Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.08.2007

Platnosť od: 17.01.2007
Účinnosť od: 01.08.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo, Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD53DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 24/2007 účinný od 01.08.2007
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/2007 s účinnosťou od 01.08.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 ods. 1 sa v úvodnej vete za slovo „zapisujú“ vkladajú slová „v štátnom jazyku“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno j) znie:

„j)
dátum vstupu do likvidácie a dátum skončenia likvidácie,“.

3.

V § 2 ods. 1 písmená n) a o) znejú:

„n) meno, priezvisko, značka správcu a adresa kancelárie fyzickej osoby, ktorá sa zapisuje do ...

4.

V § 2 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) pri štátnom podniku názov zakladateľa, adresa zakladateľa a výška kmeňového imania,“. ...

5.

V § 2 ods. 3 písmená j) až m) znejú:

„j) dátum vstupu do likvidácie zahraničnej osoby a dátum skončenia likvidácie zahraničnej osoby, k) údaje ...

6.

V § 2 sa odsek 3 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
zrušenie zahraničnej osoby.“.

7.

V § 3 ods. 1 písm. b) sa za slová „alebo družstva“ vkladajú slová „vrátane rozhodnutia ...

8.

V § 3 ods. 1 písm. e) sa slová „správcom konkurznej podstaty, vyrovnacím správcom“ nahrádzajú ...

9.

V § 3 ods.1 písmeno k) znie:

„k) rozhodnutie súdu o vyhlásení konkurzu, o povolení reštrukturalizácie alebo o povolení vyrovnania, ...

10.

V § 3 ods. 2 sa za písmeno e) vkladajú nové písmená f), g) a h) ktoré znejú:

„f) podpisový vzor vedúceho podniku zahraničnej osoby alebo vedúceho organizačnej zložky podniku ...

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno i).

11.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Do zbierky listín sa ukladá originál listiny alebo jej osvedčená kópia, ak tento zákon ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

12.

V § 3 ods. 5 sa slová „sa ukladá kópia listiny“ nahrádzajú slovami „možno uložiť kópiu ...

13.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Registrový súd uloží do zbierky listín popri listinách vyhotovených v štátnom jazyku ...

14.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája veta, ktorá znie: „Pri zmene sídla podľa osobitného predpisu6a) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a)
§ 68 ods. 12 Obchodného zákonníka.“.

15.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie (1) Návrh na zápis možno podať elektronickými ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 6b a 6c znejú:

„6b) § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

16.

V § 7 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Pred zápisom európskeho družstva14f) do obchodného registra registrový súd okrem skutočností ...

Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 12 až 15.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14f až 14k znejú:

„14f) Čl. 2 ods. 1 prvý až tretí pododsek nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 ...

17.

V § 8 ods. 1 sa v prvej vete slovo „podania“ nahrádza slovom „doručenia“.

18.

V § 8 ods. 4 sa v prvej vete slová „má písomnú formu“ nahrádzajú slovami „má listinnú ...

19.

V § 8a sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku, e) o zrušení konkurzu pre nedostatok ...

20.

V § 9 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Listina sa predkladá ...

21.

V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Pri ukladaní listín vyhotovených v cudzom jazyku podľa § 3 ods. 6 je zapísaná fyzická ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

22.

V § 9 ods. 4 sa na konci druhej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to ...

23.

V § 9 ods. 5 sa na začiatku vety vkladá slovo „Zapísaná“ a za slová „konať v mene“ sa ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 3a a § 21 ods. 6 a 7 Obchodného zákonníka.“ ...

25.

V § 12 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Obchodný register sa vedie v elektronickej forme. Zbierka listín sa vedie v listinnej forme ...

Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 7.

26.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku výpis z obchodného registra ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 7 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z.“.

27.

V § 12 odsek 5 znie:

„(5) Registrový súd vydá žiadateľovi po zaplatení súdneho poplatku kópiu uloženej listiny ...

28.

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Ak nebola žiadosť o vydanie výpisu z obchodného registra, žiadosť o vydanie potvrdenia ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

29.

§ 12 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:

„(9) Registrový súd zabezpečí zhodu listinnej podoby uložených listín a elektronickej podoby ...

30.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Prenosom údajov, listín a informácií elektronickými prostriedkami sa na účely tohto zákona ...

31.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis v listinnej podobe a zoznam listín, ktoré treba ...

32.

V § 14 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Elektronickú podobu tlačív podľa odseku 1 určí ministerstvo na svojej internetovej stránke.“. ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

33.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo, ustanoví a) postup pri overovaní ...

34.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Prechodné ustanovenia účinné od 1. augusta 2007 Listiny, ktoré boli doručené registrovému ...

35.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 530/2003 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev ...

Čl. II

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

Za § 200a sa vkladá § 200aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200aa Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie vo veciach obchodného registra (1) Návrh ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

2.

Za § 200b sa vkladá § 200ba, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 200ba Osobitné ustanovenia pre elektronické podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu (1) Námietky ...

3.

Doterajší text § 374b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo spravodlivosti vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví elektronickú ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa vo veciach týkajúcich sa obchodného registra celý návrh podáva elektronickými prostriedkami, ...

2.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 2 písm. h) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...

3.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 13 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).

4.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 13 poznámka znie:

„Poznámka: Poplatok podľa písmena a) platí poplatník podľa § 2 ods. 1 písm. f) tohto zákona.“. ...

5.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v I. časti v položke 17 sa v poznámkach vypúšťajú body ...

Doterajší bod 7 sa označuje ako bod 5.

6.

V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v II. časti položka 24b vrátane poznámky znie:

„Položka 24b a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky ...

„(4) Verejnoprávne orgány a nimi zriadené organizácie sú povinné používať štátny jazyk ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Napríklad § 3 ods. 6 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007 s výnimkou čl. I bodov 11, 15, 18, 20, 22, 25 ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore