Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70264
Dôvodové správy: 2174
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.10.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019


Platnosť od: 05.05.2007
Účinnosť od: 01.09.2019
Účinnosť do: 30.11.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD21 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.09.2019 do 30.11.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2007 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019


§ 26
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie

(1)
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie obsahuje tieto údaje:
a)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak je žiadateľom právnická osoba; ak je žiadateľom právnická osoba so sídlom v zahraničí, uvedie aj údaje o organizačnej zložke svojho podniku umiestnenej na území Slovenskej republiky,
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak je žiadateľom fyzická osoba,
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo kontrolného orgánu, ak je žiadateľom právnická osoba,
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia druhu a peňažného ocenenia nepeňažných vkladov alebo o rozdelení akcií medzi akcionárov, ak je žiadateľom právnická osoba,
e)
požadovaný druh licencie podľa § 24 ods. 3,
f)
požadovaný štandard digitálneho príjmu,
g)
údaje o predpokladanom časovom rozsahu vysielania a informáciu o navrhovanom jazyku alebo jazykoch vysielania,
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice); označenie programovej služby nesmie byť hanlivé, v rozpore s dobrými mravmi alebo zameniteľné s označením programovej služby iného vysielateľa a nesmie vzbudzovať klamlivú predstavu o obsahu programovej služby,
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali byť preberané od iných vysielateľov; žiadosť o udelenie lokálnej rozhlasovej licencie alebo lokálnej televíznej licencie obsahuje aj špecifikáciu relácií vysielania, ktorá preukazuje, že programová služba je zameraná na miestne informačné prostredie alebo zdroje a na spoločné záujmy, ktoré vytvárajú a prehlbujú vnútorné väzby príslušného spoločenstva, a vedie k udržiavaniu pocitu identity so spoločenstvom,
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme17) alebo navrhovanú sumu či podiel výdavkov, ktoré žiadateľ použije každoročne na výrobu programov vo verejnom záujme,
l)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam,18)
m)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi19) alebo navrhovaný podiel nákladov na ich nákup alebo výrobu na celkových nákladoch vynaložených na nákup a výrobu relácií vysielania.
(2)
K žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie žiadateľ priloží
a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom zahraničná právnická osoba,
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie, ak ide o akciovú spoločnosť,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,19a)
d)
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy práv spravujúcimi práva k predmetom ochrany, ktoré bude vysielateľ používať,
e)
doklad o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte, ak je žiadateľom fyzická osoba,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie sú aktuálne a pravdivé,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že doklady priložené k žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie sú aktuálne a úplné.
(3)
Ak je žiadateľ vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, je povinný do žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie uviesť údaje aj o týchto skutočnostiach a preukázať ich príslušnými dokladmi. Rovnakú povinnosť má žiadateľ, ktorý je vydavateľom periodickej tlače alebo majiteľom tlačovej agentúry v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex, alebo je personálne alebo majetkovo prepojený s poskytovateľom multiplexu, ktorý poskytuje na území Slovenskej republiky terestriálny multiplex, alebo s vydavateľom periodickej tlače či s tlačovou agentúrou v Slovenskej republike alebo v zahraničí.
(4)
Ak je žiadateľom verejnoprávny vysielateľ, je povinný doplniť doklady podľa odseku 2 o súhlas s predloženou žiadosťou príslušného orgánu podľa osobitného predpisu;1) na žiadosť verejnoprávneho vysielateľa sa nevzťahuje odsek 1 písm. a) až d) a odsek 2 písm. a) až c) a písm. e).
(5)
Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá v štátnom jazyku. Doklady uvedené v odseku 2 a 3 sa musia predložiť v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii. K dokladu podľa odseku 2 písm. b) sa prikladá aj jeho úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka; tým nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu.20)
(6)
Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.19a) Údaje podľa prvej vety rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore