Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71085
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
03.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 232/1995 účinný od 04.10.1996


Platnosť od: 02.11.1995
Účinnosť od: 04.10.1996
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Notárstvo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD232 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov 232/1995 účinný od 04.10.1996
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 232/1995 s účinnosťou od 04.10.1996 na základe 281/1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky súdny poriadok, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zákona č. 36/1967 Zb., zákona č. 158/1969 ...

1.

V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú písmená a) a b).

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená a) až f) a odsek 2 sa dopĺňa novým písmenom ...

„g) v sporoch o platnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre nedostatok náležitostí uvedených ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a) znie:

„1a)
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.“.

2.

V § 9 ods. 3 znie:

„(3) Krajské súdy rozhodujú ďalej ako súdy prvého stupňa v obchodných veciach a) spory z právnych ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5) a 9) znejú:

„5) § 115 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 9) § 700 a nasl. Obchodného ...

3.

V § 9 ods. 4 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s výnimkou vyporiadania ...

4.

V § 9 ods. 4 sa vypúšťajú písmená c) až g).

Doterajšie písmená h) a i) sa označujú ako písmená c) a d).

5.

V § 15 ods. 2 znie:

„(2) Účastníci majú právo vyjadriť sa o skutočnostiach, pre ktoré je sudca vylúčený. Tieto ...

6.

V § 35 ods. 2 znie:

„(2) Prokurátor môže vstúpiť do začatého konania a) vo veciach spôsobilosti na právne úkony, b) vo ...

7.

V § 36b ods. 1 písm. a) znie:

„a) medzi obchodnými spoločnosťami (družstvami) a ich zakladateľmi, medzi obchodnými spoločnosťami ...

8.

V § 38 ods. 1 znie:

„(1) Súd môže poveriť notára, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo a v prípadoch, keď ...

9.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Zápisnicu podľa odseku 1 možno v konaní o dedičstve nahradiť osvedčením o dedičstve ...

10.

V § 74 ods. 1 sa slová „predseda senátu“ nahrádzajú slovom „súd“.

11.

V § 75 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) O predbežnom opatrení rozhodne súd bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od podania ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

12.

V § 79 ods. 1 znie:

„(1) Konanie sa začína na návrh. Návrh má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať ...

13.

V § 88 ods. 1 písm. j) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „s výnimkou sporov ...

14.

V § 88 ods. 1 sa dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) v ktorého obvode má žalobca bydlisko, ak ide o konanie vo veciach ochrany osobnosti.“. ...

15.

V § 96 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Ak je návrh vzatý späť sčasti, súd konanie v tejto časti zastaví.“.

16.

§ 102 znie:

„§ 102 (1) Ak treba po začatí konania dočasne upraviť pomery účastníkov alebo zabezpečiť ...

17.

V § 104 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

18.

Za § 104 sa vkladá nový § 104a, ktorý znie:

„§ 104a (1) Súd skúma vecnú príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. (2) Ak je súd, ...

19.

§ 105 znie:

„§ 105 (1) Súd skúma miestnu príslušnosť prv, než začne konať o veci samej. Neskôr ju skúma ...

20.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak po začatí konania zanikne právnická osoba, súd pokračuje v konaní s jej právnym nástupcom, ...

21.

V § 114 ods. 2 písm. a) znie:

„a) doručí žalobu s prílohami žalovanému a vyzve ho, aby sa k nej do 15 dní od doručenia vyjadril, ...

22.

V § 116 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Na zabezpečenie nerušeného priebehu pojednávania súd môže vykonať opatrenia potrebné ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23.

§ 120 znie:

„§ 120 (1) Účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd môže ...

24.

V § 151a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Odmenu notára a jeho hotové výdavky v konaní o dedičstve ukončenom vydaním osvedčenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34a) znie:

„34a) § 12 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách ...

25.

V § 153 ods. 1 sa slová „skutočného stavu veci“ nahrádzajú slovami „zisteného skutkového ...

26.

Za § 153 sa vkladajú nové § 153a, 153b a 153c, ktoré znejú:

„§ 153a (1) Ak počas konania žalovaný uzná pred súdom nárok uplatnený žalobou alebo jeho ...

27.

§ 157 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak je na pojednávaní vyhlásený rozsudok za prítomnosti všetkých účastníkov alebo ich ...

28.

§ 164 znie:

„§ 164 Súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj ...

29.

V § 172 ods. 2 písm. b) znie:

„b) ak nie je známy pobyt odporcu alebo ak by sa mal platobný rozkaz doručiť odporcovi do cudziny.“. ...

30.

§ 172 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Platobný rozkaz možno vydať aj na cudziu menu za podmienok ustanovených v § 155 ods. 2. ...

31.

V § 174 ods. 3 sa na konci pripája táto veta:

„O týchto následkoch musí byť účastník poučený v platobnom rozkaze.“.

32.

§ 175l znie:

„§ 175l (1) Ak mal poručiteľ v čase svojej smrti s pozostalým manželom majetok v bezpodielovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34b) znie:

„34b)
§ 150 Občianskeho zákonníka.“.

33.

V § 175q ods. 1 písm. d) sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripája slovo „alebo“ a odsek ...

„e) neschváli dohodu o vyporiadaní dedičstva a potvrdí nadobudnutie dedičstva podľa dedičských ...

34.

V § 175q sa vypúšťa odsek 3.

35.

§ 175s znie:

„§ 175s (1) Prejednanie dedičstva je skončené a) nadobudnutím právoplatnosti uznesenia vydaného ...

36.

V § 175u ods. 1 sa odkaz 34a) označuje ako odkaz 34c) a v § 175zd ods. 1 sa odkaz 34b) označuje ...

„34c) § 27 ods. 2 zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. 34f) Zákon ...

37.

§ 175x znie:

„§ 175x (1) Ak sa objaví po právoplatnosti uznesenia, ktorým sa konanie o dedičstve skončilo, ...

38.

Za § 175zc sa vkladá nový § 175zca, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 175zca Osvedčenie o dedičstve (1) Notár poverený súdom (§ 38 ods. 1) vydá osvedčenie o ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 34d) a 34e) znejú:

„34d) Zákon Slovenskej národnej rady č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani ...

39.

V § 175zd ods. 1 znie:

„(1) Ak sa prejednanie dedičstva neskončilo vydaním osvedčenia o dedičstve, notár pripraví ...

40.

V § 200e ods. 1 znie:

„(1) Na konanie vo veciach uvedených v § 9 ods. 4 písm. b) až d) je príslušný krajský súd ...

41.

Nadpis šiestej hlavy znie:

„KONANIE VO VECIACH OCHRANY OSOBNOSTI“.

42.

§ 200i znie:

„§ 200i (1) Na konanie vo veciach ochrany osobnosti34g) je príslušný súd, v ktorého obvode má ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34g) znie:

„34g)
§ 11 a nasl. Občianskeho zákonníka.“.

43.

§ 200j až 200n sa vypúšťajú.

44.

V § 202 ods. 1 znie:

„(1) Odvolanie nie je prípustné proti rozsudku vydanému na základe uznania alebo vzdania sa nároku ...

Doterajšie odseky 1 a 2 sa označujú ako odseky 2 a 3.

45.

V § 202 ods. 2 písm. j) znie:

„j)
sa vyhovie návrhu podľa § 153c ods. 1.“.

46.

V § 220 ods. 2 sa slová „skutočný stav veci“ nahrádzajú slovami „skutkový stav veci“.

47.

V § 231 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Návrhom na obnovu konania možno napadnúť aj rozhodnutie vydané v konaní o dedičstve s ...

48.

V § 238 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dovolanie je prípustné aj proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, v ktorom sa odvolací súd odchýlil ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

49.

Za § 241 sa vkladá nový § 241a, ktorý znie:

„§ 241a (3) Dovolanie podľa odsekov 1 a 2 možno podať na Najvyššom súde Slovenskej republiky ...

50.

V § 243a ods. 1 znie:

„(1) Dovolací súd spravidla nariadi pojednávanie o dovolaní proti rozsudku; pojednávanie nenariadi, ...

51.

Za § 243d sa vkladá nový § 243e, ktorý znie:

„§ 243e Ak podal dovolanie predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo minister spravodlivosti ...

52.

V § 246 ods. 2 znie:

„(2) Najvyšší súd Slovenskej republiky je vecne príslušný na preskúmavanie rozhodnutí a) ústredných ...

53.

V § 274 písm. d) znie:

„d) osvedčení o dedičstve, vykonateľných rozhodnutí bývalých štátnych notárstiev a dohôd ...

54.

V § 274 písm. e) sa slovo „občianskoprávny“ nahrádza slovom „právny“.

55.

V § 279 ods. 2 písm. d) znie:

„d) pohľadávky daní a poplatkov, pohľadávky na poistnom voči osobám, ktoré sú povinné platiť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35a) a 35b) znejú:

„35a) § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni. 35b) Zákon ...

56.

Za § 372a sa vkladá nový § 372b, ktorý znie:

„§ 372b (1) Neskončené konania o dedičstve začaté podľa doterajších predpisov sa považujú ...

57.

V § 374a sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky upraví vyhláškou konanie o vymenúvaní, ...

58.

V prílohe A Občianskeho súdneho poriadku v stĺpci odbor „Dane“ sa v stĺpci charakteristika ...

59.

V prílohe A Občianskeho súdneho poriadku v stĺpci odbor sa vypúšťajú slová „Nemocenské poistenie ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...

1.

V § 9 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.

2.

V § 10 ods. 1 sa slová „na návrh komory“ nahrádzajú slovami „na základe výberového konania“. ...

3.

V § 10 ods. 2 znie:

„(2) Komora vyhlási vždy výberové konanie, ak ide o zvýšenie počtu notárskych úradov.“. ...

4.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „na návrh komory“.

5.

V § 14 ods. 2 sa slová „Komora navrhne ministrovi odvolanie notára“ nahrádzajú slovami „Minister ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V Sadzobníku súdnych poplatkov v položke 16 sa na konci spoločnej poznámky k položkám 1, 6, 7, ...

„Ak Najvyšší súd Slovenskej republiky pri prerokúvaní dovolania zistí, že dovolanie podané ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembrom 1995.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore