Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2006 účinný od 01.06.2006 do 31.10.2009


Platnosť od: 22.04.2006
Účinnosť od: 01.06.2006
Účinnosť do: 31.10.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Štátne orgány, Odmena za prácu, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD28 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 231/2006 účinný od 01.06.2006 do 31.10.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 231/2006 s účinnosťou od 01.06.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 ...

1.

V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:

„b)
politickej neutrality,“.

2.

V § 2 ods. 8 písm. a) sa za slovo „inak,“ vkladajú slová „verejného ochrancu práv,“.

3.

V § 3 ods. 1 sa za slová „(ďalej len „občan”)“ vkladajú slová „a občan iného členského štátu Európskej ...

4.

V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú aj na občana iného členského štátu Európskej únie.“. ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

5.

V § 5 ods. 2 druhá veta znie:

„Odbory štátnej služby v služobných úradoch ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky (ďalej len ...

6.

V § 5 odsek 4 znie:

„(4) Funkcie, do ktorých sa štátni zamestnanci volia alebo vymenúvajú podľa odsekov 3 a 5, sú na účely ...

7.

V § 5 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je len ten člen regulačnej rady Úradu pre reguláciu sieťových ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie:

„3c) Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

8.

V § 5 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Výkon politickej funkcie sa považuje za výkon verejnej funkcie.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

9.

V § 5 odsek 7 znie:

„(7) Na predstaveného v politickej funkcii okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, sa vzťahujú len ...

10.

§ 5 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:

„(8) Na odborníka plniaceho úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu národnej rady alebo podpredsedov ...

11.

§ 6 sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 4.

12.

§ 6a sa vypúšťa. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 4a.

13.

V § 7 ods. 1 písm. a) sa slovo „iný“ nahrádza slovom „ostatný“.

14.

V § 7 ods. 1 písm. b) tretí bod znie:

„3.
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší kontrolný úrad”),“.

15.

V § 7 ods. 1 písm. b) v šiestom bode sa slová „generálna prokuratúra“ nahrádzajú slovami „Generálna ...

16.

V § 7 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak osobitný zákon neustanovuje inak,“.

17.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Kontrolu dodržiavania tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie ...

18.

V § 8 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak služobný úrad nemá nadriadený služobný ...

19.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Osobný úrad vedúceho služobného úradu, ktorým je ministerstvo a ostatný ústredný orgán štátnej ...

20.

V § 8 ods. 4 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 7 a 8“.

21.

V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

22.

V § 9 ods. 2 druhá veta znie: „Predstavený podľa odseku 1 je aj nadriadený vojak a nadriadený colník, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4c znie:

„4c) § 7 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...

23.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4d sa vypúšťa.

24.

V § 10 odsek 2 znie:

„(2) Vedúceho úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo, vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ...

25.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 11.

26.

V § 10 ods. 3 v prvej vete sa slová „generálny prokurátor“ nahrádzajú slovami „generálny prokurátor ...

27.

V § 10 ods. 6 sa slová „písm. b) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c) a g)“.

28.

V § 10 ods. 9 v úvodnej vete sa za slová „služobný úrad,“ vkladajú slová „ak tento zákon neustanovuje ...

29.

V § 10 ods. 9 písm. c) sa vypúšťajú slová „Úrad pre štátnu službu“.

30.

V § 10 ods. 9 písmeno d) znie:

„d) minister alebo vedúci ostatného orgánu štátnej správy predloží písomný návrh na odvolanie vedúceho ...

31.

V § 10 odsek 10 znie:

„(10) Služobný úrad zaradí odvolaného vedúceho úradu podľa odsekov 8 a 9 na vykonávanie štátnej služby ...

32.

V § 10 ods. 11 sa slová „odseku 12“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.

33.

V § 11 ods. 1 prvá veta znie: „Služobné predpisy určujú v medziach tohto zákona podrobnosti vykonávania ...

34.

V § 11 odsek 2 znie:

„(2) Služobné predpisy vydáva najvyšší služobný úrad a služobný úrad v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.“. ...

35.

§ 12 a 13 sa vypúšťajú.

36.

V § 14 ods. 1 v úvodnej vete sa za slovo „občana“ vkladajú slová „alebo občana iného členského štátu ...

37.

V § 14 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 61 ods. 2 písm. ...

38.

V § 14 ods. 1 písm. h) sa slová „Úrad pre štátnu službu“ nahrádzajú slovami „najvyšší služobný úrad“ ...

39.

V poznámke pod čiarou k odkazu 5c sa citácia „Zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností ...

40.

V § 14 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) má vedomosti a zručnosti potrebné na efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, ...

41.

V § 14 odsek 7 znie:

„(7) Osobitné kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu získava štátny zamestnanec v lehote ...

42.

V § 14 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Spôsob a lehotu na získanie a preukazovanie vedomostí a zručností potrebných na efektívne využívanie ...

Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.

43.

V § 14 odsek 9 znie:

„(9) Splnenie kvalifikačných predpokladov podľa odsekov 3, 4, 7 a 8 nemožno odpustiť, ak tento zákon ...

44.

V § 14 ods. 12 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „alebo predpoklad štátneho občianstva ...

45.

V § 14 ods. 13 sa slová „členskej krajiny“ nahrádzajú slovami „iného členského štátu“ a slová „Úrad ...

46.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest a výberové konanie na voľné štátnozamestnanecké miesta (1) Voľné ...

47.

V § 15a ods. 1 sa slovo „predseda“ nahrádza slovami „najvyšší služobný úrad“ a vypúšťa sa druhá veta. ...

48.

V § 15a ods. 2 sa za slovo „konanie“ vkladá slovo „sa“ a vypúšťa sa slovo „predseda“.

49.

V § 15a sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

50.

V § 16 ods. 1 štvrtá veta znie: „Súčasne s rozhodnutím o vymenovaní sa štátnemu zamestnancovi odovzdá ...

51.

V § 16 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa schválenej systemizácie“.

52.

V § 16 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v stálej štátnej službe alebo v dočasnej štátnej službe“, „okresný ...

53.

V § 16 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

54.

V § 17 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
deň vzniku štátnozamestnaneckého pomeru,“.

Doterajšie písmená c) až h) sa označujú ako písmená d) až i).

55.

V § 17 ods. 2 sa za slovo „opis“ vkladá slovo „činností“.

56.

§ 19 vrátane nadpisu znie:

„§ 19 Prípravná štátna služba (1) Prípravná štátna služba je príprava na vykonávanie stálej štátnej ...

57.

§ 20 a 22 sa vypúšťajú.

58.

V § 24a sa vypúšťa druhá veta.

59.

§ 24b znie:

„§ 24b Štátny zamestnanec, ktorý požiada o vykonanie nominačnej skúšky, musí spĺňať tieto podmienky: a) najmenej ...

60.

V § 24c ods. 1 sa slová „cudzieho jazyka podľa § 24b ods. 2 písm. c)“ nahrádzajú slovami anglického, ...

61.

V § 24c odsek 3 znie:

„(3) Úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky plní úrad vlády. Deň konania nominačnej skúšky určí ...

80.

V § 30 ods. 2 sa za slovami „písm. c)” vypúšťa čiarka, slová „ktorého priamo riadi minister,” sa nahrádzajú ...

81.

V § 30 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenia odsekov 2 a 3 sa vzťahujú aj na vymenovanie predstavených v orgánoch miestnej štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10c znie:

„10c) Napríklad zákon č. 150/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.

82.

V § 30 ods. 5 sa slová „odsekov 1 a 2” nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 4”.

83.

V § 30 odsek 7 znie:

„(7) Vedúci úradu vymenuje štátneho zamestnanca na zastupovanie predstaveného počas jeho neprítomnosti ...

91.

§ 34 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Odo dňa, keď štátny zamestnanec pôsobí so súhlasom služobného úradu v medzinárodnej organizácii ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

97.

V § 40 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo štátne občianstvo iného členského štátu ...

98.

V § 40 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.”. 99. V ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

122.

V § 54 ods. 5 sa slová „predsedovi, a ak ide o predsedu,” nahrádzajú slovami „vedúcemu úradu úradu vlády, ...

123.

V § 54 ods. 6 sa slová „predsedu alebo” nahrádzajú slovami „vedúceho úradu úradu vlády alebo”.

124.

V § 55 ods.1 v prvej vete sa vypúšťajú slová „so súhlasom Úradu pre štátnu službu” a slová „určené v ...

125.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

126.

V 55 odsek 2 znie:

„(2) Štátny zamestnanec na štátnozamestnaneckom mieste mimoriadnej významnosti je povinný oznámiť služobnému ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená b) až f).

133.

V § 58 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

134.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Štátny zamestnanec nesmie podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo ...

„(7) Dohoda o zvyšovaní kvalifikácie obsahuje

a)

druh kvalifikácie a formu štúdia,20aa)

b)

študijný odbor, druh študijného programu,20ab) študijný plán a označenie školy,

c)

dobu, po ktorú je štátny zamestnanec povinný zotrvať v štátnozamestnaneckom pomere po zvýšení kvalifikácie, ...

d)

druhy nákladov a najvyššiu sumu, ktoré štátny zamestnanec uhradí, ak nesplní záväzok zotrvať v štátnozamestnaneckom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 20aa a 20ab znejú:

„20aa) § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

20ab)

§ 52 a 53 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.”.

150.

V § 77 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Celková doba zotrvania v štátnozamestnaneckom pomere podľa odseku 7 písm. c) nesmie prekročiť päť ...

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 9 až 11.

151.

V § 77 ods. 9 v úvodnej vete sa za slovo „druhu" vkladajú slová „študijného programu" a v písmene b) ...

152.

V § 77 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Ak v študijnom programe20ac) je ako jedna z podmienok absolvovanie a) štátnej skúšky,20ac) ktorá ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20ac znie:

„20ac) § 63 ods. 1 a § 68 ods. 1 písm. b) a ods. 3 zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

153.

V § 77 ods. 12 sa slová „ods. 2 písm. b)" nahrádzajú slovami „ods. 2 písm. a)".

154.

§ 77 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Ak štátny zamestnanec neukončí úspešne štúdium, môže služobný úrad od štátneho zamestnanca požadovať ...

155.

V § 78 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).

Doterajšie písmená k) až n) sa označujú ako písmená j) až m).

156.

V § 78 ods. 2 písm. a) sa slová „odseku 1 písm. b) až e) a i) až l)" nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. ...

157.

V § 78 ods. 4 v prvej vete sa slová „§ 12 ods. 2" nahrádzajú slovami „§ 55 ods. 1", v druhej vete sa ...

158.

V § 78 ods. 5 sa za slovo „ministerstvo," vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,". ...

159.

V § 82 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a podľa § 159b ods. 2" a súčasne sa pripája druhá ...

160.

V § 82 ods. 2 sa za slová „prílohy č. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105" a v prvej vete sa vypúšťajú ...

161.

V § 82 odsek 4 znie:

„(4) Pri zvýšení platových taríf podľa § 105 suma zvýšenia platovej tarify podľa odseku 3 sa vypočíta ...

162.

V § 82 ods. 5 sa za slová „v politickej funkcii" vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,". ...

163.

V § 82 odsek 6 znie:

„(6) Zvýšenie platovej tarify podľa odsekov 3 a 4 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“. ...

164.

V § 83 ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".

165.

V § 84 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

166.

V § 85 ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".

167.

V § 85a ods. 1 sa za slová „§ 82 ods. 2" vkladajú slová „alebo podľa § 105".

168.

V § 85a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Štátnemu zamestnancovi možno osobitný príplatok znížiť ...

169.

V § 85a ods. 4 sa slová „mesiaca, v ktorom rozhodnutie o služobnom hodnotení nadobudlo právoplatnosť, ...

170.

§ 85a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Suma príplatku podľa odsekov 1 až 3 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.

171.

§ 90 sa vypúšťa.

172.

V § 94 ods. 1 písm. d) sa za slovo „nároku" vkladajú slová „na predčasný starobný dôchodok,".

173.

V § 94 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

174.

V § 96 ods. 3 sa vypúšťajú slová „na základe rozhodnutia vedúceho úradu" a slová „prvého platového stupňa". ...

175.

V § 98 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Štátnemu zamestnancovi, ktorý je dočasne vyslaný [§ 27 písm. l)], sa poskytuje časť platu v peňažných ...

176.

V § 98 ods. 5 sa za slovo „za" vkladá slovo „zahraničnú".

177.

V § 100 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Krátený funkčný plat sa zaokrúhľuje na celé desiatky ...

178.

V § 100a sa slová „§ 79 až 97" nahrádzajú slovami „§ 79, § 82 až 93 a § 96 a 97" a za slovo „ministerstvo," ...

179.

V § 102 odsek 1 znie:

„(1) Predstavenému v politickej funkcii v služobnom úrade okrem ministerstva a vedúcemu úradu určí plat ...

180.

V § 102 ods. 2 sa za slová „v politickej funkcii" vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,", ...

181.

V § 103 ods. 1 v druhej vete sa slovo „alebo" nahrádza slovom „a".

182.

V § 103 ods. 2 a 3 sa slová „štátnej služby" nahrádzajú slovami „štátnozamestnaneckého pomeru".

183.

V § 103 ods. 4 sa slová „právoplatného rozhodnutia o služobnom hodnotení" nahrádzajú slovami „služobného ...

184.

V § 103 sa vypúšťa odsek 5.

185.

V § 104 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „najvyšší služobný úrad".

186.

V § 105a ods. 1 sa za slová „nároku" vkladajú slová „na predčasný starobný dôchodok," a druhá veta sa ...

187.

V § 106 ods. 1 sa za slovom „ministerstvo" vypúšťa čiarka a slová „a predseda majú" sa nahrádzajú slovom ...

188.

V § 106 ods. 2 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „úrad vlády".

189.

V § 106 ods. 6 sa za slovo „ministerstvo," vkladajú slová „okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom,". ...

190.

V § 106a ods. 1 sa slová „teroristických útokov a vojnových udalostí" nahrádzajú slovami „teroristických ...

191.

§ 115 a 116 znejú:

„§ 115 (1) Štátny zamestnanec, ktorý zodpovedá za škodu, je povinný nahradiť služobnému úradu skutočnú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
§ 182 až 185 Zákonníka práce.“.

192.

V § 118 odsek 1 znie:

„(1) Služobný úrad je povinný a) vopred prerokovať s príslušným odborovým orgánom návrhy 1. služobných ...

193.

Za § 119 sa vkladá § 119a, ktorý znie:

„§ 119a (1) V kolektívnej zmluve vyššieho stupňa možno upraviť priaznivejšie podmienky vykonávania štátnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a) Napríklad § 8 ods. 2 zákona č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti ...

194.

V § 120 ods. 2 sa vypúšťajú slová „disciplinárnej zodpovednosti,".

195.

§ 125 a 126 vrátane nadpisov znejú:

„§ 125 Predmet konania (1) Konanie vo veciach štátnozamestnaneckého pomeru (ďalej len „konanie“) sa ...

196.

§ 126a a 126b sa vypúšťajú.

197.

§ 127 vrátane nadpisu znie:

„§ 127 Účastníci konania (1) Účastníkmi konania sú štátny zamestnanec a služobný úrad. (2) Za služobný ...

198.

§ 128 a 129 sa vypúšťajú.

199.

§ 137 vrátane nadpisu znie:

„Odvolacie konanie § 137 (1) Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie. (2) Odvolanie treba podať písomne ...

200.

V § 138 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Odvolacím orgánom je vedúci úradu, ktorý rozhoduje na základe stanoviska poradnej odvolacej komisie. (2) Odvolacím ...

201.

V § 138 ods. 4 sa vypúšťa bodkočiarka a slová „to neplatí vo veciach služobného previnenia".

202.

§ 138a sa vypúšťa.

203.

§ 139 vrátane nadpisu znie:

„§ 139 Poradná odvolacia komisia (1) Vedúci úradu zriaďuje poradnú odvolaciu komisiu a určuje predsedu ...

204.

V § 144 ods. 2 sa slová „jedného mesiaca" nahrádzajú slovami „dvoch mesiacov".

205.

§ 149 znie:

„§ 149 (1) Na štátnozamestnanecký pomer štátnych zamestnancov sa použijú primerane ustanovenia § 13, ...

206.

V § 150 sa vypúšťajú slová „§ 12 ods. 5 až 8,".

207.

V § 159a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Štátny zamestnanec každoročne preukazuje štúdium potvrdením príslušného vzdelávacieho zariadenia.“. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

208.

§ 159a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Štátnozamestnanecký pomer štátneho zamestnanca sa končí posledným dňom mesiaca, v ktorom štátny ...

209.

V § 165c ods. 2 sa slová „Úrad pre štátnu službu" nahrádzajú slovami „úrad vlády".

210.

Za § 165d sa vkladajú § 165e a 165f, ktoré znejú:

„§ 165e (1) Štátny zamestnanec, ktorý bol do prípravnej štátnej služby vymenovaný do 31. mája 2006, ...

211.

Za § 167 sa vkladá § 168, ktorý znie:

„§ 168 Zrušujú sa: 1. vyhláška Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 627/2002 Z. z., ...

212.

V prílohe č. 1 3. platová trieda až 11. platová trieda znejú:

„3. PLATOVÁ TRIEDA Funkcia: odborný referent Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie alebo ...

213.

V prílohe č. 3 v bode 1 sa slovo „iný" nahrádza slovom „ostatný".

214.

V prílohe č. 3 v bode 3 sa slovo „je" nahrádza slovami „môže byť".

215.

V prílohe č. 3 v bode 4 sa slová „podriadených štátnych zamestnancov alebo štátnych zamestnancov" nahrádzajú ...

216.

V prílohe č. 4 v I. skupine sa časť A. Profesionálne infekcie dopĺňa bodom 4, ktorý znie:

„4. Profesionálne epidemiologické vyšetrovanie vrátane vykonávania a kontroly v ohnisku nákaz.“. ...

217.

V prílohe č. 4 v I. skupine sa časť C. Chemické škodliviny dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

„3. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru nad prácami vykonávanými na pracoviskách s výskytom chemických ...

218.

V prílohe č. 4 v II. skupine sa časť B dopĺňa bodom 6, ktorý znie:

„6. Vykonávanie štátneho zdravotného dozoru v kontrolovaných pásmach pracovísk so zdrojmi ionizujúceho ...

219.

Príloha č. 5 sa vypúšťa.

Čl. II

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 81 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „nadriadeným je ...

2.

V § 152 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Povinnosť zamestnávateľa ustanovená ...

Čl. III

Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení ...

1.

V § 15 ods. 1 písm. a) sa za slová „pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy" vkladajú slová „pri vykonávaní ...

2.

V § 21 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmená e) až k) sa označujú ako písmená d) až j).

3.

V § 22 sa vypúšťajú odseky 3 až 7. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 1a.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.

V § 22 ods. 4 sa slová „písm. e) až j)" nahrádzajú slovami „písm. d) až i)".

5.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Úrad vlády Slovenskej republiky plní úlohy spojené s vykonávaním nominačnej skúšky štátnymi zamestnancami ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:

„1d) § 24a až 24c zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

6.

§ 27 sa vypúšťa.

7.

V § 39 ods. 2 písm. b) sa za slová „orgánov štátnej správy" vkladá čiarka a vypúšťajú sa slová „okrem ...

8.

Za § 40b sa vkladá § 40c, ktorý znie:

„§ 40c (1) Zrušuje sa Úrad pre štátnu službu. (2) Dňom zrušenia Úradu pre štátnu službu prechádzajú ...

Čl. IV

Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o ...

1.

V § 12 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Suma príplatku sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na ...

2.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Zamestnancovi, ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, sa poskytuje ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2006.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore