Zákon o príspevku na pohreb 238/1998 účinný od 01.07.2013

Platnosť od: 30.07.1998
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Právo sociálneho zabezpečenia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD3DS3EUPP4ČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 238/1998 s účinnosťou od 01.07.2013 na základe 468/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o príspevku na pohreb

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1 - Úvodné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na pohreb (ďalej len „príspevok“).

(2)

Príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.

§ 2 - Oprávnená osoba

Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok je plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa podmienky podľa tohto zákona.

§ 3 - Nárok na príspevok
(1)

Podmienky nároku na príspevok sú:

a)

zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,

b)

trvalý pobyt alebo prechodný pobyt1) oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,

c)

trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

(2)

Príspevok na pohreb zomretého patrí iba raz.

§ 4 - Výška príspevku
(1)

Výška príspevku je 2 400 Sk.

(2)

Sumu podľa odseku 1 môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 5 - Uplatnenie nároku na príspevok

Oprávnená osoba môže uplatniť nárok na príspevok na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého (ďalej len „platiteľ“). Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok podaním písomnej žiadosti alebo podaním žiadosti elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.3)

§ 6 - Rozhodovanie o nároku na príspevok

Platiteľ vyplatí príspevok, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku na príspevok podľa § 3 ods. 1 a uplatní nárok podľa § 5. Ak oprávnená osoba, ktorá uplatnila nárok na príspevok podľa § 5, nespĺňa podmienky nároku na príspevok, platiteľ vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku.

§ 7 - Povinnosť oprávnenej osoby

Oprávnená osoba, ktorá uplatňuje nárok na príspevok, je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a jeho výplatu.

§ 8 - Výplata príspevku
(1)

Platiteľ vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom podala platiteľovi žiadosť o výplatu príspevku.

(2)

Platiteľ vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke, ktorá má sídlo v Slovenskej republike. Príspevok sa nevypláca do cudziny.

(3)

Nárok na výplatu príspevku zaniká uplynutím jedného roku odo dňa uplatnenia nároku na príspevok. To neplatí, ak si oprávnená osoba uplatnila nárok na príspevok podľa § 5 a ak spĺňa podmienky nároku na príspevok podľa § 3 ods. 1.

(4)

Ak oprávnená osoba po uplatnení nároku na príspevok zomrela a podmienky nároku na príspevok ku dňu jej smrti boli splnené, stane sa príspevok predmetom dedičského konania po oprávnenej osobe.

§ 9 - Vrátenie príspevku

Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že platiteľ vyplatil príspevok neprávom, je povinná príspevok vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď platiteľ túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku.

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10

Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.

§ 11

Na konanie o nároku na príspevok sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,4) ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 12

Právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré poskytujú pohrebné služby alebo sú vecne príslušné na poskytovanie údajov potrebných na posúdenie nároku na príspevok, sú povinné spolupracovať a bezplatne poskytovať v rozsahu svojej pôsobnosti informácie na vznik nároku na príspevok a jeho výplatu.

§ 13
(1)

Ak sa pohreb zabezpečil pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, posudzuje sa nárok na pohrebné podľa právnych predpisov platných v čase konania pohrebu; pohrebné poskytujú právnické osoby, ktoré boli príslušné podľa právnych predpisov platných pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona. To platí aj v konaní o poskytnutie pohrebného, ktoré nebolo skončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(2)

Finančné prostriedky na výplatu pohrebného podľa odseku 1 poskytuje štát na osobitný účet Sociálnej poisťovne prostredníctvom rozpočtových výdavkov kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

(3)

Ustanovenia § 72 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 78/1995 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z., ktoré upravujú pohrebné, sa od nadobudnutia účinnosti tohto zákona nepoužijú.

§ 13a

Slová „okresný úrad“ vo všetkých tvaroch v celom texte zákona sa nahrádzajú slovami „úrad práce, sociálnych vecí a rodiny“ v príslušnom tvare.

§ 14

Zrušujú sa:

1.

§ 11 písm. b) šiesty bod a § 29 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 180/1990 Zb. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 376/1996 Z. z.,

2.

§ 11 ods. 2 písmeno d) a § 26 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách,

3.

§ 7 písm. c) tretí bod, § 145b ods. 1 písmeno d) a § 145bd zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 193/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 308/1995 Z. z.,

4.

§ 15 písm. a) siedmy bod zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb.,

5.

§ 49 ods. 1 písmeno h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.

§ 15

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)

    Zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov.Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Zákon č. 70/1997 Z. z. o zahraničných Slovákoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

  • 3)

    § 10 a 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách.

  • 4)

    Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Načítavam znenie...
MENU
Hore