Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 230/2005 účinný od 01.06.2010

Platnosť od: 07.06.2005
Účinnosť od: 01.06.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné hospodárstvo, Ochrana životného prostredia
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD4DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 230/2005 účinný od 01.06.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 230/2005 s účinnosťou od 01.06.2010 na základe 137/2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 525/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z. a zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 písm. e) sa za slovom „zariadení“ vypúšťa čiarka.
2.
V § 2 písm. j) sa za slovo „na“ vkladajú slová „príjem a“ a vypúšťajú sa slová „do čistiarne odpadových vôd“.
3.
V § 2 písm. l) sa vypúšťa slovo „komunálne“.
4.
§ 2 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
zaústením kanalizačnej prípojky technické zariadenie alebo úprava potrubia verejnej kanalizácie umožňujúca pripojenie kanalizačnej prípojky.“.

5.
V § 3 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Vlastník vodovodu môže previesť vlastníctvo vodovodu na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizácie môže previesť vlastníctvo kanalizácie na vlastníka verejnej kanalizácie.“.

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 48 zákona č. 184/2002 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (vodný zákon).“ nahrádza citáciou „§ 52 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).“.
7.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navrtávacím pásom s uzáverom. Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti alebo do objektu, ktorá je pripojená na verejný vodovod. Vodovodná prípojka je vodnou stavbou podľa osobitného predpisu.2)“.

8.
V § 4 ods. 2 sa za slová „až po zaústenie“ vkladajú slová „kanalizačnej prípojky“ a na konci prvej vety sa bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto zaústenie je súčasťou verejnej kanalizácie.“.
9.
V § 4 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

10.
V § 4 odsek 9 znie:

„(9)
Vlastník vodovodnej prípojky môže previesť vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného vodovodu a vlastník kanalizačnej prípojky môže previesť vlastníctvo kanalizačnej prípojky na vlastníka verejnej kanalizácie.“.

11.
V § 4 ods. 10 prvá veta znie: „Vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je umiestnené hadicové zariadenie alebo odberné miesto,3) je povinný umožniť odber vody hasičským jednotkám pri zásahu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

„3)
Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.“.

12.
V § 6 ods. 2 sa vypúšťa slovo „platným“.
13.
V § 6 ods. 3 sa slovo „udeľuje“ nahrádza slovom „vydáva“.
14.
V § 6 ods. 6 sa v úvodnej vete slovo „udelenie“ nahrádza slovom „vydanie“.
15.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú písmená a) a c).

Doterajšie písmená b) a d) až g) sa označujú ako písmená a) až e).

16.
V § 6 odsek 7 znie:

„(7)
Splnenie podmienok podľa odseku 6 písm. c) a d) sa preukazuje
a)
dokladmi o skončení úplného stredného odborného vzdelania príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní desaťročnej odbornej praxe,

b)
dokladmi o skončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe,

c)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe,

d)
dokladmi o skončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní päťročnej odbornej praxe alebo

e)
rozhodnutím o uznaní dokladu o vzdelaní alebo o uznaní odbornej kvalifikácie5a) a dokladom o vykonaní odbornej praxe podľa písmen a) až d).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

17.
V § 6 ods. 8 sa za slová „prostredníctvom právnickej osoby“ vkladajú slová „(ďalej len „osvedčovateľ")“.
18.
V § 6 sa vypúšťa odsek 12.

Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.

19.
V § 6 ods. 12 sa slová „požiadavkách na kvalifikáciu“ nahrádzajú slovami „preukazovaní vzdelania a odbornej praxe“.
20.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:

㤠6a
Preškoľovanie
(1)
Ministerstvo nariadi preškolenie držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ak nastali zmeny v právnych predpisoch o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a ostatných súvisiacich právnych predpisov najmä z oblasti vôd.

(2)
Preškoľovanie vykonáva osvedčovateľ podľa školiacich programov.

(3)
Odborne spôsobilá osoba je povinná na výzvu osvedčovateľa zúčastniť sa na preškolení.“.

21.
V § 7 ods. 2 sa bodkočiarka nahrádza bodkou a slová „na ustanovenie ďalších odborných zástupcov musí byť stanovená primeraná lehota najmenej 15 dní.“ sa nahrádzajú týmito vetami: „Ak dôjde k zmene charakteru, veľkosti a zložitosti prevádzkovania verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, ministerstvo prehodnotí počet ustanovených odborných zástupcov. Prevádzkovateľ verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie ustanoví ďalších odborných zástupcov do 90 dní od prehodnotenia počtu odborných zástupcov ministerstvom.“.
22.
V § 7 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

23.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa slovo „platného“ a slová „15 dní“ sa nahrádzajú slovami „90 dní“.
24.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

„d)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti vykonáva funkciu odborného zástupcu pre dve a viac fyzických osôb alebo pre dve a viac právnických osôb,

e)
sa držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezdôvodne nezúčastnil preškolenia.“.

25.
V § 8 ods. 3 znie:

„(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.“.

26.
V § 9 ods. 2 písm. c) sa slová „doba platnosti“ nahrádzajú slovami „dátum vydania“.
27.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa citácia „Napríklad zákon č. 184/2002 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú ukazovatele prípustného stupňa znečistenia vôd“ nahrádzajú citáciou „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.
28.
V § 11 ods. 4 sa za slová „kanalizačných prípojok,“ vkladajú slová „ak nie sú vodnou stavbou,2)“.
29.
V § 13 ods. 4 sa za slovo „zákona“ vkladajú slová „a na odborné posudzovanie účinnosti technologických riešení a použitých zariadení v oblasti úpravy a čistenia povrchových vôd, podzemných vôd, odpadových vôd a kalov“.
30.
V § 13 odsek 5 znie:

„(5)
Požiadavky na kontrolu kvality vody a metodiky určené Národným referenčným laboratóriom pre stanovovanie jednotlivých ukazovateľov vo vode sú záväzné pre všetky orgány verejnej správy a prevádzkovateľov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Požiadavky na kontrolu kvality vody a metodiky určené Národným referenčným laboratóriom uverejní ministerstvo vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.“.

31.
V § 14 ods. 2 sa v druhej vete za slová „verejnej kanalizácie“ vkladá čiarka a slová „prípadne ich právneho nástupcu“.
32.
V § 15 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
vybudovanie, opravu a údržbu pripojenia vodovodnej prípojky na verejný vodovod na vlastné náklady.“.

33.
V § 15 ods. 4 sa za slová „odseku 7 písm. b)“ vkladajú slová „a h)“.
34.
V § 15 ods. 7 písm. f) sa slová „umožniť prístup k verejnému vodovodu a odber z neho hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu;“ nahrádzajú slovami „umožniť prístup k požiarnym hydrantom verejného vodovodu a odber z nich hasičským jednotkám pri zásahu;“.
35.
V § 15 sa odsek 7 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
pri akomkoľvek rozširovaní vodovodnej siete predkladať Hasičskému a záchrannému zboru tieto zmeny okamžite.“.

36.
V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „Napríklad zákon č. 184/2002 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 242/1993 Z. z.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny.“.

38.
V § 17 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch vodovodnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejný vodovod a o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na vodovodnej prípojke,“.

39.
V § 17 ods. 4 sa slovo „vodného“ nahrádza slovom „vodárenského“.
40.
V § 18 ods. 2 písm. d) sa slová „verejného vodovodu“ nahrádzajú slovami „verejnej kanalizácie“.
41.
V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:

„n)
poskytovať ministerstvu zoznam odborných zástupcov a jeho zmeny.“.

42.
V § 18 ods. 3 písmeno b) znie:

„b)
rozhoduje o technickom riešení, umiestnení a parametroch kanalizačnej prípojky, o mieste a spôsobe jej pripojenia na verejnú kanalizáciu, o umiestnení a technických podmienkach osadenia meradla na kanalizačnej prípojke a o umiestnení kanalizačnej šachty,“.

43.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa citácia „Zákon č. 184/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 364/2004 Z. z. v znení zákona č. 587/2004 Z. z.“.
44.
V § 19 ods. 2 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripája sa slovo „vrátane,“.
45.
V § 19 odseky 3 a 4 znejú:

„(3)
Pásma ochrany podľa odseku 2 určí rozhodnutím obvodný úrad životného prostredia alebo krajský úrad životného prostredia na základe žiadosti vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

(4)
Pri vydávaní rozhodnutia prihliadne obvodný úrad životného prostredia alebo krajský úrad životného prostredia na technické možnosti riešenia pri súčasnom zabezpečení ochrany verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie a na technicko-bezpečnostnú ochranu záujmov dotknutých osôb.“.

46.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12 sa citácia „Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 23 ods. 9 sa vypúšťa slovo „komunálnych“.
48.
V § 28 odsek 11 znie:

„(11)
Na náhradu výdavkov a škody pri požiarnom zásahu nahlásené veliteľom zásahu sa vzťahuje osobitný predpis.3)“.

49.
V § 29 ods. 4 sa slová „uličnú vpusť“ nahrádzajú slovami „uličný vpust“.
50.
V § 30 ods. 2 písm. a) a v § 31 ods. 2 písm. a) sa za slovo „meradlo“ vkladajú slová „je nefunkčné z dôvodu, že“, za slovom „odchýlka“ sa vkladajú slová „podľa odseku 4“ a slová „neovplyvneného odpočtu“ sa nahrádzajú slovami „odpočtu meradla uskutočneného pred podaním žiadosti“.
51.
V § 32 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke,“.
52.
V § 32 ods. 1 písm. k) sa slová „na vodovodnej prípojke, alebo na kanalizačnej prípojke“ nahrádzajú slovami „na svojej vodovodnej prípojke, alebo na svojej kanalizačnej prípojke“.
53.
V § 32 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o)
pri poruche na vodovodnej prípojke alebo kanalizačnej prípojke v prípade, ak je vodovodná prípojka alebo kanalizačná prípojka majetkom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie,“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

54.
V § 32 ods. 3 sa slová „písm. b) až e)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e) a o)“.
55.
V § 32 odsek 7 znie:

„(7)
Prevádzkovateľ je povinný oznámiť
a)
odberateľovi alebo producentovi najmenej tri dni vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou podľa odseku 1 písm. f) až n) a podľa odseku 1 písm. f) aj dotknutej obci,

b)
odberateľovi alebo producentovi a dotknutej obci najmenej 15 dní vopred obmedzenie alebo prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu alebo obmedzenie alebo prerušenie odvádzania odpadových vôd verejnou kanalizáciou s uvedením doby trvania vykonania plánovaných opráv, údržbárskych prác a revíznych prác podľa odseku 1 písm. d).“.

56.
V § 33 ods. 1 sa slovo „spotreby“ nahrádza slovom „potreby“.
57.
V § 33 ods. 3 sa vypúšťajú slová „s výnimkou prevádzkových poriadkov, ktoré schvaľuje ministerstvo [§ 36 ods. 3 písm. g)]“.
58.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú písmená g), h) a p).

Doterajšie písmená i) až r) sa označujú ako písmená g) až n).

59.
V § 36 ods. 5 písmeno e) znie:

„e)
vydáva rozhodnutia o pásmach ochrany (§ 19 ods. 3).“.

60.
V § 36 ods. 9 písm. a) sa vypúšťa odkaz 8 nad slovami „na vyprázdňovanie obsahu“.
61.
V § 36 ods. 9 písm. c) sa za slovom „vôd“ vkladajú slová „a o zneškodňovaní obsahu žúmp“.
62.
V § 37 ods. 1 druhá veta znie: „Plán rozvoja zohľadňuje Vodný plán Slovenska a Plány manažmentu povodí.26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a)
§ 11 až 14 zákona č. 364/2004 Z. z.“.

63.
V § 37 ods. 4 sa za slová „verejných kanalizácií“ vkladá čiarka a dopĺňajú slová „ich prevádzkovateľmi“.
64.
V poznámke pod čiarou k odkazu 28 sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
65.
V § 37 ods. 7 sa vypúšťa druhá a tretia veta.
66.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8)
Ak po schválení plánu rozvoja kraja došlo k zmene podmienok, za ktorých sa schválil, krajský úrad životného prostredia vypracuje zmenu plánu rozvoja kraja. Na vypracúvanie a schvaľovanie zmeny plánu rozvoja kraja sa vzťahujú odseky 3 až 7.“.

67.
V § 38 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
68.
V § 38 odsek 4 znie:

„(4)
Krajský úrad životného prostredia zabezpečuje kontrolu technického a technologického stavu verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií.“.

69.
V § 39 sa vypúšťajú odseky 1 a 3.

Doterajšie odseky 2 a 4 až 12 sa označujú ako odseky 1 až 10.

70.
V § 39 ods. 1 a 3 sa slová „môže uložiť“ nahrádzajú slovom „uloží“.
71.
V § 39 odsek 2 znie:

„(2)
Obvodný úrad životného prostredia uloží pokutu do
a)
10 000 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za neplnenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 1 písm. a),

b)
1 000 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti vyplývajúce z § 26 ods. 1 písm. c) a g) a § 27 ods. 1 a 2,

c)
500 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti vyplývajúce z § 4 ods. 7, 8 a 10, § 23 ods. 5, § 25 ods. 1 a 3 a § 27 ods. 3,

d)
500 000 Sk prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 7 ods. 2 a 5, § 17 ods. 1 písm. d), § 18 ods. 1 písm. d) a § 32 ods. 3 a 5,

e)
500 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 12 ods. 4, § 13 ods. 2 a 3, § 15 ods. 1 písm. c), odseku 6, odseku 7 písm. d), e), a f), § 16 ods. 1 písm. b), odseku 6 a odseku 7 písm. d) a e),

f)
500 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá porušila povinnosti vyplývajúce z § 23 ods. 2 a § 27 ods. 7,

g)
100 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 1 písm. d) a § 16 ods. 1 písm. d),

h)
100 000 Sk prevádzkovateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 2 s výnimkou písmen f) a g) a z § 18 ods. 2 písm. b) a k),

i)
100 000 Sk právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 23 ods. 8,

j)
50 000 Sk prevádzkovateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 1 písm. c),

k)
50 000 Sk právnickej osobe za porušenie povinností vyplývajúcich z § 23 ods. 7,

l)
25 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie za porušenie povinností vyplývajúcich z § 15 ods. 7 písm. c) a § 16 ods. 7 písm. c),

m)
25 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľovi, ak tak vyplýva zo zmluvy uzatvorenej podľa § 15 ods. 3 a § 16 ods. 3, ak bezdôvodne neumožní pripojenie sa na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu [§ 15 ods. 7 písm. a) a § 16 ods. 7 písm. a)] alebo neposkytne požadované informácie podľa § 19 ods. 6,

n)
25 000 Sk prevádzkovateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 1 písm. e) a § 18 ods. 1 písm. e),

o)
10 000 Sk prevádzkovateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z § 17 ods. 2 písm. f) a g), § 18 ods. 2 písm. f) a g) a § 38 ods. 2 a 7,

p)
10 000 Sk vlastníkovi verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z § 35 ods. 3.“.

72.
V § 39 ods. 4 sa slová „môžu uložiť“ nahrádzajú slovom „uložia“.
73.
V § 39 ods. 9 sa za slovo „ministerstvom,“ vkladá slovo „úradom,“.
74.
V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
odberateľ, ktorý bez súhlasu vlastníka verejného vodovodu využíva dodanú vodu z verejného vodovodu v rozpore so zmluvou a dodáva vodu ďalšiemu odberateľovi,

g)
producent, ktorý bez súhlasu vlastníka verejnej kanalizácie a v rozpore so zmluvou odvádza odpadové vody od ďalšieho producenta.“.

75.
V § 40 ods. 2 sa slová „písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až d), f) a g)“.
76.
V § 40 ods. 2 a 3 sa slová „môže obvodný úrad životného prostredia uložiť“ nahrádzajú slovami „obvodný úrad životného prostredia uloží“.
77.
Za § 42 sa vkladá § 42a, ktorý znie:

㤠42a
(1)
Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejného vodovodu alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných vodovodov podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.

(2)
Vlastník verejnej kanalizácie je povinný zabezpečiť vypracovanie prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie alebo vykonať zosúladenie doteraz platných prevádzkových poriadkov verejných kanalizácií podľa tohto zákona do 31. decembra 2006.

(3)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie alebo prevádzkovateľ s odberateľom alebo producentom je povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd, ak takúto písomnú zmluvu doteraz uzatvorenú nemajú, do 31. decembra 2005. Podmienky dodávky vody alebo odvádzania odpadových vôd a technické podmienky pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu pre odberateľov a producentov stanovené pred účinnosťou tohto zákona ostávajú zachované.

(4)
Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť ministerstvu zoznam odborných zástupcov do 30. septembra 2005.

(5)
Vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie môže zabezpečiť prevádzkovanie verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie III. kategórie odborne spôsobilou osobou, ktorá nespĺňa požiadavky na vzdelanie podľa tohto zákona len, ak odborne spôsobilá osoba zosúladí požiadavky na vzdelanie podľa tohto zákona, do 31. decembra 2009.

(6)
Konania začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa ustanovení tohto zákona a ustanovení všeobecného predpisu o správnom konaní,31) ak nie je v tomto zákone ustanovené inak.

(7)
Na držiteľov osvedčení o odbornej spôsobilosti, ktorým bolo osvedčenie vydané pred účinnosťou tohto zákona, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona.“.

Čl. II

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 4 ods. 15 sa slová „určenej právnickej osoby11)“ nahrádzajú slovami „právnickej osoby poverenej ministerstvom11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11)
§ 21 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.
V § 4 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:

„(16)
Najvyšším odborným orgánom a metodickým orgánom na zisťovanie stavu povrchových vôd a stavu podzemných vôd je Národné referenčné laboratórium pre oblasť vôd na Slovensku. Metodiky určené Národným referenčným laboratóriom pre oblasť vôd na Slovensku na stanovovanie jednotlivých prvkov chemického stavu vôd a ekologického stavu vôd sú záväzné pre jednotlivé laboratóriá, ktoré vykonávajú rozbory vôd potrebné na výkon orgánov štátnej správy a sú publikované vo Vestníku Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „vestník").“.

Doterajší odsek 16 sa označuje ako odsek 17.

3.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťa slovo „vodárenského“.
4.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Vodárenskými zdrojmi sú vody v útvaroch povrchových vôd a v útvaroch podzemných vôd využívané na odbery vôd pre pitnú vodu alebo využiteľné na zásobovanie obyvateľstva pre viac ako 50 osôb, alebo umožňujúce odber vôd na takýto účel v priemere väčšom ako 10 m3 za deň v pôvodnom stave alebo po ich úprave.“.

5.
V § 21 ods.1 písm. g) sa za slovo „prieskume“ vkladajú slová „s predpokladaným časom trvania čerpacej skúšky nad päť dní“.
6.
V § 21 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „v množstve uvedenom v § 6 ods. 6“.
7.
V § 26 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Ak nemožno zriadiť vodné stavby, ktorými sa upravuje, mení alebo zriaďuje koryto, vodné stavby na ochranu pred povodňami, priehrady, nádrže, vodné stavby, ktoré sa zriaďujú na plavebné účely na cudzej nehnuteľnosti prostredníctvom prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva alebo zriadením práva vecného bremena, možno vo verejnom záujme potrebnú nehnuteľnosť alebo právo k nej, ak ju nemožno získať dohodou, vyvlastniť podľa osobitného predpisu.37)“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

8.
V § 31 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Existujúce stavby a zariadenia uvedené v odseku 4 písm. a) v treťom až šiestom bode možno rekonštruovať, modernizovať a rozširovať, ak sa tým dosiahne účinnejšia ochrana vôd a vodných pomerov oproti súčasnému stavu, odstráni sa pôvodný zdroj znečistenia a uplatnia sa pritom najlepšie dostupné techniky zabezpečujúce vysoký stupeň ochrany vôd.“.
9.
V § 31 sa vypúšťa odsek 7.
10.
V § 32 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podzemnej vody“.
11.
V § 32 ods. 9 sa za slovo „rozhodnutím“ vkladajú slová „a na ten účel aj vyzvať subjekty uvedené v odseku 4 na podanie žiadosti“.
12.
V § 36 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Sledovanie prípustných hodnôt znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd povolených orgánom štátnej vodnej správy podľa odseku 5 sa vykonáva odbermi ich vzoriek a rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.“.

Doterajšie odseky 6 až 13 sa označujú ako odseky 7 až 14.

13.
V § 56 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a zaraďovaním vodných stavieb do kategórií (§ 56 ods. 5)“.
14.
V § 56 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4)
Kategorizácii podliehajú vodné stavby, ktoré vzdúvajú a zadržiavajú vodu. Takýmito vodnými stavbami sú priehrady, vodné nádrže, hate, odkaliská vytvorené hrádzovým systémom, na ktoré sa odpad ukladá hydraulickým spôsobom, čerpacie stanice vnútorných vôd a hrádze, ako aj súčasti stavieb, ktoré sú určené na úpravu vodných tokov, na odbery vôd, na vypúšťanie odpadových vôd a na iné používanie vôd.“.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 5 až 8.

15.
V § 56 ods. 5 sa za slovo „Ministerstvo“ vkladajú slová „na základe žiadosti stavebníka alebo vlastníka vodnej stavby“ a na konci sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najneskôr pred vydaním stavebného povolenia.“.
16.
V § 56 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vydaným ministerstvom.“.
17.
V § 56 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8)
Pri rekonštrukcii vodnej stavby alebo pri zmene jej využitia a pri vodných stavbách II. až IV. kategórie aj v prípadoch, keď sa mení zástavba na území ohrozenom vodnou stavbou, ministerstvo preskúma určenú kategóriu vodnej stavby. K preskúmaniu kategórie vodnej stavby vlastník predloží prostredníctvom štátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (odsek 5), aktualizovaný odborný posudok.“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.

18.
Za § 56 sa vkladajú § 56a až 56d, ktoré znejú:

㤠56a
Odborná spôsobilosť
(1)
Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických vedomostí a praktických schopností, ktoré musí spĺňať hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu štátnej organizácie, poverenej na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 ods. 5), alebo hlavný zamestnanec odborného technicko-bezpečnostného dohľadu vlastníka vodnej stavby a preukazuje sa osvedčením o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (ďalej len „osvedčenie o odbornej spôsobilosti").

(2)
Ministerstvo overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou pred skúšobnou komisiou zloženou z odborníkov z teórie a praxe a udeľuje osvedčenie o odbornej spôsobilosti. Odborné skúšky sa konajú spravidla raz za dva roky. Termíny a organizáciu odborných skúšok určí ministerstvo. Členov skúšobnej komisie vymenúva a odvoláva minister.

(3)
Podmienky na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti sú:
a)
vzdelanie,

b)
odborná prax v príslušnom vodohospodárskom odvetví,

c)
spôsobilosť na právne úkony,

d)
bezúhonnosť,

e)
úspešné vykonanie odbornej skúšky.

(4)
Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami I. a II. kategórie sa preukazuje dokladom o
a)
skončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe alebo

b)
skončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní päťročnej odbornej praxe.

(5)
Splnenie požiadaviek podľa odseku 3 písm. a) a b) na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami III. a IV. kategórie sa preukazuje dokladom o
a)
skončení úplného stredného odborného vzdelania príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní desaťročnej odbornej praxe,

b)
skončení úplného stredného vzdelania s pomaturitným štúdiom príslušného technického alebo prírodovedného zamerania a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe,

c)
skončení vysokoškolského vzdelania 1. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní sedemročnej odbornej praxe, alebo

d)
skončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa v príslušnom technickom alebo prírodovednom odbore a o vykonaní päťročnej odbornej praxe.

(6)
Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, na ktorú žiada udeliť osvedčenie o odbornej spôsobilosti, za trestný čin všeobecného ohrozenia alebo trestný čin ohrozenia životného prostredia. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov, ktorý v deň podania žiadosti nie je starší ako tri mesiace.

§ 56b
Zrušenie a zánik osvedčenia o odbornej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo zruší osvedčenie o odbornej spôsobilosti, ak držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti
a)
písomne požiada o jeho zrušenie,

b)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom činnosti, za trestný čin všeobecného ohrozenia alebo za trestný čin ohrozenia životného prostredia,

c)
prestal spĺňať podmienky ustanovené týmto zákonom.

(2)
Ministerstvo môže osvedčenie o odbornej spôsobilosti zrušiť, ak
a)
sa dodatočne zistí, že žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti obsahovala nepravdivé alebo neúplné údaje,

b)
držiteľ osvedčenia o odbornej spôsobilosti závažným spôsobom alebo opakovane porušuje povinnosti ustanovené týmto zákonom.

(3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti zaniká smrťou držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

§ 56c
Evidencia osvedčení o odbornej spôsobilosti
(1)
Ministerstvo vedie evidenciu udelených osvedčení o odbornej spôsobilosti (ďalej len „evidencia osvedčení") a ich zmien.

(2)
Evidencia osvedčení obsahuje
a)
meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti,

b)
špecifikáciu držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre
1.
štátnu organizáciu poverenú na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 ods. 5),

2.
vlastníka vodnej stavby,

c)
dátum vykonania skúšky.

(3)
Evidencia osvedčení je verejne prístupná.

§ 56d
Preskúšanie
(1)
Ministerstvo preskúša odborne spôsobilé osoby, ak
a)
sa pri výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu dopustili závažných nedostatkov odbornej povahy,

b)
sa nezúčastnia školenia organizovaného ministerstvom každých päť rokov,

c)
päť rokov nevykonávali odborný technicko-bezpečnostný dohľad.

(2)
Ustanovenie § 56a ods. 2 rovnako platí aj na preskúšanie.“.

19.
V § 59 ods. 1 sa za písmeno n) vkladá nové písmeno o), ktoré znie:

„o)
overuje odbornú spôsobilosť na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu odbornou skúškou, vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti, preskúšava odborne spôsobilé osoby a vedie evidenciu odborne spôsobilých osôb (§ 56a až 56d).“.

Doterajšie písmeno o) sa označuje ako písmeno p).

20.
V § 61 písm. a) sa za slová „§ 32,“ vkladajú slová „§ 38,“ a slová „§ 39 ods. 5 a 9“ sa nahrádzajú slovami „§ 39 ods. 4 a 5“.
21.
V § 63 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c), d) a e).

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená c) a d).

22.
V § 63 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
V prípadoch uvedených v odseku 1 si môže obvodný úrad životného prostredia vyhradiť rozhodovanie, najmä ak ide o územia chránených vodohospodárskych oblastí a územia ochranných pásiem vodárenských zdrojov.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

23.
V § 71 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. c)“.
24.
V § 74 ods. 1 písm. e) sa za slová „podzemných vôd“ vkladajú slová „alebo vypúšťa priemyselné odpadové vody alebo osobitné vody s obsahom obzvlášť škodlivých látok do verejnej kanalizácie“ a za slová „písm. c)“ sa vkladajú slová „a § 38 ods. 1“.
25.
V § 75 ods. 3 sa slová „ako násobok sadzby“ nahrádzajú slovami „násobkom sadzby do“, slovo „jedného“ sa nahrádza slovom „predchádzajúceho“ a suma „30 000 Sk“ sa nahrádza sumou „10 000 Sk“.
26.
V § 75 ods. 8 sa slová „§ 70 ods. 1 písm. m)“ nahrádzajú slovami „§ 74 ods. 1 písm. m)“.
27.
V § 77 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j)
znečistí alebo ohrozí povrchové vody alebo podzemné vody (§ 36 ods. 11 a § 39 ods. 2).“.

28.
V § 77 ods. 2 písm. b) sa slová „písm. b, c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b), c), g) a j)“.
29.
V § 77 ods. 3 písm. b) sa slová „písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e) a j)“.
30.
V § 77 ods. 5 písm. b) sa slová „písm. a), b), d) a e)“ nahrádzajú slovami „písm. a), b), d), e) a j)“.
31.
V § 79 sa odsek 3 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
odberoch na účely energetického využitia, ak sa následne vypúšťajú do podzemných vôd, okrem odberov geotermálnych vôd.“.

32.
V § 79 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Sledovanie limitných hodnôt v príslušných ukazovateľoch znečistenia podľa odseku 4 sa vykonáva odbermi vzoriek vypúšťaných odpadových vôd a ich rozbormi, ktoré uskutočňuje akreditované laboratórium.“.

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

33.
V § 79 ods. 8 sa slová „v poplatkovom priznaní.“ nahrádzajú slovami „v lehote určenej v osobitnom predpise;72a)“ a pripájajú sa tieto slová: „ak nepredložia návrh na určenie výšky poplatkov v určenej lehote, správca vodohospodársky významných vodných tokov vypočíta výšku poplatkov na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. b) prvého bodu alebo § 21 ods. 1 písm. c).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 72a znie:

„72a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 755/2004 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd.“.

34.
Za § 80 sa vkladá § 80a, ktorý znie:

㤠80a
(1)
Odbornú spôsobilosť prizná ministerstvo bez odbornej skúšky zamestnancom, ktorí sú zapísaní v osobitnom zozname ako odborne spôsobilí na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu.

(2)
Činnosti vykonávané podľa § 21 ods. 1 písm. a) druhého a tretieho bodu a písmena b) druhého až štvrtého bodu a § 21 ods. 1 písm. e) a f), o ktorých povolenie požiadali právnické osoby alebo fyzické osoby, sa považujú za povolené podľa tohto zákona.

(3)
Právnické osoby alebo fyzické osoby-podnikatelia, ktorí vypúšťajú iné vody do banských vôd, musia zabezpečiť ich predchádzajúcu úpravu postupom podľa § 20 ods. 3 do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti vykonávacieho predpisu (§ 81 ods. 1).“.

35.
V § 81 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
limitné hodnoty znečistenia priemyselných odpadových vôd s obsahom škodlivých látok, obzvlášť škodlivých látok, prioritných látok a rizikových látok vypúšťaných do povrchových vôd,“.

36.
V § 81 ods. 2 písmeno h) znie:

„h)
o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu, o zaraďovaní vodných stavieb do jednotlivých kategórií, o výkone technicko-bezpečnostného dozoru, vykonávaní skúšky na získanie odbornej spôsobilosti a o vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon odborného technicko-bezpečnostného dohľadu (§ 56 až 56d),“.

37.
V § 81 sa odsek 2 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
činnosti Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku.“.

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore