Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71187
Dôvodové správy: 2417
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2019 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 22.07.2019
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Pracovno-právne vzťahy, Štatistiky, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2019 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 223/2019 s účinnosťou od 01.09.2019

Legislatívny proces k zákonu 223/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 ...

§ 2
Zisťované údaje
(1)

Sčítaním sa zisťujú údaje o

a)
obyvateľoch Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie obyvateľov“),
b)
domoch a bytoch na území Slovenskej republiky (ďalej len „sčítanie domov a bytov“).
(2)

Zoznam tém týkajúcich sa demografických, sociálnych, ekonomických a geopriestorových charakteristík ...

(3)

Podrobnosti o charakteristikách a štruktúre zisťovaných údajov o témach podľa zoznamu, podrobnosti ...

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)
obyvateľom
1.
štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej ...
2.
občan Európskej únie s obvyklým bydliskom3) na území Slovenskej republiky, ktorý nie je osobou ...
3.
štátny príslušník tretej krajiny4) s trvalým pobytom, prechodným pobytom alebo tolerovaným pobytom ...
b)
domom
1.
bytová budova6) bez ohľadu na to, či je v rozhodujúcom okamihu sčítania obývaná, a
2.
nebytová budova,7) ktorá je aspoň sčasti obývaná v rozhodujúcom okamihu sčítania, okrem zastupiteľských ...
c)
bytom byt podľa osobitného predpisu8) nachádzajúci sa v dome a iné obydlie,
d)
iným obydlím obydlie, ktoré v rozhodujúcom okamihu sčítania slúži na bývanie a nie je súčasťou ...
e)
bytovou domácnosťou súbor osôb spoločne bývajúcich v byte,
f)
kontaktným bodom stále pracovisko úradu zriadené v sídle samosprávneho kraja,
g)
kontaktným miestom miesto, kde môže povinná osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) uskutočniť ...
h)
kontaktnou osobou osoba určená starostom obce zodpovedná za koordinovanie sčítania v obci, mestskej ...
i)
virtuálnym asistenčným obvodom súbor blízkych alebo susediacich adries (adresných bodov),
j)
zariadením
1.
domov sociálnych služieb,12)
2.
zariadenie pre seniorov,13)
3.
útulok,14)
4.
domov na polceste,15)
5.
zariadenie núdzového bývania,16)
6.
zariadenie podporovaného bývania,17)
7.
zariadenie opatrovateľskej služby,18)
8.
špecializované zariadenie,19)
9.
centrum pre deti a rodiny,20)
10.
diagnostické centrum,21)
11.
liečebno-výchovné sanatórium,22)
12.
reedukačné centrum,23)
13.
špecializovaná nemocnica,24)
14.
liečebňa,25)
15.
hospic,26)
16.
dom ošetrovateľskej starostlivosti,27)
k)
sčítacím formulárom elektronický formulár slúžiaci na štatistický účel, prostredníctvom ...
l)
technologickou infraštruktúrou sústava vzájomne prepojených technických prostriedkov a programových ...
m)
asistovaným sčítaním sčítanie vykonané s pomocou asistenta sčítania podľa § 8 ods. 3,
n)
prípravou sčítania všetky úkony a operácie nevyhnutné zo strany úradu najmä na
1.
určenie rozsahu údajov podľa § 2 a určenie spôsobu zistenia jednotlivých údajov podľa zoznamu, ...
2.
navrhnutie, tvorbu alebo obstaranie technologickej infraštruktúry potrebnej na zabezpečenie sčítania, ...
3.
vyhodnotenie rozsahu, štruktúry, účelnosti a kvality využitia údajov z administratívnych zdrojov ...
4.
overenie možnosti integrácie údajov získaných rôznymi spôsobmi zisťovania údajov podľa tohto ...
5.
overenie možnosti vygenerovania potrebných ukazovateľov sčítania, účelného spracovania údajov ...
6.
územnú prípravu,
7.
testovanie potrebných technických prostriedkov, zariadení a technologickej infraštruktúry na účely ...
8.
odbornú prípravu osôb poverených úradom, asistentov sčítania a ďalších osôb podieľajúcich ...
9.
pilotné zisťovanie,
o)
územnou prípravou priestorová a databázová identifikácia všetkých objektov v štatistickej územnej ...
p)
pilotným zisťovaním testovanie funkčnosti všetkých procesov nevyhnutných na riadnu a včasnú ...
q)
postcenzom sčítanie obyvateľov, domov a bytov vykonávané úradom po roku 2021, ktoré bude zabezpečovať ...
§ 4
Rozhodujúci okamih sčítania a doba sčítania
(1)

Rozhodujúcim okamihom sčítania, na ktorý sa vzťahujú údaje zisťované počas doby sčítania, ...

(2)

Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.

(3)

Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.

§ 5
Zisťovanie po sčítaní

Ak je to potrebné, úrad vykoná zisťovanie po sčítaní28) (ďalej len „dosčítavanie“) najneskôr ...

§ 6
Spôsob a forma zisťovania údajov
(1)

Úrad zisťuje údaje na účely sčítania prostredníctvom

a)
sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov,
b)
sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov,
c)
administratívnych zdrojov.29)
(2)

Úrad zisťuje údaje podľa § 2 spôsobom podľa odseku 1 výlučne v elektronickej podobe. Zisťovanie ...

(3)

Úrad zabezpečí, aby boli sčítacie formuláre podľa odseku 1 písm. a) a b) dostupné okrem štátneho ...

DRUHÁ ČASŤ

ZISŤOVANIE ÚDAJOV PROSTREDNÍCTVOM SČÍTACIEHO FORMULÁRA

§ 7
Povinné osoby
(1)

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je

a)
obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú,
b)
zákonný zástupca obyvateľa,
c)
zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia; ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia.
(2)

Povinnou osobou pre sčítanie domov a bytov prostredníctvom sčítacieho formulára je

a)
obec,
b)
osoba vykonávajúca správu bytového domu podľa osobitného predpisu.30)
§ 8
Sčítanie obyvateľov
(1)

Osoby podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) sú povinné poskytnúť údaje o obyvateľovi vrátane rodného ...

(2)

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) môže splniť povinnosť podľa odseku 1 aj prostredníctvom ...

(3)

Ak nie je osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) schopná sama zabezpečiť vyplnenie sčítacieho ...

(4)

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) je povinná zabezpečiť

a)
uchovanie údajov, ktoré sa zisťujú podľa sčítacieho formulára na sčítanie obyvateľov, o obyvateľovi, ...
b)
poskytnutie údajov podľa písmena a) počas doby sčítania obyvateľov stacionárnemu asistentovi ...
c)
informovanie obyvateľa, ktorý je ubytovaný v zariadení počas doby sčítania obyvateľov, o povinnosti ...
d)
realizáciu opatrení, aby mohli obyvatelia vykonať sčítanie podľa odsekov 1 až 3, najmä vyčleniť ...
(5)

Ak osoba podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) alebo osoba, ktorá zabezpečuje plnenie povinnosti podľa ...

§ 9
Sčítanie domov a bytov
(1)

Obec vykoná sčítanie domov a bytov vyplnením sčítacieho formulára na sčítanie domov a bytov ...

(2)

Ak je to potrebné, obec požiada osobu podľa § 7 ods. 2 písm. b) o poskytnutie údajov o domoch ...

§ 10
Asistent sčítania
(1)

Asistent sčítania pôsobí ako

a)
stacionárny asistent sčítania v
1.
kontaktnom mieste,
2.
zariadení,
b)
mobilný asistent sčítania.
(2)

Stacionárny asistent sčítania v kontaktnom mieste vykonáva úlohy asistenta sčítania počas doby ...

(3)

Stacionárny asistent sčítania v zariadení vykonáva úlohy asistenta sčítania počas doby sčítania ...

(4)

Mobilný asistent sčítania vykonáva úlohy asistenta sčítania pri sčítaní obyvateľov v teréne ...

§ 11
Predpoklady na vykonávanie činnosti asistenta sčítania
(1)

Vykonávať činnosť asistenta sčítania môže len fyzická osoba, ktorá

a)
je obyvateľom s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
b)
je staršia ako 18 rokov,
c)
je plne spôsobilá na právne úkony,
d)
je bezúhonná,
e)
získala minimálne úplné stredné vzdelanie,
f)
ovláda štátny jazyk,
g)
je spoľahlivá,
h)
získa odbornú spôsobilosť podľa § 13.
(2)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný ...

(3)

Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu ...

(4)

Splnenie predpokladu podľa odseku 1 písm. e) sa preukazuje vysvedčením o maturitnej skúške alebo ...

(5)

Splnenie predpokladov podľa odseku 1 písm. f) a g) overuje starosta obce osobným pohovorom pri vykonaní ...

(6)

Predpoklad podľa odseku 1 písm. h) je asistent sčítania povinný splniť po svojom vymenovaní úspešným ...

§ 12
Vymenovanie asistenta sčítania
(1)

Jedného alebo viacerých stacionárnych asistentov sčítania vymenuje starosta obce pre každé kontaktné ...

(2)

Starosta obce môže za asistenta sčítania vymenovať len osobu, ktorá spĺňa predpoklady podľa ...

(3)

Osoba podľa § 7 ods. 1 písm. c) doručí obci návrh na vymenovanie za stacionárneho asistenta sčítania ...

(4)

Jedného alebo viacerých mobilných asistentov sčítania vymenuje starosta obce podľa potreby tak, ...

(5)

Starosta obce vymenuje na návrh osoby podľa § 7 ods. 1 písm. c) stacionárneho asistenta sčítania ...

a)
zariadenie s kapacitou vyššou ako 100 lôžok, ktorým je domov sociálnych služieb, zariadenie pre ...
b)
zariadenie, ktorým je špecializovaná nemocnica, liečebňa, hospic a dom ošetrovateľskej starostlivosti. ...
§ 13
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť je znalosť tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných ...

(2)

Odborná spôsobilosť podľa odseku 1 sa získava absolvovaním školenia. Rozsah, formu, termín a ...

§ 14
Zoznam asistentov sčítania
(1)

Úrad zapíše do zoznamu asistentov sčítania osobu vymenovanú starostom obce za asistenta sčítania, ...

(2)

Do zoznamu asistentov sčítania sa zapisujú tieto údaje:

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu,
b)
identifikátor asistenta sčítania pridelený úradom,
c)
kontaktné údaje asistenta sčítania pridelené na plnenie jeho úloh podľa tohto zákona (telefónne ...
(3)

Úrad vyčiarkne zo zoznamu asistentov sčítania asistenta sčítania, ak

a)
preukázateľne prestal spĺňať predpoklady podľa § 11 ods. 1,
b)
o vyčiarknutie požiadal asistent sčítania alebo starosta obce, ktorý asistenta sčítania vymenoval, ...
c)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, alebo
d)
nie je z preukázateľných zdravotných dôvodov schopný vykonávať činnosť asistenta sčítania ...
§ 15
Práva a povinnosti asistenta sčítania
(1)

Asistent sčítania vykonáva úlohy podľa tohto zákona najskôr dňom zápisu do zoznamu asistentov ...

(2)

Asistent sčítania

a)
je oprávnený
1.
oboznamovať sa v rámci plnenia svojich úloh so všetkými údajmi podľa sčítacieho formulára ...
2.
žiadať od osoby podľa § 7 ods. 1 poskytnutie údajov podľa sčítacieho formulára na sčítanie ...
b)
má nárok na poskytnutie technických pomôcok potrebných na výkon jeho úloh,
c)
je povinný
1.
zaznamenať v sčítacom formulári na sčítanie obyvateľov všetky údaje, ktoré poskytla osoba ...
2.
uskutočniť asistované sčítanie vo virtuálnom asistenčnom obvode pridelenom kontaktnou osobou, ...
3.
poskytnúť osobe podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b) potrebnú podporu a usmernenie pri vypĺňaní sčítacieho ...
4.
riadiť sa pri plnení svojich úloh metodickými pokynmi úradu,
5.
plniť pokyny osoby poverenej úradom,
6.
preukazovať sa počas výkonu činnosti preukazom asistenta sčítania,
7.
plniť pokyny úradu na ochranu osobných údajov ustanovené v jeho metodickom pokyne,
8.
nahlásiť osobe poverenej úradom akékoľvek informácie o narušení priebehu sčítania, o porušení ...
9.
prevziať preukaz asistenta sčítania a technické pomôcky potrebné na výkon jeho úloh od osoby ...
10.
odovzdať preukaz asistenta sčítania a technické pomôcky podľa deviateho bodu pri ukončení činnosti ...
11.
získať v termíne určenom úradom odbornú spôsobilosť podľa tohto zákona,
12.
poskytnúť kontaktnej osobe údaje potrebné na vydanie preukazu asistenta sčítania,
13.
nahlásiť kontaktnej osobe bezodkladne stratu alebo odcudzenie preukazu asistenta sčítania a stratu ...
14.
plniť ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými ...
(3)

Mobilný asistent sčítania je povinný preukázať sa povinnej osobe pri uskutočňovaní asistovaného ...

§ 16
Odmeňovanie asistenta sčítania
(1)

Výkon činnosti asistenta sčítania je iným úkonom vo všeobecnom záujme. Asistent sčítania má ...

(2)

Ak je asistentom sčítania osoba v pracovnom pomere k prevádzkovateľovi kontaktného miesta alebo ...

(3)

Asistent sčítania nesmie byť pre výkon svojej činnosti obmedzený v právach a nárokoch vyplývajúcich ...

(4)

Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1, a samostatne zárobkovo ...

(5)

Asistent sčítania, ktorý nemá nárok na náhradu mzdy alebo náhradu platu podľa odseku 1 alebo ...

§ 17
Elektronický systém
(1)

Na účely získania údajov prostredníctvom sčítacích formulárov podľa tohto zákona zabezpečuje ...

(2)

Elektronický systém je informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je úrad. Úrad okrem ...

a)
prevádzku, riadne fungovanie, dostupnosť a prístupnosť elektronického systému,
b)
vytvorenie komunikačného rozhrania, sčítacích formulárov a ich bezodplatné sprístupnenie prostredníctvom ...
c)
systém identifikácie elektronickej identity obyvateľa a systém overenia elektronickej identity obyvateľa ...
d)
automatické vyhotovenie elektronického potvrdenia o vyplnení sčítacieho formulára,
e)
vyhotovenie sčítacieho formulára vyplneného údajmi, ak o to povinná osoba prostredníctvom elektronického ...
(3)

Podrobnosti identifikácie a autentifikácie podľa odseku 2 písm. c) ustanoví úrad opatrením, ktoré ...

§ 18
Kontaktné miesto
(1)

Jedno alebo viac kontaktných miest prevádzkuje počas doby sčítania obyvateľov obec. Kontaktné ...

(2)

Kontaktné miesto musí

a)
spĺňať podmienky na plynulé, spoľahlivé a informačne a kyberneticky bezpečné zisťovanie údajov ...
b)
byť úradom zapísané do zoznamu kontaktných miest.
(3)

Prevádzkovateľ kontaktného miesta je povinný zabezpečiť, aby každé kontaktné miesto uvedené ...

(4)

Kontaktné miesto musí byť viditeľne označené.

§ 19
Zoznam kontaktných miest
(1)

Úrad zapíše do zoznamu kontaktných miest kontaktné miesto, ktoré podľa oznámenia prevádzkovateľa ...

(2)

Do zoznamu kontaktných miest sa zapisujú tieto údaje:

a)
označenie prevádzkovateľa kontaktného miesta,
b)
identifikátor kontaktného miesta pridelený úradom,
c)
adresa a kontaktné údaje kontaktného miesta (telefónne číslo a adresa elektronickej pošty).
(3)

Úrad vyčiarkne zo zoznamu kontaktných miest kontaktné miesto,

a)
ktoré nespĺňa podmienky prevádzky, ak prevádzkovateľ nevykonal v určenej lehote nápravu nedostatkov ...
b)
o ktorého vyčiarknutie požiadal prevádzkovateľ kontaktného miesta,
c)
ktorého prevádzkovateľ zanikol.
(4)

Vyčiarknutie podľa odseku 3 úrad bezodkladne písomne oznámi prevádzkovateľovi kontaktného miesta ...

(5)

Zoznam kontaktných miest zverejní úrad na svojom webovom sídle.

TRETIA ČASŤ

ZISŤOVANIE ÚDAJOV Z ADMINISTRATÍVNYCH ZDROJOV

§ 20
(1)

Subjekt verejnej správy a osoba, ktorá je správcom34) alebo prevádzkovateľom35) informačného ...

a)
prípravy sčítania,
b)
zistenia údajov podľa § 2 v rámci sčítania a dosčítavania v rozsahu pre naplnenie tém podľa ...
c)
zabezpečenia kontinuity poskytovania údajov pre postcenzus.
(2)

Na účel podľa odseku 1 poskytne údaje z administratívnych zdrojov úradu najmä

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
b)
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
c)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“), ...
d)
Sociálna poisťovňa,
e)
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ďalej len „úrad geodézie“),
f)
Zbor väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“),
g)
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“),
h)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie práce“),
i)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo životného prostredia“). ...
(3)

Úrad spracúva na účel podľa odseku 1 údaje najmä z

a)
registra fyzických osôb,37)
b)
registra adries,38)
c)
centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia,39)
d)
evidencie obvinených a odsúdených, ktoré vedie zbor,40)
e)
informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je
1.
ministerstvo školstva,
2.
Sociálna poisťovňa,
3.
úrad geodézie,
4.
finančné riaditeľstvo,
5.
ústredie práce,
6.
ministerstvo životného prostredia.
(4)

Príslušný správca administratívneho zdroja poskytne úradu údaje z administratívnych zdrojov ...

a)
15. januára 2021 z registra fyzických osôb,
b)
15. januára 2021 z registra adries,
c)
15. januára 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ministerstvo životného ...
d)
29. januára 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je úrad geodézie, ...
e)
29. januára 2021 z evidencií obvinených a odsúdených, ktoré vedie zbor,
f)
1. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ministerstvo školstva, ...
g)
31. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je ústredie práce,
h)
31. marca 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je Sociálna poisťovňa, ...
i)
31. mája 2021 z centrálneho registra poistencov verejného zdravotného poistenia,
j)
30. júna 2021 z informačných systémov verejnej správy, ktorých správcom je finančné riaditeľstvo. ...
(5)

Splnenie povinnosti podľa odseku 4 nezbavuje príslušného správcu administratívneho zdroja povinnosti ...

§ 21
(1)

Správca administratívneho zdroja poskytne úradu údaje z administratívnych zdrojov elektronickými ...

(2)

Správca administratívneho zdroja je povinný úradu poskytnúť na účel podľa § 20 ods. 1 aj údaje ...

(3)

V žiadosti podľa odseku 1 úrad uvedie

a)
identifikáciu príslušného registra, evidencie, zoznamu alebo iného informačného systému verejnej ...
b)
zoznam údajov z administratívnych zdrojov, ktoré úrad požaduje poskytnúť,
c)
rozsah požadovaných údajov z administratívnych zdrojov,
d)
účel poskytnutia údajov z administratívnych zdrojov,
e)
termín poskytnutia údajov z administratívnych zdrojov.
(4)

Úrad vystaví správcovi administratívneho zdroja, ktorý poskytol úradu na základe jeho žiadosti ...

(5)

Na poskytovanie a využívanie údajov z administratívnych zdrojov na účely sčítania sa nepoužijú ...

§ 22
(1)

Úrad je povinný využiť a spracúvať údaje z administratívnych zdrojov, ktoré mu boli poskytnuté, ...

(2)

Úrad neposkytne údaje podľa odseku 1 ani neumožní prístup k nim, ak tento zákon neustanovuje ...

(3)

Správca administratívneho zdroja, ktorý poskytol údaje podľa odseku 1, môže kontrolovať spôsob ...

§ 23
Technické zabezpečenie poskytovania údajov z administratívnych zdrojov
(1)

Podrobnosti o technickom zabezpečení poskytovania údajov z administratívnych zdrojov, najmä o dostupných ...

(2)

Úrad a príslušný správca administratívneho zdroja upravia konkrétne podmienky technického zabezpečenia ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI

§ 24
Pôsobnosť úradu

Úrad

a)
zodpovedá za prípravu sčítania a za funkčnosť elektronického systému,
b)
zabezpečuje činnosti potrebné na zisťovanie, spracovanie a šírenie údajov pre sčítanie,
c)
koordinuje činnosti ostatných orgánov verejnej moci a tretích osôb pri príprave a realizácii ...
d)
zabezpečuje propagáciu sčítania a informačnú kampaň,
e)
zodpovedá za obsah a funkčnosť sčítacích formulárov,
f)
riadi a metodicky usmerňuje činnosti kontaktných bodov, kontaktných miest, kontaktných osôb a ...
g)
zabezpečuje poučenie kontaktných osôb a poučenie asistentov sčítania o ochrane osobných údajov, ...
h)
vydáva metodické pokyny k postupom podľa tohto zákona a zverejňuje ich na svojom webovom sídle, ...
i)
zabezpečuje na svojom webovom sídle prístup k sčítacím formulárom,
j)
zodpovedá za zverejnenie a poskytovanie výsledkov sčítania,
k)
môže preverovať dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tohto zákona u obcí, na ktoré bol ...
l)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona.
§ 25
Pôsobnosť iných ústredných orgánov štátnej správy
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky poskytuje úradu súčinnosť pri príprave metodického ...

(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky spolupracuje s úradom pri zabezpečení

a)
sčítania obyvateľov vyslaných v rámci jeho pôsobnosti mimo územia Slovenskej republiky,
b)
plnenia úloh obce a jej orgánov podľa tohto zákona na území vojenského obvodu.44)
(3)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky spolupracuje s úradom pri zabezpečení sčítania obyvateľov ...

(4)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v súčinnosti s ústredím práce ...

a)
obyvateľov ubytovaných v rozhodujúcom okamihu sčítania v zariadení sociálnych služieb a v zariadení ...
b)
obyvateľov podľa § 7 ods. 1 písm. a) a b), ktorí nie sú schopní sami ani prostredníctvom inej ...
(5)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

a)
spolupracuje s úradom pri metodickom usmerňovaní obcí a okresných úradov v rámci sčítania,
b)
poskytne úradu zoznam obcí a ich častí.
(6)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky spolupracuje s úradom ...

(7)

Ministerstvo školstva spolupracuje s úradom pri sčítaní obyvateľov ubytovaných v rozhodujúcom ...

(8)

Ministerstvo životného prostredia po dohode s úradom poskytne úradu priestorovú vrstvu základných ...

(9)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v súčinnosti s vyšším územným celkom spolupracuje ...

§ 26
Pôsobnosť okresných úradov

Okresný úrad pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania

a)
poskytne súčinnosť príslušnému kontaktnému bodu pri organizačnom a technickom zabezpečení ...
b)
plní povinnosti obce podľa tohto zákona, ak príslušná obec nemá obecné zastupiteľstvo ani starostu ...
§ 27
Pôsobnosť obcí
(1)

Obec podľa tohto zákona na svojom území zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy pri príprave, ...

(2)

Obec počas prípravy, priebehu a vykonania sčítania

a)
zabezpečuje v spolupráci s úradom informačnú a propagačnú kampaň na území obce,
b)
poskytuje súčinnosť príslušnému kontaktnému bodu pri školení asistentov sčítania vymenovaných ...
c)
vytvára nevyhnutné podmienky na prípravu, priebeh a vykonanie sčítania na svojom území,
d)
realizuje a zodpovedá za sčítanie domov a bytov na území obce,
e)
vykoná nábor a výber mobilných asistentov sčítania a stacionárnych asistentov sčítania na svojom ...
f)
zabezpečuje podmienky pre riadny výkon činnosti mobilných asistentov sčítania na území obce ...
g)
odošle najneskôr do 30. októbra 2020 osobe podľa § 7 ods. 1 písm. c) výzvu podľa § 12 ods. ...
h)
vedie evidenciu obyvateľov, ktorí na území obce požiadali o službu asistovaného sčítania s ...
i)
zriadi kontaktné miesto najneskôr 15 dní pred začiatkom doby sčítania obyvateľov, zabezpečí ...
j)
monitoruje činnosť asistentov sčítania na území obce, a ak je to potrebné, navrhuje asistentom ...
k)
zodpovedá za úplnosť sčítania na území obce z hľadiska počtu obyvateľov obce a vytvára všetky ...
l)
zabezpečuje sčítanie obyvateľov ubytovaných v zariadení, ktorého je obec zriaďovateľom, a zariadení ...
m)
zodpovedá za vytvorenie virtuálnych asistenčných obvodov,
n)
oznámi príslušnému kontaktnému bodu údaje o kontaktnom mieste zriadenom príslušnou obcou, ktoré ...
o)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona alebo ustanovené opatrením úradu vydaným na základe ...
§ 28
Ústredná komisia pre sčítanie
(1)

Predseda úradu zriadi na účely prípravy a realizácie sčítania Ústrednú komisiu pre sčítanie ...

(2)

Činnosť a rokovania ústrednej komisie vedie predseda úradu, ktorý je zároveň predsedom ústrednej ...

(3)

Členov ústrednej komisie vymenúva predseda úradu tak, aby v nej boli okrem zástupcov úradu zastúpení ...

(4)

Ústredná komisia

a)
vyhodnocuje postup prác pri príprave a realizácii sčítania, a ak je to potrebné, navrhuje opatrenia ...
b)
prijíma stanoviská k otázkam sčítania v prípade potreby,
c)
rozhoduje kompetenčné spory týkajúce sa úloh podľa § 20, § 24 až 27; ak sa kompetenčný spor ...
§ 29
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí

a)
obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú, okrem neplnoletého obyvateľa a obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou ...
b)
zákonný zástupca neplnoletého obyvateľa alebo obyvateľa s obmedzenou spôsobilosťou na právne ...
c)
osoba vykonávajúca správu bytového domu, ktorá poruší povinnosť poskytnúť údaje o domoch ...
d)
zakladateľ alebo zriaďovateľ zariadenia, a ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia, ak ...
e)
asistent sčítania, ktorý poruší niektorú z povinností podľa § 15 ods. 2 písm. c),
f)
osoba, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa § 34,
g)
správca administratívneho zdroja, ktorý neposkytne údaje v rozsahu a spôsobom podľa § 20 ods. ...
h)
správca administratívneho zdroja, ktorý neposkytne údaje v termíne podľa § 20 ods. 4,
i)
orgán verejnej moci, ktorý poruší jemu uloženú povinnosť podľa § 25, § 26 alebo § 27 ods. ...
(2)

Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 písm. a), b) a ...

(3)

Zodpovednosti za porušenie povinnosti, ktoré je správnym deliktom podľa odseku 1 písm. c) a d), ...

§ 30
Pokuty
(1)

Obec uloží pokutu

a)
od 25 eur do 250 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
od 250 eur do 1 500 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. c),
c)
od 1 000 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. d),
d)
od 100 eur do 1 500 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. e).
(2)

Úrad uloží pokutu

a)
od 200 eur do 5 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. f),
b)
od 1 000 eur do 35 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. g),
c)
od 10 000 eur do 35 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. h),
d)
od 250 eur do 20 000 eur za správny delikt podľa § 29 ods. 1 písm. i).
(3)

Obec a úrad pri ukladaní pokút prihliadnu najmä na závažnosť, spôsob, trvanie, následky protiprávneho ...

(4)

Správneho deliktu podľa § 29 ods. 1 písm. g) alebo písm. h) sa správca administratívneho zdroja ...

(5)

Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(6)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 31
Kontrola

Úrad kontroluje dodržiavanie povinností ustanovených týmto zákonom. Na výkon kontroly sa použijú ...

§ 32
Uloženie údajov

Údaje, ktoré získa úrad v rámci sčítania, sa uchovávajú v osobitnom informačnom systéme verejnej ...

§ 33
Ochrana osobných údajov
(1)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných ...

(2)

Vo vzťahu k osobným údajom získaným v rámci sčítania plní úrad povinnosti prevádzkovateľa ...

§ 34
Povinnosť mlčanlivosti
(1)

Povinnosť mlčanlivosti má každý, kto sa pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania a pri spracovaní ...

(2)

Asistent sčítania je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých údajoch poskytnutých osobou ...

(3)

Asistent sčítania poruší povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 2, najmä ak akýkoľvek údaj alebo ...

(4)

Povinnosť mlčanlivosti podľa osobitného predpisu41) neporuší fyzická osoba, ktorá koná na základe ...

§ 35
Poskytovanie údajov získaných sčítaním
(1)

Úrad poskytne údaje získané sčítaním, ktoré nie sú dôvernými štatistickými údajmi,51) ...

(2)

Na poskytovanie dôverných štatistických údajov získaných sčítaním sa vzťahuje všeobecný ...

§ 36
Poskytovanie výsledkov sčítania a ďalších výstupov sčítania
(1)

Výsledky sčítania, ktoré neumožňujú priamu ani nepriamu identifikáciu osoby a ktoré úrad vytvoril ...

(2)

Výsledky sčítania upravené podľa odseku 1 úrad zverejní najneskôr do 31. marca 2024. Základné ...

(3)

Úrad môže na základe písomnej dohody so záujemcom vytvoriť aj ďalšie výstupy zo sčítania, ...

§ 37
Úhrada výdavkov sčítania
(1)

Výdavky spojené s prípravou, priebehom a vykonaním sčítania sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu. ...

(2)

Majetok nadobudnutý z prostriedkov štátneho rozpočtu určených na úhradu výdavkov obcí spojených ...

§ 38
Spoločné ustanovenia
(1)

Na postupy podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok okrem rozhodovania podľa § 30. O ...

(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na postup sčítania sa použijú ustanovenia všeobecného predpisu ...

§ 39
Prechodné ustanovenia
(1)

Od 1. júna 2020 do 31. marca 2021 nemožno zmeniť názov ulice a iného verejného priestranstva a ...

(2)

Dohody o poskytovaní údajov z administratívnych zdrojov uzavreté medzi úradom a príslušným správcom ...

Čl. II

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 ...

V § 5 ods. 1 písm. j) sa slová „sčítacieho komisára“ nahrádzajú slovami „asistenta sčítania“. ...

Čl. III

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) vykonávať funkciu člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a vykonávať činnosť ...

Čl. IV

Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...

V § 18 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) odmena za výkon funkcie člena volebnej komisie a zapisovateľa volebnej komisie a príjem za ...

Čl. V

Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 4 ods. 3 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príjem za výkon činnosti asistenta ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 223/2019 Z. z.

  Témy a charakteristiky zisťované pri sčítaní

  1.

  Témy týkajúce sa obyvateľov

  Rodné číslo

  Miesto pobytu (trvalý a obvyklý)

  Pobyt v zahraničí a rok príchodu do krajiny

  Pohlavie

  Dátum narodenia

  Rodinný stav

  Počet živonarodených detí

  Štát a miesto narodenia

  Štátna príslušnosť

  Súčasná ekonomická aktivita

  Zamestnanie

  Odvetvie ekonomickej činnosti

  Postavenie v zamestnaní

  Najvyššie dosiahnuté vzdelanie

  Miesto výkonu zamestnania alebo školy

  Spôsob dopravy a periodicita dochádzky

  Národnosť a materinský jazyk

  Náboženstvo

  Vzťahy medzi členmi domácnosti

  2.

  Témy týkajúce sa bývania

  Forma vlastníctva bytu

  Obývanosť bytu

  Podlahová plocha bytu

  Počet obytných miestností

  Poloha bytu v dome

  Zásobovanie vodou

  Záchod

  Kúpeľňa

  Typ kúrenia

  Zdroj energie používaný na vykurovanie

  Typ domu, v ktorom sa nachádza byt

  Typ vodovodnej prípojky domu, v ktorom sa nachádza byt

  Obdobie výstavby domu, v ktorom sa nachádza byt

  Materiál nosnej konštrukcie domu, v ktorom sa nachádza byt

  Obnova domu, v ktorom sa nachádza byt

  Typ kanalizačného systému domu, v ktorom sa nachádza byt

  Plynová prípojka domu, v ktorom sa nachádza byt

  Podmienky bývania

  3.

  Geopriestorové charakteristiky

  Adresný bod53)

  Adresa (kraj, okres, obec, časť obce, základná sídelná jednotka, ulica, súpisné číslo domu, ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad čl. 14 ods. 2 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 202, 7. 6. 2016).
 • 2)  Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým ...
 • 3)  Čl. 2 písm. d) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 z 9. júla 2008 o sčítaní ...
 • 4)  § 2 ods. 4 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 5)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických stykoch. ...
 • 6)  § 43b ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 7)  § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 8)  § 43b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 9)  § 43b ods. 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.
 • 10)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Príloha vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/543 z 22. marca 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá ...
 • 12)  § 38 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 13)  § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 26 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  § 27 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 34 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení zákona č. 485/2013 Z. z.
 • 19)  § 39 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 45 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 21)  § 121 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 22)  § 123 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 23)  § 122 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 24)  § 7 ods. 4 písm. a) druhého bodu zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...
 • 25)  § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 7 ods. 4 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 7 ods. 4 písm. d) zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Čl. 2 bod 13 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2017/881 z 23. mája 2017, ktorým sa vykonáva ...
 • 29)  § 2 písm. l) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Čl. ...
 • 30)  § 6 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 31)  Čl. 2 bod 21 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881.§ 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...
 • 32)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 33)  Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 34)  § 2 ods. 5 zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene ...
 • 35)  § 2 ods. 6 zákona č. 95/2019 Z. z.
 • 36)  § 2 ods. 4 zákona č. 95/2019 Z. z.
 • 37)  § 23a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 38)  Zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 39)  § 20 ods. 1 písm. e) prvého bodu zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade ...
 • 40)  § 4 ods. 1 písm. s) zákona č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších ...
 • 41)  Napríklad § 11 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení ...
 • 42)  Napríklad nariadenie (EÚ) č. 763/2008, nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2017 z 20. apríla 2017, ...
 • 43)  Napríklad zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ...
 • 44)  § 2 zákona č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady ...
 • 45)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe ...
 • 46)  Čl. 6 vykonávacieho nariadenia (EÚ) 2017/881.
 • 47)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ...
 • 48)  Zákon č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 49)  Čl. 4 ods. 7 nariadenia (EÚ) 2016/679.§ 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 50)  Čl. 29 nariadenia (EÚ) 2016/679.§ 36 zákona č. 18/2018 Z. z.
 • 51)  § 2 písm. f) zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 52)  § 30 zákona č. 540/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 3 zákona č. 125/2015 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore