Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69678
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2019


Platnosť od: 28.04.2004
Účinnosť od: 01.10.2019
Účinnosť do: 31.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST36 JUD>999286 DS24 EU PP3 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 účinný od 01.10.2019 do 31.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 222/2004 s účinnosťou od 01.10.2019 na základe 369/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o dani z pridanej hodnoty

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1
Predmet úpravy

Tento zákon upravuje daň z pridanej hodnoty (ďalej len „daň“).

§ 2
Predmet dane
(1)

Predmetom dane je

a)
dodanie tovaru za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou osobou, ktorá koná v postavení ...
b)
poskytnutie služby (ďalej len „dodanie služby“) za protihodnotu v tuzemsku uskutočnené zdaniteľnou ...
c)
nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu Európskej únie (ďalej ...
d)
dovoz tovaru do tuzemska.
(2)

Na účely tohto zákona je

a)
tuzemskom územie Slovenskej republiky,
b)
zahraničím územie, ktoré nie je tuzemskom,
c)
územím Európskej únie tuzemsko a územia ostatných členských štátov, ktoré sú zákonmi týchto ...
d)
územím tretích štátov územie, ktoré nie je územím Európskej únie.
(3)

Na účely tohto zákona sa plnenia pochádzajúce z Monackého kniežatstva alebo určené pre Monacké ...

§ 3
Zdaniteľná osoba
(1)

Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť ...

(2)

Ekonomickou činnosťou (ďalej len „podnikanie“) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje ...

(3)

Vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného ...

(4)

Štátne orgány a ich rozpočtové organizácie, štátne fondy, orgány územnej samosprávy a ich ...

(5)

Každá osoba, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok (§ 11 ods. 12) z tuzemska do ...

Registračná povinnosť
§ 4
(1)

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň v tuzemsku, a ak nemá ...

(2)

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať aj zdaniteľná osoba, ktorá nedosiahla obrat podľa ...

(3)

Ak právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň podľa odseku ...

(4)

Platiteľom sa stáva aj právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nadobudne v tuzemsku hmotný ...

(5)

Na účely tohto zákona sa prevádzkarňou rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne ...

(6)

Na účely tohto zákona sa bydliskom rozumie adresa trvalého pobytu fyzickej osoby v tuzemsku a u ...

(7)

Na účely tohto zákona sa obratom rozumie hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb v tuzemsku ...

§ 4a
(1)

Viac zdaniteľných osôb so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, ktoré sú ...

(2)

Finančne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, z ktorých jedna alebo viac osôb je ovládaných ...

(3)

Ekonomicky spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, ktorých hlavné činnosti sú vzájomne závislé ...

(4)

Organizačne spojenými zdaniteľnými osobami sú osoby, na ktorých riadení alebo kontrole sa podieľa ...

(5)

Zdaniteľná osoba môže byť členom len jednej skupiny. Ak má zdaniteľná osoba, ktorá je členom ...

§ 4b
(1)

Členovia skupiny môžu požiadať o registráciu skupiny pre daň (ďalej len „registrácia skupiny“). ...

a)
obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne každého člena skupiny,
b)
identifikačné číslo pre daň každého člena skupiny, ak je mu pridelené v tuzemsku,
c)
miestne príslušný daňový úrad každého člena skupiny,
d)
obchodné meno a adresu sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne člena skupiny, ktorý bol určený ...
e)
podpisy štatutárnych zástupcov všetkých členov skupiny.
(2)

Žiadosť o registráciu skupiny sa podáva daňovému úradu, ktorý je miestne príslušný pre zástupcu ...

(3)

Registráciu skupiny vykoná daňový úrad k 1. januáru kalendárneho roka nasledujúceho po podaní ...

(4)

Za skupinu koná zástupca skupiny. Práva a povinnosti jednotlivých členov skupiny vyplývajúce ...

(5)

Členom skupiny sa môže stať aj ďalšia zdaniteľná osoba, ak spĺňa podmienky podľa § 4a. Žiadosť ...

(6)

Ak sa člen skupiny rozhodne vystúpiť zo skupiny alebo musí vystúpiť zo skupiny z dôvodu neplnenia ...

(7)

Ak niektorý z členov skupiny zanikne bez likvidácie a na právneho nástupcu prechádza majetok zanikajúceho ...

§ 5
(1)

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo ...

a)
prepravné služby a s nimi súvisiace doplnkové služby, ktoré sú oslobodené od dane podľa § ...
b)
služby a tovar a osobou povinnou platiť daň je príjemca (§ 69 ods. 2 až 4),
c)
tovar podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f) a osobou povinnou platiť daň je platiteľ alebo osoba registrovaná ...
d)
tovar z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu, a zahraničná ...
e)
tovar v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom je zúčastnená ako prvý odberateľ,
f)
služby podľa § 16 ods. 14 a je identifikovaná pre uplatňovanie osobitnej úpravy pre tieto služby ...
(2)

Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu podľa odseku 1 registrovať pre daň, vydať ...

§ 6
(1)

Ak zahraničná osoba dodáva tovar do tuzemska formou zásielkového predaja a celková hodnota bez ...

(2)

Ak zahraničná osoba dodáva do tuzemska fyzickej osobe na osobnú spotrebu formou zásielkového predaja ...

(3)

Zahraničná osoba podľa odseku 1 môže podať žiadosť o registráciu pre daň aj v prípade, ak ...

(4)

Daňový úrad Bratislava je povinný zahraničnú osobu podľa odsekov 1 až 3 registrovať pre daň, ...

(5)

Zásielkovým predajom na účely tohto zákona je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený ...

(6)

Tovarom, ktorý je predmetom spotrebnej dane na účely tohto zákona, rozumie sa tovar, ktorý je ako ...

§ 6a
Zmena registrácie platiteľa
(1)

Zdaniteľná osoba, ktorá je registrovaná podľa § 5 alebo § 6 a ktorá prestane spĺňať status ...

(2)

Ak zdaniteľná osoba spĺňa podmienky na registráciu podľa § 5 alebo § 6 a je registrovaná podľa ...

(3)

Daňový úrad vykoná zmenu osvedčenia o registrácii pre daň podľa odseku 1 alebo odseku 2 ku dňu, ...

§ 7
(1)

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou ...

(2)

Žiadosť o registráciu pre daň môže podať osoba podľa odseku 1 aj v prípade, ak hodnota tovaru ...

(3)

Daňový úrad je povinný osobu podľa odsekov 1 a 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie ...

(4)

Žiadosť o registráciu pre daň sa nepodáva, ak je zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa ...

§ 7a
(1)

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je príjemcom služby od zahraničnej osoby z iného ...

(2)

Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, ...

(3)

Daňový úrad je povinný osobu podľa odseku 1 alebo 2 registrovať pre daň, vydať jej osvedčenie ...

Zdaniteľné obchody
§ 8
Dodanie tovaru
(1)

Dodaním tovaru je

a)
prevod práva nakladať s hmotným majetkom ako vlastník, ak tento zákon neustanovuje inak; na účely ...
b)
dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy,
c)
odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy ...
(2)

Dodaním tovaru je aj prevod vlastníckeho práva k hmotnému majetku za náhradu alebo protihodnotu ...

(3)

Ak platiteľ dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, dodá tovar na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, ...

(4)

Za dodanie tovaru sa považuje aj premiestnenie tovaru, ktorý je vo vlastníctve zdaniteľnej osoby, ...

a)
na účel jeho inštalácie alebo montáže zdaniteľnou osobou alebo na jej účet v členskom štáte, ...
b)
na účel zásielkového predaja tohto tovaru zdaniteľnou osobou v členskom štáte, v ktorom sa skončí ...
c)
na účel dodania tovaru na palubách lietadiel, lodí alebo vlakov počas osobnej dopravy na území ...
d)
určeného na vývoz tovaru do tretích štátov,
e)
určeného na dodanie tovaru do iného členského štátu touto zdaniteľnou osobou, ak dodanie tohto ...
f)
na účel ocenenia tovaru alebo na účel prepracovania, spracovania, opravy alebo iných podobných ...
g)
na dočasné použitie tohto tovaru v členskom štáte, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava ...
h)
na dočasné použitie na obdobie nepresahujúce 24 mesiacov na území iného členského štátu, ...
i)
na účel dodania plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej ...
(5)

Okamihom, keď sa prestane plniť niektorá z podmienok podľa odseku 4 písm. a) až i), považuje ...

(6)

Ak zdaniteľná osoba na základe komisionárskej zmluvy alebo inej obdobnej zmluvy, podľa ktorej koná ...

§ 9
Dodanie služby
(1)

Dodaním služby je každé plnenie, ktoré nie je dodaním tovaru podľa § 8, vrátane

a)
prevodu práva k nehmotnému majetku vrátane poskytnutia práva k priemyselnému vlastníctvu alebo ...
b)
poskytnutia práva užívať hmotný majetok,
c)
prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie alebo stav,
d)
služby dodanej na základe poverenia alebo rozhodnutia vydaného štátnym orgánom alebo na základe ...
(2)

Užívanie hmotného majetku, ktorý je vo vlastníctve platiteľa a pri ktorého kúpe alebo vytvorení ...

(3)

Bezodplatné dodanie služby iné ako v odseku 2 na osobnú spotrebu platiteľa alebo jeho zamestnancov ...

(4)

Ak zdaniteľná osoba vo svojom mene pre inú osobu obstará dodanie služby, platí, že táto zdaniteľná ...

§ 9a
Dodanie tovaru a služby pri použití poukazu
(1)

Na účely tohto zákona je

a)
poukazom nástroj, s ktorým je spojená povinnosť prijať ho ako protihodnotu alebo jej časť za ...
b)
jednoúčelovým poukazom poukaz, pri ktorom je v čase jeho vystavenia známe miesto dodania tovaru ...
c)
viacúčelovým poukazom poukaz iný ako jednoúčelový poukaz.
(2)

Každý prevod jednoúčelového poukazu uskutočnený zdaniteľnou osobou, ktorá koná vo vlastnom ...

(3)

Ak prevod jednoúčelového poukazu vykoná zdaniteľná osoba, ktorá koná v mene inej zdaniteľnej ...

(4)

Ak dodávateľ tovaru alebo dodávateľ služby nie je zdaniteľnou osobou, ktorá vo vlastnom mene ...

(5)

Predmetom dane je skutočné odovzdanie tovaru alebo skutočné dodanie služby za viacúčelový poukaz, ...

(6)

Ak prevod viacúčelového poukazu uskutoční iná zdaniteľná osoba ako dodávateľ tovaru alebo ...

§ 10
(1)

Za dodanie tovaru a dodanie služby sa nepovažuje predaj podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú ...

(2)

Za dodanie služby sa nepovažuje

a)
emisia cenného papiera emitentom,
b)
postúpenie pohľadávky,
c)
dosiahnutie úroku z peňažných prostriedkov na účte v banke, ak platiteľ nie je bankou.
§ 11
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1)

Na účely tohto zákona sa nadobudnutím tovaru v tuzemsku z iného členského štátu rozumie nadobudnutie ...

(2)

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je predmetom dane, ak

a)
nadobúdateľom je zdaniteľná osoba konajúca v postavení zdaniteľnej osoby, právnická osoba, ...
b)
dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu, ...
(3)

Predmetom dane je aj nadobudnutie nového dopravného prostriedku za protihodnotu v tuzemsku z iného ...

(4)

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu nie je predmetom dane, ak

a)
dodanie takého tovaru v tuzemsku by bolo oslobodené od dane podľa § 47 ods. 7 až 10,
b)
nadobúdateľom je zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá nie je registrovaná pre daň ...
(5)

Ustanovenie odseku 4 písm. b) sa nevzťahuje na nadobudnutie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej ...

(6)

Do hodnoty 14 000 eur podľa odseku 4 písm. b) sa započítava celková hodnota nadobudnutého tovaru ...

(7)

Nadobúdateľ podľa odseku 4 písm. b) sa môže rozhodnúť, že bude zdaňovať nadobudnutie tovaru ...

(8)

Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj použitie ...

(9)

Za nadobudnutie tovaru za protihodnotu v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje aj pridelenie ...

(10)

Ak tovar nadobudnutý právnickou osobou, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je odoslaný alebo prepravený ...

(11)

Dopravným prostriedkom na účely odseku 12 je

a)
pozemné motorové vozidlo so zdvihovým objemom motora viac ako 48 cm3 alebo s výkonom väčším ...
b)
plavidlo dlhšie ako 7,5 m určené na prepravu osôb a nákladov s výnimkou námornej lode oslobodenej ...
c)
lietadlo, ktorého štartovacia hmotnosť je väčšia ako 1 550 kg, určené na prepravu osôb a nákladov ...
(12)

Novým dopravným prostriedkom na účely tohto zákona je

a)
pozemné motorové vozidlo podľa odseku 11 písm. a), ak nemá najazdených viac ako 6 000 km alebo ...
b)
plavidlo podľa odseku 11 písm. b), ak nebolo prevádzkované na vode viac ako 100 hodín alebo v čase ...
c)
lietadlo podľa odseku 11 písm. c), ak nenalietalo viac ako 40 prevádzkových hodín alebo v čase ...
(13)

Osobou identifikovanou pre daň v inom členskom štáte na účely tohto zákona je osoba, ktorej je ...

§ 11a
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu v osobitnom prípade
(1)

Premiestnenie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený do tuzemska z iného členského štátu ...

a)
zahraničná osoba nie je platiteľom podľa tohto zákona,
b)
v čase začatia odoslania alebo prepravy tovaru je známy platiteľ, pre ktorého sa tovar umiestňuje ...
c)
v sklade je umiestnený tovar len pre jediného platiteľa a
d)
platiteľ písomne oznámi daňovému úradu vopred, že je v tomto osobitnom prípade osobou povinnou ...
(2)

Zahraničná osoba, ktorá nespĺňa podmienku podľa ods. 1 písm. a) a je platiteľom len z dôvodu ...

§ 12
Dovoz tovaru

Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru ...

Miesto zdaniteľného obchodu
§ 13
Miesto dodania tovaru
(1)

Miestom dodania tovaru,

a)
ak je dodanie tovaru spojené s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miesto, kde sa tovar nachádza ...
b)
ak je dodanie tovaru spojené s inštaláciou alebo montážou dodávateľom alebo na jeho účet, je ...
c)
ak je dodanie tovaru bez odoslania alebo prepravy, je miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa ...
d)
pri dodaní tovaru na palubách lietadiel, lodí a vlakov počas časti osobnej dopravy na území Európskej ...
e)
pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej ...
f)
pri dodaní plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej ...
(2)

Ak sa odoslanie alebo preprava tovaru začína na území tretieho štátu, považuje sa za miesto dodania ...

(3)

Na účely odseku 1 písm. d) sa za časť osobnej dopravy na území Európskej únie považuje časť ...

§ 14
Miesto dodania tovaru pri zásielkovom predaji
(1)

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z iného členského štátu do ...

(2)

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji, ak je tovar dodaný z tuzemska do iného členského ...

(3)

Miestom dodania tovaru pri zásielkovom predaji tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, je miesto, ...

Miesto dodania služby
§ 15
(1)

Miestom dodania služby zdaniteľnej osobe, ktorá koná v postavení zdaniteľnej osoby, je miesto, ...

(2)

Miestom dodania služby osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, kde má dodávateľ služby sídlo ...

(3)

Miesto dodania služby sa určí podľa odseku 1 alebo 2, ak § 16 neustanovuje inak.

(4)

Na účely určenia miesta dodania služby podľa odsekov 1 a 2 a § 16 sa

a)
zdaniteľná osoba, ktorá vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 ...
b)
právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou a je identifikovaná pre daň, považuje za zdaniteľnú ...
§ 16
(1)

Miestom dodania služby vzťahujúcej sa na nehnuteľnosť vrátane realitnej činnosti a činnosti ...

(2)

Miestom dodania služby spočívajúcej v poskytnutí krátkodobého nájmu dopravných prostriedkov ...

(3)

Miestom dodania kultúrnych, umeleckých, športových, vedeckých, vzdelávacích, zábavných a podobných ...

(4)

Miestom dodania dopravy osôb je miesto, kde sa doprava vykonáva, a ak sa vykonáva vo viac ako jednom ...

(5)

Miestom dodania prepravy tovaru medzi členskými štátmi osobe inej ako zdaniteľnej osobe je miesto, ...

(6)

Miestom dodania pri inej preprave tovaru ako je preprava tovaru medzi členskými štátmi podľa odseku ...

(7)

Na účely odsekov 5 a 6 je

a)
prepravou tovaru medzi členskými štátmi preprava tovaru, ktorej miesto začatia a miesto skončenia ...
b)
miestom začatia prepravy tovaru miesto, kde sa preprava tovaru skutočne začína, bez ohľadu na prekonanú ...
c)
miestom skončenia prepravy tovaru miesto, kde sa preprava tovaru skutočne skončí.
(8)

Miestom dodania doplnkových služieb pri preprave, napríklad nakladanie, vykladanie, manipulácia ...

(9)

Miestom dodania služieb, ktorými sú ocenenie hnuteľného hmotného majetku a práce na hnuteľnom ...

(10)

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb okrem reštauračných a stravovacích služieb ...

(11)

Miestom dodania reštauračných a stravovacích služieb, ktoré sa fyzicky poskytnú na palube lodí, ...

(12)

Na účely odseku 11 sa za časť osobnej dopravy na území Európskej únie považuje časť dopravy ...

(13)

Miestom dodania služby, ktorá spočíva v sprostredkovaní tovaru alebo služby osobou, ktorá koná ...

(14)

Miestom dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového vysielania a televízneho vysielania ...

a)
osoba iná ako zdaniteľná osoba, ktorej sú tieto služby dodané, sídlo, bydlisko alebo miesto, ...
b)
dodávateľ služby sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, a ak nemá sídlo, miesto podnikania ...
1.
dodávateľ služby má len v jednom členskom štáte sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň ...
2.
osoba, ktorej sa tieto služby dodávajú, má sídlo, bydlisko alebo miesto, kde sa obvykle zdržiava, ...
3.
celková hodnota dodaných služieb bez dane podľa druhého bodu nepresiahne v kalendárnom roku 10 ...
(15)

Ak sa počas kalendárneho roka presiahne limit podľa odseku 14 písm. b) tretieho bodu, dodaním služby, ...

(16)

Dodávateľ služieb uvedených v odseku 14, ktorý má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň, ...

(17)

Miestom dodania služieb uvedených v odseku 18 vrátane prijatia záväzku zdržať sa zámeru ich ...

(18)

Služby, pri ktorých sa určí miesto dodania podľa odseku 17, sú tieto:

a)
prevod a postúpenie autorských práv, patentov, licencií, ochranných známok a podobných práv,
b)
reklamné služby,
c)
poradenské, inžinierske, technické, právne, účtovné, audítorské, prekladateľské, tlmočnícke ...
d)
bankové, finančné, poisťovacie a zaisťovacie služby s výnimkou nájmu bezpečnostných schránok, ...
e)
poskytnutie zamestnancov,
f)
nájom hnuteľného hmotného majetku okrem nájmu dopravných prostriedkov, železničných vagónov ...
g)
poskytnutie prístupu k sústave zemného plynu, ktorá sa nachádza na území Európskej únie, k ...
(19)

Elektronickými službami podľa odseku 14 sú najmä

a)
poskytovanie webových stránok, hosťovanie na webových stránkach, diaľkové udržiavanie programov ...
b)
dodanie programového vybavenia (softvéru) a jeho aktualizácia,
c)
dodanie obrázkov, textu a informácií a sprístupnenie databáz,
d)
dodanie hudby, filmov a hier vrátane výherných a hazardných hier a politického, kultúrneho, umeleckého, ...
e)
vyučovanie na diaľku.
(20)

Za elektronickú službu podľa odseku 14 sa nepovažuje komunikácia prostredníctvom elektronickej ...

(21)

Telekomunikačnými službami podľa odseku 14 sú služby spočívajúce v prenose, vo vysielaní alebo ...

§ 17
Miesto nadobudnutia tovaru z iného členského štátu
(1)

Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu je miesto, kde sa tovar nachádza v čase skončenia ...

(2)

Ak nadobúdateľ tovaru objedná tovar pod identifikačným číslom pre daň, ktoré mu pridelil členský ...

(3)

Ak nadobúdateľ podľa odseku 2 preukáže, že nadobudnutie tovaru z iného členského štátu bolo ...

(4)

Miestom nadobudnutia tovaru z iného členského štátu pri trojstrannom obchode podľa § 45 je miesto ...

a)
prvý odberateľ preukáže, že tovar nadobudol na účely následného dodania tovaru v členskom ...
b)
prvý odberateľ splní povinnosť uviesť následné dodanie tovaru v súhrnnom výkaze podľa § 80, ...
c)
prvý odberateľ nemá sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko alebo sa obvykle nezdržiava ...
d)
odoslanie alebo preprava tovaru sa uskutoční podľa § 45 ods. 1 písm. a).
§ 18
Miesto dovozu tovaru
(1)

Miestom dovozu tovaru je členský štát, na ktorého území sa tovar nachádza v čase, keď vstupuje ...

(2)

Ak má dovážaný tovar pri jeho vstupe na územie Európskej únie postavenie dočasne uskladneného ...

Daňová povinnosť
§ 19
Daňová povinnosť pri dodaní tovaru a služby
(1)

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania tovaru. Dňom dodania tovaru je deň, keď kupujúci nadobudne ...

(2)

Daňová povinnosť vzniká dňom dodania služby.

(3)

Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, považuje sa tovar alebo ...

a)
je dohodnutá platba za čiastkovo alebo opakovane dodávaný tovar alebo službu inú ako v písmene ...
b)
sa služba s miestom dodania podľa § 15 ods. 1, pri ktorej je povinný platiť daň príjemca služby, ...
c)
platiteľ požaduje za každé obdobie opakovane poskytovaného nájmu nehnuteľnosti popri nájomnom ...
d)
sa opakovane poskytujú elektronické komunikačné siete a elektronické komunikačné služby a spolu ...
e)
sa opakovane dodáva tovar s oslobodením od dane podľa § 43 počas obdobia dlhšieho ako kalendárny ...
(4)

Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby ...

(5)

Pri dodaní tovaru na základe komisionárskej zmluvy vzniká komitentovi daňová povinnosť v ten ...

(6)

Pri obstaraní služby podľa § 9 ods. 4 vrátane obstarania opakovane alebo čiastkovo dodávaných ...

(7)

Pri dodaní tovaru prostredníctvom predajných automatov, prípadne iných obdobných prístrojov uvádzaných ...

(8)

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského štátu a jeho dodanie spĺňa ...

a)
15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď bol tovar dodaný, alebo
b)
deň vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pred 15. dňom podľa písmena a).
(9)

Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu (§ ...

(10)

Daňová povinnosť zo zálohovaných obalov6aa) dodaných na trh spolu s tovarom vzniká platiteľovi, ...

§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1)

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a)
15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie ...
b)
dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa ...
(2)

Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto ...

(3)

Daňová povinnosť pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku v tuzemsku z iného členského ...

§ 21
Daňová povinnosť pri dovoze tovaru
(1)

Daňová povinnosť pri dovoze tovaru vzniká

a)
prepustením tovaru do voľného obehu vrátane konečného použitia,6aba)
b)
prepustením tovaru do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného ...
c)
v ostatných prípadoch, keď vznikne colný dlh pri dovoze tovaru.6abb)
(2)

Daňová povinnosť pri tovare podľa odseku 1 vzniká dňom prijatia colného vyhlásenia na prepustenie ...

(3)

Pri tovare prepustenom do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od cla sa ...

(4)

Ak daňová povinnosť pri dovoze tovaru vznikne podľa odseku 1 písm. c), daň sa zníži o sumu dane ...

(5)

Na vymeranie úroku z omeškania za oneskorene zaplatenú daň pri dovoze tovaru sa použijú colné ...

Základ dane a sadzba dane
§ 22
Základ dane pri dodaní tovaru a služby
(1)

Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ ...

(2)

Do základu dane podľa odseku 1 sa zahŕňajú aj

a)
iné dane, clá a poplatky vzťahujúce sa na tovar alebo službu,
b)
súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu ...
(3)

Do základu dane podľa odseku 1 sa nezahŕňajú výdavky platené v mene a na účet kupujúceho alebo ...

(4)

Ak je v čase dodania tovaru alebo služby poskytnutá zľava z ceny alebo ak je poskytnutá zľava ...

(5)

Pri dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3 je základom dane cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane ...

(6)

Základom dane pri premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 je cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý ...

(7)

Pri dodaní tovarov a dodaní služieb v rámci predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú ...

(8)

Ak pri dodaní tovaru alebo dodaní služby osobám, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, ktorý ...

a)
pri dodaní tovaru suma, ktorá nie je nižšia ako kúpna cena príslušného tovaru alebo podobného ...
b)
pri dodaní služby suma, ktorá nie je nižšia ako náklady na túto službu.
(9)

Na účely odseku 8 osobami, ktoré majú osobitný vzťah k platiteľovi, sú

a)
fyzické osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu, alebo ...
b)
fyzické osoby, ktoré sú členom dozornej rady platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
c)
osoby, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia alebo kontrolujú 10 % alebo viac akcií alebo podielov ...
d)
osoby, v ktorých priamo alebo nepriamo vlastní alebo kontroluje 10 % alebo viac akcií alebo podielov ...
e)
osoby, ktoré sú členom platiteľa, ktorý dodáva tovar alebo službu,
f)
fyzické osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu voči platiteľovi, ktorý dodáva tovar alebo ...
g)
fyzické osoby, ktoré sú osobou blízkou6ac) fyzickej osobe uvedenej v písmene a), b), c), d) alebo ...
h)
právnické osoby, ktorých štatutárny orgán, spoločník alebo člen je aj štatutárnym orgánom ...
i)
fyzické osoby, ktoré žijú s platiteľom, ktorý dodáva tovar alebo službu, v domácnosti,24a)
j)
osoby blízke6ac) platiteľovi, ktorý je fyzickou osobou a ktorý dodáva tovar alebo službu.
(10)

Základom dane pri dodaní tovaru alebo dodaní služby pri použití viacúčelového poukazu je protihodnota ...

§ 23
Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
(1)

Základ dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a 11a sa určí ...

(2)

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 ods. 8 sa základ dane ...

§ 24
Základ dane pri dovoze tovaru
(1)

Základom dane pri dovoze tovaru je colná hodnota tovaru.

(2)

Ak nie sú zahrnuté do colnej hodnoty tovaru, zahŕňajú sa do základu dane pri dovoze tovaru aj

a)
dane, clá a iné platby splatné v zahraničí a splatné pri dovoze tovaru okrem dane, ktorá sa má ...
b)
súvisiace náklady (výdavky), ako napríklad provízia, náklady na balenie, náklady na prepravu ...
(3)

Prvé miesto určenia v tuzemsku podľa odseku 2 písm. b) je miesto uvedené v nákladnom liste alebo ...

(4)

Do základu dane sa zahŕňajú aj náklady (výdavky) podľa odseku 2 písm. b), ktoré sa týkajú ...

(5)

Do základu dane sa nezahŕňa zľava z ceny tovaru a zľava za skoršiu úhradu ceny tovaru.

(6)

Pri späť dovážanom tovare prepustenom do colného režimu voľný obeh z colného režimu pasívny ...

§ 25
Oprava základu dane
(1)

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby a pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského ...

a)
pri úplnom alebo čiastočnom zrušení dodávky tovaru alebo služby a pri úplnom alebo čiastočnom ...
b)
pri znížení ceny tovaru alebo služby po vzniku daňovej povinnosti,
c)
pri zvýšení ceny tovaru alebo služby.
(2)

Ak sa po nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vráti nadobúdateľovi spotrebná ...

(3)

Rozdiel medzi pôvodným základom dane a opraveným základom dane a rozdiel medzi pôvodnou daňou ...

(4)

Colný orgán vráti alebo odpustí daň pri dovoze tovaru na základe žiadosti v prípadoch podľa ...

(5)

Ak pri dovoze tovaru vznikne daňová povinnosť v tuzemsku právnickej osobe z iného členského štátu, ...

a)
ide o tovar odoslaný alebo prepravený z územia tretieho štátu a miestom určenia tovaru je iný ...
b)
táto osoba preukáže, že nadobudnutie tovaru bolo predmetom dane v členskom štáte určenia tovaru. ...
(6)

Základ dane a daň sa nemusí opraviť, ak platiteľ zníži cenu tovaru alebo služby po vzniku daňovej ...

(7)

Pri oprave základu dane sa použije sadzba dane, ktorá bola platná v čase vzniku daňovej povinnosti ...

§ 26
Prepočet cudzej meny a zaokrúhľovanie dane
(1)

Ak sa požaduje platba pri dodaní tovaru, dodaní služby alebo nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného ...

(2)

Pri prepočte cudzej meny na eurá pri určení základu dane pri dovoze tovaru sa postupuje podľa ...

(3)

Daň vypočítaná pri dodaní tovaru, dodaní služby a nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského ...

(4)

Daň vypočítaná pri dovoze tovaru sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura nadol a ...

§ 27
Sadzby dane
(1)

Základná sadzba dane na tovary a služby je 20 % zo základu dane.

(2)

Znížená sadzba dane 10 % zo základu dane sa uplatňuje na

a)
tovary uvedené v prílohe č. 7 a služby uvedené v prílohe č. 7a,
b)
tovary a služby, ktoré v rámci aktivít sociálnej ekonomiky6ad) registrovaný sociálny podnik,6ae) ...
(3)

Na účely správneho zatriedenia tovaru do číselného kódu podľa prílohy č. 7 sa použije záväzná ...

(4)

Pri zmene sadzby dane sa použije pri každom vzniku daňovej povinnosti sadzba dane platná v deň ...

Oslobodenie od dane
§ 28
Poštové služby

Oslobodené od dane sú univerzálne poštové služby.7) Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru, ...

§ 29
Zdravotná starostlivosť
(1)

Oslobodené od dane je poskytovanie zdravotnej starostlivosti štátnymi a neštátnymi zdravotníckymi ...

(2)

Oslobodená od dane je aj

a)
ošetrovateľská starostlivosť a pôrodná asistencia,
b)
kúpeľná starostlivosť, a ak kúpeľná starostlivosť nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú ...
c)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti zubnými lekármi a dodanie zubných náhrad zubnými lekármi ...
d)
záchranná zdravotná služba a doprava osôb do zdravotníckeho zariadenia a zo zdravotníckeho zariadenia ...
(3)

Oslobodené od dane je dodanie ľudských orgánov a tkanív, ľudskej krvi a krvných prípravkov a ...

§ 30
Služby sociálnej pomoci
(1)

Oslobodené od dane sú služby sociálnej pomoci a služby súvisiace s ochranou detí a mládeže ...

(2)

Oslobodené od dane sú služby a tovar podľa odseku 1 dodané aj inou právnickou osobou alebo fyzickou ...

a)
vykonáva činnosť na iný účel, ako je dosahovanie zisku, a akýkoľvek prípadný zisk musí byť ...
b)
je zriadená a spravovaná na zásade dobrovoľnosti osobami, ktoré nemajú priamy alebo nepriamy finančný ...
c)
uplatňuje ceny schválené príslušnými úradmi alebo ceny neprekračujúce takto schválené ceny ...
§ 31
Výchovné služby a vzdelávacie služby
(1)

Oslobodené od dane sú výchovné služby a vzdelávacie služby poskytované

a)
podľa osobitných predpisov,12)
b)
právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa ...
c)
ako odborný výcvik a rekvalifikácia poskytované podľa osobitného predpisu.13)
(2)

Oslobodené od dane je aj dodanie tovaru a dodanie služieb úzko súvisiacich s výchovnými službami ...

§ 32
Služby dodávané členom
(1)

Oslobodené od dane sú služby dodávané ako protihodnota členského príspevku pre vlastných členov ...

(2)

Oslobodené od dane sú služby, ktoré svojim členom dodáva právnická osoba, ak

a)
všetci jej členovia vykonávajú činnosť, ktorá je oslobodená od dane podľa § 28 až 41, alebo ...
b)
tieto služby sú priamo nevyhnutné na vykonávanie činnosti podľa písmena a),
c)
táto právnická osoba požaduje od svojich členov len úhradu podielu na spoločných výdavkoch ...
d)
toto oslobodenie od dane nenarušuje hospodársku súťaž.
§ 33
Služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou

Oslobodené od dane sú služby, ktoré úzko súvisia so športom alebo telesnou výchovou, dodávané ...

§ 34
Kultúrne služby

Oslobodené od dane sú kultúrne služby a dodanie tovarov úzko s nimi súvisiacich, ak sú poskytované ...

a)

právnickou osobou zriadenou zákonom,14)

b)

právnickou osobou zriadenou Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky, vyšším územným celkom ...

c)

právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá spĺňa jednu podmienku alebo viac podmienok podľa ...

§ 35
Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Oslobodené od dane je dodanie tovarov a služieb osobami, ktorých činnosť je oslobodená od dane ...

§ 36
Služby verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu

Oslobodené od dane je vysielanie verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu okrem vysielania ...

§ 37
Poisťovacie služby
(1)

Oslobodená od dane je poisťovacia a zaisťovacia činnosť vrátane sprostredkovania poistenia a sprostredkovania ...

(2)

Oslobodená od dane je poisťovacia činnosť Sociálnej poisťovne17) a poisťovacia činnosť zdravotných ...

§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti
(1)

Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo časti stavby vrátane stavebného pozemku,19) na ktorom ...

a)
kolaudácie stavby, ktorou sa povolilo prvé užívanie stavby na určený účel, alebo po piatich ...
b)
kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania stavby, ku ktorej došlo v dôsledku vykonaných ...
c)
kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby po vykonaní stavebných prác, v dôsledku ktorých ...
(2)

Oslobodené od dane je dodanie pozemku okrem dodania stavebného pozemku. Pokiaľ sa stavebný pozemok ...

(3)

Oslobodený od dane je nájom nehnuteľnosti alebo jej časti s výnimkou

a)
nájmu v ubytovacích zariadeniach (ubytovacie služby),
b)
nájmu priestorov a miest na parkovanie vozidiel,
c)
nájmu trvalo inštalovaných zariadení a strojov,
d)
nájmu bezpečnostných schránok.
(4)

Na účely odseku 3 sa ubytovacím zariadením rozumie hotel, motel, botel, penzión, turistická ubytovňa ...

(5)

Platiteľ, ktorý prenajíma nehnuteľnosť alebo jej časť zdaniteľnej osobe, sa môže rozhodnúť, ...

(6)

Odseky 3 až 5 sa vzťahujú aj na podnájom nehnuteľnosti alebo jej časti.

(7)

Ak platiteľ dodáva časť stavby, ktorou je jednotlivý byt, jednotlivý apartmán alebo jednotlivý ...

a)
kolaudácie stavby, na základe ktorej sa povolilo prvé užívanie bytu, apartmánu alebo nebytového ...
b)
kolaudácie, ktorou sa povolila zmena účelu užívania bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru, ...
c)
kolaudácie, ktorou sa povolilo užívanie stavby, bytu, apartmánu alebo nebytového priestoru po vykonaní ...
(8)

Platiteľ, ktorý dodáva stavbu alebo časť stavby, ktorá spĺňa podmienky na oslobodenie od dane ...

(9)

Na účely odsekov 5 a 8 sa apartmánom v bytovom dome19a) rozumie miestnosť alebo súbor miestností ...

§ 39
Finančné služby
(1)

Oslobodené od dane sú:

a)
poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úveru, poskytnutie a sprostredkovanie pôžičky, správa ...
b)
poskytnutie, dojednávanie a sprostredkovanie úverovej záruky a inej záruky za peňažný záväzok, ...
c)
činnosti týkajúce sa vkladov a bežných účtov vrátane ich sprostredkovania,
d)
činnosti týkajúce sa platieb, prevodov platieb, šekov, prevoditeľných dokumentov, dlhov s výnimkou ...
e)
vydanie a správa elektronických platobných prostriedkov a cestovných šekov,
f)
činnosti týkajúce sa cenných papierov a obchodných podielov vrátane sprostredkovania týchto činností; ...
g)
otvorenie akreditívu,
h)
obstaranie inkasa,
i)
činnosti týkajúce sa peňazí používaných ako zákonné platidlo vrátane sprostredkovania týchto ...
j)
zmenárenská činnosť,
k)
správa podielového fondu podľa osobitného predpisu,20) správa dôchodkového fondu podľa osobitného ...
l)
obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta pri termínovaných obchodoch a opciách vrátane ...
(2)

Cenou služby pri zmenárenskej činnosti je dohodnutá odplata a výnos (príjem) dosiahnutý z rozdielu ...

(3)

Cenou služby pri obchodoch podľa odseku 1 písm. l) je dosiahnutý zisk z týchto obchodov po odpočítaní ...

§ 40
Predaj poštových cenín a kolkov

Oslobodené od dane je sprostredkovanie predaja platných poštových cenín určených na použitie ...

§ 41
Prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier
(1)

Oslobodené od dane je prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier osobou, ktorá má povolenie ...

(2)

Od dane je oslobodená aj činnosť spočívajúca v zabezpečení prevádzkovania lotérií a iných ...

§ 42
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru, pri ktorom nebola odpočítaná daň

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý sa používal výlučne na činnosti oslobodené od dane ...

§ 43
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru z tuzemska do iného členského štátu
(1)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského ...

(2)

Oslobodené od dane je dodanie nového dopravného prostriedku, ktorý je odoslaný alebo prepravený ...

(3)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je predmetom spotrebnej dane, odoslaného alebo prepraveného ...

(4)

Oslobodené od dane je premiestnenie tovaru zdaniteľnej osoby z tuzemska do iného členského štátu ...

(5)

Platiteľ je povinný preukázať, že sú splnené podmienky oslobodenia od dane podľa odsekov 1 až ...

a)
kópiou faktúry,
b)
dokladom o odoslaní tovaru, ak prepravu tovaru zabezpečí dodávateľ alebo odberateľ poštovým ...
c)
potvrdením o prijatí tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ ...
1.
meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, ...
2.
množstvo a druh tovaru,
3.
adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, ...
4.
meno a priezvisko vodiča pozemného motorového vozidla uvedené paličkovým písmom a jeho podpis, ...
5.
evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnila preprava tovaru, a
d)
inými dokladmi, najmä zmluvou o dodaní tovaru, dodacím listom, dokladom o prijatí platby za tovar, ...
(6)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru a dodanie služby

a)
pre diplomatické misie a konzulárne úrady iných štátov ako Slovenskej republiky zriadené na území ...
b)
Európskej únii, Európskemu spoločenstvu pre atómovú energiu a orgánom nimi zriadenými, Európskej ...
c)
medzinárodným organizáciám iným, ako sú uvedené v písmene b), zriadeným na území iného členského ...
d)
do iného členského štátu pre ozbrojené sily členského štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej ...
(7)

Platiteľ je povinný preukázať oslobodenie od dane podľa odseku 6 potvrdením na úradnom tlačive ...

(8)

Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí ...

§ 44
Oslobodenie od dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

Oslobodené od dane je nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu, ak

a)

by dodanie takého tovaru platiteľom v tuzemsku bolo oslobodené od dane,

b)

by dovoz takého tovaru bol oslobodený od dane podľa § 48 ods. 1 a 2 a ods. 4 až 9 alebo

c)

tento tovar je určený bezprostredne na ďalšie dodanie tovaru z tuzemska do iného členského štátu ...

§ 45
Oslobodenie od dane pri trojstrannom obchode
(1)

Trojstranným obchodom sa rozumie obchod, ak

a)
sa na obchode zúčastňujú tri osoby a predmetom obchodu je dodanie toho istého tovaru, ktorý je ...
b)
osoby zúčastnené na obchode sú identifikované pre daň v troch rôznych členských štátoch,
c)
prvý odberateľ nemá v členskom štáte druhého odberateľa sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, ...
d)
tovar odoslal alebo prepravil prvý dodávateľ alebo prvý odberateľ, alebo iná osoba na ich účet ...
e)
druhý odberateľ použije identifikačné číslo pre daň pridelené členským štátom, v ktorom ...
f)
druhý odberateľ je osobou povinnou platiť daň.
(2)

Ak sú splnené podmienky pre trojstranný obchod podľa odseku 1, prvý odberateľ nie je povinný ...

(3)

Pri trojstrannom obchode prvý odberateľ vyhotoví pre druhého odberateľa faktúru, ktorá nebude ...

(4)

Zo záznamov vedených na určenie dane musí byť zrejmé

a)
u prvého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené ...
b)
u druhého odberateľa, ak použije pri trojstrannom obchode identifikačné číslo pre daň pridelené ...
§ 46
Oslobodenie prepravných služieb od dane
(1)

Oslobodená od dane je preprava tovaru na ostrovy a z ostrovov, ktoré tvoria autonómne oblasti Azory ...

(2)

Oslobodená od dane je doprava osôb na území tuzemska, ak ide o dopravu

a)
z tuzemska do zahraničia,
b)
zo zahraničia do tuzemska,
c)
z miesta v zahraničí do miesta v zahraničí cez tuzemsko,
d)
medzi dvoma miestami v tuzemsku, ktorá tvorí súčasť medzinárodnej leteckej alebo vodnej dopravy. ...
(3)

Doprava batožiny a motorového vozidla, ktoré sprevádzajú dopravované osoby, a dodanie služieb ...

§ 47
Oslobodenie od dane pri vývoze tovaru a služieb
(1)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený predávajúcim alebo na ...

(2)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený kupujúcim alebo na jeho ...

(3)

Odoslanie alebo prepravenie tovaru do miesta určenia na území tretieho štátu podľa odsekov 1 a ...

(4)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu6) v tranzitnom ...

(5)

Oslobodené od dane sú spracovateľské operácie na hnuteľnom majetku, ktorý bol dovezený z územia ...

(6)

Oslobodené od dane sú služby vrátane prepravných a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, iné ...

(7)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie plavidiel

a)
používaných na plavbu po otvorených moriach, ktoré vykonávajú prepravu cestujúcich za odplatu, ...
b)
používaných na záchranné akcie a poskytovanie pomoci na mori alebo na pobrežný rybolov s výnimkou ...
c)
vojnových, kódu kombinovanej nomenklatúry ex 8906 00 10, ktoré opúšťajú tuzemsko a smerujú ...
(8)

Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom námorných plavidiel podľa odseku ...

(9)

Oslobodené od dane je dodanie tovaru na zásobenie lietadiel užívaných leteckým dopravcom, ktorý ...

(10)

Oslobodené od dane je dodanie, oprava, úprava, údržba a nájom lietadiel užívaných leteckým ...

(11)

Oslobodené od dane je dodanie zlata centrálnym bankám.

(12)

Oslobodené od dane je obstaranie dodania tovarov a služieb podľa odsekov 1 až 11, ak sa obstaranie ...

(13)

Oslobodené od dane je bezodplatné dodanie tovaru formou daru poskytnutého na základe písomnej darovacej ...

a)
zoznam darovacích zmlúv uzatvorených medzi platiteľom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky ...
b)
zoznam evidenčných čísiel colných vyhlásení o vývoze tovaru darovaného platiteľom za príslušný ...
§ 48
Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru
(1)

Oslobodený od dane je dovoz tovaru, ak ide o tovar, ktorého dodanie v tuzemsku platiteľom by bolo ...

(2)

Tovar, ktorý je prepustený do colného režimu voľný obeh s oslobodením od cla podľa osobitného ...

a)
malé zásielky tovaru neobchodného charakteru a ak ide o dovoz kávy alebo čaju, oslobodenie sa vzťahuje ...
1.
500 gramov kávy alebo 200 gramov kávového extraktu a esencie,
2.
100 gramov čaju alebo 40 gramov čajového extraktu a esencie,
b)
zásielky, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur,
c)
osobný majetok fyzických osôb sťahujúcich sa z tretieho štátu na územie Európskej únie,
d)
tovar dovážaný pri príležitosti uzavretia manželstva,
e)
osobný majetok nadobudnutý dedením,
f)
vybavenie a študijné potreby a zariadenie domácnosti žiakov a študentov,
g)
premiestnenie obchodného majetku z tretieho štátu na územie Európskej únie; oslobodenie od dane ...
h)
poľnohospodárske výrobky,
i)
osivá, hnojivá a výrobky na obrábanie pôdy a pestovanie rastlín,
j)
zvieratá, biologické alebo chemické látky určené na výskum, ak sú poskytnuté bezodplatne a ...
k)
liečivá a lieky ľudského pôvodu a činidlá na určovanie krvnej skupiny a typu tkaniva,
l)
farmaceutické výrobky používané pri medzinárodných športových podujatiach,
m)
tovar pre charitatívne alebo dobročinné organizácie,
n)
tovar dovážaný v prospech obetí živelnej pohromy,
o)
čestné vyznamenania a ocenenia, dary venované v rámci medzinárodných vzťahov a tovar určený ...
p)
vzorky tovaru nepatrnej hodnoty,
r)
reklamné tlačoviny a reklamné predmety,
s)
tovar používaný alebo spotrebovaný počas výstavy alebo podobného podujatia,
t)
tovar dovážaný na skúšky, analýzy alebo pokusy,
u)
zásielky určené osobám príslušným na konanie vo veciach ochrany autorských práv, v oblasti ...
v)
turistický propagačný materiál,
w)
rôzne dokumenty a predmety,
x)
doplnkový materiál, ktorý slúži na uloženie a ochranu tovaru počas prepravy, ak je súčasťou ...
y)
podstieľku, krmivo a napájanie pre zvieratá počas ich prepravy,
z)
palivá a mazivá v cestných motorových vozidlách a špeciálnych kontajneroch,

za) tovar určený na výstavbu, údržbu alebo výzdobu pamätníkov alebo cintorínov vojnových obetí, ...

zb) rakvy, urny a ozdobné pohrebné predmety.

(3)

Dovoz tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený z tretieho štátu a ktorého odoslanie alebo preprava ...

a)
svoje identifikačné číslo pre daň pridelené v tuzemsku alebo osobitné identifikačné číslo ...
b)
identifikačné číslo pre daň zákazníka pridelené v inom členskom štáte alebo svoje identifikačné ...
c)
dôkaz, že dovážaný tovar má byť odoslaný alebo prepravený z tuzemska do iného členského ...
(4)

Oslobodený od dane je spätný dovoz tovaru v takom stave, v akom bol vyvezený, osobou, ktorá ho ...

(5)

Oslobodený od dane je dovoz tovaru

a)
osobami, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23) ak sa na tento dovoz ...
b)
Európskou úniou, Európskym spoločenstvom pre atómovú energiu a orgánmi nimi zriadenými, Európskou ...
c)
medzinárodnými organizáciami inými, ako sú uvedené v písmene b), a ich pracovníkmi v rozsahu ...
(6)

Oslobodený od dane je dovoz tovaru ozbrojenými silami iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej ...

(7)

Oslobodené od dane je zlato dovezené Národnou bankou Slovenska.

(8)

Oslobodené od dane sú služby vzťahujúce sa na dovážaný tovar, ak hodnota týchto služieb je ...

(9)

Oslobodený od dane je dovoz plynu prostredníctvom sústavy zemného plynu alebo siete, ktorá je k ...

§ 48a
Oslobodenie od dane pri dovoze tovaru v osobnej batožine cestujúcich
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
cestujúcim leteckou dopravou osoba cestujúca leteckým dopravným prostriedkom okrem dopravného prostriedku ...
b)
súkromným rekreačným lietaním použitie lietadla jeho vlastníkom alebo inou osobou na základe ...
c)
osobnou batožinou batožina, ktorú môže cestujúci pri ukončení svojej cesty predložiť colnému ...
d)
neobchodným dovozom dovoz tovaru, ak
1.
je tovar určený na osobnú spotrebu cestujúceho alebo osobnú spotrebu jeho domácnosti,24a) alebo ...
2.
povaha a množstvo tovaru nevzbudzuje podozrenie, že tovar sa dováža na obchodné účely a
3.
dovoz sa uskutočňuje príležitostne,
e)
cigarkou cigara s jednotkovou hmotnosťou najviac 3 gramy.
(2)

Oslobodený od dane je neobchodný dovoz tovaru v osobnej batožine cestujúceho z územia tretích ...

(3)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa okrem tovaru uvedeného v odsekoch 6 až 12 uplatní na dovoz ...

a)
300 eur na osobu inú ako uvedenú v písmenách b) a c),
b)
430 eur na osobu, ak cestuje leteckou dopravou,
c)
150 eur na osobu mladšiu ako 15 rokov bez ohľadu na dopravný prostriedok.
(4)

Na účely uplatňovania peňažných limitov podľa odseku 3 sa hodnota jednotlivého tovaru nemôže ...

(5)

Na účely uplatňovania oslobodenia od dane podľa odseku 3 sa neprihliada na hodnotu osobnej batožiny ...

(6)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze tabakových výrobkov uplatní na jedného cestujúceho ...

a)
200 kusov cigariet na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 40 kusov cigariet na osobu, ak cestuje ...
b)
100 kusov cigariek na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 20 kusov cigariek na osobu, ak cestuje ...
c)
50 kusov cigár na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 10 kusov cigár na osobu, ak cestuje inak ...
d)
250 gramov tabaku na fajčenie na osobu, ak cestuje leteckou dopravou, a 50 gramov tabaku na fajčenie ...
(7)

Každé množstvo ustanovené v odseku 6 písm. a) až d) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva ...

(8)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa pri dovoze alkoholu a alkoholických nápojov iných ako tiché ...

a)
jeden liter alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu viac ako 22 % objemu alebo nedenaturovaného ...
b)
dva litre alkoholu a alkoholického nápoja s obsahom alkoholu 22 % a menej.
(9)

Každé množstvo ustanovené v odseku 8 písm. a) a b) predstavuje 100 % celkového povoleného množstva ...

(10)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz tichého vína najviac v množstve 4 litrov ...

(11)

Oslobodenie od dane podľa odsekov 6 až 10 sa neuplatní, ak cestujúcim je osoba mladšia ako 17 rokov. ...

(12)

Oslobodenie od dane podľa odseku 2 sa uplatní na dovoz pohonných látok, ktoré sa nachádzajú v ...

§ 48b
Zabezpečenie dane pri dovoze tovaru
(1)

Colný úrad môže žiadať zabezpečenie dane pri dovoze tovaru, pri ktorom sa uplatňuje oslobodenie ...

(2)

Colný úrad rozhodnutím určí výšku zabezpečenia dane a lehotu na jej zaplatenie. Proti rozhodnutiu ...

(3)

Colný úrad uvoľní zabezpečenie dane do desiatich dní od predloženia dôkazu o tom, že odoslanie ...

a)
meno a priezvisko odberateľa alebo názov odberateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, ...
b)
množstvo a druh tovaru,
c)
adresu miesta a dátum prevzatia tovaru v inom členskom štáte, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, ...
d)
meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá tovar prevzala, uvedené paličkovým písmom a jej podpis,
e)
evidenčné číslo pozemného motorového vozidla, ktorým sa uskutočnilo odoslanie alebo preprava ...
(4)

Ak vzniknú pochybnosti o pravdivosti alebo správnosti predloženého dokladu o prevzatí tovaru príjemcom ...

(5)

Ak osoba, ktorá zložila zabezpečenie dane, doklad o prevzatí tovaru podľa odseku 3 colnému úradu ...

Odpočítanie dane
§ 49
Odpočítanie dane platiteľom
(1)

Právo odpočítať daň z tovaru alebo zo služby vzniká platiteľovi v deň, keď pri tomto tovare ...

(2)

Platiteľ môže odpočítať od dane, ktorú je povinný platiť, daň z tovarov a služieb, ktoré ...

a)
voči nemu uplatnená iným platiteľom v tuzemsku z tovarov a služieb, ktoré sú alebo majú byť ...
b)
ním uplatnená z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69 ods. 2 až ...
c)
ním uplatnená pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 a § 11a, ...
d)
zaplatená správcovi dane v tuzemsku pri dovoze tovaru.
(3)

Platiteľ nemôže odpočítať daň z tovarov a služieb podľa odseku 2, ktoré použije na dodávky ...

(4)

Ak platiteľ použije tovary a služby pre dodávky tovarov a služieb, pri ktorých môže odpočítať ...

(5)

Platiteľ, ktorý nadobudne hmotný majetok, ktorý je podľa osobitného predpisu odpisovaným majetkom,26) ...

(6)

Platiteľ môže odpočítať daň aj v prípade, ak tovary a služby použije na podnikanie v zahraničí, ...

(7)

Platiteľ nemôže odpočítať daň pri

a)
kúpe tovarov a služieb na účely pohostenia a zábavy,
b)
prechodných položkách podľa § 22 ods. 3.
(8)

Pri prevádzkovaní podniku po vyhlásení konkurzu môže platiteľ odpočítať daň len z tovarov ...

(9)

Platiteľ registrovaný pre daň podľa § 5, ktorý spĺňa podmienky na vrátenie dane podľa § 55a ...

(10)

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo alebo prevádzkareň v inom členskom štáte a pre ktorú je ...

§ 49a
(1)

Daň uplatnenú na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c), ktorý je zahrnutý ...

(2)

Pomer použitia investičného majetku podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) na podnikanie a na iný účel ...

§ 50
Pomerné odpočítanie dane
(1)

Pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 49 ods. 4 platiteľ vypočíta ako súčin dane a ...

(2)

Koeficient sa vypočíta ako podiel, v ktorého čitateli je hodnota bez dane dodaných tovarov a služieb ...

a)
predaja podniku alebo časti podniku tvoriacej samostatnú organizačnú zložku,
b)
predaja majetku, ktorý platiteľ používal na účely svojho podnikania, okrem zásob,
c)
finančných služieb oslobodených od dane podľa § 39, ak ich platiteľ poskytol príležitostne,
d)
príležitostného prevodu nehnuteľnosti a príležitostného nájmu nehnuteľnosti.
(3)

V jednotlivých zdaňovacích obdobiach v priebehu kalendárneho roka platiteľ použije koeficient ...

(4)

Po skončení kalendárneho roka vypočíta platiteľ spôsobom podľa odseku 2 koeficient z údajov ...

(5)

Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 2 až 4 sa kalendárnym rokom ...

§ 51
Uplatnenie práva na odpočítanie dane
(1)

Právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak

a)
pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § ...
b)
pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) je daň uvedená v záznamoch podľa § 70,
c)
pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. c) má faktúru od dodávateľa z iného členského ...
d)
pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. d) má dovozný doklad potvrdený colným orgánom, ...
(2)

Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo písm. d) najskôr v zdaňovacom ...

(3)

Ak v dôsledku oneskoreného doručenia faktúry je platiteľ povinný podať dodatočné daňové priznanie ...

(4)

Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odseku 2 sa kalendárnym rokom rozumie ...

(5)

Odpočítanie dane platiteľ vykoná tak, že od celkovej výšky dane za príslušné zdaňovacie obdobie ...

§ 52
Odpočítanie dane pri dodaní nového dopravného prostriedku

Osobe, ktorá príležitostne dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, ...

§ 53
Oprava odpočítanej dane
(1)

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ uplatnil odpočítanie dane, nastane skutočnosť ...

(2)

Ak bola vykonaná oprava základu dane podľa § 25 alebo § 68d ods. 8, ktorá má za následok zvýšenie ...

(3)

Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne vrátená v plnej výške alebo čiastočne podľa ...

(4)

Ak daň zaplatená pri dovoze tovaru bola dodatočne zvýšená podľa colných predpisov, platiteľ ...

(5)

V prípade krádeže tovaru, pri ktorom platiteľ odpočítal daň, je platiteľ povinný odviesť daň ...

(6)

Ak bola vykonaná oprava sadzby dane, ktorá má za následok zníženie dane, je platiteľ, ktorý ...

§ 54
Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku
(1)

Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom nadobudol ...

(2)

Investičným majetkom na účely tohto zákona sú

a)
hnuteľné veci, ktorých obstarávacia cena bez dane alebo vlastné náklady sú 3 319,39 eura a viac ...
b)
stavby,26a) stavebné pozemky, byty a nebytové priestory,
c)
nadstavby stavieb, prístavby stavieb a stavebné úpravy stavieb, bytov a nebytových priestorov, ktoré ...
(3)

Zmenou účelu použitia investičného majetku sa rozumie, ak platiteľ

a)
investičný majetok, pri ktorom odpočítal daň, používa na dodávky tovarov a služieb bez možnosti ...
b)
investičný majetok, pri ktorom nemohol odpočítať daň, používa na dodávky tovarov a služieb ...
c)
investičný majetok, pri ktorom odpočítal pomernú výšku dane, používa na dodávky tovarov a ...
(4)

Obdobie na úpravu odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku podľa odseku ...

(5)

Úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom ...

(6)

Úpravu odpočítanej dane platiteľ nevykoná, ak absolútna hodnota vyjadrujúca zmenu účelu použitia ...

(7)

Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok s uplatnením ...

(8)

Ak je účtovným obdobím platiteľa hospodársky rok, na účely odsekov 4 a 5 sa kalendárnym rokom ...

§ 54a
(1)

Platiteľ upraví odpočítanú daň, ak v období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom investičný ...

(2)

Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je 20 kalendárnych rokov vrátane roka, v ktorom ...

(3)

Úpravu odpočítanej dane platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka, v ktorom ...

(4)

Ak v priebehu obdobia na úpravu odpočítanej dane platiteľ dodá investičný majetok uvedený v ...

§ 54b
(1)

Ak investičný majetok podľa § 54 ods. 2 písm. b) a c) prechádza na právneho nástupcu platiteľa, ...

(2)

Platiteľ, ktorý predá podnik alebo časť podniku alebo ktorý vloží podnik alebo časť podniku ...

(3)

Ak nadobúdateľ podniku alebo časti podniku nemá k dispozícii údaje podľa odseku 2, predpokladá ...

§ 54c
(1)

Ak platiteľ nadobudol investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 od platiteľa podľa § 68d ods. ...

(2)

Na účely úpravy odpočítanej dane podľa § 54, § 54a alebo § 54d vykonávanej platiteľom, ktorý ...

§ 54d
(1)

Platiteľ, ktorý odpočítal časť dane podľa § 49 ods. 5 prvej vety pri hnuteľnom hmotnom majetku ...

(2)

Obdobie na úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 je päť rokov vrátane roka, v ktorom platiteľ ...

(3)

Úpravu odpočítanej dane podľa odseku 1 platiteľ vykoná v poslednom zdaňovacom období kalendárneho ...

§ 55
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa
(1)

Zdaniteľná osoba, ktorá sa stala platiteľom, môže odpočítať daň viažucu sa k tovarom a službám, ...

(2)

Platiteľ môže odpočítať daň podľa odseku 1 v rozsahu a za podmienok podľa § 49 až 51.

(3)

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o ...

(4)

Zahraničná osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala ...

§ 55a
(1)

Zahraničná osoba, ktorá má v inom členskom štáte sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko ...

(2)

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak

a)
je identifikovaný pre daň v členskom štáte, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, ...
b)
v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemal v tuzemsku sídlo, miesto podnikania, ...
c)
v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodal tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou ...
1.
prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa ...
2.
služby a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods. 2, 3 a 12,
3.
tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento ...
4.
tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu žiadateľom, ...
5.
tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnil ako prvý odberateľ a ...
(3)

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak uskutočňuje zdaniteľné obchody, pri ktorých vzniká ...

(4)

Žiadateľ má nárok na vrátenie dane, ak by takáto daň bola odpočítateľná podľa § 49.

(5)

Žiadateľ nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ neuplatnil v súlade s týmto zákonom, ...

§ 55b
(1)

Žiadateľ uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane v elektronickej forme ...

(2)

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať

a)
priezvisko a meno alebo názov žiadateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska ...
b)
elektronickú adresu žiadateľa,
c)
opis podnikateľskej činnosti žiadateľa, pre ktorú tovar a služby nadobudol, uvedením zodpovedajúceho ...
d)
obdobie podľa § 55c ods. 1, na ktoré sa žiadosť vzťahuje,
e)
vyhlásenie žiadateľa, že spĺňa podmienku podľa § 55a ods. 2 písm. c),
f)
identifikačné číslo pre daň žiadateľa alebo jeho daňové registračné číslo pridelené v ...
g)
údaje o bankovom účte žiadateľa vrátane medzinárodného bankového čísla účtu (IBAN) a medzinárodného ...
(3)

Žiadosť o vrátenie dane musí obsahovať okrem údajov podľa odseku 2 údaje z každej faktúry ...

a)
priezvisko a meno alebo názov dodávateľa a adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, ...
b)
identifikačné číslo pre daň dodávateľa pridelené v tuzemsku okrem dovozu tovaru,
c)
dátum vyhotovenia faktúry, číslo faktúry a dátum a číslo dovozného dokladu,
d)
základ dane a sumu dane v eurách,
e)
výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 a 4,
f)
v prípade potreby pomernú výšku odpočítateľnej dane podľa § 55a ods. 3 vyjadrenú v percentách, ...
g)
číselný kód podľa odseku 4, ktorý prislúcha nadobudnutému tovaru a službe, a pri použití ...
h)
bližšie určujúci kód podľa osobitného predpisu27ba) pri použití číselného kódu 9 podľa ...
(4)

Druh nadobudnutého tovaru a služieb sa vyjadruje týmito číselnými kódmi:

a)
pohonná látka číselným kódom 1,
b)
nájom dopravných prostriedkov číselným kódom 2,
c)
výdavky týkajúce sa dopravných prostriedkov s výnimkou tých, ktoré súvisia s tovarom a službami ...
d)
poplatky za užívanie ciest a diaľnic číselným kódom 4,
e)
cestovné náklady týkajúce sa osobnej dopravy číselným kódom 5,
f)
ubytovacie služby číselným kódom 6,
g)
jedlá, nápoje a reštauračné služby číselným kódom 7,
h)
vstupné na veľtrhy a výstavy číselným kódom 8,
i)
výdavky na luxusné predmety, pohostenie, zábavu a reprezentáciu číselným kódom 9,
j)
iné tovary a služby ako sú uvedené v písmenách a) až i) číselným kódom 10.
(5)

Ak je základ dane vo faktúre alebo dovoznom doklade 1 000 eur a viac alebo vo faktúre o kúpe pohonných ...

(6)

Údaje v žiadosti o vrátenie dane a ďalšie požadované informácie podľa § 55d ods. 1 a 2 uvádza ...

§ 55c
(1)

Žiadosť o vrátenie dane sa podáva za obdobie najviac jedného kalendárneho roka a suma dane, ktorej ...

(2)

Žiadosť o vrátenie dane sa vzťahuje na

a)
kúpu tovarov a služieb, ktoré boli fakturované počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie ...
b)
dovoz tovaru, ktorý sa uskutočnil počas obdobia, na ktoré sa žiadosť o vrátenie dane vzťahuje. ...
(3)

Žiadosť o vrátenie dane sa môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné doklady, ktoré nie sú ...

(4)

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane upraví odpočítateľná časť dane podľa zákona platného ...

(5)

Oprava podľa odseku 4 sa vykoná v žiadosti o vrátenie dane vzťahujúcej sa na obdobie kalendárneho ...

(6)

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby, ...

§ 55d
(1)

Daňový úrad Bratislava oznámi žiadateľovi rozhodnutie o žiadosti o vrátenie dane do štyroch ...

(2)

Ak nie sú dodatočné informácie dostatočné, môže Daňový úrad Bratislava požiadať o ďalšie ...

(3)

Dodatočnými informáciami podľa odseku 1 a ďalšími dodatočnými informáciami podľa odseku 2 ...

(4)

Osoba, od ktorej Daňový úrad Bratislava žiada dodatočné informácie a ďalšie dodatočné informácie ...

(5)

Ak Daňový úrad Bratislava žiada dodatočné informácie podľa odseku 1, oznámi žiadateľovi rozhodnutie ...

(6)

Ak Daňový úrad Bratislava žiada ďalšie dodatočné informácie podľa odseku 2, oznámi žiadateľovi ...

(7)

Ak Daňový úrad Bratislava rozhodne o vrátení dane, vráti daň najneskôr do desiatich pracovných ...

(8)

Daňový úrad Bratislava vráti daň na účet vedený v banke v tuzemsku alebo na základe žiadosti ...

(9)

Rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o vrátenie celej dane alebo časti dane, musí obsahovať ...

(10)

Ak daň bola vrátená na základe nepravdivých údajov alebo sa vrátenie dane dosiahlo podvodným ...

(11)

Daňový úrad Bratislava vráti daň za obdobie kalendárneho roka, na ktoré sa žiadosť o vrátenie ...

(12)

Na účely § 55c ods. 6 a odsekov 1, 5 a 6 sa rozhodnutie považuje za oznámené dňom odoslania dátovej ...

§ 55e
(1)

Ak Daňový úrad Bratislava nevráti žiadateľovi daň v lehote podľa § 55d ods. 7, žiadateľ má ...

(2)

Žiadateľ nemá nárok na úrok podľa odseku 1, ak nepredložil dodatočné informácie alebo ďalšie ...

Podanie žiadosti o vrátenie dane v inom členskom štáte
§ 55f
(1)

Platiteľ registrovaný podľa § 4 alebo 4b uplatňuje nárok na vrátenie dane v členskom štáte, ...

(2)

Na spôsob podania žiadosti o vrátenie dane sa nevzťahuje osobitný predpis.27f)

§ 55g
(1)

Finančné riaditeľstvo bezodkladne elektronickými prostriedkami odošle platiteľovi potvrdenie o ...

(2)

Finančné riaditeľstvo neodošle žiadosť o vrátenie dane členskému štátu, ktorému je žiadosť ...

Vrátenie dane uplatnenej v cenách tovarov a služieb

Vrátenie dane zahraničnej osobe z tretieho štátu

§ 56
(1)

Zahraničná osoba, ktorá nemá na území Európskej únie sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, ...

(2)

Zahraničná osoba z tretieho štátu má nárok na vrátenie dane, ak

a)
je identifikovaná pre daň alebo obdobnú všeobecnú daň zo spotreby v štáte, v ktorom má sídlo, ...
b)
v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nemala na území Európskej únie sídlo, ...
c)
v období, za ktoré podáva žiadosť o vrátenie dane, nedodala tovar ani službu v tuzemsku s výnimkou ...
1.
prepravných služieb a s nimi súvisiacich doplnkových služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa ...
2.
služieb a dodania tovaru, ak je osobou povinnou platiť daň príjemca (§ 69 ods. 2, 3 a 12),
3.
tovaru podľa § 13 ods. 1 písm. e) a f), ak je osobou povinnou platiť daň osoba, ktorej je tento ...
4.
tovaru z tuzemska do iného členského štátu, ktorý bol dovezený z tretieho štátu zahraničnou ...
5.
tovaru v rámci trojstranného obchodu podľa § 45, na ktorom sa zúčastnila ako prvý odberateľ ...
d)
by daň bola odpočítateľná podľa § 49.
(3)

Zahraničná osoba z tretieho štátu nemá nárok na vrátenie dane, ktorú dodávateľ neuplatnil ...

(4)

Zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani prevádzkareň na území Európskej únie a pre ktorú ...

§ 57
(1)

Zahraničná osoba z tretieho štátu uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie ...

(2)

Žiadosť o vrátenie dane môže podať zahraničná osoba z tretieho štátu aj za obdobie kalendárneho ...

(3)

Žiadosť o vrátenie dane za druhý kalendárny polrok sa môže vzťahovať aj na faktúry alebo dovozné ...

(4)

Zahraničná osoba z tretieho štátu k žiadosti o vrátenie dane musí doložiť

a)
originál faktúry vyhotovenej platiteľom v tuzemsku, v ktorej je uvedená suma dane v eurách, a v ...
b)
potvrdenie daňového úradu štátu, v ktorom má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň, bydlisko ...
(5)

Zahraničná osoba z tretieho štátu musí v žiadosti o vrátenie dane vyhlásiť, že

a)
spĺňa podmienky podľa § 56 ods. 2,
b)
údaje uvedené v žiadosti o vrátenie dane sú pravdivé,
c)
sa zaväzuje vrátiť späť akúkoľvek neoprávnene vrátenú daň.
§ 58
(1)

Daňový úrad Bratislava rozhodne o žiadosti o vrátenie dane do šiestich mesiacov odo dňa podania ...

(2)

Ak Daňový úrad Bratislava rozhodne o vrátení dane, vráti daň v lehote na rozhodnutie o žiadosti ...

(3)

Rozhodnutie, ktorým sa zamieta žiadosť o vrátenie celej dane alebo časti dane, musí obsahovať ...

(4)

Ak daň bola vrátená na základe nepravdivých údajov alebo sa vrátenie dane dosiahlo podvodným ...

(5)

Nárok na vrátenie dane z tovarov a služieb nemá zahraničná osoba z tretieho štátu, ak štát, ...

(6)

Ak sa po podaní žiadosti o vrátenie dane zníži základ dane a daň za dodanie tovaru alebo služby, ...

Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru
§ 59
(1)

Fyzická osoba, ktorá nemá trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Európskej únie a ktorá ...

(2)

Trvalý pobyt a prechodný pobyt na účely odseku 1 je miesto, ktoré je zapísané v cestovnom pase. ...

(3)

Cestujúci môže požiadať o vrátenie dane, ak

a)
celková hodnota vrátane dane vyvezeného tovaru uvedená v doklade o kúpe tovaru je vyššia ako ...
b)
má doklad o kúpe tovaru vyhotovený platiteľom,
c)
vývoz tovaru je uskutočnený najneskôr do troch mesiacov od konca mesiaca, v ktorom bol tovar kúpený, ...
d)
vývoz tovaru je potvrdený colným úradom toho členského štátu, v ktorom tovar opustí územie ...
(4)

Vrátenie dane sa uplatňuje u

a)
platiteľa, ktorý tovar predal,
b)
osoby, ktorú platiteľ podľa písmena a) poveril vrátením dane, alebo
c)
osoby, ktorú cestujúci poveril, aby v jeho mene uplatnila vrátenie dane, ak táto osoba má uzavretú ...
(5)

Dohoda podľa odseku 4 písm. c) obsahuje najmä

a)
spôsob potvrdzovania vývozu tovaru colným úradom,
b)
spôsob overenia splnenia podmienok na vrátenie dane,
c)
spôsob podávania žiadosti o vrátenie dane,
d)
spôsob a rozsah evidencie dokladov o predaji tovaru a spôsob identifikácie cestujúcich,
e)
spôsob a lehoty uchovávania elektronicky predložených dokladov týkajúcich sa vrátenia dane.
(6)

Nárok na vrátenie dane zaniká, ak sa platiteľovi alebo poverenej osobe nepredložia doklady uvedené ...

§ 60
(1)

Platiteľ môže pri predaji tovaru na požiadanie vydať tlačivo na vrátenie dane, v ktorom uvedie ...

a)
svoje obchodné meno a identifikačné číslo pre daň,
b)
dátum predaja tovaru,
c)
druh a množstvo predaného tovaru,
d)
predajnú cenu s daňou, sadzbu dane a sumu dane,
e)
meno, priezvisko a bydlisko cestujúceho.
(2)

Po overení oprávnenosti nároku na vrátenie dane (§ 59 ods. 3 a 6) sa vráti daň na základe predloženého ...

(3)

Daň vrátenú podľa odseku 2 uvedie platiteľ v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom ...

(4)

Tlačivo na vrátenie dane uchováva platiteľ počas desiatich rokov od konca kalendárneho roka, v ...

(5)

Ak sa vrátenie dane uplatňuje u poverenej osoby podľa § 59 ods. 4 písm. c), táto osoba vráti ...

(6)

Daň vrátenú podľa odseku 5 uplatní poverená osoba podľa § 59 ods. 4 písm. c) podaním žiadosti ...

(7)

Žiadosť o vrátenie dane a príloha k tejto žiadosti podľa odseku 6 sa podáva na tlačive, ktorého ...

(8)

Daňový úrad Bratislava vráti poverenej osobe podľa § 59 ods. 4 písm. c) sumu dane uplatnenú ...

(9)

Poverená osoba podľa § 59 ods. 4 písm. c) uchováva doklady, ktoré jej boli predložené cestujúcimi, ...

Vrátenie dane osobám, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva a oslobodenie od dane
§ 61
(1)

Osoby iných štátov, ktoré požívajú výsady a imunity podľa medzinárodného práva,23) a medzinárodné ...

(2)

Zahraničnými zástupcami sú

a)
diplomatické misie a konzulárne úrady so sídlom na území Slovenskej republiky s výnimkou konzulárnych ...
b)
diplomatické misie a konzulárne úrady, ktoré sú akreditované pre Slovenskú republiku a majú ...
c)
medzinárodné organizácie alebo oblastné úradovne medzinárodných organizácií (ďalej len „medzinárodná ...
d)
diplomatickí zástupcovia misie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt ...
e)
konzulárni úradníci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej ...
f)
členovia administratívneho a technického personálu misie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky ...
g)
konzulárni zamestnanci, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky a nemajú trvalý pobyt v Slovenskej ...
h)
pracovníci medzinárodnej organizácie, ktorí nie sú občanmi Slovenskej republiky, nemajú trvalý ...
(3)

Vrátenie dane sa poskytuje zahraničným zástupcom len tých štátov, ktoré také vrátenie dane ...

(4)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. a) sa vráti daň zaplatená v cenách tovarov a služieb ...

(5)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. c) sa vráti daň zaplatená v cenách tovarov a služieb ...

(6)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. a) a c) sa vráti daň zaplatená

a)
v cene jedného osobného automobilu na každého akreditovaného člena alebo úradníka počas dvoch ...
b)
v cenách najviac troch úžitkových automobilov počas dvoch rokov vrátane dane zaplatenej v cenách ...
c)
v cenách pohonných látok na jeden osobný automobil v rozsahu najviac 4 000 litrov ročne.
(7)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. d) až g), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny ...

a)
vedúceho misie 3 319,39 eura,
b)
vedúceho konzulárneho úradu 3 319,39 eura,
c)
člena diplomatického personálu 2 655,51 eura,
d)
člena administratívneho a technického personálu 1 991,64 eura.
(8)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. d) a e), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny ...

(9)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. b) sa vráti daň zaplatená v cenách tovarov a služieb ...

(10)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. d) až g), ktorého diplomatická misia alebo konzulárny ...

a)
vedúceho misie 1 659,70 eura,
b)
vedúceho konzulárneho úradu 1 659,70 eura,
c)
člena diplomatického personálu 995,82 eura,
d)
člena administratívneho a technického personálu 497,91 eura.
(11)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. h) sa vráti daň zaplatená v cenách tovarov a služieb ...

(12)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. h) sa vráti daň zaplatená v cene jedného osobného ...

(13)

Ak v priebehu dvoch rokov od registrácie osobných automobilov alebo úžitkových automobilov s prideleným ...

(14)

Zahraničnému zástupcovi podľa odseku 2 písm. a) sa vráti daň zaplatená pri dodaní stavby a ...

(15)

Dodanie tovaru zahraničnému zástupcovi v daňovom sklade povolenom podľa osobitného predpisu6) ...

§ 62
(1)

Zahraničný zástupca uplatňuje nárok na vrátenie dane podaním žiadosti o vrátenie dane Daňovému ...

(2)

Zahraničný zástupca k žiadosti o vrátenie dane musí doložiť originál faktúry alebo iného ...

(3)

Vrátenie dane môže zahraničný zástupca žiadať len v prípade, ak celková cena vrátane dane ...

(4)

Daňový úrad Bratislava opatrí odtlačkom úradnej pečiatky všetky faktúry a iné doklady o kúpe ...

(5)

Daňový úrad Bratislava vráti zahraničnému zástupcovi daň na účet vedený v banke v Slovenskej ...

(6)

Nárok na vrátenie dane môže zahraničný zástupca uplatniť najneskôr za kalendárny štvrťrok ...

§ 62a
Vrátenie dane Európskej únii a medzinárodným organizáciám

Európska únia, Európske spoločenstvo pre atómovú energiu a orgány nimi zriadené, Európska centrálna ...

§ 63
Vrátenie dane ozbrojeným silám
(1)

Ozbrojené sily iného štátu, ktorý je stranou Severoatlantickej zmluvy alebo zúčastneným štátom ...

(2)

Ozbrojené sily iného štátu žiadajú o vrátenie dane Daňový úrad Bratislava prostredníctvom ...

(3)

Ak sú tovary a služby podľa odseku 1 dodané ozbrojeným silám iného štátu Ministerstvom obrany ...

§ 64
Vrátenie dane neziskovým organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby a Slovenskému ...
(1)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby28) a Slovenský Červený kríž ...

(2)

Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby a Slovenský Červený kríž uplatňujú ...

a)
doklad o kúpe tovaru od platiteľa, v ktorom je uvedená suma dane v eurách s potvrdením platby dane, ...
b)
colné vyhlásenie o vývoze tovaru.
Osobitná úprava uplatňovania dane
§ 64a

Na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet ...

§ 65
Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry
(1)

Platiteľ, ktorý obstaráva od iných zdaniteľných osôb tovary a služby na účel uskutočnenia ...

(2)

Cestovná kancelária nemôže odpočítať daň pri službách cestovného ruchu obstaraných od iných ...

(3)

Základom dane pri predaji služieb cestovného ruchu je kladný rozdiel medzi celkovou predajnou cenou ...

(4)

Daňová povinnosť pri predaji služieb cestovného ruchu zákazníkovi vzniká dňom poskytnutia poslednej ...

(5)

Ak je cestovná kancelária povinná postupovať pri odpočítaní dane podľa § 50, pri výpočte ...

(6)

Prirážka cestovnej kancelárie je oslobodená od dane, ak služby cestovného ruchu obstarané od ...

(7)

Cestovná kancelária, ktorá predáva služby cestovného ruchu v mene a na účet inej cestovnej kancelárie, ...

(8)

Platiteľ, ktorý prevádzkuje cestovnú kanceláriu a postupuje podľa odsekov 1 až 6, je povinný ...

(9)

Platiteľ, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu uplatňovania dane podľa odsekov 1 až 6, nesmie vo ...

§ 66
Osobitná úprava uplatňovania dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia

a)
umeleckými dielami a zberateľskými predmetmi sú predmety uvedené v prílohe č. 5,
b)
starožitnosťami sú predmety iné ako umelecké diela alebo zberateľské predmety, ktoré sú staršie ...
c)
použitým tovarom sa rozumie hnuteľný hmotný majetok, ktorý je vhodný na ďalšie použitie v ...
d)
obchodníkom je zdaniteľná osoba, ktorá v rámci svojho podnikania kupuje, nadobúda v tuzemsku z ...
e)
predajom použitého tovaru je aj odovzdanie použitého tovaru nájomcovi na základe nájomnej zmluvy ...
(2)

Obchodník pri predaji umeleckých diel, zberateľských predmetov, starožitností a použitého tovaru, ...

a)
osobou, ktorá nie je identifikovaná pre daň v tuzemsku ani v inom členskom štáte,
b)
osobou, ktorá je identifikovaná pre daň v tuzemsku alebo v inom členskom štáte, a dodanie tovaru ...
c)
iným obchodníkom, ktorý uplatňuje daň podľa osobitnej úpravy tohto zákona alebo zákona platného ...
(3)

Základom dane pri predaji tovaru podľa odseku 2 je kladný rozdiel medzi predajnou cenou a kúpnou ...

(4)

Na účely odseku 3 je

a)
predajnou cenou všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú obchodník prijal alebo má prijať od kupujúceho ...
b)
kúpnou cenou všetko, čo tvorí protihodnotu podľa písmena a), ktoré obchodník zaplatil alebo ...
(5)

Osobitnú úpravu uplatňovania dane môže obchodník použiť aj pri dodaní

a)
umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol; v tých prípadoch sa ...
b)
umeleckých diel, ktoré mu dodal autor umeleckého diela alebo jeho právny nástupca.
(6)

Ak sa obchodník v prípadoch podľa odseku 5 rozhodne pre osobitnú úpravu uplatňovania dane, je ...

(7)

Platiteľ pri kúpe tovarov podľa odseku 1 od obchodníka, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nemôže ...

(8)

Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nemôže odpočítať daň

a)
zaplatenú pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol, ...
b)
voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom. ...
(9)

Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, je povinný na účely určenia základu dane podľa ...

(10)

Obchodník, ktorý uplatňuje osobitnú úpravu, nesmie v žiadnom doklade o predaji tovaru podľa odseku ...

(11)

Obchodník sa môže rozhodnúť pri dodaní tovaru podľa odseku 1 použiť bežný režim dane uplatnením ...

a)
zaplatenú pri dovoze umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností, ktoré doviezol, ...
b)
voči nemu uplatnenú pri dodaní umeleckého diela autorom umeleckého diela alebo jeho právnym nástupcom. ...
(12)

Odpočítať daň podľa odseku 11 môže obchodník najskôr v zdaňovacom období, v ktorom vznikne ...

(13)

Osobitná úprava uplatňovania dane sa nevzťahuje na nové dopravné prostriedky (§ 11 ods. 12) dodané ...

(14)

Nadobudnutie použitého tovaru, umeleckých diel, zberateľských predmetov a starožitností v tuzemsku ...

(15)

Ustanovenia o zásielkovom predaji tovaru a o oslobodení od dane dodania tovaru do iného členského ...

(16)

Ak obchodník kúpi umelecké diela, zberateľské predmety, starožitnosti alebo použitý tovar z ...

§ 67
Osobitná úprava uplatňovania dane pri investičnom zlate
(1)

Na účely tohto ustanovenia investičným zlatom

a)
je zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť ...
b)
sú zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo ...
(2)

Národná banka Slovenska vydáva zoznam zlatých mincí, ktoré spĺňajú kritériá podľa odseku ...

(3)

Od dane je oslobodené dodanie investičného zlata, nadobudnutie investičného zlata z iného členského ...

(4)

Platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, môže sa ...

(5)

Platiteľ, ktorý dodáva investičné zlato oslobodené od dane, môže odpočítať daň

a)
ním uplatnenú pri dodaní investičného zlata iným platiteľom, ktorý využil možnosť zdanenia ...
b)
voči nemu uplatnenú pri dodaní iného ako investičného zlata iným platiteľom, ktoré je ním ...
c)
ním uplatnenú pri nadobudnutí iného ako investičného zlata v tuzemsku z iného členského štátu, ...
d)
zaplatenú pri dovoze iného ako investičného zlata, ktoré je ním alebo na jeho účet následne ...
e)
voči nemu uplatnenú pri dodaní služieb iným platiteľom, ktoré spočívali v zmene podoby, hmotnosti ...
(6)

Platiteľ, ktorý vyrába investičné zlato alebo pretvára zlato na investičné zlato, môže odpočítať ...

§ 68
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania ...

Na účely uplatňovania osobitnej úpravy podľa § 68a až 68c sa rozumie

a)

telekomunikačnými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 písm. a),

b)

službami rozhlasového vysielania a televízneho vysielania služby s miestom dodania podľa § 16 ...

c)

elektronickými službami služby s miestom dodania podľa § 16 ods. 14 písm. a),

d)

členským štátom spotreby členský štát, v ktorom je miesto dodania telekomunikačných služieb, ...

e)

daňovým priznaním podanie, ktoré obsahuje údaje podľa osobitného predpisu28aa) potrebné na určenie ...

§ 68a
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
zdaniteľnou osobou neusadenou na území Európskej únie zdaniteľná osoba, ktorá nemá sídlo ani ...
b)
členským štátom identifikácie členský štát, ktorý si zdaniteľná osoba neusadená na území ...
(2)

Ak sa zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie, ktorá dodáva služby podľa § 68 ...

(3)

Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy v tuzemsku, Daňový úrad ...

(4)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa ...

(5)

Akékoľvek zmeny údajov v oznámení o začatí činnosti podľa odseku 2 je zdaniteľná osoba podľa ...

(6)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť Daňovému úradu Bratislava skončenie činnosti ...

(7)

Daňový úrad Bratislava zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú ...

a)
táto zdaniteľná osoba oznámi Daňovému úradu Bratislava, že už nedodáva služby podľa § 68 ...
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná ...
c)
táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. ...
(8)

Daňový úrad Bratislava o zrušení povolenia podľa odseku 7 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu ...

(9)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý ...

(10)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť

a)
identifikačné číslo pre daň a
b)
celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, ...
(11)

Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané ...

(12)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho ...

(13)

Platba dane podľa odseku 12 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.

(14)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých ...

(15)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 má nárok na vrátenie dane uplatnenej pri tovaroch a službách, ...

(16)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy ...

(17)

Daňový úrad Bratislava doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaniteľnej ...

§ 68b
Osobitná úprava uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového vysielania ...
(1)

Na účely tohto ustanovenia sa rozumie

a)
zdaniteľnou osobou neusadenou v členskom štáte spotreby zdaniteľná osoba, ktorá má na území ...
b)
členským štátom identifikácie členský štát, v ktorom má zdaniteľná osoba sídlo, a ak nemá ...
(2)

Ak sa zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby, ktorá dodáva služby podľa § 68 ...

(3)

Ak zdaniteľná osoba nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy, daňový úrad vydá rozhodnutie ...

(4)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 sa nesmie identifikovať na uplatňovanie osobitnej úpravy v inom ...

(5)

Pri uplatňovaní osobitnej úpravy používa zdaniteľná osoba podľa odseku 2 identifikačné číslo ...

(6)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná uplatňovať osobitnú úpravu na všetky služby podľa ...

(7)

Ak zdaniteľnej osobe, ktorá nemá sídlo na území Európskej únie, ale má na území Európskej ...

(8)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná oznámiť daňovému úradu skončenie činnosti alebo ...

(9)

Daňový úrad zruší zdaniteľnej osobe podľa odseku 2 povolenie uplatňovať osobitnú úpravu, ...

a)
táto zdaniteľná osoba oznámi daňovému úradu, že už nedodáva služby podľa § 68 písm. a) ...
b)
možno predpokladať, že táto zdaniteľná osoba skončila činnosť, na ktorú sa vzťahuje osobitná ...
c)
táto zdaniteľná osoba už nespĺňa podmienky na uplatňovanie osobitnej úpravy alebo
d)
táto zdaniteľná osoba opakovane porušuje povinnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy. ...
(10)

Daňový úrad o zrušení povolenia podľa odseku 9 vydá rozhodnutie; proti tomuto rozhodnutiu môže ...

(11)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná podať daňové priznanie podľa § 68 písm. e) za každý ...

(12)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná v daňovom priznaní uviesť

a)
identifikačné číslo pre daň a
b)
celkovú hodnotu služieb podľa § 68 písm. a) až c) bez dane dodaných v kalendárnom štvrťroku, ...
(13)

Ak má zdaniteľná osoba podľa odseku 2 jednu alebo viac prevádzkarní v iných členských štátoch, ...

(14)

Sumy v daňovom priznaní uvádza zdaniteľná osoba podľa odseku 2 v eurách. Ak sa úhrada za dodané ...

(15)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná zaplatiť daň v eurách do 20 dní po skončení kalendárneho ...

(16)

Platba dane podľa odseku 15 sa vykoná na príslušný účet správcu dane.

(17)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je povinná viesť záznamy o dodaných službách, pri ktorých ...

(18)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 je osobou oprávnenou na podanie žiadosti o vrátenie dane podľa ...

(19)

Zdaniteľná osoba podľa odseku 2 doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy ...

(20)

Daňový úrad doručuje písomnosti týkajúce sa uplatňovania osobitnej úpravy zdaniteľnej osobe ...

§ 68c
Správa dane pri osobitnej úprave uplatňovania dane pre telekomunikačné služby, služby rozhlasového ...
(1)

Ak členským štátom identifikácie je Slovenská republika, na správu dane vzťahujúcej sa na osobitnú ...

(2)

Ak členským štátom spotreby je Slovenská republika, na správu dane sa použije osobitný predpis,33) ...

(3)

Daňové priznanie, ktorým zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte opravuje ...

§ 68d
Osobitná úprava uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby
(1)

Platiteľ registrovaný podľa § 4 sa môže rozhodnúť pre uplatňovanie osobitnej úpravy podľa ...

a)
za predchádzajúci kalendárny rok nedosiahol obrat 100 000 eur a odôvodnene predpokladá, že v prebiehajúcom ...
b)
na platiteľa nebol vyhlásený konkurz alebo platiteľ nevstúpil do likvidácie.
(2)

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 1 a ktorý sa rozhodol uplatňovať osobitnú úpravu ...

(3)

Osobitná úprava sa vzťahuje na odplatné dodania tovarov a služieb v tuzemsku, pri ktorých je platiteľ ...

(4)

Daňová povinnosť pri uplatňovaní osobitnej úpravy vzniká dňom prijatia platby za tovar alebo ...

(5)

Právo odpočítať daň z tovarov a služieb, ktorú voči platiteľovi podľa odseku 2 uplatnil iný ...

(6)

Ak platiteľ podľa odseku 2 uplatňuje odpočítanie dane pri investičnom majetku uvedenom v § 54 ...

(7)

Odpočítanie dane podľa § 55 môže platiteľ podľa odseku 2 uplatniť pri tovaroch a službách, ...

(8)

Ak po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť, nastane skutočnosť podľa ...

(9)

Platiteľ podľa odseku 2 má právo opraviť odpočítanú daň pri zvýšení základu dane, a to ...

(10)

Platiteľ podľa odseku 2 sa môže rozhodnúť pre skončenie uplatňovania osobitnej úpravy. Uplatňovanie ...

(11)

Platiteľ je povinný skončiť uplatňovanie osobitnej úpravy, ak

a)
v prebiehajúcom kalendárnom roku dosiahne obrat 100 000 eur, a to posledným dňom zdaňovacieho obdobia, ...
b)
sa stane členom skupiny, a to dňom, ktorý predchádza dňu, keď sa stal členom skupiny,
c)
je naňho vyhlásený konkurz alebo vstúpil do likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza vyhláseniu ...
d)
sa zrušuje bez likvidácie, a to dňom, ktorý predchádza dňu jeho zániku,
e)
je fyzickou osobou pokračujúcou v živnosti po úmrtí platiteľa podľa § 83, a to posledným dňom ...
f)
nastane skutočnosť na zmenu registrácie pre daň podľa § 6a ods. 2, a to dňom, ktorý predchádza ...
(12)

Dátum skončenia uplatňovania osobitnej úpravy podľa odseku 11 platiteľ alebo jeho právny nástupca ...

(13)

Posledným dňom zdaňovacieho obdobia, v ktorom platiteľ skončil uplatňovanie osobitnej úpravy, ...

(14)

Daňový úrad uloží pokutu do výšky 10 000 eur, ak

a)
platiteľ uplatňuje osobitnú úpravu a nesplnil podmienky podľa odseku 1,
b)
platiteľ pokračuje v uplatňovaní osobitnej úpravy po dni, ktorým bol povinný skončiť uplatňovanie ...
c)
platiteľ podľa odseku 2 na faktúre neuvedie slovnú informáciu podľa odseku 4.
(15)

Pri určení výšky pokuty podľa odseku 14 prihliadne daňový úrad na závažnosť a dĺžku trvania ...

(16)

Finančné riaditeľstvo zverejní na portáli Finančnej správy zoznam platiteľov, ktorí písomne ...

(17)

Oznámenie podľa odsekov 2, 10 a 12 sa podáva na tlačive, ktorého vzor zverejní finančné riaditeľstvo ...

§ 69
Osoby povinné platiť daň správcovi dane
(1)

Platiteľ, ktorý dodáva tovar alebo službu v tuzemsku, je povinný platiť daň, ak tento zákon ...

(2)

Zdaniteľná osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania, prevádzkareň alebo bydlisko v tuzemsku, ...

(3)

Zdaniteľná osoba a právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobu a je registrovaná pre daň ...

(4)

Na účely určenia osoby povinnej platiť daň podľa § 69 sa za zahraničnú osobu považuje aj taká ...

(5)

Každá osoba, ktorá uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť ...

(6)

Pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu je povinná platiť daň osoba, ktorá ...

(7)

Pri trojstrannom obchode podľa § 45 je povinná platiť daň osoba, ktorá je druhým odberateľom. ...

(8)

Pri dovoze tovaru je povinná platiť daň osoba, ktorá je dlžníkom podľa colných predpisov, alebo ...

(9)

Platiteľ alebo osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a, ktorej je dodaný tovar podľa § ...

(10)

Pri dodaní zlata vo forme suroviny alebo polotovaru o rýdzosti 325 tisícin alebo vyššej je povinný ...

(11)

Pri dodaní investičného zlata podľa § 67 ods. 1 písm. a) platiteľom, ktorý využil možnosť ...

(12)

Platiteľ, ktorý je príjemcom plnenia od iného platiteľa, je povinný platiť daň vzťahujúcu ...

a)
dodanie kovového odpadu a kovového šrotu v tuzemsku; kovovým odpadom a kovovým šrotom sa rozumie ...
b)
prevod emisných kvót skleníkových plynov podľa osobitného predpisu28b) v tuzemsku,
c)
dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorú sa dodávateľ rozhodol zdaniť podľa § ...
d)
dodanie nehnuteľnosti alebo jej časti v tuzemsku, ktorá bola predaná dlžnou osobou uznanou súdom ...
e)
dodanie tovaru, ktorý je predmetom záruky zabezpečujúcej pohľadávku veriteľa, pri výkone práva ...
f)
dodanie tovarov patriacich do kapitol 10 a 12 Spoločného colného sadzobníka,28da) ktoré nie sú ...
g)
dodanie tovarov patriacich do kapitoly 72 Spoločného colného sadzobníka28da) a do položiek 7301, ...
h)
dodanie mobilných telefónov, ktoré sú vyrobené alebo prispôsobené na použitie v spojení s licencovanou ...
i)
dodanie integrovaných obvodov, ako sú mikroprocesory a centrálne spracovateľské jednotky, v stave ...
j)
dodanie stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti podľa § 8 ods. 1 písm. b), ktoré ...
(13)

Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania, prevádzkarňou alebo bydliskom v tuzemsku, ktorá ...

(14)

Platiteľ, ktorému je alebo má byť dodaný tovar alebo služba v tuzemsku, ručí podľa § 69b za ...

a)
protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká ...
b)
v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu ...
(15)

Ak daňový úrad zistí, že u platiteľa nastali dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. ...

(16)

Platiteľ, ktorý vykonáva aj činnosti, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 2 ods. 1 písm. a) ...

(17)

Ak platiteľ dodá stavebné práce alebo dodá tovar s inštaláciou alebo montážou a má za to, ...

§ 69a
Daňový zástupca pri dovoze tovaru
(1)

Dovozca, ktorý je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona, sa vo veci uplatnenia ...

(2)

Písomné plnomocenstvo podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
vyhlásenie splnomocniteľa, že ide o daňové zastúpenie v mene a na účet dovozcu vo veci uplatnenia ...
b)
vyhlásenie, že splnomocniteľ je zahraničnou osobou a nie je platiteľom podľa tohto zákona,
c)
splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania a súhrnného výkazu.
(3)

Daňový úrad Bratislava vydá na žiadosť platiteľa daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie ...

(4)

Daňový zástupca je povinný viesť záznamy o dovoze tovaru a jeho následnom dodaní do iného členského ...

(5)

Daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov daňové priznanie Daňovému úradu ...

(6)

Daňový zástupca je povinný podať za zastúpených dovozcov súhrnný výkaz podľa § 80 Daňovému ...

(7)

Daňový zástupca má práva a povinnosti zastúpenej osoby v rozsahu, v akom koná za zastúpeného ...

(8)

Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi osobitné osvedčenie o pridelení osobitného ...

a)
opakovane poruší povinnosti podľa odsekov 4 až 6,
b)
požiada o odňatie osobitného identifikačného čísla pre daň,
c)
v období 12 kalendárnych mesiacov nezastupoval žiadneho dovozcu,
d)
prestane byť platiteľom,
e)
nebol oprávnený konať za dovozcu na základe písomného plnomocenstva.
(9)

Ak si dovozca, ktorý je zahraničnou osobou, zvolí daňového zástupcu, nie je povinný podať žiadosť ...

§ 69aa
Daňový zástupca pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie ...
(1)

Zahraničná osoba, ktorá nadobúda tovar v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 11 na účel ...

a)
tieto dodania tovaru zahraničná osoba uskutočňuje výlučne prostredníctvom využitia elektronického ...
b)
nie je platiteľom podľa tohto zákona a
c)
nedodáva tovar alebo službu, pri ktorej by jej vznikla povinnosť platiť splatnú daň v tuzemsku, ...
(2)

Daňový zástupca môže zastupovať zahraničnú osobu podľa odseku 1 len vo veci nadobudnutia tovaru ...

(3)

Daňovým zástupcom podľa odseku 2 môže byť len zdaniteľná osoba so sídlom alebo bydliskom v ...

(4)

Daňový zástupca podľa odseku 2 má práva a povinnosti zastúpenej zahraničnej osoby vyplývajúce ...

(5)

Písomné plnomocenstvo podľa odseku 3 musí obsahovať

a)
vyhlásenie zahraničnej osoby, že splnomocňuje daňového zástupcu na konanie podľa odseku 2 v ...
b)
splnomocnenie daňového zástupcu na podanie daňového priznania, kontrolného výkazu a súhrnného ...
c)
vyhlásenie zahraničnej osoby, že nie je platiteľom podľa tohto zákona,
d)
deň nadobudnutia účinnosti plnomocenstva.
(6)

Daňový úrad Bratislava vydá na žiadosť zdaniteľnej osoby najneskôr do siedmich dní odo dňa ...

(7)

Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný písomne oznámiť Daňovému úradu Bratislava meno ...

(8)

Daňový zástupca podľa odseku 2 je povinný viesť záznamy osobitne za každú zastúpenú zahraničnú ...

a)
meno a priezvisko alebo názov zastúpenej zahraničnej osoby a adresu jej sídla, miesta podnikania, ...
b)
základ dane pri jednotlivých nadobudnutiach tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa ...
c)
základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru s oslobodením od dane podľa § 43 alebo § 47,
d)
základ dane pri jednotlivých dodaniach tovaru formou zásielkového predaja v členení podľa miesta ...
(9)

Zdaňovacím obdobím zastúpenej zahraničnej osoby je kalendárny mesiac. Daňový zástupca podľa ...

(10)

Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 má dodať v tuzemsku tovar alebo ...

(11)

Daňový zástupca podľa odseku 2 zodpovedá spoločne a nerozdielne za daň z dodaných tovarov podľa ...

(12)

Ak zahraničná osoba zastúpená daňovým zástupcom podľa odseku 2 dodá v tuzemsku tovar alebo ...

(13)

Daňový úrad Bratislava odníme daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie o pridelení ...

(14)

Daňový úrad Bratislava môže odňať daňovému zástupcovi podľa odseku 2 osobitné osvedčenie ...

a)
opakovane poruší povinnosti podľa odseku 7, odseku 8 alebo odseku 9,
b)
v období 12 kalendárnych mesiacov nezastupoval žiadnu zahraničnú osobu alebo
c)
nebol oprávnený konať za zahraničnú osobu na základe plnomocenstva podľa odseku 3.
§ 69b
Ručenie za daň
(1)

Daň uvedenú na faktúre, ktorú dodávateľ v lehote splatnosti podľa § 78 neuhradil alebo uhradil ...

(2)

Zánikom dodávateľa bez právneho nástupcu nie je povinnosť ručiteľa ručiť dotknutá.

(3)

Daňový úrad miestne príslušný dodávateľovi (ďalej len „daňový úrad dodávateľa“) rozhodnutím ...

(4)

V rozhodnutí podľa odseku 3 uvedie daňový úrad dodávateľa výšku nezaplatenej dane. Ručiteľ ...

(5)

Ručiteľ má v súvislosti s úhradou nezaplatenej dane právo nazerať do spisu týkajúceho sa nezaplatenej ...

(6)

Ak ručiteľ uplatňuje nadmerný odpočet, ktorý má byť vrátený podľa § 79, daňový úrad dodávateľa ...

(7)

Ak ručiteľ uhradil nezaplatenú daň a daňový úrad použil nadmerný odpočet na úhradu nezaplatenej ...

(8)

Ak ručiteľ nezaplatenú daň alebo jej časť uhradil a došlo k úhrade nezaplatenej dane alebo jej ...

Povinnosti osôb povinných platiť daň
§ 70
Vedenie záznamov
(1)

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných ...

(2)

Platiteľ vedie podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o

a)
dodaní tovaru podľa § 8 ods. 3,
b)
premiestnení tovaru podľa § 8 ods. 4 písm. f), g) a h) z tuzemska do iného členského štátu,
c)
dodaní služby podľa § 9 ods. 2 a 3 okrem služieb oslobodených od dane podľa § 28 až 41,
d)
dodaní služby s miestom dodania v treťom štáte, dodaní služby s miestom dodania podľa § 15 ...
e)
dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou s miestom dodania v inom členskom štáte, ak sa preprava ...
f)
dodaní tovaru podľa § 47 ods. 13.
(3)

Platiteľ vedie osobitne záznamy potrebné na identifikáciu hnuteľného hmotného majetku z iného ...

(4)

Osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo 7a je povinná viesť záznamy o

a)
nadobudnutých tovaroch z iného členského štátu,
b)
dodaných službách s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1,
c)
prijatých službách, pri ktorých je povinná platiť daň podľa § 69 ods. 3.
(5)

Platiteľ, ktorému vzniká daňová povinnosť zo zálohovaných obalov podľa § 19 ods. 10, vedie ...

(6)

Platiteľ, ktorý kúpi pozemné motorové vozidlo uvedené v § 11 ods. 11 písm. a) z iného členského ...

a)
meno a priezvisko predávajúceho alebo názov predávajúceho a adresu jeho sídla, miesta podnikania, ...
b)
hodnotu tovaru,
c)
identifikačné číslo vozidla VIN,28e)
d)
počet najazdených kilometrov,
e)
dátum prvého uvedenia tovaru do prevádzky,
f)
dátum vyhotovenia faktúry,
g)
dátum nadobudnutia tovaru,
h)
údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, ...
(7)

Platiteľ je povinný za každé zdaňovacie obdobie, v ktorom kúpi tovar podľa odseku 6, doručiť ...

(8)

Ak platiteľ nedoručí záznamy podľa odseku 6 daňovému úradu, doručí záznamy oneskorene alebo ...

(9)

Záznamy podľa odsekov 1 až 6 sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať ...

§ 71
Faktúra
(1)

Na účely tohto zákona

a)
faktúrou je každý doklad alebo oznámenie, ktoré je vyhotovené v listinnej forme alebo elektronickej ...
b)
elektronickou faktúrou je faktúra, ktorá obsahuje údaje podľa § 74 a je vydaná a prijatá v akomkoľvek ...
c)
vierohodnosťou pôvodu faktúry sa rozumie potvrdenie totožnosti dodávateľa tovaru alebo služby ...
d)
neporušenosťou obsahu faktúry sa rozumie zachovanie obsahu faktúry,
e)
elektronickou výmenou údajov sa rozumie prenos údajov elektronickou formou z počítača do počítača ...
(2)

Za faktúru sa považuje aj každý doklad alebo oznámenie, ktoré mení pôvodnú faktúru a osobitne ...

(3)

Zdaniteľná osoba je povinná zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť ...

a)
kontrolné mechanizmy podnikových procesov, ktoré spoľahlivo zabezpečia priraditeľnosť faktúry ...
b)
zaručený elektronický podpis podľa osobitného predpisu29) alebo zákona platného v inom členskom ...
c)
elektronickú výmenu údajov, ak zmluva týkajúca sa tejto výmeny ustanoví použitie postupov zabezpečujúcich ...
d)
iný spôsob zabezpečujúci vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu faktúry.
§ 72
Osoby povinné vyhotoviť faktúru
(1)

Platiteľ je povinný vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri

a)
dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v tuzemsku inej zdaniteľnej osobe alebo právnickej ...
b)
dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, keď je osobou povinnou platiť ...
c)
dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v treťom štáte pre zdaniteľnú osobu,
d)
dodaní tovaru formou zásielkového predaja s miestom dodania v tuzemsku,
e)
dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43,
f)
prijatí platby pred dodaním tovaru podľa písmen a) až d),
g)
prijatí platby pred dodaním služby podľa písmen a) až c),
h)
dodaní služby uvedenej v § 16 ods. 14 s miestom dodania v inom členskom štáte právnickej osobe, ...
(2)

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a ktorá dodá službu s miestom dodania podľa § 15 ...

(3)

Zahraničná osoba z tretieho štátu je povinná vyhotoviť faktúru podľa tohto zákona pri dodaní ...

(4)

Zahraničná osoba, ktorá je zastúpená daňovým zástupcom podľa § 69a alebo § 69aa, je povinná ...

(5)

Každá osoba, ktorá dodá nový dopravný prostriedok z tuzemska do iného členského štátu, je ...

(6)

Faktúru môže v mene a na účet dodávateľa tovaru alebo služby vyhotoviť odberateľ alebo tretia ...

(7)

Za správnosť údajov vo faktúre a za včasnosť jej vyhotovenia zodpovedá dodávateľ tovaru alebo ...

(8)

Povinnosť vyhotoviť faktúru podľa odsekov 1 a 2 sa nevzťahuje na dodanie tovaru alebo služby s ...

§ 73
Lehota na vyhotovenie faktúry

Faktúra podľa § 72 musí byť vyhotovená do 15 dní

a)

odo dňa dodania tovaru alebo služby,

b)

odo dňa prijatia platby pred dodaním tovaru alebo služby alebo do konca kalendárneho mesiaca, v ...

c)

od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bol dodaný tovar oslobodený od dane podľa § 43,

d)

od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bola dodaná služba alebo prijatá platba pred dodaním služby ...

e)

od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom nastala skutočnosť rozhodná pre vykonanie opravy základu ...

§ 74
Obsah faktúry
(1)

Faktúra vyhotovená osobou podľa § 72 musí obsahovať

a)
meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, ...
b)
meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu ...
c)
poradové číslo faktúry,
d)
dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba prijatá, ak tento dátum ...
e)
dátum vyhotovenia faktúry,
f)
množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
g)
základ dane pre každú sadzbu dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté ...
h)
uplatnenú sadzbu dane alebo oslobodenie od dane; pri oslobodení od dane sa uvedie odkaz na ustanovenie ...
i)
výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť, okrem výšky dane uplatnenej podľa osobitnej ...
j)
slovnú informáciu „vyhotovenie faktúry odberateľom“, ak odberateľ, ktorý je príjemcom tovaru ...
k)
slovnú informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“, ak osobou povinnou platiť daň je príjemca ...
l)
údaje o dodanom novom dopravnom prostriedku podľa § 11 ods. 12,
m)
slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie“, ak sa uplatní osobitná ...
n)
slovnú informáciu „úprava zdaňovania prirážky - použitý tovar“, „úprava zdaňovania prirážky ...
o)
meno a priezvisko alebo názov daňového zástupcu podľa § 69a alebo § 69aa, adresu jeho sídla ...
(2)

Faktúra vyhotovená pri dodaní tovaru alebo služby s miestom dodania v inom členskom štáte, ak ...

(3)

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môžu vyhotoviť zjednodušenú faktúru, ...

a)
doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane dane nie je viac ako 100 eur; doklad nemusí obsahovať ...
b)
doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou alebo pokladnicou e-kasa klient podľa osobitného ...
c)
faktúra podľa § 71 ods. 2; faktúra musí obsahovať poradové číslo pôvodnej faktúry, ktorým ...
(4)

Zjednodušená faktúra podľa odseku 3 písm. a) a b) sa nesmie vyhotoviť pri dodaní tovaru alebo ...

(5)

Ak tovar alebo službu dodáva skupina, uvedie sa vo faktúre ako údaj podľa odseku 1 písm. a) meno ...

(6)

Ak elektronické faktúry sú poslané alebo sprístupnené rovnakému príjemcovi v jednom súbore, ...

§ 75
Súhrnná faktúra
(1)

Platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní ...

(2)

Ak dohoda o platbách, ktorá je súčasťou zmluvy o dodaní elektriny, plynu, vody alebo tepla, pokrýva ...

§ 76
Uchovávanie faktúr
(1)

Platiteľ je povinný uchovávať

a)
kópie faktúr, ktoré vyhotovil alebo ktoré vyhotovil v jeho mene a na jeho účet odberateľ alebo ...
b)
prijaté faktúry vzťahujúce sa na investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) do ...
c)
dovozné doklady a vývozné doklady potvrdené colným orgánom do konca kalendárneho roka, v ktorom ...
(2)

Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, je povinná uchovávať

a)
kópie faktúr podľa § 72 ods. 2, ktoré vyhotovila alebo ktoré vyhotovil v jej mene a na jej účet ...
b)
prijaté faktúry vzťahujúce sa na tovary a služby, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň, ...
(3)

Právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, je povinná uchovávať prijaté faktúry vzťahujúce ...

(4)

Každá osoba, ktorá predá nový dopravný prostriedok do iného členského štátu, a každá osoba, ...

(5)

Zdaniteľná osoba, ktorá uchováva faktúry elektronicky, je povinná umožniť daňovému úradu ...

(6)

Elektronickým uchovávaním faktúry sa rozumie uloženie údajov vykonané prostredníctvom elektronického ...

(7)

Ak je faktúra vyhotovená alebo prijatá v cudzom jazyku, sú platiteľ a zdaniteľná osoba, ktorá ...

§ 77
Zdaňovacie obdobie
(1)

Zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac okrem odseku 2.

(2)

Platiteľ sa môže rozhodnúť pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, ak uplynulo viac ako ...

(3)

Ak sa platiteľ rozhodne pre zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok podľa odseku 2, je povinný ...

(4)

Ak je na platiteľa právoplatne vyhlásený konkurz, končí sa prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa ...

(5)

Dňom zrušenia konkurzu sa končí prebiehajúce zdaňovacie obdobie platiteľa. Ďalšie zdaňovacie ...

§ 78
Daňové priznanie a splatnosť vlastnej daňovej povinnosti
(1)

Daň, ktorú je povinný platiť platiteľ podľa § 69, je splatná do 25 dní po skončení zdaňovacieho ...

(2)

Do 25 dní po skončení každého zdaňovacieho obdobia je povinný podať daňové priznanie každý ...

(3)

Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná ...

(4)

Osoba, ktorá nie je registrovaná pre daň, pri nadobudnutí nového dopravného prostriedku z iného ...

(5)

Každá osoba, ktorá príležitostne nadobudne nový dopravný prostriedok z iného členského štátu, ...

(6)

Osoba, ktorá nie je platiteľom a príležitostne dodá nový dopravný prostriedok do iného členského ...

(7)

Každá osoba, ktorá je povinná podať daňové priznanie, uvedie v daňovom priznaní všetky údaje ...

(8)

Ustanovenie odsekov 2 až 7 sa nevzťahuje na podanie daňového priznania pri uplatnení osobitnej ...

(9)

Osoba, ktorá nesplnila povinnosť podať žiadosť o registráciu pre daň alebo podala žiadosť o ...

§ 78a
Kontrolný výkaz
(1)

Platiteľ je povinný podať kontrolný výkaz elektronickými prostriedkami za každé zdaňovacie ...

a)
nie je povinný uviesť žiadne údaje o plneniach,
b)
je povinný uviesť len údaje o dodaní tovaru oslobodeného od dane podľa § 43 alebo § 47 alebo ...
(2)

Kontrolný výkaz musí obsahovať údaje o daňovej povinnosti a odpočítaní dane za príslušné ...

a)
údaje z každej faktúry, ktorú bol platiteľ povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 o dodaní tovarov ...
b)
údaje z každej prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb,
1.
pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až ...
2.
ktoré sú alebo majú byť dodané iným platiteľom povinným platiť daň podľa § 69 ods. 1 a pri ...
c)
údaje z každej faktúry podľa § 71 ods. 2,
d)
údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v písmene a), z ktorých je platiteľ povinný ...
(3)

Ak platiteľ nie je povinný mať faktúru na uplatnenie práva na odpočítanie dane podľa § 51 ods. ...

(4)

Z faktúr uvedených v odseku 2 alebo z dokladu podľa odseku 3 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto ...

a)
identifikačné číslo pre daň odberateľa alebo dodávateľa, pod ktorým tovar alebo služba bola ...
b)
poradové číslo faktúry alebo číselnú identifikáciu dokladu podľa odseku 3, ak tento doklad ...
c)
dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby, ak prijatím platby vznikla daňová ...
d)
základ dane a suma dane vyjadrené v eurách,
e)
sadzba dane,
f)
výška odpočítanej dane,
g)
druh a množstvo tovaru, ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť ...
(5)

Ak je faktúra vyhotovená o dodaní tovaru, z ktorého je povinný platiť daň príjemca plnenia podľa ...

(6)

Ak platiteľ dane má o dodaní tovarov a služieb zjednodušené faktúry podľa § 74 ods. 3 písm. ...

(7)

Z faktúry podľa § 71 ods. 2 sa v kontrolnom výkaze uvádzajú údaje podľa odseku 4 písm. a) a ...

(8)

O dodaní tovarov a služieb podľa odseku 2 písm. d) sa v kontrolnom výkaze uvádzajú tieto údaje: ...

a)
celková suma obratov podľa osobitného predpisu29ab) evidovaných elektronickou registračnou pokladnicou29a) ...
b)
celková suma základov dane vrátane opráv základu dane a celková suma dane podľa sadzieb dane ...
(9)

Ak platiteľ, ktorý podal kontrolný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie kontrolného ...

(10)

Ak nebol kontrolný výkaz podaný v lehote podľa odseku 1, daňový úrad vyzve platiteľa na jeho ...

(11)

Ak platiteľ nedoručí kontrolný výkaz daňovému úradu, doručí kontrolný výkaz oneskorene, ...

(12)

Platiteľ uvedie údaje podľa odsekov 2 až 8 v kontrolnom výkaze v členení, ktorého vzor ustanoví ...

§ 79
Nadmerný odpočet
(1)

Ak v zdaňovacom období vznikne platiteľovi nadmerný odpočet, odpočíta platiteľ nadmerný odpočet ...

(2)

Daňový úrad vráti nadmerný odpočet do 30 dní od uplynutia lehoty na podanie daňového priznania ...

a)
zdaňovacím obdobím platiteľa je kalendárny mesiac,
b)
platiteľ bol platiteľom najmenej 12 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, ...
c)
platiteľ nemal v období 6 kalendárnych mesiacov pred skončením kalendárneho mesiaca, v ktorom ...
(3)

Platiteľ, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2, vyznačí túto skutočnosť v daňovom priznaní ...

(4)

Ak v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1 alebo 2 je zaslaná výzva na odstránenie ...

(5)

Ak platiteľ uplatňuje nadmerný odpočet alebo zvyšuje nadmerný odpočet dodatočným daňovým ...

(6)

Ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa odseku 1, 2 alebo odseku 5 začne ...

(7)

Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu podľa odseku 6, vráti časť nadmerného odpočtu pred ...

(8)

Ak bol nadmerný odpočet vrátený v lehote podľa odseku 2 na základe nepravdivých údajov, daňový ...

§ 79a
Náhrada za zadržanie nadmerného odpočtu počas daňovej kontroly
(1)

Ak daňový úrad začal daňovú kontrolu v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu podľa § 79 ods. ...

(2)

Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu vo výške dvojnásobku základnej úrokovej sadzby ...

(3)

O priznaní úroku z nadmerného odpočtu podľa odsekov 1 a 2 daňový úrad rozhodne do 15 dní od ...

(4)

Ak nastanú skutočnosti, na základe ktorých sa vrátený nadmerný odpočet zníži alebo zruší, ...

(5)

Ak platiteľ počas daňovej kontroly nadmerného odpočtu opakovane neplnil povinnosti pri daňovej ...

(6)

Ustanovenia osobitného predpisu33)o použití daňového preplatku sa vzťahujú aj na použitie úroku ...

(7)

Úrok z nadmerného odpočtu daňový úrad neprizná, ak nie je viac ako 5 eur.

§ 80
Súhrnný výkaz
(1)

Platiteľ je povinný podať súhrnný výkaz za každý kalendárny mesiac, v ktorom

a)
dodal tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 1 z tuzemska do iného členského štátu osobe, ...
b)
premiestnil tovar oslobodený od dane podľa § 43 ods. 4,
c)
sa zúčastnil na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45,
d)
dodal službu s miestom dodania v inom členskom štáte podľa § 15 ods. 1 zdaniteľnej osobe alebo ...
(2)

Platiteľ môže podať súhrnný výkaz za kalendárny štvrťrok, ak hodnota tovarov podľa odseku ...

(3)

Súhrnný výkaz je povinná podať aj zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa § 7 alebo § ...

(4)

Súhrnný výkaz musí obsahovať

a)
identifikačné číslo pre daň osoby, ktorá podáva súhrnný výkaz,
b)
pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. a) identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa, pod ktorým ...
c)
pri dodaní tovaru podľa odseku 1 písm. b) identifikačné číslo pre daň, ktoré má platiteľ ...
d)
pri trojstrannom obchode podľa odseku 1 písm. c) identifikačné číslo pre daň druhého odberateľa ...
e)
pri dodaní služby identifikačné číslo pre daň príjemcu služby, pod ktorým mu bola služba ...
(5)

V súhrnnom výkaze sa neuvádzajú služby oslobodené od dane podľa zákona platného v členskom ...

(6)

Hodnota dodaných tovarov a dodaných služieb podľa odseku 4 sa uvádza v súhrnnom výkaze za obdobie, ...

(7)

Pri oprave základu dane podľa § 25 sa v súhrnnom výkaze uvádza suma, o ktorú sa základ dane ...

(8)

Ak osoba, ktorá podala súhrnný výkaz, zistí pred uplynutím lehoty na podanie súhrnného výkazu, ...

(9)

Osoby podľa odsekov 1 až 3 sú povinné podať súhrnný výkaz elektronickými prostriedkami najneskôr ...

(10)

Súhrnný výkaz sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo ...

(11)

Ak vzniknú pochybnosti o správnosti, pravdivosti alebo úplnosti podaného súhrnného výkazu alebo ...

Zrušenie registrácie
§ 81
(1)

Platiteľ registrovaný podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po ...

(2)

Platiteľ je povinný požiadať o zrušenie registrácie pre daň, keď prestal vykonávať podnikanie ...

(3)

Platiteľ registrovaný podľa § 6 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom ...

(4)

Daňový úrad môže zrušiť registráciu pre daň

a)
na základe žiadosti platiteľa podľa odsekov 1 až 3, ak zistí, že sú splnené podmienky na zrušenie ...
b)
ak nie sú dôvody na registráciu, a to, ak platiteľ
1.
nevykonáva alebo prestal vykonávať podnikanie podľa § 3 alebo
2.
opakovane v kalendárnom roku nesplní povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz, ...
(5)

Daňový úrad o zrušení registrácie pre daň vydá rozhodnutie, v ktorom určí deň, uplynutím ...

(6)

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi daňová povinnosť vzťahujúca sa na majetok, ...

(7)

Ak platiteľ odpočítal daň pomerne alebo vykonal úpravu odpočítanej dane, zohľadní tieto skutočnosti ...

(8)

Daňová povinnosť podľa odseku 6 nevzniká pri zániku platiteľa bez likvidácie, keď právny nástupca ...

(9)

V poslednom zdaňovacom období vzniká platiteľovi povinnosť vrátiť odpočítanú daň z platby ...

(10)

Ak platiteľ opraví základ dane alebo zmení výšku dane pri tovare alebo službe, ktoré dodal osobe, ...

§ 81a
(1)

Daňový úrad zruší registráciu skupiny k 31. decembru kalendárneho roka, ak zástupca skupiny ...

(2)

Ak skupina prestane spĺňať podmienky podľa § 4a, zástupca skupiny je povinný bezodkladne podať ...

(3)

Platnosť osvedčenia o registrácii skupiny a jej identifikačného čísla pre daň zaniká ku dňu ...

(4)

V deň nasledujúci po dni zrušenia registrácie skupiny prechádzajú práva a povinnosti skupiny ...

§ 82
(1)

Osoba registrovaná podľa § 7 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň, ak v bežnom kalendárnom ...

(2)

Osoba registrovaná podľa § 7 alebo § 7a je povinná bezodkladne požiadať o zrušenie registrácie ...

(3)

Daňový úrad zruší registráciu pre daň na žiadosť podľa odseku 1 alebo odseku 2, ak zistí, ...

§ 83
(1)

Fyzická osoba, ktorá pokračuje v živnosti podľa osobitného predpisu32) po úmrtí platiteľa (ďalej ...

(2)

V čase od úmrtia poručiteľa do skončenia konania o dedičstve sa osoba pokračujúca v živnosti ...

(3)

Ak sa po úmrtí platiteľa nepokračuje v podnikaní, podá jeho právny nástupca daňové priznanie ...

§ 84

Na správu dane sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,33) ak tento zákon neustanovuje inak. ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 85
(1)

Podľa doterajších predpisov sa až do uplynutia posudzujú všetky lehoty, ktoré začali plynúť ...

(2)

Registrácia platiteľov vykonaná podľa doterajších predpisov sa považuje za registráciu pre daň ...

(3)

Ak pri prevode alebo prechode nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorá bola nadobúdateľovi odovzdaná ...

(4)

Pri opakovanom a čiastkovom dodaní tovaru alebo služby, pri ktorom nevznikla daňová povinnosť ...

(5)

Pri oprave základu dane zdaniteľného plnenia uskutočneného do 31. decembra 2003 vrátane sa použije ...

(6)

Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na zdaniteľné plnenia uskutočnené do 30. apríla 2004 ...

(7)

Pri predbežnom odpočítaní dane podľa § 50 tohto zákona v zdaňovacích obdobiach roku 2004 použije ...

(8)

Na investičný majetok podľa § 54, pri ktorom platiteľ odpočítal daň po 31. decembri 2002, sa ...

(9)

Ak bol platiteľ povinný vykonať úpravu odpočítanej dane pri investičnom majetku z dôvodu zmeny ...

(10)

Žiadosti o zrušenie registrácie pre daň podané pred účinnosťou tohto zákona, o ktorých daňový ...

(11)

Lekáreň a výdajňa zdravotníckych pomôcok na základe súpisu zásob liekov a zdravotníckych pomôcok, ...

(12)

Platiteľ, ktorý má zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, je povinný osobitne podať za posledné ...

(13)

Na nadmerný odpočet za zdaňovacie obdobia do 31. decembra 2003 sa vzťahuje § 23 zákona Národnej ...

(14)

Daňový úrad vráti daň pri projektoch zahraničnej pomoci podľa doterajších predpisov, ak je ...

(15)

Pri tovare, ktorý je k 30. aprílu 2004 v tuzemsku a pri vstupe do tuzemska bol predložený colnému ...

(16)

Pri tovare, ktorý bol do 30. apríla 2004 vrátane prepustený do spoločného tranzitného režimu34) ...

(17)

Ako dovoz tovaru, ktorý je predmetom dane, sa posudzuje

a)
vyňatie tovaru vrátane neoprávneného vyňatia z colného režimu dočasné použitie, do ktorého ...
b)
vyňatie tovaru vrátane neoprávneného vyňatia z dočasného uskladnenia, z umiestnenia alebo colného ...
c)
skončenie režimu podľa odseku 16 alebo porušenie podmienok režimu podľa odseku 16, ktorý bol ...
(18)

Ak bol tovar vyvezený do 30. apríla 2004 vrátane zo štátu, ktorý je členským štátom k 30. ...

a)
dodanie tohto tovaru bolo oslobodené od dane podľa práva štátu, z ktorého sa tovar vyviezol, a
b)
tovar nebol do 30. apríla 2004 vrátane dovezený do tuzemska podľa doterajších predpisov.
(19)

Tovar podľa odsekov 17 a 18 nie je predmetom dane, ak

a)
tovar je odoslaný alebo prepravený na územie tretích štátov,
b)
tovar podľa odseku 17 písm. a) je späť odoslaný alebo prepravený do členského štátu, z ktorého ...
c)
tovarom podľa odseku 17 písm. a) je dopravný prostriedok, ktorý bol nadobudnutý alebo dovezený ...
(20)

Tovar, ktorý bol colným úradom vývozu prepustený do colného režimu vývoz do 30. apríla 2004 ...

a)
prepravným dokladom alebo iným dokladom o odoslaní, v ktorom je uvedené miesto určenia, ak prepravu ...
b)
potvrdením prijatia tovaru odberateľom alebo osobou ním poverenou, ak prepravu tovaru vykoná dodávateľ, ...
c)
vyhlásením odberateľa alebo ním poverenej osoby, že tovar prepravil, ak prepravu tovaru vykoná ...
§ 85a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2005
(1)

Ustanovenie § 11a sa môže uplatniť aj v prípade, ak zahraničná osoba je platiteľom podľa tohto ...

(2)

Zahraničná osoba podľa odseku 1 požiada o zrušenie registrácie pre daň najneskôr do podania ...

(3)

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa § 66 sa nevzťahuje na nájom ojazdeného osobného automobilu ...

§ 85b
(1)

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike má nárok na vrátenie dane zaplatenej ...

(2)

Členovia administratívneho a technického personálu Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike, ...

(3)

Na uplatnenie nároku na vrátenie dane osobám podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje § 62.

§ 85c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu podľa § 20 ods. ...

(2)

Ak sa doklad o oprave základu dane pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu ...

(3)

Na tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného ...

§ 85d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)

Ak bol tovar na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo k predmetu nájomnej zmluvy ...

(2)

Platiteľ, ktorý ako prvý uvádza na trh v tuzemsku zálohované obaly spolu s tovarom, môže odpočítať ...

(3)

Platiteľ môže použiť postup podľa § 65 ods. 10 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2007 ...

§ 85e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)

Ak zdaniteľné osoby dosiahli k 31. decembru 2008 obrat podľa § 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom ...

(2)

Do obratu ustanoveného v § 4 a § 81 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa zahŕňa aj ...

(3)

Ak sa oprava základu dane podľa § 25 vykoná po 31. decembri 2008 a týka sa zdaniteľného obchodu, ...

(4)

Ak sa oprava základu dane podľa § 25 vykoná po 31. decembri 2008 a týka sa zdaniteľného obchodu, ...

(5)

Ak sa po 31. decembri 2008 vykoná oprava základu dane podľa § 25, ktorá má za následok zníženie ...

(6)

Peňažný limit na vrátenie dane podľa § 57 ods. 1 v znení účinnom do 31. decembra 2008 sa vzťahuje ...

(7)

Peňažný limit na vrátenie dane podľa § 59 ods. 3 písm. a) v znení účinnom do 31. decembra ...

(8)

Vo faktúre, ktorá bola vyhotovená po 1. januári 2009 a vzťahuje sa k zdaniteľnému obchodu, pri ...

§ 85f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009
(1)

Ustanovenia § 55 ods. 3, § 69 ods. 13 a § 78 ods. 9 v znení účinnom od 1. apríla 2009 sa nepoužijú, ...

(2)

Ustanovenia § 79 ods. 2 a 3 v znení účinnom od 1. apríla 2009 sa prvýkrát použijú na zdaňovacie ...

§ 85g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2009
(1)

Zdaniteľná osoba, ktorá dosiahla obrat 35 000 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do ...

(2)

Daňový úrad po prijatí žiadosti o zrušenie registrácie pre daň bezodkladne určí platiteľovi ...

(3)

Platiteľ, ktorý požiada o zrušenie registrácie pre daň podľa odseku 1, nemôže odpočítať ...

(4)

Zdaniteľnú osobu, ktorá dosiahla obrat 35 000 eur podľa § 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom do ...

(5)

Ak zdaniteľná osoba dosiahla k 30. júnu 2009 obrat podľa § 4 ods. 1 alebo 2 v znení účinnom ...

(6)

Ak zdaniteľná osoba bola povinná podať žiadosť o registráciu pre daň podľa § 4 ods. 1 alebo ...

§ 85h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Ak je služba dodaná inak ako podľa odseku 2 zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo ...

(2)

Ak sa dodanie služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane a platba je dohodnutá za obdobie dlhšie ...

(3)

Ustanovenia § 55a až 55g sa vzťahujú na žiadosti o vrátenie dane podané po 31. decembri 2009.

(4)

Na žiadosti o vrátenie dane zahraničným osobám z tretích štátov za obdobie do 31. decembra 2009 ...

§ 85i
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2010
(1)

Na odpočítanie dane, ktorá sa vzťahuje na kúpu a nájom osobného automobilu registrovaného v ...

(2)

Dodanie osobného automobilu registrovaného v kategórii M1 je oslobodené od dane, ak pri jeho nadobudnutí ...

§ 85j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)

V období od 1. januára 2011 do posledného dňa kalendárneho roka, v ktorom Európska komisia (Eurostat) ...

(2)

Ak platiteľ investičný majetok uvedený v § 54 ods. 2 písm. b) a c) nadobudol alebo vytvoril do ...

(3)

Ak bol platiteľ povinný vykonať jednu alebo viac úprav odpočítanej dane pri investičnom majetku ...

(4)

Žiadosť o vrátenie dane podľa § 55a ods. 1 a § 55f ods. 1 za obdobie roku 2009 sa môže podať ...

(5)

Lehota podľa § 79 ods. 4 predpisu účinného od 1. januára 2011 na zánik nároku na vrátenie nadmerného ...

§ 85k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012

Ak nadmerný odpočet uplatnený za zdaňovacie obdobia, ktoré sa končia najneskôr 31. decembra 2011, ...

§ 85ka
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2012

Platiteľ, ktorý mal k 30. septembru 2012 zdaňovacie obdobie kalendárny štvrťrok, môže pokračovať ...

§ 85kb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014
(1)

Žiadosť o registráciu pre daň podaná pred 1. januárom 2014 zdaniteľnou osobou, ktorá podniká ...

(2)

Poverená osoba podľa § 4 ods. 3 v znení účinnom do 31. decembra 2013 uvedie vo svojom daňovom ...

(3)

Povinnosť pokračovať v úprave odpočítanej dane podľa § 54b ods. 1 sa vzťahuje na investičný ...

§ 85kc
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015
(1)

Ustanovenie § 4 ods. 3 druhej vety v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa použije na žiadosti ...

(2)

Zdaniteľná osoba identifikovaná pre daň podľa § 68 v znení účinnom do 31. decembra 2014 sa ...

(3)

Ak chce zdaniteľná osoba neusadená na území Európskej únie uplatňovať od 1. januára 2015 osobitnú ...

(4)

Ak chce zdaniteľná osoba neusadená v členskom štáte spotreby uplatňovať od 1. januára 2015 ...

(5)

Ustanovenie § 85j ods. 1 sa od 1. januára 2015 neuplatní.

§ 85kd
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Ustanovenia § 4 ods. 3 a § 4c v znení účinnom do 31. decembra 2015 sa použijú na žiadosti o ...

(2)

Ustanovenie § 79 ods. 2 písm. c) v znení účinnom od 1. januára 2016 sa prvýkrát použije na ...

(3)

Lehota podľa § 79 ods. 6 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa vzťahuje na nadmerné odpočty ...

§ 85ke
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Platiteľ má nárok na úrok z nadmerného odpočtu podľa § 79a, aj keď daňová kontrola v lehote ...

§ 85kf
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Ak bol tovar prepustený do colného režimu dočasné použitie s čiastočným oslobodením od dovozného ...

(2)

Úprava odpočítanej dane podľa § 54 a 54a sa neuplatní na daň odpočítanú pred 1. januárom ...

(3)

Zdaniteľná osoba, ktorá sa zúčastňuje na trojstrannom obchode ako prvý odberateľ podľa § 45 ...

§ 85kg
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2019
(1)

Do obratu podľa § 4 ods. 7 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa zahŕňa aj obrat dosiahnutý ...

(2)

Rozhodnutia o zložení zábezpeky na daň podľa § 4c vydané do 31. decembra 2018 sa zrušujú. Daňový ...

(3)

Ustanovenia § 9a a § 22 ods. 10 sa vzťahujú na poukazy vystavené po 30. septembri 2019.

(4)

Pri dodaní stavby alebo časti stavby sa § 38 ods. 1 písm. b) a c) a ods. 7 písm. b) a c) v znení ...

(5)

Ustanovenie § 38 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2019 sa vzťahuje na zmluvu o nájme nehnuteľnosti ...

(6)

Koeficient podľa § 50 ods. 4 za kalendárny rok 2018 a za hospodársky rok, ktorý sa začal do 31. ...

§ 85l
Prechodné ustanovenie k uplatneniu dane pri dovoze tovaru

Na daň pri dovoze tovaru vrátane odpočítania dane a opravy odpočítanej dane, ktorá bola vyrubená ...

§ 86

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 6.

§ 87

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1995 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona ...

2.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 93/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia ...

3.

vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 94/1996 Z. z. o rozsahu a spôsobe vrátenia ...

§ 88

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky ...

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

  POSTUP PRI ÚPRAVE ODPOČÍTANEJ DANE PRI INVESTIČNOM MAJETKU

  Pri úprave podľa § 54 postupuje platiteľ podľa vzorca

  ...

  kde

  DD je výsledok úpravy odpočítanej dane, ktorý v prípade záporného znamienka predstavuje dodatočne ...

  DV je daň vzťahujúca sa na obstarávaciu cenu investičného majetku alebo vlastné náklady investičného ...

  A je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ mal právo naposledy ...

  B je číslo od 0 do 1, ktoré je podielom vyjadrujúcim výšku dane, ktorú platiteľ môže odpočítať ...

  R je počet kalendárnych rokov, ktoré zostávajú do skončenia obdobia na úpravu odpočítania dane ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

  ŽIADOSŤ o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnej osobe

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

  POTVRDENIE O POSTAVENÍ DAŇOVÉHO SUBJEKTU

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

  ŽIADOSŤ o vrátenie dane z pridanej hodnoty zahraničnému zástupcovi

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k zákonu č. 222/2004 Z. z.

  UMELECKÉ DIELA A ZBERATEĽSKÉ PREDMETY

  Umelecké diela sú

  a)

  obrazy, koláže a podobné dekoratívne plakety, maľby a kresby zhotovené celkom ručne umelcom iné ...

  b)

  pôvodné rytiny, pôvodné tlače a pôvodné litografie, ktorými sa rozumejú čierne alebo farebné ...

  c)

  pôvodné sochy a súsošia z akéhokoľvek materiálu, ktoré sú zhotovené celkom umelcom, odliatky ...

  d)

  tapisérie (kód 5805 00 00) a nástenné textílie (kód 6304 00 00) zhotovené ručne podľa pôvodných ...

  e)

  individuálne kusy keramiky zhotovené celkom umelcom a ním podpísané,

  f)

  emaily na medi zhotovené celkom ručne, obmedzené na osem očíslovaných kópií, ktoré nesú podpis ...

  g)

  fotografie zhotovené umelcom, ním alebo pod jeho dohľadom vytlačené, podpísané a očíslované ...

  Zberateľské predmety sú

  a)

  poštové známky, kolky, odtlačky poštových pečiatok, obálky prvého dňa, poštovné ceniny a ...

  b)

  zbierky a zberateľské predmety zoologickej, botanickej, mineralogickej, anatomickej, historickej, ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce ...

  2.

  Smernica Rady 2008/9/ES z 12. 2. 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane ...

  3.

  Trinásta smernica Rady 86/560/EHS zo 17. 11. 1986 o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich ...

  4.

  Smernica Rady 2006/112/ES z 28.11. 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L ...

  5.

  Smernica Rady 2008/8/ES z 12. 2. 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide ...

  6.

  Smernica Rady 2008/117/ES zo 16. 12. 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

  7.

  Smernica Rady 2009/69/ES z 25. júna 2009, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

  8.

  Smernica Rady 2009/162/EU z 22. decembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia smernice ...

  9.

  Smernica Rady 2010/23/EÚ zo 16. marca 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

  10.

  Smernica Rady 2010/66/EÚ zo 14. októbra 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2008/9/ES, ktorou ...

  11.

  Smernica Rady 2010/45/EÚ z 13. júla 2010, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/112/ES o spoločnom ...

  12.

  Smernica Rady 2013/43/EÚ z 22. júla 2013, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme ...

  13.

  Smernica Rady (EÚ) 2016/1065 z 27. júna 2016, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o ...

  14.

  Smernica Rady (EÚ) 2017/2455 z 5. decembra 2017, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES a smernica 2009/132/ES, ...

  15.

  Smernica Rady (EÚ) 2018/912 z 22. júna 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme ...

  Príloha č. 7 k zákonu č. 222/2004 Z. z., v znení zákona č. 656/2006 Z. z

  ZOZNAM TOVAROV SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

  Číselné kódy Spoločného colného sadzobníka1) Opis tovaru 0201 – Mäso z hovädzích zvierat, ...

  1)

  Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. 7. 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...

  2)

  § 2 písm. c) a i) vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

  Príloha č. 7a k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 323/2018 Z. z.

  ZOZNAM SLUŽIEB SO ZNÍŽENOU SADZBOU DANE

  Kódy štatistickej klasifikácie produktov podľa činností (CPA)1) Opis služby 55 Ubytovacie služby ...

  1)

  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová ...

  Príloha č. 8 k zákonu č. 222/2004 Z. z. v znení zákona č. 593/2007 Z. z.

  ZOZNAM ČINNOSTÍ

  1.

  Telekomunikačné služby

  2.

  Dodanie vody, plynu, elektriny a tepla

  3.

  Preprava tovaru

  4.

  Prístavné a letiskové služby

  5.

  Preprava osôb

  6.

  Dodanie nového tovaru vyrobeného na predaj

  7.

  Činnosti pôdohospodárskych sprostredkovateľských agentúr týkajúce sa pôdohospodárskych produktov ...

  8.

  Organizovanie obchodných veľtrhov a výstav

  9.

  Skladovanie

  10.

  Reklamné služby

  11.

  Služby cestovného ruchu

  12.

  Prevádzkovanie predajní pre zamestnancov, prevádzkovanie jedální pre zamestnancov a prevádzkovanie ...

  13.

  Činnosti verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu iné ako tie, ktoré sú oslobodené ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z., zákon ...
 • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách v znení ...
 • 3)  Napríklad § 829 Občianskeho zákonníka.
 • 4a)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 4b)  § 2 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 4c)  § 88 až 153 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 4d)  § 79 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov. Zákon ...
 • 5a)  Čl. 219 ods. 1 až 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 326, 26. 10. 2012).Čl. 12 ...
 • 5aa)  § 4 a 5 zákona č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Napríklad zákon č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva.
 • 6a)  Zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách.
 • 6aa)  § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6ab)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 732/2002 Z. z. o zozname zálohovaných ...
 • 6aba)  Čl. 77 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ...
 • 6abb)  Čl. 79 nariadenia (EÚ) č. 952/2013.
 • 6ac)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 6ad)  § 3 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení ...
 • 6ae)  § 5 ods. 2 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 6af)  § 4 zákona č. 112/2018 Z. z.
 • 6b)  Čl. 12 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 z 12.10.1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva ...
 • 7)  § 3 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách.
 • 8)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 11)  Napríklad zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 12)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach v znení neskorších ...
 • 13)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
 • 14)  Napríklad zákon č. 385/1997 Z. z. o Slovenskom národnom divadle, zákon č. 114/2000 Z. z. o Slovenskej ...
 • 15)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 17)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného ...
 • 19)  § 43h zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení ...
 • 19a)  § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových ...
 • 20)  Zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20b)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 21)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách v znení ...
 • 21a)  Čl. 343 Konsolidovaného znenia Zmluvy o fungovaní Európskej únii (Ú. v. EÚ C 83, 30. 3. 2010). ...
 • 22)  Nariadenie Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúce v spoločenstve systém oslobodení ...
 • 23)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických ...
 • 24)  Napríklad vyhláška ministra zahraničných vecí č. 21/1968 Zb. o Dohovore o výsadách a imunitách ...
 • 24a)  § 115 Občianskeho zákonníka.
 • 24aa)  § 54 a 55 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24b)  § 19 ods. 2 písm. l) tretí bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. ...
 • 26)  § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 26a)  § 43 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  § 76 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 27a)  Zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27b)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností ...
 • 27ba)  Nariadenie Komisie (ES) č. 1174/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa stanovujú pravidlá vykonávania ...
 • 27bb)  § 10 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 27bc)  § 32 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 27bd)  § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27c)  § 72 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 27d)  § 155 ods. 1 písm. f) druhý bod zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 27e)  § 79 ods. 3 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 27f)  § 13 ods. 6 až 9 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 28a)  Čl. 496 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. júla 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady ...
 • 28aa)  Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 815/2012 z 13. septembra 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné ...
 • 28ab)  § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 28ac)  § 13 ods. 6 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28ad)  Nariadenie Rady (EÚ) č. 967/2012 z 9. októbra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa vykonávacie nariadenie ...
 • 28ae)  § 155 ods. 1 písm. g) a ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 28b)  Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28c)  Napríklad § 134 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. ...
 • 28d)  Napríklad § 151j a 553c Občianskeho zákonníka.
 • 28da)  Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom ...
 • 28db)  Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014, ktorým sa mení nariadenie Európskeho ...
 • 28e)  § 2 písm. al) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných ...
 • 29)  Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 29a)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 29aa)  § 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
 • 29ab)  § 2 písm. n) zákona č. 289/2008 Z. z.
 • 29b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení ...
 • 29ba)  § 68a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 298/2016 Z. z.
 • 29c)  § 47a zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 218/2014 Z. z.
 • 30)  § 25 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 31)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z.
 • 32)  § 13 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 33)  Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.
 • 34)  Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 187/1996 Z. z. o pristúpení ...
 • 35)  § 29 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 36)  Čl. 14 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom ...
 • 37)  § 35b ods. 1 písm. h) zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore