Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 247/2007 účinný od 05.06.2007

Platnosť od: 05.06.2007
Účinnosť od: 05.06.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD19DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 247/2007 účinný od 05.06.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 247/2007 s účinnosťou od 05.06.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 39 ods. 1 sa za slová „sledovanie osôb a vecí,“ vkladajú slová „monitorovanie osôb ...

2.

V § 39 ods. 2 sa za slová „v § 36“ vkladajú slová „a osobitnom predpise18aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:

„18aa) Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol ...

3.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie spracúvanie ...

4.

V § 69 ods. 4 sa slová „Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a obecnej polícii a Ministerstvu ...

5.

§ 69 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje zhromaždené ...

6.

V § 69c ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Policajný zbor poskytne žiadateľovi informáciu ...

7.

§ 69f vrátane nadpisu znie:

„§ 69f Registrácia informačných systémov Policajného zboru Informačné systémy Policajného ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore