Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
18.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o notárskych poplatkoch 24/1964 účinný od 01.04.1964 do 31.12.1984


Platnosť od: 11.02.1964
Účinnosť od: 01.04.1964
Účinnosť do: 31.12.1984
Autor: Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky
Oblasť: Notárstvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 24/1964 s účinnosťou od 01.04.1964

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o notárskych poplatkoch

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 1
Úvodné ustanovenie
(1)

Notárske poplatky sa vyberajú:

a)

za činnosť štátnych notárstiev (notárske poplatky za úkony),

b)

z odplatného prevodu vlastníctva k nehnuteľnostiam (notárske poplatky z prevodu nehnuteľností), ...

c)

za bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím občana (notárske poplatky z dedičstva),

d)

za bezodplatné nadobudnutie majetku prevodom (notárske poplatky z darovania).

(2)

Poplatky vyrubujú štátne notárstva.

PRVÁ ČASŤ

Druhy notárskych poplatkov

Prvý diel
Notársky poplatok za úkony

§ 2
Predmet poplatku

Poplatok sa vyberá za úkony štátneho notárstva určené vykonávacím predpisom (ďalej len „notársky ...

§ 3
Základ poplatku

Ak je za notársky úkon určený poplatok podľa ceny, základom poplatku je cena predmetu úkonu. ...

§ 4
Sadzby poplatku

Sadzby poplatku za notárske úkony ustanovuje vykonávací predpis buď pevnými sumami, alebo percentom ...

§ 5
Poplatník
(1)

Poplatok je povinný platiť ten, kto žiada o urobenie notárskeho úkonu, a ak ide o notársky úkon ...

(2)

Poplatok je však povinný vždy platiť:

a)

nadobúdateľ nehnuteľnosti za registráciu úkonov o prevode nehnuteľnosti,

b)

nadobúdateľ práva osobného užívania pozemku za registráciu zmluvy o zriadení takého práva,

c)

vlastník nehnuteľnosti za registráciu zmluvy o obmedzení prevodu nehnuteľnosti.

(3)

Ak je poplatníkov niekoľko, sú povinní platiť poplatok spoločne a nerozdielne.

Druhý diel
Notársky poplatok z prevodu nehnuteľností

§ 6
Predmet poplatku
(1)

Poplatok sa vyberá za odplatný prevod alebo za odplatný prechod (ďalej len „prevod“) vlastníctva ...

(2)

Ak sa dve nehnuteľnosti vymieňajú, považujú sa prevody oboch nehnuteľností za jeden prevod; poplatok ...

(3)

Ak je odplata nižšia ako cena, za ktorú by sa mohla nehnuteľnosť predať v čase nadobudnutia a ...

(4)

Ak ide o nehnuteľnosť nadobúdanú zo socialistického vlastníctva alebo do socialistického vlastníctva, ...

§ 7
Základ poplatku

Základom poplatku je odplata za nehnuteľnosť.

§ 8
Sadzby poplatku
(1)

Sadzby poplatku ustanoví vykonávací predpis vo výške 6 % až 13 % základu poplatku.

(2)

Ak sú doterajší vlastník nehnuteľností a nadobúdateľ osobami blízkymi a ak nejde o nadobudnutie ...

(3)

Sadzby poplatku z prevodu nehnuteľností zo súkromného vlastníctva alebo do súkromného vlastníctva ...

§ 9
Poplatník
(1)

Poplatok je povinný platiť prevodca; nadobúdateľ za poplatok ručí. Ak ide o nadobudnutie nehnuteľnosti ...

(2)

Ak sa poplatok vyberá z prevodu dvoch vymieňaných nehnuteľností, sú povinní poplatok (§ 6 ods. ...

§ 10
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Prevodca je povinný ohlásiť prevod nehnuteľnosti príslušnému štátnemu notárstvu do pätnástich ...

(2)

Ak sa prevod neohlásil včas, je poplatník povinný platiť penále do výšky 1 % z poplatku za každý ...

Tretí diel
Notársky poplatok z dedičstva

§ 11
Predmet poplatku
(1)

Poplatok sa vyberá za nadobudnutie majetku dedením a za iné bezodplatné nadobudnutie majetku úmrtím ...

(2)

Ak sa majetok nadobudol za odplatu nižšiu, ako je cena, za ktorú by sa mohol majetok predať v čase ...

§ 12
Základ poplatku
(1)

Základom poplatku je cena (§ 11 ods. 2) majetku po zrážke dlhov a ceny iných povinností, zistených ...

(2)

Ak štátne notárstvo schváli dohodu dedičov o vyporiadaní alebo ak vykoná vyporiadanie medzi dedičmi, ...

(3)

Ak nebol nadobudnutý majetok predmetom konania o dedičstvo, je základom poplatku cena nadobudnutého ...

(4)

Vykonávací predpis ustanoví, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa nezapočítava do základu ...

§ 13
Sadzby poplatku
(1)

Sadzby poplatku ustanoví vykonávací predpis podľa výšky základu poplatku a podľa stupňa príbuzenského ...

(2)

Ak je dedičstvo, v ktorom je nehnuteľnosť, zadlžené tak, že úhrn poplatkov z dedičstva je nižší, ...

(3)

Vykonávací predpis ustanoví, o akú sumu môže štátne notárstvo poplatok zvýšiť, ak sa dedičia ...

§ 14
Poplatník
(1)

Poplatok je povinný platiť nadobúdateľ.

(2)

Za poplatok ručí ten, kto odmietol dedičstvo, ak ho z toho dôvodu nadobudol jeho maloletý potomok. ...

§ 15
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Poplatník je povinný ohlásiť príslušnému štátnemu notárstvu do troch mesiacov odo dňa smrti ...

(2)

Ak sa majetok štátnemu notárstvu včas neohlásil, poplatník je povinný platiť penále do výšky ...

Štvrtý diel
Notársky poplatok z darovania

§ 16
Predmet poplatku
(1)

Poplatok z darovania sa vyberá za bezodplatné nadobudnutie majetku na základe právneho úkonu a ...

(2)

Ak sa majetok nadobudol za odplatu nižšiu, ako je cena, za ktorú by sa mohol majetok predať v čase ...

(3)

Cena majetku nadobudnutého od tej istej osoby vo dvoch rokoch sa spočíta.

(4)

Poplatok sa nevyberá:

a)

z hnuteľného majetku v cene neprevyšujúcej 3000,- Kčs;

b)

z majetku nadobúdaného zo socialistického majetku alebo do socialistického majetku.

§ 17
Základ poplatku
(1)

Základom poplatku je cena (§ 16 ods. 2) nadobúdaného majetku po zrážke zistených dlhov, ceny ...

(2)

Vykonávací predpis ustanoví, v ktorých prípadoch a za akých podmienok sa nezapočítava do základu ...

§ 18
Sadzby poplatku

Sadzby poplatku ustanoví vykonávací predpis podľa výšky základu poplatku a podľa stupňa príbuzenského ...

§ 19
Poplatník

Poplatok je povinný platiť nadobúdateľ; prevodca za poplatok ručí.

§ 20
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Nadobúdateľ, ako aj prevodca sú povinní ohlásiť nadobudnutie majetku príslušnému štátnemu ...

(2)

Ak sa nadobudnutie majetku neohlásilo včas, poplatník je povinný platiť penále do výšky 1 % ...

DRUHÁ ČASŤ

Spoločné ustanovenia

§ 21
Vznik poplatkovej pohľadávky
(1)

Poplatková pohľadávka vzniká, len čo štátne notárstvo vyrubený poplatok oznámi poplatníkovi. ...

(2)

Pri vyrubovaní poplatku zaokrúhľuje sa základ poplatku na celé stokoruny nahor a vyrubený poplatok ...

§ 22
Zročnosť poplatkov
(1)

Poplatky za notárske úkony určené pevnou sumou sú zročné okamihom vzniku pohľadávky, ostatné ...

(2)

Ak sa poplatok nezaplatil včas, je poplatník povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý mesiac ...

§ 23
Ručenie
(1)

Ručiteľ je povinný zročný poplatok zaplatiť, pokiaľ tak neurobil poplatník, hoci bol o zaplatenie ...

(2)

Ručiteľ je povinný dlžnú sumu zaplatiť do pätnástich dní po tom, keď sa mu oznámilo rozhodnutie ...

(3)

Ak ručiteľ nezaplatí dlžnú sumu včas, je povinný, a to bez vyrubenia, platiť za každý mesiac ...

§ 24
Náhrada trov
(1)

Trovy za úkony urobené mimo úradovne štátneho notárstva je povinný nahradiť poplatník.

(2)

O vzniku pohľadávky na náhradu trov, o jej zročnosti, o poplatku z omeškania a o konaní vo veciach ...

§ 25
Spôsob platenia

Spôsob platenia poplatku, penále, poplatku z omeškania a náhrad trov upraví vykonávací predpis; ...

Pôsobnosť vo veciach notárskych poplatkov

§ 26
(1)

Notárske poplatky, penále (§ 10, 15 a 20) a náhrady trov vyrubuje a povinnosť zaplatiť poplatok ...

(2)

Okresný súd, v obvode ktorého je štátne notárstvo, ktoré poplatok vyrubilo, vypočítava poplatok ...

§ 27
(1)

Ministerstvo financií a národné výbory ním poverené sa presviedčajú kontrolami u justičných ...

(2)

Organizácie a osoby, u ktorých sa kontrola vykonáva, sú povinné poskytnúť kontrolnému orgánu ...

(3)

Na vykonávanie kontroly sú kontrolné orgány oprávnené vstupovať do miestností, zariadení a ...

§ 28

Orgány justičnej správy sa presviedčajú pravidelnými dohliadkami, či sa notárske poplatky vyberajú ...

§ 29

Národné výbory, prokuratúra a iné štátne orgány a organizácie poskytujú orgánom, ktorým ...

Konanie

§ 30
(1)

Proti rozhodnutiu štátneho notárstva môže sa účastník odvolať; odvolanie sa podáva do pätnástich ...

(2)

Štátne notárstvo môže samo rozhodnúť o odvolaní, len ak mu celkom vyhovie.

(3)

Ak štátne notárstvo nerozhodne o odvolaní (odsek 2), rozhodne o ňom krajský súd, v obvode ktorého ...

§ 31
(1)

Ak sa poplatok nevyrubil vôbec alebo ak sa vyrubil nižšou sumou, než sa mal vyrubiť, štátne notárstvo ...

(2)

Poplatok ani doplatok vyrubeného poplatku nemožno vyrubiť ani vymáhať po uplynutí troch rokov ...

(3)

Od konca kalendárneho roka, v ktorom bol poplatník upovedomený o úkone urobenom na vyrubenie alebo ...

(4)

Poplatok (doplatok) nemožno v žiadnom prípade vyrubiť ani vymáhať, len čo od konca kalendárneho ...

§ 32
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vyrubení notárskeho poplatku (doplatku) štátne notárstvo na žiadosť ...

(2)

Žiadosť musí sa podať do pätnástich dní odo dňa, keď sa poplatník dozvedel o nových skutočnostiach ...

(3)

Rozhodnutie nemožno zmeniť ani zrušiť, ak sa žiadosť podala po uplynutí troch rokov od jeho právoplatnosti. ...

§ 33

Ustanovenia § 31 a 32 platia primerane o penále, poplatku z omeškania a o náhradách trov.

§ 34

Podrobnosti o konaní pred štátnym notárstvom vo veciach notárskych poplatkov upravuje vykonávací ...

TRETIA ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 35

Podľa tohto zákona sa vyberajú notárske poplatky, ak nastala skutočnosť, ktorá je predmetom poplatku, ...

§ 36
(1)

Ministerstvo financií vydá po dohode s Ministerstvom spravodlivosti predpisy na vykonanie tohto zákona; ...

(2)

Ministerstvo financií sa splnomocňuje, aby po dohode s Ministerstvom spravodlivosti podľa potreby ...

(3)

Ministerstvo financií môže po dohode s Ministerstvom spravodlivosti:

a)

poskytnúť oslobodenie od poplatku alebo povoliť iné úľavy pre určité druhy majetku alebo určitým ...

b)

urobiť vhodné opatrenia na zamedzenie nezrovnalostí alebo tvrdostí, ktoré by mohli z vykonávania ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti spolu s Ministerstvom financií upravia podľa potreby správu pohľadávok ...

§ 37

Zrušuje sa zákon č. 26/1957 Zb. o notárskych poplatkoch a nariadenie ministra financií č. 30/1957 ...

§ 38

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. aprílom 1964.

Novotný v. r.

Fierlinger v. r.

Lenárt v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore