Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2006 účinný od 01.07.2008 do 31.12.2008


Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2008
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Sociálna pomoc, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD112 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 224/2006 s účinnosťou od 01.07.2008

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych ...

§ 2
Občiansky preukaz
(1)

Občiansky preukaz je verejná listina, ktorou občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“) ...

(2)

Občiansky preukaz je povinný mať každý občan, ktorý dovŕšil pätnásty rok veku a má trvalý ...

Údaje v občianskom preukaze
§ 3
(1)

Občiansky preukaz obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, pohlavie, štátne občianstvo, dátum ...

(2)

Občiansky preukaz občana, ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, pozbaveného spôsobilosti ...

(3)

Do občianskeho preukazu v časti osobitné záznamy sa na žiadosť občana uvedú

a)
údaje o závažných chorobách, ktoré za určitých okolností vyžadujú okamžité podanie lieku ...
b)
údaje o krvnej skupine a podskupine po predložení potvrdenia od lekára,
c)
skratka akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
(4)

Ak nie je možné pre nedostatok miesta v časti osobitné záznamy občianskeho preukazu uviesť všetky ...

§ 4
(1)

Údaje v občianskom preukaze v rozsahu ustanovenom v § 3 ods. 1, 2 a 3 písm. c) nahrádzajú verejné ...

(2)

Pri preukazovaní skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze občan nie je povinný predkladať ďalší ...

Podmienky a postup pri vydávaní občianskych preukazov
§ 5
Vydávanie občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz vydáva okresné riaditeľstvo Policajného zboru v územnom obvode, v ktorom má ...

(2)

Žiadosť o vydanie občianskeho preukazu sa podáva príslušnému úradu osobne. Za občana, ktorý ...

(3)

Občan, ktorému má byť občiansky preukaz vydaný, je povinný podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho ...

(4)

Nasnímanie podoby tváre sa vykoná v občianskom odeve, bez prikrývky hlavy a bez okuliarov s tmavými ...

(5)

Namiesto nasnímania podoby sa k žiadosti bezvládneho občana musí predložiť jedna ostrá neretušovaná ...

(6)

Občiansky preukaz sa vydáva s dobou platnosti 10 rokov. Občanom starším ako 60 rokov sa vydáva ...

(7)

Občiansky preukaz sa občanovi vyhotoví najneskôr do 30 dní od podania žiadosti; lehota neplynie, ...

(8)

Občan, ktorý požiada o vydanie občianskeho preukazu, si môže občiansky preukaz prevziať po jeho ...

(9)

Občan, ktorý podá žiadosť o vydanie občianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia ...

§ 6
Prvý občiansky preukaz
(1)

Prvý občiansky preukaz sa občanovi vydá

a)
pri dovŕšení pätnásteho roku veku,
b)
po nadobudnutí štátneho občianstva, ak nemal ešte vydaný občiansky preukaz,
c)
po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ak ešte nemal vydaný občiansky ...
(2)

O vydanie prvého občianskeho preukazu podľa odseku 1 písm. a) je povinný požiadať rodič občana ...

§ 7
Nový občiansky preukaz
(1)

Nový občiansky preukaz je každý občiansky preukaz, ktorý je vydaný po prvom občianskom preukaze. ...

(2)

Nový občiansky preukaz sa vydá držiteľovi

a)
po zmene názvu obce, ulice alebo jej číslovania,
b)
po zmene rodného čísla,
c)
po zistení chyby zapríčinenej výrobcom občianskeho preukazu alebo príslušným úradom,
d)
po skončení doby platnosti občianskeho preukazu, alebo ak požiada o vydanie nového občianskeho ...
e)
ak ide o osobu, ktorá požiada o nasnímanie podoby tváre podľa § 5 ods. 4,
f)
ak sa jeho občianskeho preukazu násilím zmocnila iná osoba a táto skutočnosť bola ohlásená ...
g)
po pozbavení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne ...
h)
po obmedzení spôsobilosti na právne úkony alebo po zrušení obmedzenia spôsobilosti na právne ...
i)
po uložení trestu zákazu pobytu,
j)
ak nastala niektorá zo skutočností podľa písmen a) až i) a občan požiadal o uvedenie nových ...
(3)

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi aj

a)
po nadobudnutí štátneho občianstva,
b)
po prihlásení sa na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo
c)
ak je jeho občiansky preukaz neplatný podľa § 10 ods. 1 písm. b), c), e), g) a h).
(4)

Nový občiansky preukaz sa vydá občanovi, aj ak má ešte platný občiansky preukaz a

a)
požiadal o uvedenie nových údajov podľa § 3 ods. 3 alebo o zmenu alebo zrušenie záznamu niektorého ...
b)
vykonal trest zákazu pobytu, alebo ak bolo od výkonu jeho zvyšku upustené.
(5)

Nový občiansky preukaz sa vydá na žiadosť občana; ak ide o občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti ...

Predkladanie dokladov na vydanie občianskeho preukazu
§ 8
(1)

Občan alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie prvého občianskeho preukazu, ...

a)
rodný list; ak nie je na rodnom liste uvedené rodné číslo, aj doklad o rodnom čísle,3)
b)
potvrdenie o hlásení trvalého pobytu vydané príslušným orgánom,4); potvrdenie sa nevyžaduje, ...
c)
ďalšie doklady osvedčujúce skutočnosti, ktoré sa uvádzajú v občianskom preukaze.
(2)

Občan, ktorý žiada o vydanie nového občianskeho preukazu, je povinný predložiť svoj doterajší ...

(3)

Ak je dôvodom na vydanie nového občianskeho preukazu zmena mena, priezviska, rodného čísla alebo ...

(4)

Opatrovník občana, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný k žiadosti ...

(5)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po zrušení pozbavenia spôsobilosti na právne ...

(6)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po obmedzení spôsobilosti na právne úkony, ...

(7)

Občan, ktorý žiada o vydanie občianskeho preukazu po uložení trestu zákazu pobytu, je povinný ...

(8)

Občan, jeho opatrovník alebo zákonný zástupca maloletého, ktorý žiada o vydanie občianskeho ...

(9)

Ak vzniknú pochybnosti o štátnom občianstve občana, je občan, jeho opatrovník alebo zákonný ...

§ 9
(1)

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu sa predkladajú v prvopise, osvedčenom odpise alebo ...

(2)

Namiesto matričného dokladu vydaného orgánom cudzieho štátu je občan, jeho opatrovník alebo ...

(3)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti alebo úplnosti predloženého dokladu alebo v ňom uvedených ...

(4)

Ak vzniknú rozpory medzi údajmi preukazovanými občanom a údajmi uvedenými v informačnom systéme ...

(5)

Doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu môže za občana predložiť aj iný občan.

(6)

Pri doklade o udelení titulu alebo hodnosti vydanom zahraničnou vysokou školou alebo iným, na to ...

(7)

Príslušný úrad najneskôr pri odovzdávaní občianskeho preukazu vráti občanovi, jeho opatrovníkovi ...

§ 10
Neplatnosť občianskeho preukazu
(1)

Občiansky preukaz je neplatný, ak

a)
občan zomrel, bol vyhlásený za mŕtveho, stratil štátne občianstvo alebo ukončil trvalý pobyt ...
b)
občan stratil občiansky preukaz alebo ak mu bol odcudzený a táto skutočnosť bola ohlásená príslušnému ...
c)
bol zničený alebo poškodený tak, že sa ním nedá preukazovať totožnosť alebo v ňom zapísaný ...
d)
uplynula doba jeho platnosti,
e)
obsahuje neplatné alebo nesprávne údaje, alebo neoprávnene vykonané zmeny,
f)
neobsahuje údaje o skutočnostiach uvedených v § 3 ods. 2,
g)
sa zmenil niektorý údaj v ňom zapísaný okrem údajov zapísaných na žiadosť občana podľa § ...
h)
podľa zobrazenia podoby tváre v občianskom preukaze nemožno identifikovať držiteľa alebo
i)
občan odovzdal príslušnému úradu svoj doterajší občiansky preukaz pred skončením doby platnosti ...
(2)

Príslušný úrad alebo príslušník Policajného zboru je oprávnený odňať občiansky preukaz, ...

§ 11
Povinnosti na úseku občianskych preukazov
(1)

Občan alebo jeho opatrovník je povinný

a)
chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením a zneužitím,
b)
požiadať príslušný úrad o vydanie nového občianskeho preukazu do 30 dní od neplatnosti občianskeho ...
c)
odovzdať príslušnému úradu občiansky preukaz neplatný z dôvodov uvedených v § 10 ods. 1 písm. ...
d)
odovzdať príslušnému úradu doterajší občiansky preukaz pri prevzatí nového občianskeho preukazu ...
e)
ohlásiť neodkladne stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu príslušnému úradu alebo ktorémukoľvek ...
f)
dostaviť sa na vyzvanie príslušného úradu na vybavenie záležitostí týkajúcich sa občianskeho ...
g)
uviesť v žiadosti o vydanie občianskeho preukazu pravdivo a úplne požadované údaje a ich správnosť ...
h)
odovzdať neodkladne občiansky preukaz príslušnému úradu, ak občan stratil štátne občianstvo ...
i)
odovzdať pri vzatí do väzby alebo pri nástupe výkonu trestu odňatia slobody občiansky preukaz ...
j)
požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti občianskeho ...
k)
požiadať o vydanie občianskeho preukazu najneskôr 30 dní po nadobudnutí štátneho občianstva ...
l)
ohlásiť neodkladne obmedzenie spôsobilosti na právne úkony, pozbavenie spôsobilosti na právne ...
(2)

Občiansky preukaz sa nesmie odovzdať alebo prijať ako predmet záložného práva, nesmie sa odovzdať ...

§ 12
Odovzdanie občianskeho preukazu
(1)

Každý, kto nájde cudzí občiansky preukaz, je povinný ho neodkladne odovzdať ktorémukoľvek úradu, ...

(2)

Ten, kto obstaráva pohreb občana, je povinný neodkladne odovzdať občiansky preukaz občana, ktorý ...

(3)

Ústav na výkon väzby, ústav na výkon trestu odňatia slobody, ústav na výkon trestu odňatia ...

§ 13
Potvrdenie o občianskom preukaze
(1)

Potvrdenie o občianskom preukaze (ďalej len „potvrdenie“) vydá príslušný úrad

a)
na žiadosť občana, ak je jeho doterajší občiansky preukaz neplatný a nemožno mu hneď vydať ...
b)
občanovi, ktorý stratil štátne občianstvo,
c)
občanovi, ktorý ukončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)

Potvrdenie je povinný vydať aj

a)
ten, kto prevzal občiansky preukaz, tomu, kto odovzdal občiansky preukaz podľa § 12,
b)
útvar Policajného zboru, ktorému občan ohlásil stratu alebo odcudzenie občianskeho preukazu podľa ...
(3)

Potvrdenie obsahuje

a)
názov úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
b)
číslo a sériu občianskeho preukazu, o ktorom sa potvrdenie vydáva,
c)
skrátený názov úradu, ktorý občiansky preukaz vydal,
d)
meno a priezvisko toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je držiteľ, ...
e)
adresu trvalého pobytu toho, kto občiansky preukaz odovzdal, ak sa vydáva pre inú osobu, ako je ...
f)
meno, priezvisko a rodné priezvisko držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
g)
dátum narodenia držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
h)
rodné číslo držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
i)
adresu trvalého pobytu držiteľa, ak sa vydáva držiteľovi,
j)
platnosť potvrdenia,
k)
dôvod vydania potvrdenia,
l)
dôvod, ak nie je možné niektorý požadovaný údaj v potvrdení zapísať,
m)
dátum vydania potvrdenia,
n)
podpis pracovníka a odtlačok úradnej pečiatky úradu alebo orgánu, ktorý potvrdenie vydal,
o)
podpis toho, komu sa potvrdenie vydáva.
(4)

Správnosť údajov uvedených v potvrdení potvrdí občan svojím podpisom.

(5)

Doba platnosti potvrdenia vydaného podľa odseku 1 písm. a) a podľa odseku 2 písm. b) sa určuje ...

(6)

Na neplatnosť potvrdenia sa vzťahujú ustanovenia o neplatnosti občianskeho preukazu.

§ 14
Priestupky
(1)

Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí ten, kto

a)
úmyselne použije neoprávnene pozmenený občiansky preukaz alebo zneužije cudzí občiansky preukaz, ...
b)
úmyselne zničí alebo poškodí občiansky preukaz,
c)
sa neoprávnene zmocní cudzieho občianskeho preukazu,
d)
vykoná alebo si vedome nechá vykonať neoprávnené zmeny v občianskom preukaze,
e)
poskytne inej osobe občiansky preukaz na účely jeho zneužitia,
f)
prijme občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odoberie pri vstupe do objektu, na ...
g)
sa nedostavil na výzvu príslušného úradu na vybavenie žiadosti týkajúcej sa občianskeho preukazu, ...
h)
neodkladne neodovzdá občiansky preukaz, hoci je povinný tak urobiť,
i)
ani po opakovanej výzve nepredloží doklady potrebné na vydanie občianskeho preukazu,
j)
nepožiada o vydanie občianskeho preukazu v lehote určenej týmto zákonom,
k)
odovzdá občiansky preukaz ako predmet záložného práva alebo ho odovzdá pri vstupe do objektu, ...
l)
neodkladne neohlási zničenie, poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zneužitie občianskeho preukazu, ...
m)
po lehote uvedenej v § 5 ods. 8 si ani po opakovanej výzve neprevezme občiansky preukaz,
n)
poruší povinnosť chrániť občiansky preukaz pred zničením, poškodením, stratou, odcudzením ...
o)
poruší inú povinnosť uvedenú v tomto zákone, ak sa takým konaním sťaží plnenie úloh verejnej ...
(2)

Za priestupky uvedené v odseku 1 písm. a) až e) sa uloží pokuta od 5 000 Sk do 10 000 Sk. Za priestupky ...

(3)

Priestupky podľa odseku 1 prejednáva príslušný úrad.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.10)

§ 15
Evidencia občianskych preukazov
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a príslušné úrady vedú evidenciu občianskych preukazov ...

(2)

Evidencia občianskych preukazov obsahuje

a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
dátum, miesto a okres alebo štát narodenia podľa aktuálneho stavu,
d)
pohlavie,
e)
adresu trvalého pobytu občana,
f)
čísla a série občianskych preukazov vydaných občanovi,
g)
dátum vydania občianskeho preukazu,
h)
úrad, ktorý občiansky preukaz vydal,
i)
dobu platnosti občianskeho preukazu,
j)
zobrazenie podoby tváre občana,
k)
podpis občana,
l)
tieto doplňujúce údaje o občanoch, ktoré boli alebo sú zapísané v občianskom preukaze:
1.
obmedzenie spôsobilosti na právne úkony alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony, meno, priezvisko, ...
2.
zákaz pobytu,
3.
údaje o závažných chorobách,
4.
údaje o krvnej skupine a podskupine,
5.
skratku akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného ...
m)
čísla a série stratených a odcudzených občianskych preukazov,
n)
čísla vydaných dokladov o občianskom preukaze,
o)
potvrdenia o občianskom preukaze vydané občanovi,
p)
dátum zničenia občianskeho preukazu,
q)
stav doterajších občianskych preukazov vydaných občanovi,
r)
údaje o priestupkoch spáchaných v súvislosti s vydávaním občianskych preukazov,
s)
štatistické údaje v rozsahu agendy občianskych preukazov.
(3)

Orgány, ktoré vedú evidenciu občianskych preukazov, poskytujú údaje z evidencie štátnym orgánom, ...

(4)

Pri spracúvaní osobných údajov vedených v evidencii a pri ich ochrane sa postupuje podľa osobitného ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 16

Na postup štátnych orgánov a na ich úkony vykonávané podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný ...

§ 17
(1)

Do 31. decembra 2008 možno vydávať občianske preukazy s údajmi a podľa vyobrazenia podľa predpisov ...

(2)

Doba platnosti občianskeho preukazu vydaného pred účinnosťou tohto zákona sa končí dňom uvedeným ...

(3)

Občiansky preukaz vydaný podľa doterajších predpisov ostáva v platnosti do času v ňom uvedenom ...

(4)

Občania, ktorí majú občiansky preukaz vydaný pred účinnosťou tohto zákona s neobmedzenou dobou ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 42 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 6 v časti Oslobodenie sa vypúšťajú slová „Od poplatku ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 19 v časti Oslobodenie prvý a druhý bod znie:

„1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodená zmena mena alebo zmena priezviska podľa § 7 ...

Doterajší druhý a tretí bod sa označuje ako tretí a štvrtý bod.

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 22 sa dopĺňa oslobodenie, ktoré znie:

„Oslobodenie Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie osvedčenia o štátnom občianstve ...

4.

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 22 vkladá nová položka 22a, ktorá znie:

„Položka 22a a) Podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu 150 Sk b) Podanie žiadosti o ...

5.

V sadzobníku správnych poplatkov sa vypúšťa položka 248.

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ...

V § 129c ods. 3 sa slová „30. júna 2006“ nahrádzajú slovami „30. júna 2008“.

Čl. V

Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

1.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:

„§ 27a Úlohy obvodných úradov podľa § 10 písm. e), § 20 ods. 1, § 22a ods. 1, § 23 a § ...

2.

V § 29 sa na konci pripájajú slová „a okrem § 27 ods. 2 a 3, ktoré nadobúdajú účinnosť ...

Čl. VI

Zákon č. 441/2001 Z. z. o presune niektorých pôsobností z Policajného zboru na okresné úrady ...

V čl. VII sa vypúšťajú slová „čl. I bodov 1 až 20, § 17b ods. 1 bodu 21“ a slová „1. ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2006 okrem čl. I § 18 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 110 ods. 5 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2)  § 27 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
 • 3)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 4)  § 10 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri ...
 • 5)  § 189a Občianskeho súdneho poriadku.
 • 6)  § 9a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej ...
 • 7)  Čl. 6 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 ...
 • 8)  § 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších ...
 • 9)  Napríklad § 43 ods. 5 písm. n), § 44 ods. 5 písm. o) a § 106a zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore