Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 230/2012 účinný od 09.08.2012

Platnosť od: 09.08.2012
Účinnosť od: 09.08.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD87DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov 230/2012 účinný od 09.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 230/2012 s účinnosťou od 09.08.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti ...

1.

§ 47 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu, doručí exekútor povinnému spolu s upovedomením ...

2.

§ 56 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak exekúcia postihuje majetok alebo práva štátu, exekútor môže s povinným v lehote 60 ...

3.

V § 57 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) rozhodol, že majetok štátu podľa § 61c ods. 2 je nevyhnutne potrebný na plnenie úloh štátu ...

4.

§ 57 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak súd rozhoduje podľa odseku 1 písm. g) a k), nariadi pojednávanie. Po právoplatnosti uznesenia ...

5.

V § 58 ods. 4 sa za slová „f) až h)“ vkladajú slová „a k)“.

6.

Za § 61b sa vkladá § 61c, ktorý znie:

„§ 61c (1) Exekúcii nepodlieha a) nehnuteľný majetok štátu v správe správcu podľa osobitného ...

7.

Za § 242 sa vkladá § 243, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 243 Prechodné ustanovenia (1) Tento zákon sa vzťahuje aj na konania začaté predo dňom účinnosti ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore