Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 01.11.2017 do 02.01.2018


Platnosť od: 11.10.2017
Účinnosť od: 01.11.2017
Účinnosť do: 02.01.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 01.11.2017 do 02.01.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 237/2017 s účinnosťou od 01.11.2017

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa za slová „(ďalej len „centrálny depozitár“),“ vkladajú slová „poskytovanie služieb vykazovania ...

4.

V § 4a ods. 3 písm. a) sa slová „identifikátor právneho subjektu (LEI)“ nahrádzajú slovami „kód LEI“. ...

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 až 30, ktoré znejú:

(30) Kódom LEI je dvadsaťmiestny alfanumerický znakový kód podľa medzinárodného systému číslovania na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18h znejú:

„18b) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 18c) ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24d sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

35.

V § 55 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak kvalifikované ...

37.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných ...

71.

V poznámke pod čiarou k odkazu 56b sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

76.

V § 71j ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „podielový“.

113.

Za § 79a sa vkladajú § 79b až 79k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 79b Služby vykazovania údajov Službou vykazovania údajov sa rozumie a) vykonávanie činnosti poskytovateľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60x znejú:

60t) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/571. 60u) Napríklad § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších ...

116.

V poznámke pod čiarou k odkazu 89 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

118.

V § 103 odsek 3 znie:

„(3) Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v ...

119.

V § 107 ods. 4 písm. b) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo“ vkladá čiarka a slová „kód LEI“ ...

120.

V § 107 odsek 8 znie:

„(8) Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom ...

121.

V § 107 ods. 10 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom uvedené ...

122.

V § 107a odsek 3 úvodnej vete sa slovo „zúčtovať“ nahrádza slovom „vyrovnať“, slová „boli v súlade s ...

123.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej ...

124.

Za § 132r sa vkladá § 132s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§132s Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách Príslušným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107cd znie:

„107cd) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ...

125.

V poznámke pod čiarou k odkazu 107cb sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

126.

V § 134 ods. 3 písm. k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie ...

127.

V § 135 odsek 1 znie:

„(1) Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107g znie:

„107g) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti ...

128.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:

„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní ...

138.

Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:

„110m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 2015/2365, čl. ...

142.

V § 144 ods. 14 prvej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 12 a 15 až 33“ a v druhej vete sa ...

143.

V § 144 ods. 15 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej ...

156.

Za § 173y sa vkladajú § 173z až 173zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 173z Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 130 až 133 znejú:

„130) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. 131) Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. 132) Čl. ...

158.

Príloha sa dopĺňa 31. a 32. bodom, ktoré znejú:

„31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov ...

2.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) organizovať organizovaný obchodný systém, e) poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného ...

8.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný ...

24.

§ 22a znie:

„§ 22a Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b a 35c znejú:

„35b) Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 35c) Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35d až 35j sa vypúšťajú.

30.

V § 26 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.

31.

V § 26 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné ...

33.

V § 29 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
emitent má pridelený platný kód LEI,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

37.

§ 37b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby ...

52.

Za § 50 sa vkladajú § 51 až 57c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 51 Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém (1) Mnohostranný obchodný systém je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 69a znejú:

„60) § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 60a) ...

60.

V § 61 ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a druhá veta sa nahrádza vetami, ktoré ...

„Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70ab znejú:

„70aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 70ab) § 10 ods. 5 zákona ...

65.

V § 65a sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „burzy“, za slová „§ 65“ sa vkladajú slová „ods. 1 a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

66.

Za § 68h sa vkladajú § 68i a 68j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 68i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

67.

Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. III

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „burzami cenných papierov,“ vkladajú slová „poskytovateľmi služieb ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. ...

3.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „výpisy;“ vkladajú slová „to sa nevzťahuje na ostatnú administratívnu dokumentáciu ...

4.

V § 16 ods. 2 prvá veta znie:

„Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa ...

5.

V § 16 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem týchto ...

6.

V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto ...

7.

V § 16 ods. 3 písm. k) sa slovo „zákona.“ nahrádza slovom „predpisu.25)“.

8.

V § 16 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto ...

9.

V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Písomnosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných ...

10.

V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovo „stav,“ vkladajú slová „alebo ak výrok prvostupňového rozhodnutia ...

11.

V § 33 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu ...

12.

V § 34 sa slová „predbežného opatrenia sankcionovanej osobe“ nahrádzajú slovami „neodkladného opatrenia ...

13.

V § 35e ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „aj keď“.

14.

V § 35h ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „desiatich“. ...

15.

V § 36 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

16.

V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „zoznamy vedené“ nahrádzajú slovami „verejné časti zoznamov vedených“. ...

17.

V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „Európskou komisiou,44)“ nahrádzajú slovami „Európskym orgánom dohľadu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného ...

19.

V § 38 ods. 3 tretej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a na konci vety ...

„tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § ...

20.

V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“.

21.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 znejú:

„46) Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 47) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa slová „§ 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „§ 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 51a sa slová „§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5“ nahrádzajú slovami ...

25.

V § 40 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o určení ročného príspevku sa neopatruje doložkou ...

26.

V poznámke pod čiarou k odkazu 54 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripájajú ...

27.

Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

28.

Príloha sa dopĺňa 16. bodom, ktorý znie:

„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. IV

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

1.

V druhej časti nadpise druhej hlavy a nadpise tretej hlavy sa vypúšťa slovo „podielový“.

2.

V § 9, § 16, § 17, § 40 ods. 1 prvej a štvrtej vete, § 40 ods. 5, § 157 ods. 2 a 4, § 160, § 161 ods. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako podľa písmena b)“.

4.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových ...

5.

V § 4 ods. 4 druhá veta znie: „Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku ...

6.

V § 4 ods. 11 prvá veta znie: „Špeciálny fond je alternatívny investičný fond, ktorým je tuzemský subjekt ...

7.

V § 4 ods. 11 poslednej vete sa slovo „zhromažďujú“ nahrádza slovami „môžu zhromažďovať“.

8.

V § 4 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Verejné špeciálne fondy sú: a) špeciálny fond cenných papierov, b) špeciálny fond alternatívnych ...

Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.

9.

V § 4 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

10.

V § 8 ods. 17 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„správcovská spoločnosť je oprávnená zabezpečovať majetok voči menovému riziku v emisii podielových ...

11.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných ...

12.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na premenu uzavretého fondu s premenlivým základným imaním na otvorený fond sa vzťahujú ustanovenia ...

13.

V § 20 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

14.

V § 20 ods. 5 prvej vete sa slová „f) a g)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.

15.

V § 24 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Národnej banky Slovenska“.

16.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov ...

17.

V § 26d ods. 2 sa vypúšťa slovo „d),“.

18.

V § 26i ods. 1 sa slová „správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „investičného fondu s premenlivým ...

19.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon funkcie riadenia investícií“ nahrádzajú slovami „riadenie investícií“. ...

20.

V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

21.

V § 31a odsek 4 znie:

„(4) Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných ...

22.

V § 31a odsek 6 znie:

„(6) Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. c), ktoré spĺňajú podmienky ...

23.

V § 33 ods. 16 písmeno c) znie:

„c) dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania ...

24.

V § 33 ods. 16 písmeno h) znie:

„h) hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného ...

25.

V § § 33 ods. 16 písmeno n) znie:

„n) významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré ...

26.

V § 33 ods. 17 posledná veta znie:

„Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti vrátane ...

27.

V § 40 ods. 5 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho ...

28.

V § 40 ods. 5 piata veta znie: „Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je ...

29.

V § 57 odsek 1 znie:

„(1) Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe ...

30.

V § 57 odsek 5 znie:

„(5) Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 ...

31.

V § 66a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje ...

32.

V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívny investičný“.

33.

V § 80a ods. 1 písm. d) piaty bod znie:

„5. dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 70 ods. 5, ...

34.

V § 82 odsek 2 znie:

„(2) Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu ...

35.

V § 84 ods. 1 posledná veta znie:

„Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na ...

36.

V § 88 ods. 3 sa za slovo „kovy“ vkladajú slová „vo fyzickej podobe“ a vypúšťa sa čiarka a slová „a ...

37.

V § 119 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

38.

V § 119 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:

„2. je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných ...

39.

V § 119 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:

„3. je zanikajúcim fondom najmenej jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný ...

40.

V § 121 ods. 1 posledná veta znie:

„Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na ...

41.

V § 125 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „nehnuteľností“ vkladajú slová „vytvorenom ako otvorený fond“. ...

42.

V § 136 ods. 2 sa vypúšťa slovo „profesionálnym“.

43.

V § 136 odsek 4 znie:

„(4) Verejná ponuka a propagácia cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa zakazuje, ...

44.

V § 152 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

45.

V § 152 odsek 2 znie:

„(2) Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa odseku 1 písm. ...

46.

V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“.

47.

V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

48.

V § 163 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov ...

49.

V § 168 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo § 57a“.

50.

V § 178 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

51.

V § 180 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných ...

52.

V § 180 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný ...

53.

V § 187 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

54.

V § 197 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť ...

55.

V § 202 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť, ...

56.

V § 202 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení tohto zákona dočasne alebo ...

57.

V § 202 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska berie do úvahy aj a) finančnú silu osoby zodpovednej za ...

58.

V § 202 odseky 14 až 18 znejú:

„(14) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach na nápravu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:

„90aa) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

59.

Za § 220c sa vkladá § 220d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 220d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

60.

V prílohe č. 3 prvej časti písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

61.

V prílohe č. 3 šiesta časť znie:

„6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú: a) výnosy z akcií, b) straty ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 až 14, § 7 ods. 12 až 29 v ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore