Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 241/2001 účinný od 01.05.2004

Platnosť od: 29.06.2001
Účinnosť od: 01.05.2004
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST8JUD18DS3EUPP8ČL0

Zákon o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 241/2001 účinný od 01.05.2004
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 241/2001 s účinnosťou od 01.05.2004 na základe 215/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 52/1998 Z. z o ochrane osobných údajov v informačných systémoch sa mení a dopĺňa ...

V § 40 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ochrany utajovaných skutočností, alebo“. Doterajšie písmená c), d) a e) sa označujú ...

Čl. IV

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slová „príslušníkov Slovenskej informačnej služby,“ vkladajú slová „príslušníkov ...

2.

V § 1 ods. 2 sa za slová „(ďalej len „príslušník informačnej služby“),“ vkladajú slová ...

3.

V § 1 ods. 3 sa za slová „príslušníkov informačnej služby“ vkladajú slová „a príslušníkov ...

4.

V § 1 ods. 4 písm. a) sa za slová „Slovenská informačná služba“ vkladá čiarka a slová ...

5.

V § 1 ods. 4 písm. b) sa za slová „Slovenskej informačnej služby“ vkladajú slová „alebo ...

6.

V § 1 ods. 4 písm. c) sa za slová „riaditeľ Slovenskej informačnej služby“ vkladá čiarka ...

7.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Občan pri vzniku služobného pomeru príslušníka Národného bezpečnostného úradu skladá ...

„Sľubujem vernosť Slovenskej republike. Budem čestný, statočný a disciplinovaný príslušník ...

8.

V § 19 ods. 4 sa za slovo „nevzťahujú na“ vkladajú slová „Národný bezpečnostný úrad ...

9.

V § 86 ods. 3 písm. a) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladá čiarka a slová „Národnom ...

10.

V § 206 ods. 3 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom ...

11.

V § 208 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom ...

12.

V § 217 ods. 2 sa za slová „ozbrojených zboroch“ vkladá čiarka a slová „Národnom bezpečnostnom ...

13.

§ 230 znie:

„§ 230 Ustanovenia jedenástej časti sa v Národnom bezpečnostnom úrade a v Slovenskej informačnej ...

14.

V prílohe č. 2 k zákonu č. 73/1998 Z. z. nadpis tretej časti znie:

„NÁRODNÝ BEZPEČNOSTNÝ ÚRAD A SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ SLUŽBA“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2001 okrem § 2, § 5 až 65, § 66 ods. 1 písm. a) bodov ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Napríklad § 17 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, § 38 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách ...
 • 2)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 141/1961 ...
 • 4)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 107 Trestného zákona.
 • 6)  § 180 Trestného zákona.
 • 7)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov.
 • 8)  § 89 ods. 11 Trestného zákona.
 • 8a)  Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších predpisov.Zákon č. 335/1991 ...
 • 9)  Čl. 142 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 10)  Zákon č. 52/1998 Z. z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.
 • 11)  Napríklad § 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 132/1990 Zb. o advokácii.
 • 12)  Zákon č. 256/1998 Z. z. o ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe v znení ...
 • 14)  Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc.
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 16)  Napríklad Zmluva o otvorenom nebi, ktorú Česká a Slovenská Federatívna Republika ratifikovala ...
 • 17)  § 61 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 18)  Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 19)  Zákonník práce.
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
 • 22)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Napríklad zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 24)  Zákon č. 71/1967 Zb.
 • 25)  § 11 ods. 3, § 28, § 29 a § 151c zákona č. 385/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 10 ...
 • 26)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z. o podrobnostiach prepravy ...
 • 27)  Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 284/1999 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore