Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71088
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 224/2006 účinný od 01.07.2006 do 31.12.2006


Platnosť od: 21.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2006
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Štátna správa, Správne poplatky, Pozemné komunikácie, Priestupkové konanie, Sociálna pomoc, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13 JUD112 DS11 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 224/2006 s účinnosťou od 01.07.2006

Vládny návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 224/2006, dátum vydania: 21.04.2006

8

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vypracovaný na základe plánu legislatívnych ú loh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

Účelom navrhovaného zákona je upraviť oblasť vydávania a používania nového občianskeho preukazu formátu Európskej únie, ako aj rieše nie súčasných problémov na úseku vydávania občianskych preukazov a úprava postupu pri ich vydávaní.

Zavedenie nového občianskeho preukazu formátu Európskej únie vyplynulo pre Slovenskú republiku z potreby splnenia minimálnych bezpečnostných noriem uvedených v Rezolúcii zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli v rámci Rady zo 17. októbra 2000 č. 2000/C 310 v znení neskorších rezolúcií. Táto rezolúcia bola prijatá z dôvodu boja proti falšovaniu dokladov, ako dôležitého prvku boja proti organizovanému zlo činu a nelegálnemu prisťahovalectvu do členských štátov Európskej únie. Èlenské štáty Európskej únie považujú boj proti falšovaniu dokladov za obzvlášť dôležitý aspekt svojich spoločných záujmov, preto je žiadúce, aby nové občianske preukazy formátu Európskej únie spĺňali najvyššie možné požiadavky pokiaľ ide o ochranu proti falšovaniu, a aby úprava dokladu a ochranné prostriedky, ktoré obsahujú, zabezpečovali rý chle rozpoznanie pokusov o falšovanie nového občianskeho preukazu formátu Európskej únie. Zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli v r ámci Rady, sa v rezolúcii dohodli na zavedení minimálnych bezpečnostných noriem pri výrobe a vydávaní nových občianskych preukazov pri najbližš ej možnej príležitosti. Rezolúcia uvádza minimálne bezpečnostné požiadavky pre nové občianske preukazy formátu Európskej únie pre oblasť materiálu, tlače, ochrany proti fotokopí rovaniu a techniky vydávania.

Samotný nový občiansky preukaz formátu Európskej únie je vypracovaný a spĺňa medzinárodné štandardy Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo ICAO Doc 9303 a normy STN EN ISO/IEC 7810, STN EN ISO/IEC 7816, STN EN ISO/IEC 14443 a STN EN ISO/IEC 10373.

V návrhu zákona sa ustanovujú povinné údaje v občianskom preukaze a údaje, ktoré sa uv ádzajú v občianskom preukaze na žiadosť občana v časti osobitné záznamy, podmienky, za ktorých je občan Slovenskej republiky povinný mať občiansky preukaz a kedy nie, postup pri vydávaní občianskeho preukazu, spôsob predkladania dokladov potrebných pre vydanie občianskeho preukazu a spôsob ich vrátenia občanovi, dôvody neplatnosti občianskeho preukazu, povinnosti na ú seku vydávania a držania občianskych preukazov, priestupky na úseku občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov.

Znenie nového zákona o občianskych preukazov bolo potrebné premietnuť aj do zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorší ch predpisov. Z dôvodu, aby všetky priestupky na úseku občianskych preukazov boli vyjadrené v jednom zákone, je taktiež potrebné novelizovať zákon Slovenskej ná rodnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

Navrhuje sa posunúť účinnosť zákona č. 441/2001 Z. z. o presune pôsobnosti z Policajné ho zboru na okresné úrady a na krajské úrady o dva roky v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi v rámci Európskych spoločenstiev a Európskej únie týkajúcimi sa obsahu údajov, ktoré majú obsahovať identifikačné doklady a cestovné doklady vydávané orgánmi členských štátov. Navrhovaná zmena úč innosti poskytuje potrebný časový priestor, v ktorom budú vydané predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj zmeny vnútroštátneho práva v tejto oblasti

Taktiež sa navrhuje zmena zákona č. 253/1998 Z. z., tak aby mohol vstúpiť do účinnosti 1. júlom 2006. Zákon č. 253/1998 Z. z. má zabezpečiť skvalitnenie agendy evidencie pobytu obyvateľov a zaviesť nový register obyvateľov Slovenskej republiky; tým sa doriešia problémy týkajúce sa nemožnosti odhlásiť z trvalého pobytu občanov v nehnuteľnostiach, ku ktorým nemajú pr ávo vlastníctva, držby, užívania ani nájmu, ako aj problémy s evidenciou občanov, ktorí z rôznych dôvodov nevedia zabezpečiť pre seba užívanie nehnuteľnosti na bývanie a ktorí teda sa budú prihlasovať len na obci k pobytu, v ktorej sa zdržiavajú, a to na účely styku s orgá nmi verejnej správy a pre svoje osobné potreby s orgánmi sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti a pod.

Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s právom Európskej únie, s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodn ými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona bol podľa § 33 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpoč tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prerokovaný s Ministerstvom financií Slovenskej republiky.

Doložka finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov,

vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1. Odhad dopadov na verejné financie

Návrh zákona o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zá konov je vypracovaný na základe plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005. Predložený návrh zákona bude mať finančné d ôsledky na štátny rozpočet Slovenskej republiky najmä v súvislosti so zabezpečením techniky a nových čistopisov, ktoré súvisia s vydávaním nových občianskych preukazov formátu Európskej únie pod ľa navrhovaného zákona.

Celkové náklady na verejný rozpočet na obdobie rokov 2005 – 2008 sú vo výške 1075,5 miliónov Sk, z toho bežné výdavky 436,5 miliónov Sk (v tom na čistopisy 276,6 mil. Sk) a kapitálové vý davky 639 miliónov Sk, ktoré budú zabezpečené v rozpočte kapitoly MV SR.

Na rok 2005 sa predpokladá vyčleniť celkom 219,2 miliónov Sk, z toho bežné výdavky 74,7 mil. Sk, ktoré budú použité na rozšírenie funkcionality a produkčnej kapacity, ktorá zabezpečí procesy personaliz ácie nových občianskych preukazov formátu Európskej únie vo výške 28,9 mil. Sk a na upgrade hardvérovej a softvérovej infraštruktúry výpočtového strediska Ministerstva vnútra SR za účelom jeho prí pravy na prevádzku nových informačných systémov vo výške 45,8 miliónov Sk.. Kapitálové výdavky sú predbežne vyčíslene vo výške 144,5 mil. Sk, ktoré budú použité na upgrade hardvérovej a softvérovej infraštruktúry výpočtového strediska Ministerstva vnútra SR za účelom jeho prípravy na prevádzku nových informačných syst émov vo výške 142,4 miliónov Sk a na rozšírenie funkcionality a produkčnej kapacity, ktorá zabezpečí procesy personalizácie nových občianskych preukazov formátu Európskej únie v Národnom personaliza čnom centre vo výške 2,1 mil. Sk.

Na rok 2006 sa predpokladá vyčleniť celkom 681,4 miliónov Sk, z toho bežné v ýdavky 186,9 mil. Sk, ktoré budú použité na zabezpečenie čistopisov vo výške 101,7 mil. Sk, na upgrade hardvérovej a softvérovej infraštruktúry výpočtového strediska Ministerstva vnútra SR za úč elom jeho prípravy na prevádzku nových informačných systémov vo výške 4,2 mil. Sk a na rozšírenie funkcionality a produkčnej kapacity, ktorá zabezpečí procesy personalizácie nových občianskych formá tu Európskej únie v Národnom personalizačnom centre vo výške 81 mil. Sk. V oblasti kapitálových výdavkov sa navrhuje vyčleniť 494,5 mil. Sk, na zabezpečenie modifikácie jednotných pracovísk pre príjem žiadostí od občanov, zber údajov, kontrolu údajov, kontrolu dokladov a vydávanie dokladov formátu Európskej ú nie vo výške 250 mil. Sk, na rozšírenie funkcionality a produkčnej kapacity, ktorá zabezpečí procesy personalizácie nových občianskych preukazov formátu Európskej únie v Národnom personalizač nom centre vo výške 172 mil. Sk, na úpravu správnej agendy občianske preukazy vo výške 10,7 mil. Sk a na rozšírenie komunikačnej infraštruktúry OR PZ pre potreby zriadenia jednotných pracovísk vo výš ke 61,8 mil. Sk.

Na rok 2007 sa predpokladá vyčleniť len v oblasti bežných výdavkov 91,6 mil. Sk na zabezpečenie čistopisov a taktiež v roku 2008 vo výš ke 83,3 mil. Sk.

Navrhovaná úprava správnych poplatkov za vydávanie občianskych preukazov formá tu Európskej únie predstavuje za roky 2005 – 2008 celkový príjem do štátneho rozpočtu 280,5 mil. Sk.

2. Odhad dopadov na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb

Návrh zákona nepredpokladá dopad na občanov Slovenskej republiky.

3. Odhad dopadov na životné prostredie

Návrh zákona nebude mať priamy dopad na životné prostredie Slovenskej republiky.

4. Odhad dopadov na zamestnanosť

Návrh zákona neovplyvní zamestnanosť a nevyžiada si zvýšenie počtu zamestnancov.

5. Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie

Návrh zákona nemá vplyv na podnikateľské prostredie.

Doložka zlu čiteľnosti

návrhu zákona

s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie

1. Predkladateľ právneho predpisu:

Vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) nie je upravená v práve Európskych spoločenstiev,

b) je upravená v práve Európskej únie

v rezolúcii zástupcov vlád členských štátov, ktorí sa zišli na zasadnut í Rady, zo 17. októbra 2000 doplňujúca rezolúcie z 23. júna 1981, z 30. júna 1982, zo 14. júla 1986 a z 10. júla 1995, pokiaľ ide o ochranné znaky pasov a iných cestovných dokladov (2000/C 310)

c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám a Európskej únii:

Identifikácia predmetu návrhu právneho predpisu z pohľadu Zmluvy o pristúpení SR k EÚ, najmä z Aktu o podmienkach pristúpenia a materiálov o určení gestorstva.

- čl. 5 ods. 3 Aktu o podmienkach pristúpenia Zmluvy o pristúpení SR k EÚ

Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo rezolúcie alebo iné stanoviská prijaté Európskou radou alebo Radou alebo vo vzťahu k spoločenstvu alebo únii prijaté spoločnou dohodou členských štátov, majú nové č lenské štáty rovnaké postavenie ako súčasné členské štáty; budú dodržiavať zásady a usmernenia vyplývajúce z týchto vyhlásení, rezolúcií alebo iných stanovísk a prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania,

- dokument preberaný týmto návrhom zákona nie je zaradený do materiálov o určení gestorstva, keďže tieto sa vypracúvajú len k smerniciam a rámcový m rozhodnutiam,

- návrh zákona je uvedený v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2005.

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie:

Úplný.

6. Gestor:

Bezpredmetné.

Osobitná časť

K Èl. I

K § 1:

Vymedzuje sa predmet úpravy zákona o obč ianskych preukazoch, ktorým je vydávanie občianskych preukazov a vedenie evidencie občianskych preukazov.

K § 2:

Ustanovuje sa, že občiansky preukaz je verejná listina a ktoré údaje sa touto listinou preukazujú. Taktiež sa ustanovujú podmienky, za ktorých je občan Slovenskej republiky povinný mať občiansky preukaz a kedy nie. Napr. občan, ktorý podá žiadosť o vydanie obč ianskeho preukazu, nie je povinný mať do doby jeho prevzatia občiansky preukaz, najdlhšie však 90 dní od podania žiadosti.

K § 3:

Uvádza sa, ktoré údaje obsahuje občiansky preukaz a ktoré údaje sa uvádzajú v občianskom preukaze na žiadosť občana v časti osobitné záznamy. Štátne občianstvo nebolo explicitne uvedené v doterajšom občianskom preukaze, čo spôsobovalo problémy občanom pri cestovaní do krajín Európskej únie na tento doklad po vstupe do Európskej únie. Štátne občianstvo na doklade je vyžadovan é ako povinný údaj podľa štandardov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo ICAO Doc 9303.

V časti osobitné záznamy občianskeho preukazu nie je vždy možné zapísať všetky údaje požadované občanom. Pretože ide o údaje, ktoré sa zapisujú na žiadosť občana, je potrebné, aby občan sám rozhodol, ktoré údaje chce zapísať a majú pre neho väčší význam. Týmto sa predíde možným konfliktom, ak by o zápise takýchto údajov rozhodoval úradník.

V časti osobitn é záznamy sa musí vždy zapísať údaj o tom, či má občan obmedzenú spôsobilosť na právne úkony, či bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo či mu bol uložený trest zá kazu pobytu.

K § 4:

Je špecifikované, ktoré údaje v občianskom preukaze a v ak om rozsahu nahrádzajú verejné listiny o skutočnostiach, ktoré sú uvedené v občianskom preukaze. Taktiež sa ustanovuje, že občan nie je povinný predkladať ďalší doklad na preukázanie skutočnosti uvedenej v občianskom preukaze, ale len vtedy, ak zákon o občianskych preukazoch neustanovuje inak.

K § 5:

Ustanovuje sa, kto vydá va občiansky preukaz, všeobecné podmienky pre podanie žiadosti o vydanie občianskeho preukazu, povinnosť a spôsob nasnímania podoby tváre a podpis občana, ktorému má byť vydaný občiansky preukaz formátu Európskej únie. Sú ustanovené výnimky pre občanov nevidiacich, členky rehoľnej spoločnosti a občanov, ktorí nemô žu byť pri podaní žiadosti osobne prítomní pre bezvládnosť z dôvodu dlhodobého pripútania na lôžko. Občanovi bola uložená povinnosť podrobiť sa nasnímaniu podoby jeho tváre a nasní maniu jeho podpisu na príslušnom pracovisku. Bezvládny občan dlhodobo pripútaný na lôžku, bude podávať žiadosť prostredníctvom ním splnomocnenej osoby. Splnomocnenie musí obsahovať aj podpis žiadateľa v príslušnom tvare a žiadateľ musí predložiť aj fotografiu požadovanú v zákone. Ak to okolnosti umožnia, môže byť zobrazenie podoby žiadateľa nasnímané pracovníkom príslušného úradu, prostredníctvom prenosného prístroja na podanie žiadosti. Občiansky preukaz odovzdá takejto osobe pracovník príslušného pracoviska, ktorý zároveň vykoná overenie údajov v občianskom preukaze. Aby sa predišlo zneužívaniu tohto ustanovenia, je potrebné predložiť o bezvládnosti potvrdenie od lekára, pretože by malo ísť iba o osoby ťažko choré pripútané na lô žko, po operácii a pod.

Èlenka rehoľnej spoločnosti môž e požiadať o nasnímanie podoby v rehoľnom rúchu a s prikrývkou hlavy, ktorá tvorí súčasť jej odevu, teda môže sa rozhodnúť, akú podobu tváre chce mať v občianskom preukaze. Je ustanovená povinnosť podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre bez okuliarov s tmavými sklami. Táto povinnosť by mohla spôsobiť problém nevidiacim občanom, ktorí sú na verejnosti prakticky stále s okuliarami s tmavými sklami. Preto bola aj pre nich ustanovená možnosť rozhodnúť sa, akým spôsobom chcú mať nasnímanú podobu tváre. Aby sa nemohli nasnímať v okuliaroch s tmavý mi sklami aj iní občania ako nevidiaci, je ustanovená povinnosť predložiť o tejto skutočnosti potvrdenie od lekára.

Ustanovuje sa doba platnosti občianskeho preukazu, lehota na vyhotovenie občianskeho preukazu a spôsob prevzatia vyhotovené ho občianskeho preukazu. Je ustanovená výnimka, kedy občan nie je povinný mať občiansky preukaz.

K § 6:

Určuj ú sa podmienky, kedy sa vydá prvý občiansky preukaz. Povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu pri dovàšení pätnásteho roku veku obč ana, má zákonný zástupca občana.

K § 7:

Ustanovujú sa podmienky, kedy sa vydá nový občiansky preukaz. V odseku 1 sú uvedené podmienky, kedy bude občanovi vydaný nový občiansky preukaz bezplatne, v prípadoch uvedených v odsekoch 2 a 3 bude občiansky preukaz vydaný po zaplatení správneho poplatku stanovenom zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

V súčasnosti spôsobuje značné komplikácie pracovníkom vydávaj úcim občianske preukazy používanie právne neurčitého termínu 'pri skončení doby platnosti', z čoho nie je možné jasne stanoviť či ide o dobu pred, v deň skončenia alebo po skončení doby platnosti doterajšieho občianskeho preukazu, čo spôsobuje, že nevedia presne stanoviť kedy vybrať správny poplatok, či ide o vydanie občianskeho preukazu z úradnej moci (bezplatne), alebo či majú vybrať správny poplatok. Aby mal občan dostatočný čas na vybavenie si občianskeho preukazu za doterajší občiansky preukaz, bola stanovená lehota 180 dní pred skončením doby platnosti podľa § 5 ods. 6. V tejto lehote a po skončení doby platnosti podľa § 5 ods. 6 bude občiansky preukaz vydaný bez správneho poplatku.

K § 8:

Ustanovuje sa okruh dokladov, ktoré musí občan alebo zákonný zástupca pripojiť k žiadosti o prvý občiansky preukaz, nový občiansky preukaz alebo v obidvoch prípadoch.

V § 2 ods. 2 je uvedené, že občiansky preukaz je povinný mať každ ý občan, ktorý dosiahol 15 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Pre občanov pozbavených spôsobilosti na právne úkony je v súčasnej dobe prakticky nemožné získať obč iansky preukaz, ak o to nepožiada ich zákonný zástupca. Preto bola pre zákonného zástupcu takéhoto občana ustanovená povinnosť požiadať o vydanie občianskeho preukazu pre tak éhoto občana. Zo súčasnej praxe sú známe prípady, kedy takíto občania chcú mať občiansky preukaz, ale ich zákonný zástupca odmieta požiadať o jeho vydanie.

K § 9:

Upravuje sa spô sob predkladania dokladov potrebných pre vydanie občianskeho preukazu a spôsob ich vrátenia občanovi. Taktiež je ustanovené, kedy je možné vyžadovať od občana aj predloženie iných dokladov. V praxi dochádza k prípadom, že občanom boli vydané doklady s chybne zapísanými údajmi, alebo boli tieto údaje chybne zapísané do systému. Z dôvodu odstránenia takýchto rozporov, je niekedy potrebné predložiť aj iné doklady ako tie, ktoré sa bežne pri žiadosti o občiansky preukaz vyžadujú. Nemusí ísť iba o údaj, ktorý sa nachádza v predloženom doklade ale aj o údaj uvedený v informačnom systéme.

K § 10:

Ustanovujú sa dôvody neplatnosti občianskeho preukazu a oprávnenie pre príslušný úrad alebo príslušníka Policajného zboru odňať neplatný obč iansky preukaz, pretože oprávnenie odňať občiansky preukaz nebolo v doterajšom zákone ustanovené.

K § 11:

V tomto ustanovení sa určujú všeobecne povinnosti občana alebo jeho zákonného zástupcu, pričom sa pri niektorých uvádzajú aj lehoty pre ich plnenie, pretože v súčasnosti sa síce občanovi alebo zákonnému zástupcovi ustanovujú určité povinnosti, ale nie je určená lehota pre ich splnenie, čo spôsobuje problémy pri rozhodovaní o priestupku a o výške sankcie za priestupok.

K § 12:

Ustanovuje sa povinnosť odovzdať občiansky preukaz občanovi alebo tomu, kto nájde cudzí občiansky preukaz, kto nájde alebo inak získa svoj predchádzajúci občian sky preukaz, alebo kto obstaráva pohreb občana. Taktiež sa ustanovuje pre ústav Zboru väzenskej a justičnej stráže alebo nemocnicu pre obvinených povinnosť odovzdať občiansky preukaz občanovi.

K § 13:

Ustanovuje sa vydá vanie 'Potvrdenia o občianskom preukaze' (ďalej len 'potvrdenie'), ktoré nahradí v súčasnosti vydávané 'Potvrdenie o odovzdaní občianskeho preukazu' a 'Doklad o ob čianskom preukaze'. Z dôvodu, že doklad o občianskom preukaze neobsahuje fotografiu občana, dochádza k jeho zneužívaniu pri žiadostiach o nový občiansky preukaz tým spôsobom, že vlastne na základe ú dajov zistených o občanovi požiada niekto iný o vydanie občianskeho preukazu na meno tohto občana, pričom nemusí dokladovať údaje zapísané v doklade o občianskom preukaze. Doklad o občianskom preukaze mu vyd á policajný útvar len na základe údajov, ktoré sa neoprávnený žiadateľ naučil o občanovi. Nie je teda možné určiť jednoznačne totožnosť držiteľa ani po porovnaní fotografie v karte ' Evidenčný lístok občianskeho preukazu', keďže podoba napr. osoby 15 ročnej a 25 ročnej môže byť značne odlišná, aj keď ide stále o tú istú osobu. Súčasn á veľmi nízka úroveň zabezpečenia a ochrany 'dokladu o občianskom preukaze' proti falšovaniu, pozmeňovaniu a nemožnosť jednoznačne identifikovať držiteľa, má za následok, ž e tento doklad neuznávajú niektoré orgány alebo inštitúcie, ako plnohodnotnú náhradu občianskeho preukazu. Vyžadujú na overenie totožnosti osoby iné doklady napr. cestovný pas, vodičský preukaz. Ak obč an môže preukázať svoju totožnosť inými dokladmi je vydávanie takéhoto dokladu každému občanovi do doby, než mu bude vydaný nový občiansky preukaz, často zbytočné. Vydaný obč iansky preukaz na základe 'Dokladu o občianskom preukaze', je potom často využívaný na páchanie inej trestnej činnosti. Jeho používanie ako plnohodnotnej náhrady za občiansky preukaz sa v praxi neosvedč ilo, preto sa na základe uvedených skutočností určuje, že potvrdenie nebude verejnou listinou. Keďže už nebude možné vydať občiansky preukaz občanovi 'na počkanie' , musel by sa 'Doklad o občianskom preukaze' vydávať každému, kto požiada o vydanie nového občianskeho preukazu a nemá platný občiansky preukaz, to by znamenalo zvýšenie čakacej doby pri podaní ž iadosti. Určuje sa preto, že príslušný úrad vydá potvrdenie na žiadosť občana. Potvrdenie sa bude vydávať na príslušnom úrade a útvaroch Policajného zboru prostredníctvom informačného systé mu, čím sa urýchli jeho vydanie. Taktiež sa určuje, že počas doby platnosti potvrdenia nie je občan povinný mať občiansky preukaz.

K § 14:

Súčasný zá kon o občianskych preukazoch neobsahuje ustanovenia o priestupkoch, čo spôsobuje pracovníkom problémy pri rozhodovaní o priestupku a sankcii za priestupok. Z tohto dôvodu sa určujú priestupky na úseku obč ianskych preukazov a sankcie za ich porušenie sú odstupňované podľa ich nebezpečnosti pre spoločnosť.

K § 15:

Určuje sa, kto vedie evidenciu občianskych preukazov a evidenciu čistopisov občianskych preukazov, obsah evidencie občianskych preukazov a spôsob poskytovania údajov z evidencie občianskych preukazov.

K § 16:

Ustanovuje sa, že na postup štátnych orgánov a na úkony vykonávané podľa navrhovaného zákona, sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

K § 17:

Ide o prechodné ustanovenie, v ktorom sa určuje doba platnosti doterajších občianskych preukazov.

K § 18:

Rie ši sa v ňom vydávanie občianskych preukazov do 30. júna 2008 a prechod pôsobností, práv a povinností z Policajného zboru na obvodné a krajské úrady k uvedenému dátumu.

K § 19:

Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1993 Z. z. o občianskych preukazoch v znení neskorších predpisov.

K Èl. II

V zákone Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov sa vypúšťa § 42 ods. 1 písmeno b) z dôvodu, aby všetky priestupky na úseku občianskych preukazov boli vyjadrené v jednom zákone.

K Èl. III

Vzhľadom na novú právnu úpravu vydávania nových občianskych preukazov formátu Európskej ú nie, vznikla potreba zmeniť a doplniť aj zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. V zákone o správnych poplatkoch sa mení položka 6 a 22 a vkladá sa nová položka 22a, ktorou sa stanovujú správne poplatky pri podaní žiadosti o vydanie občianskeho preukazu osobitne.

K Èl. IV

Navrhovaná zmena zákona Národnej rady Slovenskej republiky č . 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov súvisí s navrhovaným posunom účinnosti zákona č. 441/2001 Z. z. o presune pôsobnosti z Policajného zboru na okresné úrady a na krajské úrady v znení neskorších predpisov navrhovanej v Èl. VI.

K Èl. V

K bodu 1:

Zákon č. 253/1998 Z. z., ktorý bol z organizačn ých a ekonomických dôvodov viackrát novelizovaný a bola odsúvaná jeho účinnosť, vstúpi do účinnosti 1. júlom 2006, čím zabezpečí skvalitnenie agendy evidencie pobytu obyvateľov a zavedie nový register obyvateľov Slovenskej republiky; tým sa doriešia problémy týkajúce sa nemožnosti odhlásiť z trvalého pobytu občanov v nehnuteľnostiach, ku ktorým nemajú právo vlastníctva, držby, uží vania ani nájmu, ako aj problémy s evidenciou občanov, ktorí z rôznych dôvodov nevedia zabezpečiť pre seba užívanie nehnuteľnosti na bývanie a ktorí teda sa budú prihlasovať len na obci pobytu, v ktorej sa zdržiavajú, a to na účely styku s orgánmi verejnej správy a pre svoje osobné potreby s orgánmi sociálneho zabezpečenia, zdravotníckej starostlivosti a pod.

Zároveň však nie je vhodné presunúť tú to agendu z orgánov Policajného zboru na okresných úrovniach (obvodných) na orgány verejnej správy – obvodné úrady, a to z viacerých dôvodov. Ide najmä o dôvody uvedené v odôvodnení k čl. I návrhu zákona. Keďže tam uvedené agendy, ako aj agenda evidencie občanov a registra obyvateľov navzájom úzko súvisia, nebolo by vhodné rozdeľovať ich na dva druhy orgánov, pretože tým by sa skomplikoval systém výmeny informáci í potrebných pre rozhodovanie v týchto agendách.

Preto sa navrhuje, aby úlohy, ktoré majú plniť obvodné úrady podľa tohto zákona plnili až do navrhovaného presunu pôsobnosti v tzv. správnych agendách z orgánov Policajného zboru na obvodné úrady prí slušné orgány Policajného zboru, ktorými sú okresné riaditeľstvá Policajného zboru.

K bodu 2:

V súvislosti so zmenami podľa bodu 1 je potrebné upraviť aj účinnosť tých ustanovení zá kona, ktoré upravujú prechody pracovnoprávnych vzťahov, štátnozamestnaneckých vzťahov a majetkovoprávnych vzťahov z orgánov Policajného zboru na orgány verejnej správy. Okresným riaditeľstvám Policajn ého zboru tak zostanú pracovné sily a pracovné prostriedky potrebné na výkon tejto agendy až do času, keď táto agenda prejde na obvodné úrady.

K Èl. VI

Navrhuje sa posunúť účinnosť zákona o dva roky v súvislosti s prebiehajúcimi procesmi v rámci Európskych spoločenstiev a Európskej únie týkajúcimi sa obsahu údajov, ktoré majú obsahovať identifikačné doklady a cestovné doklady vydávan é orgánmi členských štátov. Tieto zmeny bude potrebné premietnuť do zákonov o občianskych preukazoch, o cestovných dokladoch, prípadne do zákonov upravujúcich problematiku vodičských preukazov a technick ých preukazov vydávaných pre vozidlá. Takéto zmeny by však priniesli aplikačné problémy, ak by pôsobnosti vydávania týchto dokladov prešli na orgány verejnej správy v pôvodne ustanovenom termí ne, teda k 1. júlu 2006. Ukazuje sa výhodnejšie ponechať túto agendu na orgánoch Policajného zboru a po zavedení nových pravidiel vydávania dokladov a novej technológie do praxe presunúť túto agendu na obvodn é úrady. Navrhovaná zmena účinnosti poskytuje potrebný časový priestor, v ktorom budú vydané predpisy Európskych spoločenstiev a Európskej únie, ako aj zmeny vnútroštátneho práva v tejto oblasti.

K Èl. VII

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2006 okrem Èl. I § 18 ods. 3, ktorý nadobudne účinnosť 1. júla 2008.

V Bratislave 21. decembra 2005

Mikuláš DZURINDA v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Vladimír PALKO v. r.

minister vnútra

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore