Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 231/2021 účinný od 05.06.2021

Platnosť od: 05.06.2021
Účinnosť od: 05.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 231/2021 účinný od 05.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 231/2021 s účinnosťou od 05.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 425/2020 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2021 sa mení a dopĺňa takto:

1.

V § 1 ods. 1 sa suma „23 864 618 285“ nahrádza sumou „27 603 807 519“.

2.

V § 1 ods. 2 sa suma „8 058 465 140“ nahrádza sumou „11 797 654 374“.

3.

V § 1 ods. 6 sa suma „1 698 104 291“ nahrádza sumou „4 397 542 459“.

4.

V § 4 ods. 1 sa suma „10 638 454 489“ nahrádza sumou „13 816 240 494“.

5.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vláda je oprávnená v roku 2021 prostredníctvom Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Nariadenie Rady (EÚ) 2020/672 z 19. mája 2020 o zriadení Európskeho nástroja dočasnej podpory na ...

6.

Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:

„Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k zákonu č. 425/2020 Z. z. z.“.

7.

V prílohe č. 3 v riadku „Všeobecná pokladničná správa“ v prvom stĺpci sa číslo „6 746 506 470“ nahrádza ...

8.

V prílohe č. 4 v časti 48 – Všeobecná pokladničná správa v riadku „Výdavky spolu za kapitolu“ sa číslo ...

9.

Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 6 k zákonu č. 425/2020 Z. z. REZERVY ŠTÁTNEHO ROZPOČTU NA ROK 2021(v eurách) Rezerva ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore