Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 221/1996 účinný od 01.01.2002

Platnosť od: 24.07.1996
Účinnosť od: 01.01.2002
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD4DSEUPP9ČL2

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky 221/1996 účinný od 01.01.2002
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 221/1996 s účinnosťou od 01.01.2002 na základe 453/2001
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné.1) Na výkon správy sa vytvárajú územné ...

§ 2
(1)

Samosprávnymi územnými celkami Slovenskej republiky sú obce2) a vyššie územné celky.3)

(2)

Územný obvod vyššieho územného celku je zhodný len s územným obvodom kraja; postavenie, pôsobnosť ...

(3)

Vojenský obvod zriadený podľa osobitného zákona4) nie je súčasťou obce ani vyššieho územného ...

§ 7
(1)

Správnymi celkami Slovenskej republiky sú kraje a okresy. Kraje sa členia na okresy. Územný obvod ...

(2)

Správnymi celkami sú obce a vojenské obvody,4) ak podľa osobitných zákonov vykonávajú štátnu ...

§ 8
(1)

Zriaďujú sa tieto kraje:

a)

Bratislavský kraj,

b)

Trnavský kraj,

c)

Trenčiansky kraj,

d)

Nitriansky kraj,

e)

Žilinský kraj,

f)

Banskobystrický kraj,

g)

Prešovský kraj,

h)

Košický kraj.

(2)

Mesto, podľa ktorého je kraj pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v územnom ...

(3)

Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo kraja.

§ 9
(1)

V Bratislavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Bratislava I,

b)

okres Bratislava II,

c)

okres Bratislava III,

d)

okres Bratislava IV,

e)

okres Bratislava V,

f)

okres Malacky,

g)

okres Pezinok,

h)

okres Senec.

(2)

V Trnavskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Trnava,

b)

okres Dunajská Streda,

c)

okres Galanta,

d)

okres Hlohovec,

e)

okres Piešťany,

f)

okres Senica,

g)

okres Skalica.

(3)

V Trenčianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Trenčín,

b)

okres Bánovce nad Bebravou,

c)

okres Ilava,

d)

okres Myjava,

e)

okres Nové Mesto nad Váhom,

f)

okres Partizánske,

g)

okres Považská Bystrica,

h)

okres Prievidza,

ch)

okres Púchov.

(4)

V Nitrianskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Nitra,

b)

okres Komárno,

c)

okres Levice,

d)

okres Nové Zámky,

e)

okres Šaľa,

f)

okres Topoľčany,

g)

okres Zlaté Moravce.

(5)

V Žilinskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Žilina,

b)

okres Bytča,

c)

okres Čadca,

d)

okres Dolný Kubín,

e)

okres Kysucké Nové Mesto,

f)

okres Liptovský Mikuláš,

g)

okres Martin,

h)

okres Námestovo,

ch)

okres Ružomberok,

i)

okres Turčianske Teplice,

j)

okres Tvrdošín.

(6)

V Banskobystrickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Banská Bystrica,

b)

okres Banská Štiavnica,

c)

okres Brezno,

d)

okres Detva,

e)

okres Krupina,

f)

okres Lučenec,

g)

okres Poltár,

h)

okres Revúca,

ch)

okres Rimavská Sobota,

i)

okres Veľký Krtíš,

j)

okres Zvolen,

k)

okres Žarnovica,

l)

okres Žiar nad Hronom.

(7)

V Prešovskom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Prešov,

b)

okres Bardejov,

c)

okres Humenné,

d)

okres Kežmarok,

e)

okres Levoča,

f)

okres Medzilaborce,

g)

okres Poprad,

h)

okres Sabinov,

ch)

okres Snina,

i)

okres Stará Ľubovňa,

j)

okres Stropkov,

k)

okres Svidník,

l)

okres Vranov nad Topľou.

(8)

V Košickom kraji sa zriaďujú tieto okresy:

a)

okres Košice I,

b)

okres Košice II,

c)

okres Košice III,

d)

okres Košice IV,

e)

okres Košice-okolie,

f)

okres Gelnica,

g)

okres Michalovce,

h)

okres Rožňava,

ch)

okres Sobrance,

i)

okres Spišská Nová Ves,

j)

okres Trebišov.

(9)

Mesto, podľa ktorého je okres pomenovaný, je sídlom orgánov štátu, ktoré pôsobia v jeho územnom ...

(10)

Vláda vydá osvedčenie o určení mesta za sídlo okresu.

§ 10

Zoznam obcí a vojenských obvodov tvoriacich jednotlivé okresy ustanoví vláda nariadením vlády. ...

§ 18

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej ...

§ 19

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.

Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 2)  Čl. 64 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.§ 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. ...
 • 3)  Čl. 64 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky.
 • 4)  Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
 • 5)  § 11a ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. ...
 • 5a)  § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 5b)  § 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb.
 • 6)  § 52 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o ...
 • 7)  § 3 ods. 3 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku ...
 • 8)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 191/1994 Z. z. o označovaní obcí v jazyku národnostných ...
 • 9)  Čl. 64 ods. 2 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky.§ 5 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
 • 11)  § 76 a nasl. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
 • 12)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
Načítavam znenie...
MENU
Hore