Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 242/2019 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 31.07.2019
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátne orgány, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov 242/2019 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 242/2019 s účinnosťou od 01.01.2020

Legislatívny proces k zákonu 242/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca ...

2.

V § 1 ods. 2 sa odkaz 1 vrátane poznámky pod čiarou k nemu označuje ako odkaz 1a.

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Prokuratúra poskytuje Európskej prokuratúre súčinnosť pri plnení úloh Európskej prokuratúry ...

4.

V § 4 ods. 1 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

5.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pokyn európskemu delegovanému prokurátorovi je možné uložiť iba v súlade s osobitným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2b znie:

„2b) Čl. 6 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

6.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a Ustanovenia § 10 až 12 sa nevzťahujú na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“. ...

7.

V § 17 ods. 1 sa slová „zákonmi.5)“ nahrádzajú slovami „predpismi.5)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) Napríklad nariadenie (EÚ) 2017/1939, Trestný poriadok, zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších ...

8.

V § 17 ods. 2 písm. g) sa slová „zákonmi,7)“ nahrádzajú slovami „predpismi,5)“.

9.

V § 17 ods. 3 sa slová „upravuje Trestný poriadok.“ nahrádzajú slovami „upravujú osobitné ...

10.

Doterajší text § 37a sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa vzťahuje aj na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora ...

11.

V § 40 ods. 2 písm. e) sa za slová „podriadenými prokuratúrami“ vkladajú slová „a Európskou ...

12.

V § 46 ods. 8 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak v odsekoch ...

13.

§ 46 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Hlavný európsky prokurátor, európsky prokurátor a európsky delegovaný prokurátor sú ...

14.

Doterajší text § 50 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Spory o príslušnosť medzi Európskou prokuratúrou a orgánom prokuratúry rozhoduje generálna ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30c znie:

„30c) Čl. 25 ods. 6 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

15.

Doterajší text § 51 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na veci patriace do pôsobnosti Európskej prokuratúry.“. ...

16.

V § 53 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Bezprostredne nadriadeným prokurátorom prokurátora Európskej prokuratúry vo veciach patriacich ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

17.

V § 53 ods. 3 sa slová sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 a 2“.

18.

V § 54 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na európskeho prokurátora a európskeho delegovaného ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

19.

V § 54 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekoch 1 až 3“.

20.

Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak je to potrebné na plnenie úloh Európskej prokuratúry, hlavný európsky prokurátor, európsky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32 znie:

„32) Čl. 10 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

21.

V § 55a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Prokuratúra spracúva aj údaje, ktoré sú potrebné ...

22.

V § 55a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje v centrálnom informačnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a) Napríklad čl. 111 nariadenia (EÚ) 2017/1939 a § 16 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane ...

23.

V § 55b ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak nejde o veci ...

24.

V § 55b ods. 2 sa slová „osobitného zákona.7)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov.5)“. ...

25.

V § 55e ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „prokurátori ...

26.

Za § 55l sa vkladajú § 55la a 55lb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 55la Osobitné ustanovenie o Eurojuste Prokurátor, ktorý vo funkcii národného člena zastupuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a) Zákon č. 383/2011 Z. z. v znení zákona č. 316/2016 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Postavenie a pôsobnosť hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora a európskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca ...

2.

V § 3 ods. 1 písm. a) sa za slová „prokurátora generálnej prokuratúry“ vkladá čiarka a slová ...

3.

V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „ak tento zákon“ nahrádzajú slovami „ak tento zákon alebo ...

4.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Najvyšší služobný úrad na svojom webovom sídle zverejňuje a priebežne aktualizuje menný ...

5.

V § 6 ods. 4 sa slová „20 rokov“ nahrádzajú slovami „15 rokov“ a na konci sa pripája táto ...

6.

§ 9b vrátane nadpisu znie:

„§ 9b Dočasné pridelenie prokurátora k orgánu Európskej únie (1) Ak v odsekoch 2 a 3 nie je ...

7.

V § 10 ods. 6 druhej vete sa vypúšťa bodkočiarka a slová „výnimku z tejto dĺžky započítateľnej ...

8.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prokurátorovi, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, ...

9.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Prokurátora, ktorý je dočasne pridelený na výkon funkcie hlavného európskeho prokurátora, ...

10.

V § 20 ods. 6 sa slová „Ustanovenia tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „Ustanovenia odsekov ...

11.

V § 24b odsek 3 znie:

„(3) Pred vymenovaním do funkcie v Úrade špeciálnej prokuratúry generálny prokurátor preloží ...

12.

V § 28 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) nehnuteľnom majetku, právny dôvod a dátum nadobudnutia majetku a cenu jeho obstarania, pri ...

13.

V § 28 ods. 5 prvej vete sa za slová „generálnemu prokurátorovi“ vkladajú slová „v elektronickej ...

14.

V § 38 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

15.

Za § 92 sa vkladá § 92a, ktorý znie:

„§ 92a (1) Ustanovenia tejto hlavy o odmeňovaní prokurátorov sa vzťahujú na hlavného európskeho ...

16.

V § 93 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8.
príplatok za disciplinárne konanie,“.

17.

V § 103c ods. 1 sa za slová „podľa § 9b“ vkladajú slová „ods. 1 a 2“, slová „25 %“ ...

18.

V § 109 ods. 1 sa slová „5 %“ nahrádzajú slovami „7 %“ a slová „7 %“ sa nahrádzajú ...

19.

Za § 113 sa vkladá § 114, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 114 Príplatok za disciplinárne konanie (1) Príplatok za výkon funkcie člena disciplinárnej ...

20.

V § 115 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „člena disciplinárnej komisie,“.

21.

V § 134 odsek 1 znie:

„(1) Prokurátor má právo na príplatok za výkon funkcie prokurátora, ak sú splnené tieto podmienky: a) jeho ...

22.

§ 146 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na európskeho delegovaného prokurátora. Na hlavného ...

23.

V § 152 ods. 1 písm. a) sa slová „(§ 9, 9a)“ nahrádzajú slovami „(§ 9 až 9c)“.

24.

§ 162 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:

„54a) Čl. 113 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

25.

§ 184 znie:

„§ 184 (1) Vo veciach zodpovednosti za škodu a s tým súvisiacich nárokov na náhradu škody podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a) Čl. 113 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

26.

§ 187 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na hlavného európskeho prokurátora a európskeho ...

27.

§ 189 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi z dôvodov súvisiacich ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57da znie:

„57da) Čl. 17 ods. 4 nariadenia (EÚ) 2017/1939.“.

28.

V 194 ods. 1 písm. d) sa za slovami „vzatý späť,“ vypúšťa slovo „alebo“ a v písmene ...

29.

V § 194 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému prokurátorovi je podmienené predchádzajúcim ...

30.

V § 197 ods. 1 úvodnej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „navrhovateľ, ktorým je“.

31.

V § 197 ods. 1 sa za písmeno a) vkladajú nové písmená b) a c), ktoré znejú:

„b) generálny prokurátor alebo špeciálny prokurátor proti európskemu delegovanému prokurátorovi ...

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená d) až h).

32.

V § 197 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „(ďalej len „navrhovateľ“)“.

33.

V § 198 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) doručením rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu o odovzdaní veci alebo ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

34.

§ 198 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Do plynutia lehoty podľa odseku 1 sa nezapočítava doba, počas ktorej sa pre ten istý skutok ...

35.

V § 199 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) hlavného európskeho prokurátora a európskeho prokurátora za Slovenskú republiku, ak nepodali ...

36.

Doterajší text § 200 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ak sa v disciplinárnom konaní navrhuje uloženie disciplinárneho opatrenia európskemu delegovanému ...

37.

V § 205 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa disciplinárne konanie vedie proti európskemu ...

38.

V § 208 odsek 3 znie:

„(3) Disciplinárna komisia oslobodí prokurátora, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie, ...

39.

V § 208 ods. 5 sa za slovom „odôvodnenie“ vypúšťa čiarka a slová „ak v odseku 6 nie je ...

40.

V § 208 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

41.

§ 209 znie:

„§ 209 Disciplinárna komisia zastaví disciplinárne konanie, ak a) prokurátor bol právoplatne ...

42.

V § 211 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ide o konanie začaté bez návrhu ...

43.

V § 221 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „S členstvom v prokurátorskej rade je nezlučiteľná ...

44.

Za § 258 sa vkladá § 258a, ktorý znie:

„§ 258a Tento zákon sa vzťahuje na hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora ...

45.

Za § 265zc sa vkladá § 265zd, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 265zd Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2019 (1) Výberové konania ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019 okrem čl. II bodov 16 a 18 až 20, ktoré nadobúdajú ...

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore