Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2006 účinný od 01.07.2015 do 17.10.2016


Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2015
Účinnosť do: 17.10.2016
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Sociálna pomoc, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD112 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 224/2006 s účinnosťou od 01.07.2015 na základe 125/2015

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych ...

§ 2
Občiansky preukaz
(1)

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) preukazuje ...

(2)

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý pobyt na území ...

Údaje v občianskom preukaze
§ 3
(1)

Občiansky preukaz obsahuje údaje v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, ...

(2)

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti ...

(3)

Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú

a)
údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku alebo poskytnutie ...
b)
údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
c)
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
(4)

Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky požadované ...

§ 4
(1)

Údaje v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 3 ods. 1, 2 a 3 písm. c) nahrádzajú verejné listiny ...

(2)

Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší doklad, ...

§ 4a
Elektronický čip
(1)

Elektronický čip obsahuje údaje, ktoré sú zapísané, alebo údaje, ktoré možno zapísať do občianskeho ...

(2)

Držiteľ si môže overiť údaje, ktoré sú zapísané do elektronického čipu, na okresnom riaditeľstve Policajného ...

§ 4b
Bezpečnostný osobný kód
(1)

Bezpečnostný osobný kód spolu s občianskym preukazom slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa pri elektronickej ...

(2)

Bezpečnostný osobný kód je kombináciou najmenej šiestich a najviac desiatich číslic, ktorú si zvolí ...

(3)

Po dobu platnosti občianskeho preukazu môže držiteľ bezpečnostný osobný kód zmeniť. Zmena bezpečnostného ...

(4)

Ak držiteľ občianskeho preukazu pri elektronickej komunikácii päťkrát po sebe chybne uvedie bezpečnostný ...

Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
§ 5
Vydávanie občianskeho preukazu
(1)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva okresnému riaditeľstvu osobne. Za občana, ktorý bol ...

(2)

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre ...

(3)

Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými ...

(4)

Občiansky preukaz sa vydáva s dobou platnosti 10 rokov.

(5)

Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti alebo na jeho požiadanie ...

(6)

Občan, ktorý podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia ...

§ 5a
Prevzatie občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz si môže občan prevziať na ktoromkoľvek okresnom riaditeľstve, ktoré uviedol pri podaní ...

(2)

Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu, je povinný prevziať si ho najneskôr do 90 dní ...

(3)

Za občana môže občiansky preukaz prevziať osoba jemu blízka2a) po predložení svojho dokladu totožnosti; ...

(4)

Iná osoba môže občiansky preukaz prevziať po predložení svojho dokladu totožnosti a plnomocenstva na ...

(5)

Osvedčená plná moc na zastupovanie podľa odseku 4 sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní ...

(6)

Osoba, ktorá prevezme občiansky preukaz podľa odsekov 2 až 5, je povinná prevzatie potvrdiť svojím podpisom; ...

§ 6
Prvý občiansky preukaz
(1)

Prvý občiansky preukaz vydá občanovi okresné riaditeľstvo v územnom obvode, v ktorom má občan trvalý ...

a)
pri dovŕšení pätnásteho roku veku,
b)
po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
c)
po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky preukaz. ...
(2)

O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať rodič občana alebo ...

§ 7
Nový občiansky preukaz
(1)

Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze. Občan ...

(2)

Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi

a)
po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b)
po zmene rodného čísla,
c)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo okresným riaditeľstvom,
d)
po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho preukazu ...
e)
ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre podľa § 5 ods. 3,
f)
ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému ...
g)
po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony,
h)
po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne úkony alebo ...
i)
po uložení trestu zákazu pobytu,
j)
ak nastala niektorá zo skutočností podľa písmen a) až i) a občan požiadal o uvedenie nových údajov podľa ...
(3)

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi aj

a)
po nadobudnutí štátneho občianstva,
b)
po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
c)
ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e), g) a h), alebo ak ide o občiansky ...
(4)

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi, aj ak má ešte platný občiansky preukaz a

a)
požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého z ...
b)
vykonal trest zákazu pobytu, alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené.
(5)

Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana; ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti ...

§ 7a

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu z dôvodu podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak je ...

§ 7b
Podanie žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva
(1)

Občan môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva z dôvodu ...

a)
podľa § 7 ods. 2 písm. d), ak ide o vydanie občianskeho preukazu najskôr 180 dní pred skončením doby ...
b)
podľa § 7 ods. 3 písm. c), ak ide o zmenu trvalého pobytu.
(2)

Žiadosť prostredníctvom portálu ministerstva možno podať len vtedy, ak občanovi už bol vydaný občiansky ...

(3)

Pri podaní žiadosti prostredníctvom portálu ministerstva nemožno do občianskeho preukazu uviesť údaje ...

(4)

Občan, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu prostredníctvom portálu ministerstva, je povinný ...

Predkladanie dokladov na vydanie občianskeho preukazu
§ 8
(1)

Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, je povinný ...

a)
rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,3)
b)
potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom,4); potvrdenie sa nevyžaduje, ak tento ...
c)
ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
(2)

Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší občiansky ...

(3)

Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo trvalého ...

(4)

Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti takého občana ...

(5)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne úkony, ...

(6)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, je povinný ...

(7)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je povinný predložiť ...

(8)

Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu ...

(9)

Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca ...

§ 9
(1)

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo ...

(2)

Namiesto matričného dokladu vydaného orgánom cudzieho štátu je občan, jeho opatrovník alebo zákonný ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených údajov, ...

(4)

Ak vzniknú rozpory medzi údajmi preukazovanými občanom a údajmi uvedenými v informačnom systéme evidencie ...

(5)

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.

(6)

Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to oprávneným ...

(7)

Okresné riaditeľstvo najneskôr pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi, jeho opatrovníkovi ...

§ 10
Neplatnosť občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz je neplatný, ak

a)
občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt na území ...
b)
občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená okresnému ...
c)
bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný údaj, alebo ...
d)
uplynula doba jeho platnosti,
e)
obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
f)
neobsahuje údaje o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 2,
g)
sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § 3 ods. 3,
h)
podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa alebo
i)
občan odovzdal okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred ...
(2)

Okresné riaditeľstvo alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ak je ...

(3)

Občiansky preukaz nie je neplatný, ak sa dôvod neplatnosti podľa odseku 1 písm. c), e) alebo písm. g) ...

(4)

Z dôvodov uvedených podľa odseku 1 písm. a) sa občiansky preukaz eviduje ako odcudzený, ak nedošlo k ...

§ 11
Povinnosti na úseku občianskych preukazov
(1)

Občan alebo jeho opatrovník je povinný

a)
chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
b)
požiadať okresné riaditeľstvo o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho ...
c)
odovzdať okresnému riaditeľstvu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. c) ...
d)
odovzdať okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí ...
e)
ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému ...
f)
dostaviť sa na vyzvanie okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu na vybavenie záležitostí ...
g)
uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť potvrdiť ...
h)
odovzdať neodkladne občiansky preukaz okresnému riaditeľstvu alebo zastupiteľskému úradu, ak občan stratil ...
i)
odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz do úschovy ...
j)
požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva alebo po ...
k)
ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne úkony ...
l)
odovzdať občiansky preukaz pri podaní žiadosti o vydanie nového občianskeho preukazu, ak žiada o doručenie ...
(2)

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať alebo ...

§ 12
Odovzdanie občianskeho preukazu
(1)

Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať ktorémukoľvek úradu, ktorý ...

(2)

Ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný neodkladne odovzdať občiansky preukaz občana, ktorý zomrel, ...

(3)

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia slobody pre ...

§ 13
Potvrdenie o občianskom preukaze
(1)

Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len „potvrdenie“) vydá okresné riaditeľstvo alebo zastupiteľský ...

a)
na žiadosť občana, ak je jeho doterajší občiansky preukaz neplatný a nemožno mu hneď vydať nový občiansky ...
b)
občanovi, ktorý stratil štátne občianstvo,
c)
občanovi, ktorý ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)

Potvrdenie je povinný vydať aj

a)
ten, kto prevzal občiansky preukaz, tomu, kto odovzdal občiansky preukaz podľa § 12,
b)
útvar Policajného zboru alebo zastupiteľský úrad, ktorému občan ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho ...
(3)

Potvrdenie obsahuje

a)
názov úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
b)
číslo a sériu občianskeho preukazu, o ktorom sa potvrdenie vydáva,
c)
skrátený názov úradu, ktorý občiansky preukaz vydal,
d)
meno a priezvisko toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je držiteľ,
e)
adresu trvalého pobytu toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je držiteľ, ...
f)
meno, priezvisko a rodné priezvisko držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
g)
dátum narodenia držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
h)
rodné číslo držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
i)
adresu trvalého pobytu držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
j)
platnosť potvrdenia,
k)
dôvod vydania potvrdenia,
l)
dôvod, ak nie je možné niektorý požadovaný údaj v potvrdení zapísať,
m)
dátum vydania potvrdenia,
n)
podpis pracovníka a odtlačok úradnej pečiatky úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
o)
podpis toho, komu sa potvrdenie vydáva.
(4)

Správnosť údajov uvedených v potvrdení potvrdí občan svojím podpisom.

(5)

Doba platnosti potvrdenia vydaného podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 2 písm. b) sa určuje na dobu ...

(6)

Na neplatnosť potvrdenia sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu.

§ 14
Priestupky
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz,
b)
úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
c)
sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
d)
vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
e)
poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,
f)
prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na pozemok ...
g)
sa nedostavil na výzvu okresného riaditeľstva alebo zastupiteľského úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej ...
h)
neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť,
i)
ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
j)
nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
k)
odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, na pozemok ...
l)
neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu,
m)
po lehote uvedenej v § 5a ods. 2 si ani po opakovanej výzve neprevezme občiansky preukaz,
n)
poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím ...
o)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej správy.
(2)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až e) sa uloží pokuta od 165 eur do 331 eur. Za priestupky ...

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva okresné riaditeľstvo.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.10)

§ 15
Evidencia občianskych preukazov
(1)

Ministerstvo a okresné riaditeľstvá vedú evidenciu občianskych preukazov a evidenciu čistopisov občianskych ...

(2)

Evidencia občianskych preukazov obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum, miesto a okres alebo štát narodenia podľa aktuálneho stavu,
d)
pohlavie,
e)
adresu trvalého pobytu občana,
f)
čísla a série občianskych preukazov vydaných občanovi,
g)
dátum vydania občianskeho preukazu,
h)
úrad, ktorý občiansky preukaz vydal,
i)
dobu platnosti občianskeho preukazu,
j)
zobrazenie podoby tváre občana,
k)
podpis občana,
l)
tieto doplňujúce údaje o občanoch, ktoré boli alebo sú zapísané v občianskom preukaze:
1.
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, ...
2.
zákaz pobytu,
3.
údaje o závažných chorobách,
4.
údaje o krvnej skupine a podskupine,
5.
skratku akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
m)
čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov,
n)
čísla vydaných dokladov o občianskom preukaze,
o)
potvrdenia o občianskom preukaze vydané občanovi,
p)
dátum zničenia občianskeho preukazu,
q)
stav doterajších občianskych preukazov vydaných občanovi,
r)
údaje o priestupkoch spáchaných v súvislosti s vydávaním občianskych preukazov,
s)
štatistické údaje v rozsahu agendy občianskych preukazov.
(3)

Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom, orgánom ...

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov vedených v evidencii a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16

Na postup štátnych orgánov a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis ...

§ 17
(1)

Do 31. decembra 2008 možno vydávať občianske preukazy s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov účinných ...

(2)

Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného pred účinnosťou tohto zákona sa končí dňom uvedeným v občianskom ...

(3)

Občiansky preukaz vydaný podľa doterajších predpisov ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom aj vtedy, ...

(4)

Občania, ktorí majú občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona s neobmedzenou dobou platnosti, ...

§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012
(1)

Do 30. novembra 2013 možno vydávať občianske preukazy bez elektronického čipu.

(2)

Občanovi, ktorý požiadal o vydanie občianskeho preukazu do 30. júna 2012, okresné riaditeľstvo vydá ...

(3)

Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného podľa predpisov účinných do 30. júna 2012 sa končí dňom ...

(4)

Občianske preukazy, ktoré boli vydané s neobmedzenou dobou platnosti, zostávajú v platnosti aj po 1. ...

(5)

Občan, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže požiadať o vydanie nového občianskeho ...

(6)

Občan, ktorý má občiansky preukaz vydaný do 30. júna 2008, môže požiadať o vydanie nového občianskeho ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 v časti Oslobodenie sa vypúšťajú slová „Od poplatku podľa ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 19 v časti Oslobodenie prvý a druhý bod znie:

„1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska podľa § 7 ods. 1 ...

Doterajší druhý a tretí bod sa označuje ako tretí a štvrtý bod.

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o štátnom občianstve ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 22 vkladá nová položka 22a, ktorá znie:

„Položka 22a a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 150 Sk b) Podanie žiadosti o vydanie ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 248.

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

„§ 27a Úlohy obvodných úradov podľa § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 a § 26a plnia do ...

2.

V § 29 sa na konci pripájajú slová „a okrem § 27 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2008“. ...

Čl. VI

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské ...

V čl. VII sa vypúšťajú slová „čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21“ a slová „1. júla 2006“ sa nahrádzajú ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem čl. I § 18 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 1a)  Napríklad zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 2)  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 2a)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 2b)  § 29 ods. 2 písm. i) a j) zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 2c)  § 107 ods. 2 písm. k) zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 4)  § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 5)  § 189a Občianskeho súdneho poriadku.
 • 6)  § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...
 • 7)  Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. ...
 • 8)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  Napríklad § 43 ods. 5 písm. n), § 44 ods. 5 písm. o) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore