Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch 248/1994 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 17.09.1994
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Priestupkové konanie, Trestné právo hmotné

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD25DS2EUPPČL0

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch 248/1994 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 248/1994 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 300/2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa Trestný zákon a zákon o priestupkoch

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa ...


§ 50 vrátane nadpisu znie:

Čl. V

Zrušuje sa nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 464/1991 Zb. o určení ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1994.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Jozef Moravčík v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore