ceny alebo existencie osobitnej cenovej výhody,

e)

potrebe servisu, náhradného dielu, výmeny alebo opravy,

f)

osobe, vlastnosti a právu predávajúceho alebo jeho splnomocnenca, ako sú jeho totožnosť a majetok, ...

g)

právu spotrebiteľa vrátane práva na výmenu dodaného výrobku alebo vrátenie peňazí podľa osobitného ...

(2)

Obchodná praktika sa taktiež považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, ...

a)

marketing výrobku vrátane porovnávacej reklamy, ktorý spôsobuje nebezpečenstvo zámeny s akýmkoľvek ...

b)

neplnenie záväzkov obsiahnutých v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa predávajúci zaviazal. ...

(3)

Obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú informáciu, ktorú priemerný ...

(4)

Za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, ...

(5)

Ak prostriedok použitý na oznamovanie obchodnej praktiky vytvára priestorové alebo časové obmedzenia ...

(6)

Pri výzve na kúpu sa za podstatné informácie, ak už nie sú zrejmé z kontextu, považujú informácie ...

a)

hlavných vlastnostiach výrobku v rozsahu primeranom komunikačnému prostriedku a výrobku,

b)

údajoch o predávajúcom, obchodné meno a adresa, alebo údajoch o jeho splnomocnencovi,

c)

cene vrátane dane, alebo ak vzhľadom na povahu výrobku nemožno cenu rozumne určiť vopred, o spôsobe, ...

d)

dohode o spôsobe platby, podmienkach dodania, vyhotovenia a vybavovania reklamácie, ak sa odlišujú ...

e)

existencii práva, pre výrobky alebo transakcie, na odstúpenie od zmluvy alebo vypovedanie zmluvy.

(7)

Podstatné požiadavky na informácie vo vzťahu k obchodnej komunikácii vrátane reklamy alebo marketingu ...

§ 9
Agresívna obchodná praktika

Pri určení, či sa v agresívnej obchodnej praktike používa obťažovanie, nátlak vrátane použitia ...

a)

jej načasovanie, miesto, povaha alebo dĺžka trvania,

b)

použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania,

c)

zneužívanie predávajúcim osobného nešťastia alebo okolnosti, ktoré sú predávajúcemu známe ...

d)

sťažujúce alebo neprimerané mimozmluvné prekážky, ktoré dáva predávajúci, ak si spotrebiteľ ...

e)

hrozba podniknúť kroky, ktoré nemožno podniknúť legálne.

§ 10
Kódex správania

Kontrolu použitia nekalej obchodnej praktiky môže uskutočniť aj tvorca kódexu správania alebo ...

Informačné povinnosti
§ 11
(1)

Predávajúci je povinný pri predaji informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaného výrobku ...

(2)

Ak výrobca alebo dovozca nevstupuje do priameho vzťahu s predávajúcim, sú povinní pravdivo a úplne ...

a)

úplný opis rizika, ktoré výrobok predstavuje, vrátane rizika výrobku používaného na výkon ...

b)

všetky informácie dôležité pre používanie výrobku,

c)

opatrenia, ktoré je potrebné prijať na zabránenie vzniku rizika pre spotrebiteľa pri používaní ...

(3)

Povinností uvedených v odseku 1 sa nemôže predávajúci zbaviť tvrdením, že mu potrebné alebo ...

§ 12
(1)

Výrobca alebo dovozca je povinný označiť výrobok údajmi, ktoré pravdivo a úplne informujú predávajúceho ...

(2)

Predávajúci musí zabezpečiť, aby ním predávaný výrobok bol zreteľne označený údajmi o výrobcovi, ...

(3)

Predávajúci nesmie odstraňovať, prekrývať ani meniť označenie výrobku ani iné údaje uvedené ...

(4)

Pri predaji použitého alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého úžitkové ...

(5)

Na predaj použitého výrobku sa primerane vzťahuje odsek 1.

(6)

Podrobnosti o označovaní materiálového zloženia jednotlivých druhov výrobkov, o metódach skúšania ...

(7)

Povinnosť podľa odseku 2 sa primerane vzťahuje aj na výrobcu, dovozcu a dodávateľa.

§ 13

Ak sa informácie uvedené v § 11 a 12 poskytujú písomne, musia byť v štátnom jazyku.17) Možnosť ...

§ 14
(1)

Predávajúci je povinný informovať spotrebiteľa o konečnej cene10) predávaného výrobku alebo ...

(2)

Informácia o cene, neúplná cena, chýbajúca cena alebo informácia o spôsobe určenia ceny nesmú ...

a)

cena je nižšia, ako je skutočná cena,

b)

určenie ceny závisí od okolností, od ktorých v skutočnosti nezávisí,

c)

v cene je zahrnutá dodávka výrobku, výkonu, práce alebo služby, za ktoré sa v skutočnosti platí ...

d)

cena je alebo môže byť zvýšená, znížená alebo nezmenená, aj keď to tak nie je,

e)

vzťah ceny a užitočnosti ponúkaného výrobku alebo služby zodpovedá skutočnosti, aj keď táto ...

§ 15
(1)

Na vhodnom a trvale viditeľnom mieste prevádzkarne19) musí byť uvedené

a)

obchodné meno a sídlo predávajúceho alebo miesto podnikania fyzickej osoby,

b)

meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne,

c)

prevádzková doba určená pre spotrebiteľa,

d)

kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie.

(2)

Povinnosť označenia údajov potrebných na uplatnenie reklamácie sa vzťahuje aj na predaj výrobkov ...

(3)

Predávajúci a jeho zamestnanci v prevádzkarni, ktorí prichádzajú do styku so spotrebiteľom, musia ...

(4)

Pri dočasnom uzavretí prevádzkarne je predávajúci povinný na mieste, kde je uvedená prevádzková ...

§ 16
(1)

Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi doklad o kúpe výrobku alebo o poskytnutí služby, ...

a)

obchodné meno, identifikačné číslo a sídlo predávajúceho, prípadne miesto podnikania fyzickej ...

b)

adresa prevádzkarne,

c)

dátum predaja,

d)

názov a množstvo výrobku alebo druh služby,

e)

cena jednotlivého výrobku alebo služby a celková cena, ktorú spotrebiteľ zaplatil.

(2)

Pri predaji výrobku s následnou dodávkou musí doklad obsahovať miesto určenia, dátum a čas dodávky. ...

(3)

Pri predaji použitého výrobku alebo upravovaného výrobku, výrobku s vadou alebo výrobku, ktorého ...

(4)

Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na predávajúceho, ktorý predáva spotrebiteľovi rastlinné ...

§ 17

Predávajúci je povinný predávať výrobok v hygienicky nezávadných obaloch alebo ho do takých ...

§ 18
(1)

Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane ...

(2)

Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie ...

(3)

V prevádzkarni musí byť počas prevádzkovej doby prítomný zamestnanec poverený vybavovať reklamácie. ...

(4)

Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo iná povinná osoba určená na opravu je povinný ...

(5)

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie.

(6)

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu ...

(7)

Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu ...

(8)

Povinnosti uvedené v odseku 4 sa vzťahujú aj na osobu, ktorá je určená na vykonávanie opravy.

Orgány verejnej správy
§ 19
(1)

Orgánmi verejnej správy vo veciach ochrany spotrebiteľa sú:

a)

ministerstvo,

b)

orgány dozoru,

c)

obce.

(2)

Ministerstvo vo veciach ochrany spotrebiteľa

a)

riadi výkon štátnej správy,

b)

vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrh koncepcie štátnej spotrebiteľskej politiky, ...

c)

je notifikačným orgánom systému pre rýchlu výmenu informácií s orgánmi Európskej únie v situácii ...

d)

informuje príslušné orgány členských štátov o sťažnostiach na porušenie právnych aktov Európskych ...

e)

informuje spotrebiteľov o ich právach a povinnostiach,

f)

vedie a pravidelne aktualizuje informácie o

1.

programoch na dohľad na základe kategórií výrobkov alebo rizík,

2.

vedeckých a technických poznatkoch týkajúcich sa bezpečnosti výrobkov,

3.

kontrolách a fungovaní kontrolných aktivít,

g)

plní úlohy jednotného úradu pre spoluprácu podľa osobitného predpisu,24)

h)

informuje Komisiu Európskych spoločenstiev (ďalej len „Komisia“) o

1.

orgánoch, ktoré sú zodpovedné za vykonávanie právnych aktov Európskych spoločenstiev a dozoru ...

2.

združeniach oprávnených na podanie žaloby v oblasti ochrany práv spotrebiteľov,

3.

prijatí všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení v oblasti ochrany spotrebiteľa; ak ...

i)

riadi a kontroluje Slovenskú obchodnú inšpekciu.

§ 20
Orgány dozoru
(1)

Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonávajú orgány dozoru. Ak nemožno ...

(2)

Orgán dozoru postupuje pri kontrole uvádzania výrobku alebo služby na trh, zo štátu, ktorý nie ...

(3)

Orgán dozoru je povinný vykonávať kontrolu bezpečnosti výrobku alebo služby a na tento účel ...

a)

vyžiadať potrebné informácie od výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa,

b)

odobrať výrobok alebo vzorku zo série výrobkov a preveriť ich bezpečnosť,

c)

posúdiť, či výrobok alebo služba uvedená na trh obsahuje upozornenia na riziká, ktoré môže ...

d)

informovať včas a vhodným spôsobom osoby, ktoré môžu byť vystavené riziku vyvolanému výrobkom ...

e)

dočasne zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku ...

f)

zakázať uvedenie výrobku, série výrobkov alebo služby na trh, ich prezentáciu, ponuku alebo predaj, ...

g)

nariadiť alebo organizovať okamžité stiahnutie výrobku, série výrobku alebo služby z trhu alebo ...

h)

vydať záväzné pokyny na odstránenie zistených nedostatkov a vykonanie nevyhnutných opatrení ...

(4)

Orgán dozoru môže postup podľa odseku 3 uplatniť proti výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi alebo ...

(5)

Orgán dozoru môže zakázať poskytnutie služby, uvádzanie výrobku na trh alebo jeho predaj alebo ...

(6)

Orgán dozoru podporí dobrovoľné aktivity výrobcov, predávajúcich, dovozcov a dodávateľov vzťahujúce ...

(7)

Proti rozhodnutiu orgánu dozoru vydanému podľa odseku 3 písm. f) až g) a odsekov 4 a 5 možno podať ...

(8)

Ak orgán dozoru nevyhovie námietkam v celom rozsahu, je povinný do piatich pracovných dní odstúpiť ...

(9)

Príslušný odvolací orgán je povinný rozhodnúť o námietkach v lehote 30 dní odo dňa doručenia ...

(10)

Orgán dozoru je povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia vydané na základe tohto zákona ...

(11)

Orgán dozoru v rozhodnutiach zverejnených podľa odseku 10 okrem opisu skutkového stavu uvedie

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby, jej miesto podnikania a identifikačné číslo alebo

b)

obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo a identifikačné číslo.

(12)

Spotrebiteľ alebo združenie, ktoré ho zastupuje, má právo na nazretie do spisu v sídle orgánu ...

(13)

Orgány dozoru vykonávajú činnosť v rozsahu osobitných predpisov.8)

(14)

Orgán dozoru vybavuje sťažnosti spotrebiteľov, ktoré sa objasňujú ako priestupok, ak je spotrebiteľ ...

§ 21
Predbežné opatrenie
(1)

Orgán dozoru zakáže predbežným opatrením uvádzanie výrobku, ktorý nie je bezpečný, na trh ...

(2)

Predbežné opatrenie sa následne doručuje ďalším dotknutým osobám. Proti predbežnému opatreniu ...

(3)

Orgán dozoru primerane použije ustanovenia odsekov 1 a 2 aj v prípade iných vážnych kontrolných ...

§ 22
Obec
(1)

Obec

a)

schvaľuje trhový poriadok,

b)

vykonáva dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom na trhoviskách a trhových ...

c)

objasňuje priestupky za porušenie tohto zákona pri predaji výrobkov na trhoviskách a trhových ...

(2)

Na činnosť obce na trhoviskách a trhových miestach pri ochrane spotrebiteľa sa primerane vzťahujú ...

§ 23
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto poškodí práva spotrebiteľa, tým, že poruší tento zákon alebo ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 10 000 Sk.

(3)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.27)

(4)

Výnosy pokút uložených za priestupky obcou sú príjmom rozpočtu obce.

§ 24
Sankcie
(1)

Za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom alebo právnymi aktmi Európskych spoločenstiev ...

(2)

Orgán dozoru uloží výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi, dodávateľovi alebo osobe uvedenej v ...

(3)

Výrobcovi, predávajúcemu, dovozcovi a dodávateľovi alebo osobe uvedenej v § 26, ktorá marí, ...

(4)

Pokutu podľa odseku 1 nemožno uložiť, ak bola uložená pokuta podľa osobitného zákona alebo ...

(5)

Pri určení výšky pokuty sa prihliada najmä na charakter protiprávneho konania, závažnosť porušenia ...

(6)

Výnosy pokút uložených podľa odsekov 1 až 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Pokutu možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď orgán dozoru zistil porušenie povinnosti podľa ...

§ 25
Združenie
(1)

Združenie môže podať návrh na začatie konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany ...

a)

ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti a

b)

je uvedené v zozname oprávnených osôb vedenom Komisiou (ďalej len „zoznam oprávnených osôb“), ...

(2)

Žiadosť o zaradenie do zoznamu oprávnených osôb predkladá združenie ministerstvu, ktoré posúdi ...

a)

vzniklo v súlade so zákonom,

b)

aktívne pôsobenie v oblasti ochrany spotrebiteľov po dobu najmenej dvoch rokov,

c)

nezávislosť a neziskovosť združenia,

d)

vysporiadanie všetkých záväzkov vo vzťahu k štátu.

(3)

Združenie spĺňajúce podmienky podľa odseku 2 ministerstvo navrhne Komisii na zaradenie do zoznamu ...

(4)

Združenie je oprávnené na základe súhlasu spotrebiteľa a predávajúceho sprostredkovať riešenie ...

(5)

Ministerstvo podporí združenie, ak je pri výkone činností zamerané na

a)

ochranu práv spotrebiteľa na súde,

b)

sprostredkovanie riešenia sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim pri vybavovaní reklamácie,

c)

napomáhanie pri presadzovaní ekonomických záujmov a práv spotrebiteľov vykonávaním prieskumov ...

d)

monitorovanie všeobecných zmluvných podmienok v spotrebiteľských zmluvách,

e)

iniciovanie rokovaní a činností ovplyvňujúcich legislatívne úpravy v záujme ochrany práv spotrebiteľov, ...

f)

monitorovanie implementácie spotrebiteľskej politiky a jej uplatňovanie v praxi,

g)

vydávanie periodík a publikácií zaoberajúcich sa spotrebiteľskou politikou, skúšaním výrobkov ...

h)

prevádzkovanie konzultačných kancelárií poskytujúcich spotrebiteľom informácie a poradenstvo, ...

i)

organizovanie vzdelávania v oblasti ochrany spotrebiteľa.

§ 26
Ochrana spotrebiteľa pri neoprávnenom podnikaní

Povinnosti výrobcu, predávajúceho, dovozcu alebo dodávateľa majú aj osoby, ktoré prevádzkujú ...

§ 27
Vzťah k správnemu poriadku

Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,29) ak tento zákon ...

Záverečné ustanovenia
§ 28

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 29
Prechodné ustanovenia

Konania začaté do 30. júna 2007 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 30
Zrušovacie ustanovenia

Zrušuje sa:

zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 24 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako a) až d).

2.

V § 24 odsek 2 znie:

„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) možno uložiť pokutu do 5 000 Sk, za priestupok podľa ...

3.

V § 58 ods. 4 písm. a) sa slová „v § 24 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „v § 24 ods. ...

4.

V § 86 písm. b) sa slová „§ 24 ods. 1 písm. a) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. 1 písm. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

  OBCHODNÉ PRAKTIKY, KTORÉ SA ZA KAŽDÝCH OKOLNOSTÍ POVAŽUJÚ ZA NEKALÉ

  Klamlivé obchodné praktiky

  1. Tvrdenie predávajúceho, že sa zaviazal dodržiavať kódex správania, pričom tomu tak nie je.

  2. Zobrazenie známky dôveryhodnosti, známky kvality alebo ich ekvivalentu bez získania potrebného ...

  3. Tvrdenie, že kódex správania je schválený orgánom verejnej moci alebo iným orgánom, pričom ...

  4. Tvrdenie, že predávajúci vrátane jeho obchodných praktík alebo výrobok bol schválený, potvrdený ...

  5. Výzva na kúpu výrobkov za stanovenú cenu bez toho, že by predávajúci zverejnil akékoľvek rozumné ...

  6. Výzva na kúpu výrobkov za stanovenú cenu a následné

  a)

  odmietnutie ukázať tovar z reklamy spotrebiteľom,

  b)

  odmietnutie prevziať objednávky na tento tovar alebo jeho dodanie v rozumnom čase,

  c)

  predvedenie jeho chybnej vzorky s úmyslom podporiť predaj iného výrobku (reklama typu nalákať ...

  7. Nepravdivé vyhlásenie, že výrobok je k dispozícii iba veľmi obmedzený čas alebo že je k dispozícii ...

  8. Záväzok predávajúceho, ktorý komunikoval so spotrebiteľom pred uskutočnením obchodnej transakcie ...

  9. Vyhlásenie alebo iným spôsobom vytvorenie dojmu, že výrobok možno legálne predávať, pričom ...

  10. Prezentovanie práv, ktoré spotrebiteľovi prislúchajú podľa právnych predpisov, ako charakteristickej ...

  11. Využívanie redakčného priestoru v médiách na podporu výrobku, keď predávajúci zaplatil za ...

  12. Vecne nesprávne tvrdenie o povahe a rozsahu rizika pre osobnú bezpečnosť spotrebiteľa alebo jeho ...

  13. Propagovanie podobného výrobku, ako je výrobok vyrobený konkrétnym výrobcom, a to spôsobom, ktorý ...

  14. Vytvorenie, prevádzkovanie alebo podporovanie pyramídovej schémy, v ktorej spotrebiteľ poskytne ...

  15. Tvrdenie predávajúceho, že sa chystá skončiť svoju činnosť alebo premiestniť svoju prevádzkareň, ...

  16. Tvrdenie, že výrobok je schopný uľahčiť výhru v hazardných hrách.

  17. Nepravdivé tvrdenie, že výrobok je schopný liečiť choroby, dysfunkcie alebo postihnutia.

  18. Poskytnutie vecne nesprávnej informácie o podmienkach na trhu alebo o možnosti nájsť výrobok s ...

  19. Tvrdenie v obchodnej praktike, že predávajúci ponúkne súťaž alebo vypíše cenu bez toho, že ...

  20. Opísanie výrobku ako „gratis“, „zadarmo“, „bez poplatku“ alebo podobne, pričom spotrebiteľ ...

  21. Zahrnutie do reklamného materiálu faktúry alebo obdobného dokumentu, ktorý požaduje zaplatenie ...

  22. Nepravdivé tvrdenie alebo vytvorenie dojmu, že predávajúci nekoná v zámere súvisiacom s jeho ...

  23. Vytvorenie falošného dojmu, že servis výrobku po jeho predaji je dostupný v členskom štáte inom ...

  1. Vytváranie dojmu, že spotrebiteľ nemôže opustiť priestor predtým, ako sa uzatvorí zmluva.

  2. Osobné navštevovanie domácnosti spotrebiteľa, ignorujúc žiadosť spotrebiteľa odísť alebo sa ...

  3. Vykonávanie vytrvalých a nechcených žiadostí telefonicky, faxom, elektronickou poštou alebo inými ...

  4. Žiadanie od spotrebiteľa, ktorý si chce uplatniť nárok z poistnej zmluvy, aby predložil dokumenty, ...

  5. Zahrnutie priameho nabádania pre deti do reklamy, aby si kúpili alebo aby presvedčili svojich rodičov ...

  6. Žiadanie spotrebiteľa, aby vykonal okamžité alebo odložené platby za výrobky dodané predávajúcim ...

  7. Výslovné informovanie spotrebiteľa, že ak si nekúpi výrobok alebo službu, bude ohrozené zamestnanie ...

  8. Vytváranie falošného dojmu, že spotrebiteľ už vyhral, vyhrá, alebo potom, čo niečo urobí, ...

  a)

  neexistuje cena alebo iný rovnocenný prospech,

  b)

  činnosť smerujúca k získaniu ceny alebo iného rovnocenného prospechu je podmienená tým, že ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 250/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/27/ES z 19. mája 1998 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských ...

  2. Smernica Rady 87/357/EHS z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich ...

  3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov ...

  4. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 2)  § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb ...
 • 3)  § 2 ods. 1 písm. d) zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní ...
 • 4)  Zákon č. 264/1999 Z. z.Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 5)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore ...
 • 6)  Zákon č. 382/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 11 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. f) a § 22 ods. 4 zákona č. 264/1999 Z. z.§ 15 zákona č. 90/1998 ...
 • 8)  § 3 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ...
 • 9)  § 52 až 60 Občianskeho zákonníka.
 • 10)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších ...
 • 11)  Napríklad § 10 a 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. v znení neskorších ...
 • 12)  Napríklad zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 13)  § 5 ods. 1 písm. k) zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení neskorších predpisov.§ ...
 • 14)  § 623 Občianskeho zákonníka.
 • 15)  Napríklad Občiansky zákonník, zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji ...
 • 16)  Napríklad zákon č. 264/1999 Z. z.
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...
 • 18)  § 3 zákona č. 142/2000 Z. z.
 • 19)  § 17 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 178/1998 Z. z. v znení zákona č. 524/2005 Z. z.
 • 21)  § 3 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 22)  § 625 Občianskeho zákonníka.
 • 23)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých ...
 • 24)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 z 27. októbra 2004 o spolupráci medzi ...
 • 25)  Nariadenie Rady (EHS) č. 339/93 z 8. februára 1993 o kontrole zhody výrobkov dovážaných z tretích ...
 • 26)  Napríklad zákon č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 178/1998 Z. z. v znení ...
 • 27)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006, nariadenie Európskeho parlamentu ...
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore