Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 238/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.01.2018


Platnosť od: 12.10.2017
Účinnosť od: 01.01.2018
Účinnosť do: 31.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Správne poplatky, Zdravotné poistenie, Informácie a informačný systém, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 238/2017 účinný od 01.01.2018 do 31.01.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 238/2017 s účinnosťou od 01.01.2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene ...

1.

V § 2 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Radou pre riešenie krízových situácií2a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) § 3 zákona č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. g) sa slová „sprístupňovanie informácií na základe žiadosti“ nahrádzajú ...

3.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) výkon verejnej moci elektronicky súvisiaci so štátnou službou príslušníkov Policajného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4b a 4c znejú:

„4b) Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...

4.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„“(6) Na zodpovednosť za prevádzku a riadne fungovanie informačných systémov verejnej správy3) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) § 3 ods. 1 zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Orgány verejnej moci zabezpečujú, aby prístupové miesta a funkcionality spoločných modulov ...

6.

V § 5 ods. 4 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) ...

7.

Slová „ministerstvo financií“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona, okrem § 9a a § ...

8.

V § 5 ods. 5 prvá veta znie: „Ústredné kontaktné centrum slúži na poskytovanie informácií ...

9.

V § 5 odsek 6 znie:

„(6) Správca ústredného portálu, správca špecializovaného portálu a správca informačného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) § 9 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku ...

10.

V § 5 ods. 7 sa za slová „odseku 6“ vkladajú slová „písm. a)“ a na konci sa pripájajú ...

11.

V § 6 ods. 3 písm. b) sa vypúšťajú slová „prepojením informačných systémov verejnej správy3) ...

12.

V § 7 ods. 4 štvrtej vete sa slová „sprístupňuje ministerstvo“ nahrádzajú slovami „sprístupňuje ...

13.

V § 8 ods. 1 sa slová „prostriedku na autorizáciu pracovníka integrovaného obslužného miesta“ ...

14.

V § 10 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o funkcie elektronickej podateľne, orgány ...

15.

V § 10 ods. 3 písmeno h) znie:

„h)
modul procesnej integrácie a integrácie údajov, a“.

16.

Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:

„12) § 15 zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na ...

17.

V § 10 odsek 11 znie:

„(11) Modul procesnej integrácie a integrácie údajov zabezpečuje prostredie pre elektronickú ...

18.

Slová „modul úradnej komunikácie“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú ...

19.

V § 10 odsek 13 znie:

„(13) S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže orgán verejnej moci ...

20.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) S predchádzajúcim písomným súhlasom úradu podpredsedu vlády môže správca špecializovaného ...

21.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Vládny cloud (1) Vládny cloud je cloud computing podľa štandardov informačných systémov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12e znie:

„12e) § 8 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých ...

22.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Deaktiváciou elektronickej schránky je úkon, ktorým sa zabezpečí, aby elektronickú schránku ...

23.

§ 16 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. štátnu príslušnosť cudzinca s uvedením jeho identifikátora osoby a každú ich zmenu, a ...

24.

V § 17 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo, ak nejde o elektronické podanie, aj ...

25.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak osobitný predpis neustanovuje pre konkrétne ...

26.

V § 17 odsek 5 znie:

„(5) Ak zákon ukladá povinnosť predložiť orgánu verejnej moci na účely konania o právach, ...

27.

V § 17 ods. 6 prvej vete sa slová „údaje, vrátane osobných údajov” nahrádzajú slovami „úradné ...

28.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak je v module procesnej integrácie a integrácie údajov evidované oprávnenie orgánu verejnej ...

29.

V § 21 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) alternatívny autentifikátor, ktorý ustanoví všeobecne záväzný právny predpis.“. ...

30.

V § 22 ods. 1 prvej vete sa slová „môže vydávať a zneplatňovať len orgán verejnej moci, o ...

31.

V § 22 ods. 2 sa za slová „podania žiadosti“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „ďalšie ...

32.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Ustanovenia § 21 ods. 3 až 5 sa na alternatívny autentifikátor vzťahujú primerane, pričom ...

33.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ministerstvo vnútra zasiela v dohodnutom intervale správcovi zdrojového registra pre register ...

34.

V § 22a ods. 1 sa slová „Právnická osoba alebo podnikateľ, o ktorých“ nahrádzajú slovami ...

35.

V § 22a ods. 2 prvej vete sa slová „Právnická osoba, podnikateľ alebo orgán verejnej moci môžu“ ...

36.

V § 22b ods. 2 sa za slová „podľa § 22aa“ vkladajú slová „fyzických osôb,“.

37.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Orgán verejnej moci vykoná pri výkone verejnej moci autorizáciu elektronického podania alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 až 20a znejú:

„17) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...

38.

V § 23 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Uznaný spôsob autorizácie je taký spôsob autorizácie, ktorý zabezpečuje spoľahlivú ...

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20b a 20c znejú:

„20b) Napríklad § 222 Civilného sporového poriadku. 20c) Napríklad § 47 ods. 5 zákona č. ...

39.

V § 23 ods. 5 úvodnej vete sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

40.

V § 23 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 6 “.

41.

V § 23a ods. 1 sa slová „23 ods. 4“ nahrádzajú slovami „23 ods. 6“.

42.

V § 24 ods. 2 písm. a) sa na konci vkladá bodkočiarka a pripájajú sa slová „prezentačná schéma ...

43.

V § 24 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Obsahom elektronického formulára pre elektronické ...

44.

V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Elektronické podanie je podané jeho odoslaním ...

45.

V § 25 ods. 3 sa slová „v origináli alebo“ nahrádzajú slovom „aspoň“.

46.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri elektronickom podaní prostredníctvom prístupového miesta môže byť odosielateľom iná ...

47.

V § 26 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Obsahom elektronického formulára pre elektronický ...

48.

V § 26 odsek 8 znie:

„(8) Modul elektronických formulárov je v časti obsahujúcej elektronické formuláre pre elektronické ...

49.

V § 27 ods. 2 sa slová „v origináli alebo“ nahrádzajú slovom „aspoň“.

50.

V § 28 ods. 3 sa vypúšťajú slová „zaručeným elektronickým podpisom s pripojenou časovou ...

51.

V § 28 ods. 6 sa slová „ako elektronický formulár“ nahrádzajú slovami „podľa elektronického ...

52.

§ 28 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Orgán verejnej moci nie je povinný elektronické podanie a elektronický úradný dokument, ...

53.

V § 30 ods. 2 prvej vete sa slová „elektronická podateľňa tohto orgánu“ nahrádzajú slovami ...

54.

V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

55.

V § 31 ods. 2 písm. b) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak orgán verejnej moci vie, ...

56.

V § 31 sa vypúšťa odsek 3.

57.

Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:

„§ 31a (1) Orgán verejnej moci za podmienok podľa odsekov 11 a 12 odošle elektronický úradný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie:

„20d) Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

58.

V § 32 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Elektronická úradná správa sa sprístupní v ...

59.

V § 32 ods. 6 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

60.

V § 32 odsek 7 znie:

„(7) Ak nastane skutočnosť podľa a) odseku 6 písm. a), odosielateľ vykoná opätovné doručovanie ...

61.

V § 33 ods. 1 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ktorý nie je orgánom verejnej moci,“.

62.

V § 35 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa čiarka a slová „ktorý má iný formát elektronického dokumentu ...

63.

V § 35 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „a“.

64.

V § 35 ods. 3 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa slovo „a“.

65.

V § 35 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) právnická osoba so 100-percentnou majetkovou účasťou štátu, ktorej predmetom podnikania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20e znie:

„20e) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

66.

V § 36 ods. 4 písm. c) sa slová „elektronický dokument s iným formátom elektronického dokumentu ...

67.

§ 37 vrátane nadpisu znie:

„§ 37 Osvedčovacia doložka (1) Osvedčovacia doložka obsahuje údaje o pôvodnom dokumente a jeho ...

68.

V § 39 ods. 1 sa slová „ako pôvodný dokument” nahrádzajú slovami „ako osvedčená kópia ...

69.

V § 39 ods. 5 sa slová „a údajmi o počte a druhu konvertovaných dokumentov a o type vykonanej ...

70.

V § 39 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Ak orgán verejnej moci vydal elektronický dokument vo formáte elektronického dokumentu, ktorý ...

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

71.

V § 39 ods. 9 prvej vete sa za slovo „Advokát,“ vkladá slovo „notár,“ a v druhej vete sa ...

72.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Orgán verejnej moci môže odmietnuť vykonať zaručenú konverziu dokumentu, ktorého nie ...

73.

V § 43 ods. 2 sa na konci pripájajú slová „alebo priamo v prospech účtu právnickej osoby so ...

74.

§ 43 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak sa úhrada vykonáva priamo v prospech účtu právnickej osoby so 100-percentnou majetkovou ...

75.

V § 51 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

76.

V § 51 odsek 4 znie:

„(4) Zmeny v zozname referenčných údajov vykonáva úrad podpredsedu vlády v štruktúrovanej ...

77.

V § 54a ods. 4 tretej vete sa slová „§ 31 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 31 ods. 2 a § 31a“. ...

78.

V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až h), ktoré znejú:

„d) od 1 000 eur do 5 000 eur orgánu verejnej moci, ktorý poruší povinnosť 1. používať spoločné ...

79.

V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Od uloženia pokuty možno upustiť, ak s prihliadnutím ...

80.

Za § 56 sa vkladajú § 56a a 56b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 56a Kontrola Úrad podpredsedu vlády kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej ...

81.

V § 59 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach rovnopisu podľa § 31a ods. 2,“. ...

82.

V § 59 ods. 1 písm. e) treťom bode sa slovo „spôsobe“ nahrádza slovami „obsahu, spôsobe“. ...

83.

V § 59 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
uznané spôsoby autorizácie podľa § 23 ods. 2.“.

84.

V § 59 ods. 2 písm. f) sa za slovo „podrobnosti“ vkladajú slová „o formáte a obsahu autentifikačných ...

85.

V § 59 ods. 3 písm. a) sa slová „podrobnosti o alternatívnom autentifikátore podľa § 21 ods. ...

86.

V § 59 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), d), e), g) a h).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b) a doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno ...

87.

Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:

„33) Čl. 3 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014.“.

88.

V § 60d prvej vete sa slová „Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu ...

89.

Doterajší text § 60d sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Osoba vykonávajúca konverziu je povinná zaslať úradu podpredsedu vlády údaje z evidencie ...

90.

Za § 60e sa vkladá § 60f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 60f Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Orgány verejnej moci, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34 až 36 znejú:

„34) § 24 zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

Čl. II

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., ...

1.

V § 3 ods. 6 prvej vete sa slová „na internete, ak majú k nemu prístup, prípadne“ nahrádzajú ...

2.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Podanie možno urobiť písomne v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, alebo ústne ...

3.

V § 19 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Podanie v elektronickej ...

4.

V § 24 ods. 1 sa za slová „najmä rozhodnutia“ vkladá čiarka a slová „výzvy a predvolania“. ...

5.

Za § 25 sa vkladá § 25a, ktorý znie:

„§ 25a Na doručenie do elektronickej schránky sa vzťahuje osobitný predpis o elektronickej podobe ...

6.

V § 26 ods. 2 tretej vete sa za slovo „súčasne“ vkladajú slová „na svojom webovom sídle, ...

7.

V § 47 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Ak sa rozhodnutie vyhotovuje ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

1.

V § 9 ods. 1 prvej vete sa za slovom „poukazom“ vypúšťa čiarka a slová „platbou prostredníctvom ...

2.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania ...

a)

umožnia poplatníkovi zaplatiť poplatok prostredníctvom prevádzkovateľa systému a

b)

na účely identifikácie poplatku používajú číselník poplatkov orgánom verejnej moci.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 5ae a 5af znejú:

„5ae) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 5af) § 5 ods. 3 zákona č. ...

3.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7j znie:

„7j) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 11c ods. 2 sa za slovo „poukazom“ vkladá čiarka a slová „platobnou kartou“.

5.

V § 11d ods. 1 sa za slovo „poukazom“ vkladá čiarka a slová „platobnou kartou“.

6.

§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7i znie:

„7i) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 16a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová „a na účel identifikácie úkonu ...

8.

V § 16a ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno g).

9.

Za § 18h sa vkladá § 18i, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18i Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Z úkonov navrhnutých ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V § 7 ods. 1 prvej vete sa za slovom „poukazom“ vypúšťa čiarka a slová „platbou prostredníctvom ...

2.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o poplatky za úkony vykonávané obcami alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7ac až 7ae znejú:

„7ac) § 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov. 7ad) § 5 ods. 3 zákona č. ...

3.

V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak sa vo veci spoplatneného úkonu alebo konania komunikuje elektronicky prostredníctvom ústredného ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

4.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:

„(13) Na účely vrátenia poplatku možno namiesto odpisu právoplatného rozhodnutia použiť aj ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ag znie:

„7ag) § 26 až 28 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 12 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

6.

V § 15a ods. 1 sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a poplatkov za prenesený výkon štátnej ...

7.

§ 15a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ministerstvo financií Slovenskej republiky vedie číselník poplatkov orgánom verejnej moci ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7f znie:

„7f) § 2 ods. 1 písm. r) a f) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

8.

V § 17 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak odsek 4 neustanovuje inak“.

9.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa poplatky platia podľa § 7 ods. 4 druhej vety, prevádzkovateľ systému ich odvedie do ...

10.

V § 18a ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na účel identifikácie úkonu ...

11.

V § 18a ods. 1 písm. c) sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „do rozpočtov obcí a vyšších ...

12.

V § 18a ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) zabezpečiť sprístupnenie technického vybavenia a podmienok na vykonanie platby poplatkov podľa ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ae znie:

„8ae) § 5 ods. 6 písm. b) a ods. 7 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.“. ...

13.

Za § 19k sa vkladá § 19l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19l Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Z úkonov a konaní ...

14.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti I. Všeobecná správa položke 2 písm. a) a c) a položke ...

15.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 16 sa suma „1,50 eura“ ...

16.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa sa za položku 16 vkladá nová položka ...

„Položka 17 a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky ...

17.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 18 sa suma „16,50 eura“ ...

18.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky položke 275 písm. ...

19.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky sa položka 275 dopĺňa ...

„e) Poskytnutie zaručenej konverzie podľa § 39 ods. 8 zákona č. 305/2013 Z. z. integrovaným ...

20.

V Sadzobníku správnych poplatkov časti XXIV. Výkon verejnej moci elektronicky v položke 275 sa ...

„2. Súčasťou poplatku podľa písmena e) sú aj hotové výdavky na spotrebný materiál.“. ...

Čl. V

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy ...

§ 38 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na účely zabezpečenia efektívnejšieho výkonu jednotlivých činností môžu ministerstvá ...

Čl. VI

Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...

1.

V § 25 ods. 3 druhej vete sa za slová „Sociálnej poisťovni“ vkladajú slová „prostredníctvom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 55c znie:

„55c) § 10 ods. 3 písm. h) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti ...

2.

V § 25 ods. 4 úvodná veta znie: „Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať orgánom verejnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 55a a 55b znejú:

„55a) § 5 ods. 1, § 6 ods. 1, § 7 ods. 1, § 9 ods. 1 a § 10 ods. 1 zákona č. 292/2014 Z. z. ...

3.

V § 25 ods. 4 písmeno b) znie :

„b) informáciu o pohľadávkach po splatnosti voči platiteľovi poistného podľa § 11 ods. 1 písm. ...

4.

V § 25 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c).

5.

V § 29b ods. 19 druhá veta znie: „Sociálna poisťovňa poskytuje zo svojho informačného systému ...

Čl. VII

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

V § 76 ods. 5 sa písmeno a) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. orgánmi podľa osobitného predpisu,101) ktoré sú poskytované z informačných systémov zdravotnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 101 znie:

„101) § 25 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. VIII

Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom aa), ktoré znie:

„aa) jednotným referencovateľným identifikátorom množina znakov tvoriacich jednotným spôsobom ...

2.

V § 4 ods. 1 písm. f) sa za slovo „spravuje“ vkladajú slová „jednotné referencovateľné ...

Čl. IX

Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona ...

1.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Všetko, čo úrad zverejňuje vo vestníku, zverejní aj na elektronickej úradnej tabuli podľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 34 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...

2.

V § 66 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak dôjde k prevodu alebo prechodu vlastníctva siete ...

3.

V § 66 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na účely odseku 1 sa verejný záujem posudzuje najmä podľa toho, či a) sieť slúži alebo ...

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 12.

4.

V § 66 ods. 10 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

Čl. X - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodu 42, čl. IV bodov 14 až 17, čl. ...

Andrej Kiska v. r. Andrej Danko v. r. Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore