Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2010 účinný od 01.09.2010


Platnosť od: 25.05.2010
Účinnosť od: 01.09.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Všeobecné súdnictvo, Konkurz a reštrukturalizácia, Trestné právo, Súdne poplatky

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD49 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2010 účinný od 01.09.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 224/2010 s účinnosťou od 01.09.2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 2 odsek 3 znie:

„(3) Ak tento zákon neustanovuje inak, ochranné opatrenie sa ukladá podľa zákona účinného ...

2.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Pôsobnosť na ukladanie ochranných opatrení (1) Ochranné opatrenie podľa tohto zákona ...

3.

§ 33 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:

„f)
zhabanie peňažnej čiastky,

g)
zhabanie majetku.“.

4.

V § 58 odsek 2 znie:

„(2) Trest prepadnutia majetku súd uloží bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1, ak odsudzuje ...

5.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Trest prepadnutia majetku postihuje, v rozsahu, ktorý patrí odsúdenému pri výkone trestu ...

6.

Za § 83 sa vkladajú § 83a a 83b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 83a Zhabanie peňažnej čiastky (1) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej ...

7.

V § 86 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) zneužitia účasti na hospodárskej súťaži podľa § 250, ak páchateľ svojím konaním umožnil ...

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

8.

Za § 438b sa vkladá § 438c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 438c Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2010 Zhabanie peňažnej čiastky ...

9.

Príloha znie:

„1. Smernica Rady 2002/90/ES z 28. novembra 2002, ktorá definuje napomáhanie neoprávneného vstupu, ...

Čl. II

Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 ...

1.

V § 10 ods. 8 písm. f) sa vypúšťajú slová „o trestných činoch príslušníkov Železničnej ...

2.

§ 45 znie:

„§ 45 (1) Zúčastnená osoba je osoba, ktorej môže byť, podľa návrhu má byť alebo bola zhabaná ...

3.

V § 184 ods. 1 úvodná veta znie: „Uznesenie je právoplatné, a ak neustanovuje tento zákon niečo ...

4.

V § 196 ods. 2 sa za slová „výsluchom oznamovateľa“ vkladajú slová „alebo poškodeného“. ...

5.

V § 208 ods. 1 sa za slovo „opatrovníkovi“ vkladá čiarka a tieto slová: „zúčastnenej osobe ...

6.

V § 236 odsek 1 znie:

„(1) Ak prokurátor obžalobu nepodá, urobí návrh na uloženie ochranného opatrenia podľa § ...

7.

V § 239 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak obžaloba obsahuje návrh na uloženie ochranného ...

8.

V § 241 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie ...

9.

V § 244 ods. 1 písmeno h) znie:

„h) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä, ...

10.

V § 271 ods. 1 sa slová „Obžalovaného a poškodeného“ nahrádzajú slovami „Obžalovaného, ...

11.

V § 289 odsek 1 znie:

„(1) Ak súd rozhoduje vo veci samej a ak tento zákon neustanovuje inak, vždy rozhodne o návrhu ...

12.

§ 289 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Ak súd vylúčil rozhodnutie o ochrannom opatrení zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania ...

13.

V § 295 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

14.

V § 353 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „do ôsmich rokov“.

15.

V § 353 ods. 2 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) a h), ktoré znejú:

„g)
trest vyhostenia,

h)
trest zákazu pobytu,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno i).

16.

V § 353 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) ochranné opatrenie; trestným rozkazom však nemožno uložiť ochranné opatrenie zhabania majetku ...

17.

V § 353 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Verejnému zasadnutiu nemôže vyhradiť rozhodnutie ...

18.

V § 354 odsek 2 znie:

„(2) Trestný rozkaz sa doručuje obvinenému, ak má obvinený obhajcu, aj jeho obhajcovi, prokurátorovi, ...

19.

§ 354 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Pri trestnom čine zanedbania povinnej výživy sa doručí trestný rozkaz aj osobe, do ktorej ...

20.

§ 355 vrátane nadpisu znie:

„§ 355 Odpor proti trestnému rozkazu (1) Obvinený a osoby, ktoré sú oprávnené podať v jeho ...

21.

V § 356 úvodná veta znie: „Trestný rozkaz sa stane právoplatným, a ak neustanovuje tento zákon ...

22.

§ 356 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) sa oprávnená osoba vzdala práva podať odpor a obvinený súčasne vyhlásil, že nesúhlasí, ...

23.

V siedmej hlave tretej časti sa za § 362 vkladá nový šiesty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„ŠIESTY DIEL KONANIE O NÁVRHU NA ZHABANIE PEŇAŽNEJ ČIASTKY A O NÁVRHU NA ZHABANIE MAJETKU § ...

24.

Za § 405 sa vkladá § 405a, ktorý znie:

„§ 405a (1) Obnova konania, ktoré sa skončilo právoplatným rozhodnutím súdu v konaní o návrhu ...

25.

§ 423 znie:

„§ 423 Len čo sa stal rozsudok, ktorým bol uložený trest prepadnutia majetku, vykonateľným, ...

26.

§ 424 sa vypúšťa.

27.

V § 425 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Pri zaistení majetku obvineného sa postupuje ...

28.

V § 426 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

29.

V § 426 ods. 2 sa slovo „neúčinné“ nahrádza slovom „neplatné“.

30.

V druhej hlave štvrtej časti nadpis štvrtého dielu znie: „Výkon zhabania veci, výkon zhabania ...

31.

Za § 461 sa vkladajú § 461a a 461b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 461a Výkon zhabania peňažnej čiastky Len čo nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie, ktorým ...

32.

§ 515 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Vo vzťahu k právnickej osobe možno na území Slovenskej republiky vykonať cudzie rozhodnutie ...

33.

Za § 521 sa vkladá § 521a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 521a Výkon cudzieho rozhodnutia voči právnickej osobe (1) Návrh na výkon cudzieho rozhodnutia ...

34.

V § 551 odsek 1 znie:

„(1) Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve môže súd na základe žiadosti cudzieho ...

35.

V § 551 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Ak vec neznesie odklad, prokurátor môže vydať príkaz podľa odseku 1, ktorý musí najneskôr ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

36.

V § 551 ods. 4 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „alebo ...

37.

Za § 567g sa vkladá § 567h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 567h Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2010 (1) Na konanie, v ktorom ...

Čl. III

Zákon č. 65/2001 Z. z. o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok v znení zákona č. 608/2004 ...

1.

V § 2 písm. a) sa čiarka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „súdnou ...

2.

V § 2 písmeno c) znie:

„c) správcom súd, na ktorom súdna pohľadávka vznikla; dňom uzavretia zmluvy o prevode správy ...

3.

V § 3 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

4.

V § 4 ods. 13 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo bolo uložené ochranné opatrenie ...

5.

V § 6 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o súdnu pohľadávku vyplývajúcu z rozhodnutia ...

Čl. IV

Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 81 ods. 5 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak ide o ...

2.

Za § 107 sa vkladá § 107a, ktorý znie:

„§ 107a (1) Ak príslušný súd22a) doručí konkurznému súdu právoplatné rozhodnutie o uložení ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a až 22c znejú:

„22a) Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. 22b) § 5 zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. V

Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 1 písm. a) sa slovo „osobách“ nahrádza slovami „fyzických osobách“.

2.

V § 1 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) právnických osobách, ktorým bolo súdom právoplatne uložené zhabanie peňažnej čiastky ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

3.

V § 1 ods. 1 písm. d) sa slovo „osobách“ nahrádza slovami „fyzických osobách“.

4.

V § 3 úvodnej vete sa slovo „osobách“ nahrádza slovami „fyzických osobách“.

5.

Za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a V registri trestov sa evidujú údaje o právnických osobách, ktorým bolo právoplatným ...

6.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) právnickej osobe, ktorej bolo právoplatne uložené zhabanie peňažnej čiastky alebo zhabanie ...

Doterajšie písmená b) až e) sa označujú ako písmená c) až f).

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore