Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 05.05.2007
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD21 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2007 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019§ 27
Udelenie licencie na digitálne vysielanie

(1)
Licencia na digitálne vysielanie sa udeľuje na neurčitý čas; na určitý čas možno licenciu na digitálne vysielanie udeliť, ak o to žiadateľ požiada.
(2)
Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti. Účastníkom konania o udelenie licencie je žiadateľ.
(3)
Žiadateľ je povinný počas konania o udelenie licencie oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v žiadosti alebo obsiahnutých v priložených dokladoch.
(4)
Rada rozhodne o udelení licencie na digitálne vysielanie do 90 dní od začatia konania. Na udelenie licencie na digitálne vysielanie má žiadateľ právny nárok.
(5)
Rada žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie zamietne, ak
a)
žiadateľ nespĺňa podmienky na udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 25,
b)
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 26 a žiadateľ neodstránil nedostatky žiadosti v lehote určenej radou,
c)
žiadateľ nespĺňa podmienky podľa šiestej hlavy tejto časti,
d)
žiadateľ nespĺňa podmienky týkajúce sa transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov podľa osobitného predpisu,21)
e)
žiadateľ požiadal o udelenie licencie na digitálne vysielanie po jej odňatí pred uplynutím lehoty podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu,22) alebo
f)
žiadateľ o lokálnu rozhlasovú licenciu alebo lokálnu televíznu licenciu nepreukázal, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,
g)
žiadateľ má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa eviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov22a) a nedoplatky na správnych poplatkoch vyberaných radou.
(6)
Ak rada žiadosť nezamietne podľa odseku 5 a konanie o udelenie licencie nezastaví, vydá písomné rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie do 60 dní odo dňa, v ktorom o udelení licencie na digitálne vysielanie rozhodla.
(7)
Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje
a)
druh licencie podľa § 24 ods. 3 vrátane uvedenia príslušného štandardu digitálneho príjmu,
b)
názov programovej služby,
c)
údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, alebo podiel na hlasovacích právach tohto vysielateľa,
d)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom,
e)
jazyk alebo jazyky vysielania,
f)
časový rozsah vysielania programovej služby,
g)
podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou,
h)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme,17) ktorý nesmie byť nižší ako 15 % z celkového vysielacieho času vyhradeného reláciám vysielania; tento podiel môže rada dočasne alebo trvale znížiť v prípade televíznej programovej služby, ktorá je monotypovou programovou službou, alebo v prípade rozhlasovej programovej služby,
i)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného predpisu23) záznam vysielania programovej služby.
(8)
Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie pre televíznu programovú službu okrem náležitostí podľa odseku 7 obsahuje
a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam; pri určení tohto podielu rada postupuje podľa osobitného predpisu,18)
b)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi19) alebo podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania,
c)
údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam podľa osobitného predpisu,24)
d)
údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém označovania programov a o podmienkach jeho uplatňovania.25)
(9)
Ak žiadateľ žiada o doložku podľa § 24 ods. 2 spolu so žiadosťou o udelenie licencie na digitálne vysielanie, rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje aj náležitosti príslušného rozhodnutia podľa tohto zákona.
(10)
Ak sa licencia na digitálne vysielanie udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje aj čas, na ktorý sa licencia na digitálne vysielanie udeľuje.
(11)
Proti rozhodnutiu o udelení licencie na digitálne vysielanie a proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti je možné podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.26)
zobraziť paragraf
§ 63

(1)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.38)
(2)
Na konanie pred radou sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní38) okrem ustanovení § 49, 53, 54, 56 až 68 zákona o správnom konaní.
(3)
Splnenie podmienok na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 27 ods. 5 písm. g) overuje podľa osobitného predpisu38a) rada.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore