Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 232/2002 účinný od 03.05.2002

Platnosť od: 03.05.2002
Účinnosť od: 03.05.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Všeobecné súdnictvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD234DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 232/2002 účinný od 03.05.2002
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 232/2002 s účinnosťou od 03.05.2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 216 ods. 1 sa za slová „Ustanovenia § 92" vkladajú slová „ods. 1 a 4".

2.

V § 243c sa za slová „ustanovenia § 92" vkladajú slová „ods. 1 a 4".

3.

Za § 372f sa vkladá § 372g, ktorý znie:

„§ 372g Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore