Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 236/2021 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 11.06.2021
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné činy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov 236/2021 účinný od 01.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 236/2021 s účinnosťou od 01.07.2021

Legislatívny proces k zákonu 236/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona ...

1.

V § 127 ods. 5 sa za slová „nebezpečného prenasledovania podľa § 360a“ vkladá čiarka a slová „nebezpečného ...

2.

Za § 360a sa vkladá § 360b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 360b Nebezpečné elektronické obťažovanie (1) Kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore