Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 03.09.2019


Platnosť od: 11.10.2017
Účinnosť od: 03.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 237/2017 účinný od 03.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 237/2017 s účinnosťou od 03.09.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 1 sa za slová „(ďalej len „centrálny depozitár“),“ vkladajú slová „poskytovanie služieb vykazovania ...

2.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno r) vkladajú nové písmená s) a t), ktoré znejú:

„s)
vkladové potvrdenky,

t)
certifikáty podľa osobitného predpisu,13a)“.

Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno u).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Čl. 2 ods. 1 bod 27 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o ...

3.

V § 2 ods. 2 písm. u) sa slovo „zákon“ nahrádza slovom „predpis“.

4.

V § 4a ods. 3 písm. a) sa slová „identifikátor právneho subjektu (LEI)“ nahrádzajú slovami „kód LEI“. ...

5.

Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4b Vkladové potvrdenky Vkladovými potvrdenkami sú cenné papiere, ktoré sú obchodovateľné na kapitálovom ...

6.

V § 5 ods. 1 písmená c) až g) znejú:

„c) cenné papiere a majetkové účasti vo fondoch kolektívneho investovania, d) opcie, futures, swapy, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16af znejú:

„16a) § 51 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 16af) Čl. 2 ods. 4 nariadenia Európskeho ...

7.

V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové zmluvy týkajúce sa klimatických zmien, dopravných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.

8.

V § 5 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) emisné kvóty, ktoré sú tvorené akoukoľvek jednotkou spĺňajúcou požiadavky osobitného predpisu.17a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

9.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
organizovanie organizovaného obchodného systému.“.

10.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

11.

V § 6 ods. 2 písm. g) sa slová „§ 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 1 písm. e)“.

12.

V § 6 odsek 3 znie:

„(3) Vykonaním pokynu klienta na jeho účet je konanie na účely uzatvorenia zmluvy na nákup alebo predaj ...

13.

V § 6 ods. 6 sa nad slovo „odporúčania“ umiestňuje odkaz 17b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:

„17b) Čl. 9 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/565 z 25. apríla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica ...

14.

V § 6 sa vypúšťajú odseky 7 a 8.

Doterajšie odseky 9 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 9.

15.

§ 7 sa dopĺňa odsekmi 12 až 30, ktoré znejú:

„(12) Systematickým internalizátorom je obchodník s cennými papiermi, ktorý organizovane, často, systematicky ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18h znejú:

„18b) § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 18c) ...

16.

V § 8 písmeno d) znie:

„d) trvanlivým médiom akýkoľvek nástroj, ktorý umožňuje klientovi uchovávať informácie určené jemu osobne ...

17.

§ 8 sa dopĺňa písmenami v) až y), ktoré znejú:

„v) riadiacim orgánom štatutárny orgán obchodníka s cennými papiermi alebo poskytovateľa služieb vykazovania ...

18.

V poznámke pod čiarou k odkazu 24d sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

19.

V § 10 ods. 4 písm. a) sa za slovom „depozitárom“ čiarka nahrádza slovom „alebo“ a na konci sa slovo ...

20.

V § 10 ods. 4 písm. b) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

21.

V § 10 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) pri akciách investičných fondov s premenlivým základným imaním okrem evidencie podľa písmena a) ...

22.

V § 43 ods. 3 prvej vete sa za slovom „povinný“ vypúšťa slovo „aj“.

23.

V § 51 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „záložné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:

„45a) Napríklad § 56 ods. 1 prvá veta a tretia veta Obchodného zákonníka, § 2 ods. 1 písm. c) zákona ...

24.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak cenný papier zanikol a bol vymazaný z evidencie ustanovenej ...

25.

V § 53a ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
orgány verejnej moci členského štátu,“.

26.

V § 54 odsek 1 znie:

„(1) Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej ...

27.

V § 54 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) na činnosť účastníkov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného ...

28.

V § 54 ods. 3 písmeno d) znie:

„d) pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti ...

29.

V § 54 ods. 3 písmeno g) znie:

„g) pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný ...

30.

V § 54 ods. 3 písmená i) a j) znejú:

„i) pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,17a) ktorí pri ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:

„49b) Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

31.

V § 54 sa odsek 3 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) pre centrálnych depozitárov vykonávajúcich činnosť v rozsahu podľa osobitného predpisu.90)“. ...

32.

V § 54 ods. 7 prvej vete sa za slovo „odporúčaní“ vkladá čiarka a slová „poskytovania služieb vykazovania ...

33.

Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:

„§ 54a Obchodník s cennými papiermi, ktorý má povolenie na organizovanie mnohostranného obchodného systému, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50c znie:

„50c) § 56 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

34.

V § 55 ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „splnenie“ vkladajú slová „podmienok, ktoré sa vzťahujú na obchodníka ...

35.

V § 55 ods. 2 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak kvalifikované ...

36.

V § 55 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) odborná spôsobilosť a dôveryhodnosť osôb navrhovaných za členov riadiaceho orgánu a vrcholového ...

37.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) vecné, personálne, technické a organizačné predpoklady vo vzťahu k navrhovanému rozsahu investičných ...

38.

V § 55 odsek 3 znie:

„(3) Náležitosti žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 ustanovujú osobitné predpisy.50d)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 50d znie:

„50d) Napríklad delegované nariadenie (EÚ) 2017/565, delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51) § 9 ods. 3 Zákonníka práce v znení zákona č. 257/2011 Z. z.“.

40.

V § 55 sa vypúšťajú odseky 4 a 12.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 4 až 11.

41.

V § 55 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a jej príloh a na základe posúdenia vecných, personálnych a organizačných ...

42.

V § 55 ods. 5 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „neposkytne ...

43.

V § 55 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a v ods. 8 sa slová „odsekov 2 a 7“ ...

44.

V § 55 odsek 9 znie:

„(9) Spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanovujú osobitné predpisy.50d) Národná ...

45.

§ 55 sa dopĺňa odsekmi 12 až 14, ktoré znejú:

„(12) Národná banka Slovenska je povinná zaviesť a používať primerané metódy monitorovania splnenia ...

46.

V § 56 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „a splnenie požiadaviek podľa § 71“.

47.

V § 56 odsek 2 písmeno i) znie:

„i) poskytovanie služieb, pre ktoré zahraničný obchodník s cennými papiermi žiada povolenie, podlieha ...

48.

V § 56 sa odsek 2 dopĺňa písmenami j) až m), ktoré znejú:

„j) nečlenský štát, v ktorom je usadený zahraničný obchodník s cennými papiermi, uzavrel so Slovenskou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:

„53a) § 52 ods. 5 až 8 a § 55 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.Čl. 3 až 26 nariadenia ...

49.

V § 56 odsek 3 znie:

„(3) V žiadosti o udelenie povolenia podľa odseku 1 uvedie zahraničný obchodník s cennými papiermi tieto ...

50.

V § 56 ods. 4 písm. h) sa vypúšťa odkaz 52a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 52a sa vypúšťa.

51.

V § 56 sa odsek 4 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) návrh pravidiel organizovaného obchodného systému, ak ho zahraničný obchodník s cennými papiermi ...

52.

V § 56 odsek 6 znie:

„(6) O žiadosti podľa odseku 1 Národná banka Slovenska rozhodne do šiestich mesiacov od podania úplnej ...

53.

V § 56 odsek 10 znie:

„(10) Národná banka Slovenska môže spôsob preukazovania splnenia podmienok podľa odseku 2 ustanoviť ...

54.

§ 56 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie ...

55.

V § 59 ods. 3 prvej vete sa slová „z hlavných investičných služieb“ nahrádzajú slovami „investičnú službu“. ...

56.

V § 61a ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané ...

57.

§ 61a sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:

„(7) Ak zahraničný obchodník s cennými papiermi využíva viazaného investičného agenta so sídlom alebo ...

58.

V § 62 odsek 1 znie:

„(1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa rozhodol založiť pobočku alebo má v úmysle využívať viazaných ...

59.

V § 63 ods. 2 a 3 sa za slovo „štátom“ vkladajú slová „obchodníka s cennými papiermi“.

60.

V § 66 ods. 4 prvej vete sa čiarka za slovami „73t“ nahrádza slovom „a“ a slová „§ 73v, 75 ods. 3 a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 54f znie:

„54f) Čl. 14 až 26 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.

61.

V § 67 ods. 2 prvej vete sa čiarka za slovami „73t“ nahrádza slovom „a“ a slová „§ 73v, 75 ods. 3 a ...

62.

V § 70 ods. 2 prvá veta znie: „Na vydanie predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska musia byť ...

63.

V § 71 odseky 1 až 7 znejú:

„(1) Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi musí mať najmenej dvoch členov. Predstavenstvo musí ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a) Čl. 21 až 43 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.

64.

§ 71a vrátane nadpisu znie:

„§ 71a Algoritmické obchodovanie (1) Obchodník s cennými papiermi, ktorý sa zapája do algoritmického ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56aba a 56abb znejú:

„56aba) § 14 a 38a zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. 56abb) Napríklad § 18 a 52 ...

65.

§ 71b vrátane nadpisu znie:

„§ 71b Riadenie rizík Obchodník s cennými papiermi, ktorý je významný z hľadiska svojej veľkosti, vnútornej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56ac znie:

„56ac) § 34 zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

66.

§ 71c, § 71e a 71f sa vypúšťajú.

67.

V § 71d ods. 1 sa vypúšťa prvá veta a slovo „ďalej“.

68.

V § 71d ods. 2 prvá veta znie: „Vrcholový manažment, a ak to určia stanovy, aj dozorná rada, sú povinní ...

69.

V § 71d odsek 3 znie:

„(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný zaviesť primerané metódy a postupy dostatočné na zabezpečenie ...

70.

§ 71da sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak obchodníkovi s cennými papiermi bolo poskytnuté stabilizačné opatrenie štátu sledujúce zmiernenie ...

71.

V poznámke pod čiarou k odkazu 56b sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

72.

V § 71g sa vypúšťajú odseky 2 až 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 2.

73.

V § 71h ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom musia byť použiteľné ako kontrolné ...

74.

§ 71h sa dopĺňa odsekmi 6 až 10, ktoré znejú:

„(6) Ak to nevyžadujú príslušné právne predpisy nečlenského štátu, v ktorom sú držané finančné prostriedky ...

75.

§ 71i sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa uplatňujú, aj ak príslušná tretia osoba zverila ktorúkoľvek zo svojich ...

76.

V § 71j ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťa slovo „podielový“.

77.

V § 71j odsek 4 znie:

„(4) Na účely odseku 3 písm. b) sa nástroj peňažného trhu považuje za vysokokvalitný, ak správcovská ...

78.

V § 71j odsek 7 znie:

„(7) Pred uložením peňažných prostriedkov klienta do kvalifikovaného fondu peňažného trhu je obchodník ...

79.

§ 71j sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Ak obchodník s cennými papiermi uloží peňažné prostriedky klienta v banke alebo vo fonde peňažného ...

80.

§ 71k sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať primerané opatrenia na zabránenie neoprávnenému ...

81.

§ 71l až 71n vrátane nadpisu znejú:

„§ 71l (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať všetky primerané opatrenia potrebné na zistenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57aa znie:

„57aa) Čl. 33 a 34 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.

82.

§ 71o sa vypúšťa.

83.

V § 73a ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5.
osobné údaje, ktoré sa týkajú ekonomickej identity klienta na účely tohto zákona,“.

84.

§ 73b znie:

„§ 73b (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný postupovať pri poskytovaní investičných služieb alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58haa znie:

„58haa) Čl. 50 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.

85.

V § 73c sa vypúšťajú odseky 2 až 12. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

86.

§ 73d znie:

„§ 73d (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť klientom alebo potenciálnym klientom v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ha sa vypúšťa.

87.

§ 73e sa vypúšťa.

88.

§ 73f znie:

„§ 73f (1) Pri poskytovaní investičného poradenstva alebo investičnej služby riadenie portfólia je obchodník ...

89.

V § 73g ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Ak obchodník s cennými papiermi poskytuje balík služieb ...

90.

V § 73g sa vypúšťajú odseky 2 a 5 až 7. Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

91.

V § 73g ods. 2 a 3 sa slovo „vhodné“ nahrádza slovom „primerané“.

92.

V § 73h ods. 1 úvodnej vete sa za slová „alebo b)“ vkladajú slová „okrem poskytovania úverov alebo pôžičiek ...

93.

V § 73h ods. 1 písmeno a) znie:

„a) poskytované investičné služby sa týkajú 1. akcií prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58hca a 58hcb znejú:

„58hca) Čl. 36 nariadenia Komisie (EÚ) č. 583/2010 z 1. júla 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho ...

94.

V § 73h odsek 2 znie:

„(2) Ustanovenia § 73g a 73f sa nepoužijú, ak podmienkou zmluvy o úver, ktorá sa týka nehnuteľného majetku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hcc znie:

„58hcc) Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

95.

V § 73i sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

96.

§ 73j, § 73k a 73l sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 58hd sa vypúšťa.

97.

V § 73m sa slová „§ 73b až 73l“ nahrádzajú slovami „§ 73b až 73d“.

98.

§ 73o znie:

„§ 73o (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný prijať dostatočné opatrenia, aby pri vykonávaní pokynov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hf znie:

„58hf) Čl. 23 a 28 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“.

99.

V § 73p ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Takáto stratégia vykonávania pokynov musí umožniť, aby ...

100.

V § 73p odseky 3 až 7 znejú:

„(3) Obchodník s cennými papiermi je povinný poskytnúť svojim klientom príslušné informácie o svojej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58hfa a 58hfb znejú:

„58hfa) Čl. 4 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 58hfb) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/565.“. ...

101.

§ 73r sa vypúšťa.

102.

§ 73s znie:

„§ 73s Obchodník s cennými papiermi, ktorý má v povolení na poskytovanie investičných služieb uvedenú ...

103.

V § 73t sa vypúšťa odsek 2.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

104.

§ 73u sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Obchodník s cennými papiermi je povinný vo vzťahu s oprávnenými protistranami konať čestne, spravodlivo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 58hg znie:

„58hg) Čl. 61 a 71 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565.“.

105.

§ 73v sa vypúšťa.

106.

§ 75 znie:

„§ 75 (1) Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť uchovávanie záznamov o všetkých poskytnutých ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 58jf a 58la znejú:

„58jf) Napríklad čl. 72 až 76 delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/565. 58la) Čl. 59 a 60 delegovaného ...

107.

V § 77 ods. 3 sa vypúšťajú slová „bezodkladne najneskôr“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

108.

§ 78 až 78b sa vypúšťajú. Poznámky pod čiarou k odkazom 60c a 60p sa vypúšťajú.

109.

V § 79a ods. 2 a 4 sa slová „71o“ nahrádzajú slovami „71n“ a slová „73v“ sa nahrádzajú slovami „73u“. ...

110.

V § 79a ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „78, 78a, 78b,“ a druhá veta znie: „Na banky a zahraničné ...

111.

V § 79a ods. 4 sa za slovami „ods. 7“ vypúšťa čiarka a slová „§ 78 až 78b“.

112.

§ 79a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi ...

113.

Za § 79a sa vkladajú § 79b až 79k, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 79b Služby vykazovania údajov Službou vykazovania údajov sa rozumie a) vykonávanie činnosti poskytovateľa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60t až 60x znejú:

„60t) Delegované nariadenie (EÚ) 2017/571. 60u) Napríklad § 4 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších ...

114.

V § 81 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „prostriedky“ vkladá čiarka a slová „štruktúrované vklady“.

115.

V § 91 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „peňažné prostriedky ...

116.

V poznámke pod čiarou k odkazu 89 sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

117.

V poznámke pod čiarou k odkazu 90a sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia:

„nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 655/2014 z 15. mája 2014 o zavedení konania týkajúceho ...

118.

V § 103 odsek 3 znie:

„(3) Centrálny depozitár je povinný prevádzkový poriadok vrátane jeho zmien sprístupniť verejnosti v ...

119.

V § 107 ods. 4 písm. b) prvom bode sa za slová „identifikačné číslo“ vkladá čiarka a slová „kód LEI“ ...

120.

V § 107 odsek 8 znie:

„(8) Pri zaknihovaných akciách evidencia zaknihovaných cenných papierov vedená centrálnym depozitárom ...

121.

V § 107 ods. 10 tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom uvedené ...

122.

V § 107a odsek 3 úvodnej vete sa slovo „zúčtovať“ nahrádza slovom „vyrovnať“, slová „boli v súlade s ...

123.

V § 110 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) Národnému bezpečnostnému úradu na účely zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej ...

124.

Za § 132r sa vkladá § 132s, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§132s Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách Príslušným ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107cd znie:

„107cd) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011 z 8. júna 2016 o indexoch používaných ...

125.

V poznámke pod čiarou k odkazu 107cb sa na konci pripájajú slová „v platnom znení“.

126.

V § 134 ods. 3 písm. k) sa za slovo „previerok“ vkladajú slová „a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie ...

127.

V § 135 odsek 1 znie:

„(1) Dohľad podľa tohto zákona sa vykonáva nad činnosťou centrálneho depozitára, osobou s riadiacou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 107g znie:

„107g) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2365 z 25. novembra 2015 o transparentnosti ...

128.

Poznámka pod čiarou k odkazu 110ja znie:

„110ja) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní ...

129.

V § 135a ods. 3 úvodnej vete sa za slová „odseku 1,“ vkladajú slová „vykonanie dohľadu podľa odseku ...

130.

V § 135a ods. 3 sa vypúšťa písmeno a) a na konci písmena c) sa vypúšťa táto veta: „V takom prípade Národná ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).

131.

V § 135a ods. 5 poslednej vete sa slová „podľa písmena b) alebo c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

132.

§ 135a sa dopĺňa odsekmi 15 až 18, ktoré znejú:

„(15) Národná banka Slovenska je oprávnená spolupracovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 110jc a 110jd znejú:

„110jc) § 17 zákona č. 414/2012 Z. z. v znení zákona č. 399/2014 Z. z. 110jd)Nariadenie (EÚ) č. 1308/2013.“. ...

133.

§ 136 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Národná banka Slovenska môže uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré zabezpečujú výmenu informácií ...

134.

V § 144 ods. 1 úvodnej vete sa slová „a 7“ nahrádzajú slovami „a 6“ a vypúšťajú sa slová „podľa závažnosti, ...

135.

V § 144 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi ...

136.

V § 144 sa odsek 1 dopĺňa písmenami z) až ab), ktoré znejú:

„z) pozastaviť uvádzanie na trh alebo predaj finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov, ak ...

137.

V § 144 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky ...

138.

Poznámky pod čiarou k odkazom 110m a 110n znejú:

„110m) Napríklad čl. 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 596/2014, čl. 22 nariadenia (EÚ) č. 2015/2365, čl. ...

139.

V § 144 ods. 4 a 5 sa vypúšťajú slová „podľa závažnosti, miery zavinenia a povahy zistených nedostatkov“. ...

140.

V § 144 ods. 7 prvej vete sa slová „pokutu podľa závažnosti a povahy porušenia až do výšky dvanásťnásobku ...

141.

V § 144 ods. 12 prvá veta znie: „Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou ...

142.

V § 144 ods. 14 prvej vete sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 12 a 15 až 33“ a v druhej vete sa ...

143.

V § 144 ods. 15 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“, vypúšťa sa druhá veta a v tretej ...

144.

V § 144 odsek 26 znie:

„(26) Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 7, 12, 25, § 145 ods.1, § 145a ...

145.

V § 144 ods. 27 druhá veta znie: „Ak je proti rozhodnutiu o uloženom opatrení zverejnenému podľa prvej ...

146.

V § 144 ods. 27 sa na konci pripája táto veta: „Tieto informácie sa zverejňujú v súlade s osobitnými ...

147.

V § 144 odsek 28 znie:

„(28) Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie identifikačných údajov právnických osôb alebo ...

148.

§ 144 sa dopĺňa odsekmi 32 a 33, ktoré znejú:

„(32) Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) ...

149.

V § 145 ods. 1 úvodnej vete a § 145a ods. 1 úvodnej vete sa slová „pokutu od 10 000 Sk do 20 000 000 ...

150.

§ 146a znie:

„§ 146a (1) Národná banka Slovenska je povinná zachovať anonymitu zamestnanca, vedúceho zamestnanca, ...

151.

V § 148 ods. 2 sa slová „vzťahujú ustanovenia § 55 ods. 11“ nahrádzajú slovami „vzťahuje ustanovenie ...

152.

V § 148 ods. 8 sa slová „§ 55 ods. 9“ nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 10“.

153.

§ 156 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov, ak poskytovateľ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 121a znie:

„121a) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.“.

154.

V § 160a ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho ...

155.

Poznámky pod čiarou k odkazom 123a, 123b a 123c znejú:

„123a) Napríklad čl. 4 ods. 1 bod 40 nariadenia (EÚ) č. 575/2013. 123b) Napríklad nariadenie (EÚ) č. ...

156.

Za § 173y sa vkladajú § 173z až 173zb, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 173z Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 130 až 133 znejú:

„130) Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. 131) Čl. 11 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 648/2012. 132) Čl. ...

157.

Za § 174b sa vkladá § 174c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 174c Zrušovacie ustanovenia k úpravám účinným od 3. januára 2018 Zrušujú sa: 1. opatrenie Národnej ...

158.

Príloha sa dopĺňa 31. a 32. bodom, ktoré znejú:

„31. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. II

Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 ...

1.

§ 1 znie:

„§ 1 Tento zákon upravuje podmienky vzniku, postavenie, činnosť a skončenie činnosti burzy cenných papierov ...

2.

V § 2 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d) organizovať organizovaný obchodný systém, e) poskytovať služby vykazovania údajov podľa osobitného ...

3.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa slovo „regulovaného“.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.“.

5.

V § 3 ods. 3 písm. f) sa slová „doplnková dôchodková poisťovňa,11)“ nahrádzajú slovami „doplnková dôchodková ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

V § 3 ods. 3 písmeno o) znie:

„o)
centrálnou protistranou centrálna protistrana podľa osobitného predpisu,11c)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11c znie:

„11c) Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových ...

7.

V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami t) až ad), ktoré znejú:

„t) tvorcom trhu osoba, ktorá sústavne prejavuje na finančných trhoch svoj záujem obchodovať na vlastný ...

8.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a Bez príslušného povolenia Národnej banky Slovenska nie je možné organizovať žiadny mnohostranný ...

9.

V § 4 ods. 2 písm. h) sa za slovo „systém“ vkladajú slová „alebo organizovaný obchodný systém alebo ...

10.

V § 4 ods. 3 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo organizovaný obchodný systém alebo poskytovať ...

11.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) obchodný plán obsahujúci druhy plánovaných podnikateľských činností a organizačná štruktúra burzy, ...

12.

§ 4 sa dopĺňa odsekmi 15 až 23, ktoré znejú:

„(15) Burza môže požiadať Národnú banku Slovenska o povolenie na poskytovanie služieb vykazovania údajov ...

13.

V § 5 ods. 5 sa za slová „Národná banka Slovenska“ vkladajú slová „zostaví a“ a na konci sa pripája ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16aa a 16ab znejú:

„16aa) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/571 z 2. júna 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

14.

V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Útvar inšpekcie burzových obchodov je povinný sprístupniť ...

15.

V § 13 ods. 8 sa slová „osobitného zákona,3)“ nahrádzajú slovami „osobitných predpisov,20a)“.

Poznámka k odkazu 20a znie:

„20a) Napríklad zákon č. 566/2001 Z. z., nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo ...

16.

V § 13 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Na organizovanie organizovaného obchodného systému burzou ...

17.

V § 14 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „na zabezpečenie odolnosti obchodného systému ...

18.

V § 14 sa odsek 5 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d) účinné systémy, postupy a opatrenia vrátane určenia povinnosti, aby členovia alebo účastníci vykonávali ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22aa znie:

„22aa) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/588 zo 14. júla 2016, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho ...

19.

§ 14 sa dopĺňa odsekmi 6 až 14, ktoré znejú:

„(6) Burza je povinná mať na regulovanom trhu a) uzavreté písomné dohody so všetkými obchodníkmi s cennými ...

20.

§ 18a sa vypúšťa.

21.

V § 20 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
je dôveryhodná a bezúhonná.“.

22.

V § 22 sa vypúšťajú odseky 1 a 2. Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 1 až 4.

23.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Rozsah zverejňovaných údajov o burzových obchodoch, spôsob a frekvenciu ich zverejňovania upraví ...

24.

§ 22a znie:

„§ 22a Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti rozhoduje o oslobodení od povinnosti zverejňovať ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35b a 35c znejú:

„35b) Čl. 4 a 9 nariadenia (EÚ) č. 600/2014. 35c) Čl. 3 ods. 1 a čl. 8 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014.“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35d až 35j sa vypúšťajú.

25.

V § 23 ods. 2 druhej vete sa za slovo „vyrovnanie“ vkladajú slová „niektorých obchodov alebo všetkých“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36a znie:

„36a) Čl. 14 až 54 nariadenia (EÚ) č. 648/2012.“.

26.

V § 23 odsek 3 znie:

„(3) Národná banka Slovenska môže pri zohľadnení podmienok pre systémy vyrovnania podľa odseku 4 zakázať ...

27.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Národná banka Slovenska zabezpečí, aby sa zabránilo nenáležitej duplicitnej kontrole a dohľadu ...

28.

Poznámka pod čiarou k odkazu 39 znie:

„39) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 566/2001 Z. ...

29.

§ 25 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Burza je povinná na regulovanom trhu zaviesť režimy veľkosti tiku pre akcie, vkladové potvrdenky, ...

30.

V § 26 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta;39a) ak emitent nie je žiadateľom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:

„39a) § 7 ods. 30 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 237/2017 Z. z.“.

31.

V § 26 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a kód LEI emitenta; ak emitent nie je žiadateľom, aj obchodné ...

32.

V § 27 ods. 2 písm. c) sa slovo „úrad“ nahrádza slovami „Národná banka Slovenska“.

33.

V § 29 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j)
emitent má pridelený platný kód LEI,“.

Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno k).

34.

V § 29 ods. 1 písm. k) sa za slová „tento zákon“ vkladá čiarka a slová „alebo osobitný zákon,39)“ sa ...

35.

V § 29 sa vypúšťa odsek 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4. Poznámka pod čiarou k odkazu 51a ...

36.

§ 37 znie:

„§ 37 Za správnosť údajov, ktoré emitent vypracúva a zverejňuje podľa tohto zákona a podľa osobitného ...

37.

§ 37b sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Emitent cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zabezpečiť, aby ...

38.

§ 38 znie:

„§ 38 (1) Burza môže pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom na trhu alebo vylúčiť finančný nástroj ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 56a, 57a a 58 znejú:

„56a) § 5 ods. 1 písm. d) až j) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 57a) Delegované ...

39.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Dočasné zastavenie obchodovania s finančnými nástrojmi (1) Burza môže dočasne zastaviť alebo ...

40.

§ 39 znie:

„§ 39 Emitent akcií prijatých na regulovaný trh, ktorý má v prospekte uvedený údaj o tom, že s akciami ...

41.

§ 39a a 39b sa vypúšťajú. Poznámka pod čiarou k odkazu 54 sa vypúšťa.

42.

V § 43 ods. 3 písm. f) druhom bode sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“, bodkočiarka ...

43.

Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:

„58b) Nariadenie (EÚ) č. 596/2014.“.

44.

V § 45 ods. 4 druhej vete sa za slovo „jeden“ vkladá slovo „domovský“.

45.

V § 47 ods. 4 úvodná veta znie:

„Emitent je povinný zverejniť regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných ...

46.

V § 47 ods. 4 písm. b) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.

47.

V § 47 ods. 4 písm. c) sa na konci bodka nahrádza slovom „alebo“.

48.

V § 47 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) iným vhodným spôsobom zabezpečujúcim včasný a nediskriminačný prístup k regulovaným informáciám.“. ...

49.

V § 47 odsek 5 znie:

„(5) Regulované informácie emitent zverejní spôsobom podľa odseku 4 písm. a) a zároveň aj jedným zo ...

50.

V § 47 ods. 9 prvá veta znie:

„Emitent oznámi regulované informácie prostredníctvom prostriedkov na šírenie regulovaných informácií ...

51.

V § 47 ods. 9 druhej vete sa slová „predbežné vyhlásenie“ nahrádzajú slovami „ročné správy o platbách ...

52.

Za § 50 sa vkladajú § 51 až 57c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 51 Mnohostranný obchodný systém a organizovaný obchodný systém (1) Mnohostranný obchodný systém je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 60 až 69a znejú:

„60) § 71, § 71a, § 71g, § 71l ods. 4 a § 75 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov. 60a) ...

53.

V § 58 ods. 1 sa slová „burzou, členmi burzy, organizátorom mnohostranného obchodného systému,“ nahrádzajú ...

54.

V § 59a ods. 3 sa za slovom „trh“ slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a za slová „obchodný systém“ sa vkladajú ...

55.

V § 60 ods. 1 písm. e) sa za slová „právnickej osobe“ vkladajú slová „alebo fyzickej osobe“ a číslo ...

56.

V § 60 ods. 1 sa vypúšťa písmeno i).

57.

V § 60 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Národná banka Slovenska môže držiteľom pozícií uložiť sankcie podľa odseku 1 za porušenia obmedzenia ...

Doterajšie odseky 4 až 13 sa označujú ako odseky 5 až 14.

58.

V § 60 ods. 6 sa slová „odsekov 1 až 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 4“, v ods. 9 sa slová „odsekov ...

59.

V § 60 ods. 14 sa vypúšťajú slová „Európskej komisii a“.

60.

V § 61 ods. 1 prvej vete sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a druhá veta sa nahrádza vetami, ktoré ...

„Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 70aa a 70ab znejú:

„70aa) § 19 ods. 4 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 70ab) § 10 ods. 5 zákona ...

61.

V § 63 odsek 1 znie:

„(1) Národná banka Slovenska je oprávnená pozastaviť obchodovanie s finančným nástrojom alebo vylúčiť ...

62.

V § 63 odsek 4 znie:

„(4) Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť burze alebo obchodníkovi s cennými papiermi organizujúcim ...

63.

§ 63a znie:

„§ 63a Emitent cenných papierov prijatých na trh burzy je povinný predložiť Národnej banke Slovenska ...

64.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Národná banka Slovenska môže odobrať povolenie pri vzniku závažných nedostatkov v činnosti burzy, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:

„71a) Nariadenie (EÚ) č. 600/2014.“.

65.

V § 65a sa za slovo „rozhodovanie“ vkladá slovo „burzy“, za slová „§ 65“ sa vkladajú slová „ods. 1 a ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 72 znie:

„72) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

66.

Za § 68h sa vkladajú § 68i a 68j, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 68i Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

67.

Príloha sa dopĺňa 13. bodom, ktorý znie:

„13. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. III

Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 1 ods. 3 písm. a) sa za slová „burzami cenných papierov,“ vkladajú slová „poskytovateľmi služieb ...

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) Napríklad § 11 ods. 1 písm. g) a h) zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, čl. ...

3.

V § 10 ods. 3 sa za slovo „výpisy;“ vkladajú slová „to sa nevzťahuje na ostatnú administratívnu dokumentáciu ...

4.

V § 16 ods. 2 prvá veta znie:

„Konanie je začaté prvým pracovným dňom nasledujúcim po doručení listinnej podoby písomnej žiadosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b) Napríklad delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2016/301 z 30. novembra 2015, ktorým sa dopĺňa ...

5.

V § 16 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „okrem týchto ...

6.

V § 16 ods. 3 písm. i) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto ...

7.

V § 16 ods. 3 písm. k) sa slovo „zákona.“ nahrádza slovom „predpisu.25)“.

8.

V § 16 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „takéto ...

9.

V § 18 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Písomnosť v elektronickej podobe vyžadovanej podľa osobitných ...

10.

V § 32 ods. 2 prvej vete sa za slovo „stav,“ vkladajú slová „alebo ak výrok prvostupňového rozhodnutia ...

11.

V § 33 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Zákonnosť právoplatných rozhodnutí a postupu ...

12.

V § 34 sa slová „predbežného opatrenia sankcionovanej osobe“ nahrádzajú slovami „neodkladného opatrenia ...

13.

V § 35e ods. 1 písm. a) sa slovo „ktorá“ nahrádza slovami „aj keď“.

14.

V § 35h ods. 1 sa slovo „dvoch“ nahrádza slovom „troch“ a slovo „štyroch“ sa nahrádza slovom „desiatich“. ...

15.

V § 36 ods. 3 a 4 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.

16.

V § 37 ods. 1 písm. b) sa slová „zoznamy vedené“ nahrádzajú slovami „verejné časti zoznamov vedených“. ...

17.

V § 37 ods. 1 písm. c) sa slová „Európskou komisiou,44)“ nahrádzajú slovami „Európskym orgánom dohľadu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 88 ods. 1 písm. a) a § 125 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

18.

V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) iný postup pri výkone dohľadu podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov1) v oblasti finančného ...

19.

V § 38 ods. 3 tretej vete sa slová „šiestich mesiacov“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“ a na konci vety ...

„tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa § ...

20.

V § 38 ods. 6 sa vypúšťajú slová „písm. a) alebo písm. b)“.

21.

Poznámky pod čiarou k odkazom 46 a 47 znejú:

„46) Zákon č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov. 47) Zákon č. 39/2015 Z. z. v znení neskorších ...

22.

V poznámke pod čiarou k odkazu 48 sa slová „§ 38 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4“.

23.

V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa slová „§ 18 a § 44 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

24.

V poznámke pod čiarou k odkazu 51a sa slová „§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5“ nahrádzajú slovami ...

25.

V § 40 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „Rozhodnutie o určení ročného príspevku sa neopatruje doložkou ...

26.

V poznámke pod čiarou k odkazu 54 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. d)“ a na konci sa pripájajú ...

27.

Za § 45d sa vkladá § 45e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 45e Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

28.

Príloha sa dopĺňa 16. bodom, ktorý znie:

„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ...

Čl. IV

Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 206/2013 ...

1.

V druhej časti nadpise druhej hlavy a nadpise tretej hlavy sa vypúšťa slovo „podielový“.

2.

V § 9, § 16, § 17, § 40 ods. 1 prvej a štvrtej vete, § 40 ods. 5, § 157 ods. 2 a 4, § 160, § 161 ods. ...

3.

V § 4 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „ako podľa písmena b)“.

4.

V § 4 odsek 3 znie:

„(3) Zhromažďovanie peňažných prostriedkov na základe verejnej ponuky cenných papierov alebo majetkových ...

5.

V § 4 ods. 4 druhá veta znie: „Na vytvorenie tuzemského subjektu kolektívneho investovania podľa odseku ...

6.

V § 4 ods. 11 prvá veta znie: „Špeciálny fond je alternatívny investičný fond, ktorým je tuzemský subjekt ...

7.

V § 4 ods. 11 poslednej vete sa slovo „zhromažďujú“ nahrádza slovami „môžu zhromažďovať“.

8.

V § 4 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:

„(13) Verejné špeciálne fondy sú: a) špeciálny fond cenných papierov, b) špeciálny fond alternatívnych ...

Doterajšie odseky 13 až 16 sa označujú ako odseky 14 až 17.

9.

V § 4 ods. 17 sa slová „odseku 15“ nahrádzajú slovami „odseku 16“.

10.

V § 8 ods. 17 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová:

„správcovská spoločnosť je oprávnená zabezpečovať majetok voči menovému riziku v emisii podielových ...

11.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§ 12a Ustanovenia § 10 až 12 sa vzťahujú na vedenie samostatnej evidencie a zmenu podoby listinných ...

12.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Na premenu uzavretého fondu s premenlivým základným imaním na otvorený fond sa vzťahujú ustanovenia ...

13.

V § 20 ods. 4 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) a j), ktoré znejú:

„i) informácie, ktoré preukážu, že zloženie majetku v zanikajúcom špeciálnom fonde kvalifikovaných investorov ...

Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno k).

14.

V § 20 ods. 5 prvej vete sa slová „f) a g)“ nahrádzajú slovami „f), g), i) a j)“.

15.

V § 24 ods. 7 sa vypúšťajú slová „Národnej banky Slovenska“.

16.

§ 26 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Na zrušenie fondu s premenlivým základným imaním a jeho podfondov sa vzťahujú ustanovenia odsekov ...

17.

V § 26d ods. 2 sa vypúšťa slovo „d),“.

18.

V § 26i ods. 1 sa slová „správcovskej spoločnosti“ nahrádzajú slovami „investičného fondu s premenlivým ...

19.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa slová „výkon funkcie riadenia investícií“ nahrádzajú slovami „riadenie investícií“. ...

20.

V § 28a sa odsek 2 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
žiadateľ nebol právoplatne odsúdený za trestný čin.“.

21.

V § 31a odsek 4 znie:

„(4) Odsek 1 sa nevzťahuje na spravovanie verejných špeciálnych fondov a špeciálnych fondov kvalifikovaných ...

22.

V § 31a odsek 6 znie:

„(6) Na osoby spravujúce alternatívne investičné fondy podľa § 4 ods. 2 písm. c), ktoré spĺňajú podmienky ...

23.

V § 33 ods. 16 písmeno c) znie:

„c) dozorná rada správcovskej spoločnosti prijíma a pravidelne preskúmava všeobecné princípy zásad odmeňovania ...

24.

V § 33 ods. 16 písmeno h) znie:

„h) hodnotenie výkonnosti sa uskutočňuje na viacročnom základe, ktorý je primeraný z hľadiska životného ...

25.

V § § 33 ods. 16 písmeno n) znie:

„n) významná časť, ktorá tvorí najmenej 40 % pohyblivej zložky odmeňovania, sa odkladá na obdobie, ktoré ...

26.

V § 33 ods. 17 posledná veta znie:

„Členmi výboru pre odmeňovanie môžu byť len členovia dozornej rady správcovskej spoločnosti vrátane ...

27.

V § 40 ods. 5 druhá veta znie: „Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra tohto kalendárneho ...

28.

V § 40 ods. 5 piata veta znie: „Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je ...

29.

V § 57 odsek 1 znie:

„(1) Správcovská spoločnosť môže na účely efektívnejšieho výkonu jej predmetu podnikania zveriť na základe ...

30.

V § 57 odsek 5 znie:

„(5) Správcovská spoločnosť nemôže zveriť výkon svojich činností alebo funkcií osobám podľa odseku 1 ...

31.

V § 66a ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak zahraničná správcovská spoločnosť podľa odseku 1 plánuje ...

32.

V § 79 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alternatívny investičný“.

33.

V § 80a ods. 1 písm. d) piaty bod znie:

„5. dodržiava povinnosti a obmedzenia vzťahujúce sa na výkon depozitárskej úschovy podľa § 70 ods. 5, ...

34.

V § 82 odsek 2 znie:

„(2) Depozitár zodpovedá tuzemskému subjektu kolektívneho investovania a jeho podielnikom za stratu ...

35.

V § 84 ods. 1 posledná veta znie:

„Ak ide o samosprávny štandardný fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na ...

36.

V § 88 ods. 3 sa za slovo „kovy“ vkladajú slová „vo fyzickej podobe“ a vypúšťa sa čiarka a slová „a ...

37.

V § 119 sa vypúšťajú odseky 3 a 4. Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

38.

V § 119 ods. 3 písm. b) druhý bod znie:

„2. je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom fond kvalifikovaných ...

39.

V § 119 ods. 3 sa písmeno b) dopĺňa tretím až piatym bodom, ktoré znejú:

„3. je zanikajúcim fondom najmenej jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný ...

40.

V § 121 ods. 1 posledná veta znie:

„Ak ide o samosprávny špeciálny fond, ktorý je investičným fondom s premenlivým základným imaním, na ...

41.

V § 125 ods. 6 úvodnej vete sa za slovo „nehnuteľností“ vkladajú slová „vytvorenom ako otvorený fond“. ...

42.

V § 136 ods. 2 sa vypúšťa slovo „profesionálnym“.

43.

V § 136 odsek 4 znie:

„(4) Verejná ponuka a propagácia cenných papierov špeciálneho fondu kvalifikovaných investorov sa zakazuje, ...

44.

V § 152 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.

45.

V § 152 odsek 2 znie:

„(2) Povinnosť zverejniť kľúčové informácie pre investorov a predajný prospekt podľa odseku 1 písm. ...

46.

V § 161 ods. 1 písm. a) sa slová „podielového listu“ nahrádzajú slovom „podielu“.

47.

V § 163 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

48.

V § 163 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a o opätovnom zvolení tých istých osôb za členov ...

49.

V § 168 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová:

„alebo § 57a“.

50.

V § 178 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

51.

V § 180 ods. 7 písmeno c) znie:

„c) je zanikajúcim fondom aspoň jeden verejný špeciálny fond a nástupníckym fondom je fond kvalifikovaných ...

52.

V § 180 sa odsek 7 dopĺňa písmenami d) až f), ktoré znejú:

„d) je zanikajúcim fondom aspoň jeden fond kvalifikovaných investorov a nástupníckym fondom štandardný ...

53.

V § 187 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“.

54.

V § 197 ods. 1 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:

„Správcovská spoločnosť, investičný fond s premenlivým základným imaním a depozitár sú povinní upraviť ...

55.

V § 202 ods. 1 písm. e) tretí bod znie:

„3. dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej zo zistených nedostatkov, ak je túto sumu možné určiť, ...

56.

V § 202 sa odsek 1 dopĺňa písmenom r), ktoré znie:

„r) zakáže akejkoľvek fyzickej osobe zodpovednej za porušenie ustanovení tohto zákona dočasne alebo ...

57.

V § 202 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:

„Pri ukladaní sankcií Národná banka Slovenska berie do úvahy aj a) finančnú silu osoby zodpovednej za ...

58.

V § 202 odseky 14 až 18 znejú:

„(14) Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle informácie o opatreniach na nápravu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:

„90aa) Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

59.

Za § 220c sa vkladá § 220d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 220d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017 (1) Ustanoveniami tohto zákona sa ...

60.

V prílohe č. 3 prvej časti písm. a) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:

„3. cenné papiere iných štandardných fondov, cenné papiere iných európskych štandardných fondov, cenné ...

Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.

61.

V prílohe č. 3 šiesta časť znie:

„6. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú: a) výnosy z akcií, b) straty ...

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 okrem čl. I bodov 2, 3, 5 až 14, § 7 ods. 12 až 29 v ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore