Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019


Platnosť od: 05.05.2007
Účinnosť od: 01.12.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kultúra, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD21 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho prenosu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o digitálnom vysielaní) 220/2007 účinný od 01.12.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 220/2007 s účinnosťou od 01.12.2019 na základe 221/2019

Legislatívny proces k zákonu 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb prostredníctvom digitálneho ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
podmienky na digitálne vysielanie programových služieb a poskytovanie iných obsahových služieb prostredníctvom ...
b)
práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri digitálnom vysielaní programových služieb a ...
c)
pôsobnosť orgánov verejnej správy pri regulácii digitálneho vysielania programových služieb a iných ...
(2)

Tento zákon ďalej upravuje niektoré z podmienok poskytovania služieb priamo súvisiacich s digitálnym ...

a)
vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „verejnoprávny vysielateľ“),
b)
vysielateľa oprávneného vysielať na základe licencie podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „analógový ...
c)
vysielateľa oprávneného vysielať na základe tohto zákona, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom (ďalej ...
d)
vysielateľa prostredníctvom internetu,
e)
poskytovateľa multiplexu,
f)
poskytovateľa obsahovej služby, ktorá nie je programovou službou ani multiplexom,
g)
poskytovateľa elektronickej komunikačnej služby3) zabezpečujúceho prenos signálu (ďalej len „distributér ...
h)
orgány verejnej správy.

Vymedzenie niektorých pojmov

§ 2
(1)

Jazyk vysielania je jazyk, v ktorom sa primárne vysiela programová služba na území Slovenskej republiky, ...

(2)

Multiplex je súhrnný dátový tok obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych programových služieb, rozhlasových ...

(3)

Multiplexor je telekomunikačné zariadenie slúžiace na zostavenie výsledného multiplexu.

(4)

Poskytovateľ multiplexu je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vo vlastnom mene a na vlastnú ...

(5)

Satelit je družica umiestnená na stacionárnej obežnej dráhe Zeme alebo podobné rádiové zariadenie, ktoré ...

(6)

Štandard digitálneho mobilného príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na mobilné ...

(7)

Štandard digitálneho rozhlasového príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na ...

(8)

Štandard digitálneho televízneho príjmu je spôsob prenosu dátového toku umožňujúci príjem signálu na ...

(9)

Terestriálne vysielanie je bezdrôtové analógové alebo digitálne vysielanie programovej služby alebo ...

(10)

Terestriálny multiplex je multiplex, ktorého signál je šírený úplne alebo sčasti terestriálnym vysielaním ...

(11)

Verejná kapacita multiplexu je celková kapacita terestriálneho multiplexu znížená o kapacitu vyhradenú ...

(12)

Verejnoprávny terestriálny multiplex je terestriálny multiplex obsahujúci čiastkové dátové toky televíznych ...

(13)

Zariadenie pre digitálnu televíziu je prídavné zariadenie určené na pripojenie k analógovému televíznemu ...

(14)

Zariadenie pre digitálny rozhlas je prídavné zariadenie určené na pripojenie k analógovému rozhlasovému ...

§ 3
Programová služba, vysielanie programovej služby a vysielateľ
(1)

Programová služba je služba primárne hospodárskej povahy, ktorá je zámerným časovým usporiadaním programov ...

(2)

Rozhlasová programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) ...

(3)

Televízna programová služba je programová služba, ktorej vysielanie je chránené podľa osobitného predpisu5) ...

(4)

Monotypová programová služba je televízna programová služba alebo rozhlasová programová služba, ktorej ...

(5)

Vysielanie programovej služby je šírenie pôvodnej kódovanej alebo nekódovanej programovej služby určenej ...

a)
rozhlasovej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie rozhlasovej ...
b)
televíznej programovej služby vrátane jej doplnkových obsahových služieb (ďalej len „vysielanie televíznej ...
(6)

Za vysielanie rozhlasovej programovej služby sa nepovažuje šírenie informácií alebo iných komunikátov ...

(7)

Vysielateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá redakčne zodpovedá za obsah programovej služby ...

§ 4
Obsahová služba a zodpovednosť za jej obsah
(1)

Obsahová služba je služba určená na príjem verejnosťou, koncovému užívateľovi alebo inému užívateľovi, ...

a)
vo vnímateľnej podobe tento obsah tvoria zvukové, obrazové alebo zvukovo-obrazové komunikáty alebo štruktúrované ...
b)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka zvukových, obrazových alebo zvukovo-obrazových komunikátov ...
c)
vzniká ako poskytovateľom zostavená ponuka obsahových služieb podľa písmena a) alebo b), ku ktorým poskytovateľ ...
d)
je ďalším nezmeneným verejným prenosom multiplexu alebo jeho časti poskytovaný inou osobou ako pôvodným ...
(2)

Doplnková obsahová služba je obsahová služba, ktorá priamo súvisí s televíznou programovou službou alebo ...

(3)

Doplnková obsahová služba je aj obsahová služba, ktorá je elektronickým programovým sprievodcom, ak ...

(4)

Rozhlasová dátová služba je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou rozhlasovou programovou ...

(5)

Teletext je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou programovou službou ...

(6)

Jazyková mutácia programovej služby je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou televíznou ...

(7)

Multimodálny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou ...

(8)

Interaktívny prístup k programovej službe je doplnková obsahová služba vysielaná súbežne s príslušnou ...

(9)

Obsahovou službou nie je služba, pri ktorej poskytovateľ vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť ...

(10)

Obsahovou službou nie je ani výkon verejnej správy poskytovaný prostredníctvom komunikačnej siete alebo ...

(11)

Poskytovateľ obsahovej služby zodpovedá za obsah vlastnej obsahovej služby; poskytovateľ obsahovej služby ...

DRUHÁ ČASŤ

ČINNOSŤ ORGÁNOV VEREJNEJ SPRÁVY V OBLASTI DIGITÁLNEHO VYSIELANIA

§ 5
Výkon štátnej správy v oblasti digitálneho vysielania
(1)

Štátnu správu v oblasti digitálneho vysielania vykonávajú

a)
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo kultúry“),
b)
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“), ...
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“),
d)
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“),
e)
Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „rada“).
(2)

Ministerstvo dopravy monitoruje podmienky prechodu a koordinuje činnosť orgánov vykonávajúcich štátnu ...

(3)

Úrad a rada spolupracujú pri regulácii digitálneho vysielania a poskytujú potrebnú súčinnosť ministerstvu ...

§ 6
Evidencia poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou
(1)

Evidencia poskytovateľov obsahových služieb s ohlasovacou povinnosťou je verejne prístupný register, ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 obsahuje v rozsahu ohlasovacej povinnosti údaje podľa § 14 ods. 2 a 3.

§ 7
Služby elektronickej verejnej správy poskytované v terestriálnom multiplexe
(1)

Ministerstvo financií monitoruje a koordinuje poskytovanie služieb elektronickej verejnej správy v terestriálnom ...

(2)

Orgán verejnej správy je povinný oznámiť ministerstvu financií začiatok a ukončenie poskytovania služieb ...

(3)

Orgán verejnej správy, ktorý poskytuje službu elektronickej verejnej správy v terestriálnom multiplexe, ...

TRETIA ČASŤ

PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽOV OBSAHOVÝCH SLUŽIEB

PRVÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA MULTIPLEXU

§ 8
Multiplex a sloboda šírenia
(1)

Poskytovateľ multiplexu poskytuje multiplex slobodne a nezávisle. Obmedzenie poskytovania multiplexu ...

(2)

Poskytovateľ multiplexu rozhoduje pri budovaní komunikačnej siete na prenos terestriálneho multiplexu ...

§ 9
Obsadzovanie multiplexu obsahovými službami
(1)

O zložení multiplexu rozhoduje poskytovateľ multiplexu, ak tento zákon neustanovuje inak; oprávnenia ...

(2)

Pri obsadzovaní multiplexu obsahovými službami je poskytovateľ multiplexu povinný zaručiť poskytovateľom ...

§ 10
Základné povinnosti poskytovateľa multiplexu
(1)

Poskytovateľ multiplexu je povinný zabezpečiť, aby nešíril

a)
obsahovú službu bez súhlasu poskytovateľa obsahovej služby,
b)
programovú službu vysielateľa, ktorý nemá oprávnenie na jej vysielanie podľa tohto zákona; to sa nevzťahuje ...
(2)

Na poskytovateľa multiplexu sa vzťahujú povinnosti podniku podľa osobitného predpisu.8)

(3)

Na poskytovateľa multiplexu, ktorý zároveň vykonáva retransmisiu programových služieb, sa vzťahujú povinnosti ...

§ 11
Osobitné povinnosti poskytovateľa multiplexu pri poskytovaní terestriálneho multiplexu
(1)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje terestriálny multiplex, je povinný

a)
zabezpečiť nediskriminačný prístup k poskytovateľom obsahových služieb a dodržiavať podmienky obsadzovania ...
b)
zabezpečiť prístup k signálu terestriálneho multiplexu každému koncovému užívateľovi terestriálneho ...
c)
umožniť ústrednému orgánu štátnej správy poskytovať v terestriálnom multiplexe na náklady tohto orgánu ...
d)
neodôvodnene neobmedzovať vysielateľa pri poskytovaní doplnkových obsahových služieb, najmä je povinný ...
(2)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý poskytuje miestny multiplex, je ďalej povinný

a)
zabezpečiť, aby sa v miestnom multiplexe nevysielali programové služby, ktorých vysielanie je v miestnom ...
b)
umožniť obci, ktorá je v území dosahu signálu miestneho multiplexu, poskytovať v tomto miestnom multiplexe ...

DRUHÁ HLAVA
PRÁVA A POVINNOSTI VYSIELATEĽOV A INÝCH POSKYTOVATEĽOV OBSAHOVEJ SLUŽBY

§ 12
Obsahová služba a sloboda príjmu
(1)

Poskytovateľ obsahovej služby poskytuje obsahovú službu slobodne a nezávisle. Do jej obsahu možno zasahovať ...

(2)

Zakázať príjem obsahovej služby, ktorá je poskytovaná verejne, možno iba na základe zákona a v jeho ...

§ 13
Povinnosti vysielateľov
(1)

Oprávnený vysielateľ je povinný oznámiť rade

a)
začiatok vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál ...
b)
ukončenie vysielania programovej služby terestriálnym vysielaním, a to najneskôr v deň, v ktorom sa ...
c)
začiatok vysielania programovej služby pomocou satelitu, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného ...
d)
ukončenie vysielania programovej služby pomocou satelitu, ako aj ukončenie vysielania programovej služby ...
e)
začiatok vysielania do zahraničia10) podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného ...
f)
ukončenie vysielania do zahraničia podľa teritória, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál oprávneného ...
g)
začiatok vysielania doplnkovej obsahovej služby, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej ...
h)
ukončenie vysielania doplnkovej obsahovej služby, a to najneskôr v deň, v ktorom sa signál doplnkovej ...
i)
zmenu v poskytovaní doplnkovej obsahovej služby, ak je zmenou územného rozsahu poskytovania alebo spôsobu ...
(2)

Povinnosti podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na verejnoprávneho vysielateľa, ak je držiteľom licencie na ...

(3)

Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje aj identifikáciu poskytovateľa multiplexu alebo distributéra signálu ...

(4)

Na obsah vysielania programovej služby sa vzťahujú povinnosti vysielateľa podľa osobitného predpisu.11) ...

§ 14
Ohlasovacia povinnosť
(1)

Poskytovateľ obsahovej služby, ktorá nie je multiplexom, audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie, ...

a)
začiatok poskytovania obsahovej služby najneskôr v deň, keď začal s jej poskytovaním, a
b)
ukončenie poskytovania obsahovej služby do 10 pracovných dní odo dňa ukončenia jej poskytovania.
(2)

V ohlásení podľa odseku 1 písm. a) poskytovateľ obsahovej služby uvedie

a)
obchodné meno, miesto podnikania a identifikačné číslo osoby, ak je poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ; ...
b)
názov, sídlo, právnu formu a identifikačné číslo osoby, ak je poskytovateľom právnická osoba, ako aj ...
c)
charakteristiku obsahovej služby,
d)
adresu prevádzkarne, ak bola na poskytovanie obsahovej služby zriadená,
e)
trvanie zmluvy, na ktorej základe bude poskytovať obsahovú službu v terestriálnom multiplexe,
f)
deň začatia poskytovania obsahovej služby,
g)
identifikáciu poskytovateľa multiplexu,
h)
geografickú špecifikáciu frekvenčného vyhradenia,
i)
adresu, na ktorú môžu koncoví užívatelia zasielať poskytovateľovi obsahovej služby sťažnosti týkajúce ...
(3)

V ohlásení podľa odseku 1 písm. b) poskytovateľ obsahovej služby uvedie deň ukončenia poskytovania obsahovej ...

(4)

Poskytovateľ, ktorý je povinný ohlásiť začiatok poskytovania obsahovej služby podľa odseku 1, je povinný ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

DIGITÁLNE TERESTRIÁLNE VYSIELANIE

PRVÁ HLAVA
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA O DIGITÁLNOM TERESTRIÁLNOM VYSIELANÍ

§ 15
Frekvenčné vyhradenie, frekvenčná vrstva a individuálne koordinovaná digitálna frekvencia
(1)

Frekvenčné vyhradenie je vyhradenie digitálnej frekvencie koordinovanej pre príslušné územie na základe ...

(2)

Frekvenčná vrstva je súbor frekvenčných vyhradení, ktorých koordinované územia sa vzájomne neprekrývajú ...

(3)

Paralelné frekvenčné vyhradenia sú frekvenčné vyhradenia s porovnateľným dosahom digitálnej frekvencie ...

(4)

Technicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením ...

(5)

Územne viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením ...

(6)

Ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie je frekvenčné vyhradenie zviazané s iným frekvenčným vyhradením ...

(7)

Frekvenčné vyhradenia vzájomne viazané podľa odseku 5 sa považujú za jediné frekvenčné vyhradenie. Frekvenčné ...

(8)

Individuálne koordinovaná digitálna frekvencia je digitálna frekvencia medzinárodne koordinovaná úradom ...

§ 16
Využitie frekvenčného spektra pre terestriálne digitálne vysielanie
(1)

Terestriálny multiplex možno poskytovať vo frekvenčných pásmach podľa Národnej tabuľky frekvenčného ...

(2)

Terestriálny multiplex možno poskytovať najmä vo frekvenčnom pásme vyhradenom podľa osobitného predpisu12) ...

a)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho televízneho príjmu (ďalej len „televízne pásmo“),
b)
terestriálne vysielanie v štandarde digitálneho rozhlasového príjmu (ďalej len „rozhlasové pásmo“),
c)
analógové rozhlasové terestriálne vysielanie (ďalej len „analógové pásmo“).
(3)

Ak o tom rozhodne úrad, terestriálny multiplex možno poskytovať aj vo frekvenčnom pásme, ktoré nie je ...

§ 17
Miestny multiplex
(1)

Miestny multiplex je terestriálny multiplex pre lokálne vysielanie, ktorého

a)
signál je šírený individuálne koordinovanou digitálnou frekvenciou tak, aby signál mohlo prijímať najviac ...
b)
územie dosahu individuálne koordinovanej digitálnej frekvencie je menšie ako 30 % frekvenčného vyhradenia, ...
(2)

Vysielať v miestnom multiplexe programovú službu, ktorá sa vysiela aj v inom ako miestnom multiplexe, ...

(3)

Zakazuje sa tiež vysielať v miestnom multiplexe programovú službu, ktorá sa vysiela v inom miestnom ...

(4)

Ustanoveniami odsekov 2 a 3 nie je dotknuté právo vysielateľa umožniť retransmisiu svojej programovej ...

DRUHÁ HLAVA
TERESTRIÁLNE PREVÁDZKOVÉ POVOLENIE

§ 18
Terestriálne prevádzkové povolenie a jeho držiteľ
(1)

Terestriálne prevádzkové povolenie je individuálne povolenie na používanie frekvencií vydané podľa osobitného ...

(2)

Terestriálnym prevádzkovým povolením sa prideľuje jedno frekvenčné vyhradenie, prípadne vzájomne technicky ...

(3)

Ak sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, udelí sa toľko terestriálnych prevádzkových ...

(4)

Držiteľ terestriálneho prevádzkového povolenia je poskytovateľom multiplexu.

(5)

Poskytovať terestriálny multiplex bez terestriálneho prevádzkového povolenia sa zakazuje.

§ 19
Výberové konanie pred udelením terestriálneho prevádzkového povolenia
(1)

Udeleniu terestriálneho prevádzkového povolenia musí predchádzať výberové konanie; to sa nevzťahuje ...

(2)

Udeleniu terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľuje ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie, ...

(3)

Terestriálne prevádzkové povolenie na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho multiplexu (§ 41) ...

(4)

Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie, je úrad povinný určiť hodnotiace kritériá ...

a)
schopnosť žiadateľa vybudovať komunikačnú sieť v stanovenom čase alebo zabezpečiť jej vybudovanie prostredníctvom ...
b)
priehľadnosť a dôveryhodnosť finančných zdrojov určených na budovanie alebo prenájom komunikačnej siete, ...
c)
záväzky vo vzťahu ku koncovým užívateľom, ktoré na seba žiadateľ chce prevziať,
d)
schopnosť žiadateľa uviesť do prevádzky terestriálny multiplex v stanovenom čase,
e)
plánované pokrytie signálom terestriálneho multiplexu pri začatí prevádzky,
f)
záujem žiadateľa poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných vyhradeniach súčasne.
(5)

Vo výzve na predloženie ponúk, ktorou sa začína výberové konanie podľa odseku 2, je úrad povinný uviesť ...

a)
čas, na ktorý sa frekvenčné vyhradenia považujú za ekonomicky viazané frekvenčné vyhradenie,
b)
podmienku, že všetky terestriálne prevádzkové povolenia sú určené pre jedného poskytovateľa multiplexu. ...
(6)

Súčasťou ponuky predloženej žiadateľom o udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia je projekt ...

§ 20
Okolnosti vylučujúce udelenie alebo predĺženie terestriálneho prevádzkového povolenia

Úrad terestriálne prevádzkové povolenie neudelí ani nepredĺži žiadateľovi, ktorý nespĺňa podmienky šiestej ...

§ 21
Prevod práv vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového povolenia

Úrad nevydá súhlas na prevod práv poskytovateľa multiplexu vyplývajúcich z terestriálneho prevádzkového ...

a)

poskytovateľ multiplexu nezačal s poskytovaním terestriálneho multiplexu v príslušnom frekvenčnom vyhradení, ...

b)

sa práva k frekvenčnému vyhradeniu, ktoré tvorí súčasť ekonomicky viazaného frekvenčného vyhradenia, ...

c)

sa práva majú previesť na vysielateľa.

§ 22
Udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia v analógovom pásme

Terestriálne prevádzkové povolenie v analógovom pásme môže úrad udeliť len vtedy, ak sa do výberového ...

§ 23
Spoločné ustanovenia ku konaniu o terestriálne prevádzkové povolenie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tejto hlavy sa vzťahuje osobitný predpis.8)

(2)

Ustanovenia osobitného predpisu sa vzťahujú aj na prevod, predĺženie, zmenu, zrušenie a stratu platnosti ...

TRETIA HLAVA
LICENCIA NA DIGITÁLNE VYSIELANIE

§ 24
Licencia na digitálne vysielanie a jej držiteľ
(1)

Licencia na digitálne vysielanie je povolenie, ktoré oprávňuje jeho držiteľa v pásme vyhradenom podľa ...

(2)

Licencia na digitálne vysielanie oprávňuje jej držiteľa aj na vysielanie

a)
doplnkovej obsahovej služby, ak je doplnená doložkou doplnkových obsahových služieb,
b)
do zahraničia, ak je doplnená zahraničnou doložkou,
c)
pomocou satelitu alebo inými technickými prostriedkami, ktoré zahŕňajú aj terestriálne vysielanie iným ...
(3)

Podľa územného rozsahu možno udeliť tieto druhy licencie na digitálne vysielanie:

a)
licencia na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „celoplošná televízna ...
b)
licencia na celoplošné digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „celoplošná rozhlasová ...
c)
licencia na regionálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „regionálna televízna ...
d)
licencia na regionálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „regionálna rozhlasová ...
e)
licencia na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby (ďalej len „lokálna televízna ...
f)
licencia na lokálne digitálne vysielanie rozhlasovej programovej služby (ďalej len „lokálna rozhlasová ...
(4)

Vylúčením vysielania v paralelných frekvenčných vyhradeniach z územného rozsahu podľa odseku 3 nie je ...

(5)

Licencia na digitálne vysielanie, ktorá umožňuje vysielať programovú službu, neoprávňuje jej držiteľa ...

(6)

Držiteľ licencie na digitálne vysielanie je vysielateľom.

(7)

Vysielanie programovej služby prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania sa bez licencie ...

§ 25
Žiadateľ o udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)

Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť žiadateľovi, ak je

a)
fyzickou osobou, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu, trvalý pobyt alebo prechodný ...
b)
právnickou osobou, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo umiestnenú organizačnú zložku ...
c)
verejnoprávnym vysielateľom.
(2)

Licenciu na digitálne vysielanie možno udeliť aj žiadateľovi, ktorý nie je žiadateľom podľa odseku 1, ...

(3)

Žiadateľovi, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, možno udeliť najviac jednu licenciu na digitálne ...

§ 26
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)

Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie obsahuje tieto údaje:

a)
obchodné meno, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, sídlo a právnu formu obchodnej spoločnosti, ak ...
b)
meno a priezvisko, dátum narodenia, štátne občianstvo, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ak je žiadateľom ...
c)
údaje podľa písmen a) a b) o všetkých spoločníkoch alebo akcionároch a o osobách, ktoré sú štatutárnym ...
d)
údaje o základnom imaní a vkladoch všetkých spoločníkov a o ich obchodných podieloch vrátane určenia ...
e)
požadovaný druh licencie podľa § 24 ods. 3,
f)
požadovaný štandard digitálneho príjmu,
g)
údaje o predpokladanom časovom rozsahu vysielania a informáciu o navrhovanom jazyku alebo jazykoch vysielania, ...
h)
navrhované označenie programovej služby (názov stanice); označenie programovej služby nesmie byť hanlivé, ...
i)
navrhovanú programovú skladbu vysielania vrátane údajov o častiach programovej služby, ktoré by mali ...
j)
špecifikáciu programových typov,
k)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom ...
l)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam,18)
m)
navrhovaný podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným ...
(2)

K žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie žiadateľ priloží

a)
dokument obdobného charakteru ako výpis z obchodného registra, nie starší ako 30 dní, ak je žiadateľom ...
b)
zoznam akcionárov, ktorý vedie centrálny depozitár, platný ku dňu podania žiadosti o udelenie licencie ...
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,19a)
d)
písomné potvrdenie alebo iný doklad preukazujúci uzatvorenie zmluvy s organizáciami kolektívnej správy ...
e)
doklad o trvalom pobyte alebo prechodnom pobyte, ak je žiadateľom fyzická osoba,
f)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že všetky údaje uvedené v žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie ...
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že doklady priložené k žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie ...
(3)

Ak je žiadateľ vysielateľom v Slovenskej republike alebo v zahraničí, alebo je personálne alebo majetkovo ...

(4)

Ak je žiadateľom verejnoprávny vysielateľ, je povinný doplniť doklady podľa odseku 2 o súhlas s predloženou ...

(5)

Žiadosť podľa odseku 1 sa predkladá v štátnom jazyku. Doklady uvedené v odseku 2 a 3 sa musia predložiť ...

(6)

Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne žiadateľ údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.19a) ...

§ 27
Udelenie licencie na digitálne vysielanie
(1)

Licencia na digitálne vysielanie sa udeľuje na neurčitý čas; na určitý čas možno licenciu na digitálne ...

(2)

Konanie o udelenie licencie sa začína odo dňa podania žiadosti. Účastníkom konania o udelenie licencie ...

(3)

Žiadateľ je povinný počas konania o udelenie licencie oznámiť rade všetky zmeny údajov uvádzaných v ...

(4)

Rada rozhodne o udelení licencie na digitálne vysielanie do 90 dní od začatia konania. Na udelenie licencie ...

(5)

Rada žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie zamietne, ak

a)
žiadateľ nespĺňa podmienky na udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 25,
b)
žiadosť nespĺňa náležitosti podľa § 26 a žiadateľ neodstránil nedostatky žiadosti v lehote určenej radou, ...
c)
žiadateľ nespĺňa podmienky podľa šiestej hlavy tejto časti,
d)
žiadateľ nespĺňa podmienky týkajúce sa transparentnosti majetkových a personálnych vzťahov podľa osobitného ...
e)
žiadateľ požiadal o udelenie licencie na digitálne vysielanie po jej odňatí pred uplynutím lehoty podľa ...
f)
žiadateľ o lokálnu rozhlasovú licenciu alebo lokálnu televíznu licenciu nepreukázal, že programová služba ...
g)
žiadateľ má evidované nedoplatky voči daňovému úradu, colnému úradu, evidované nedoplatky na poistnom ...
(6)

Ak rada žiadosť nezamietne podľa odseku 5 a konanie o udelenie licencie nezastaví, vydá písomné rozhodnutie ...

(7)

Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie obsahuje

a)
druh licencie podľa § 24 ods. 3 vrátane uvedenia príslušného štandardu digitálneho príjmu,
b)
názov programovej služby,
c)
údaje o osobách, ktoré majú podiel na základnom imaní vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, ...
d)
údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa, ktorý nie je verejnoprávnym vysielateľom, ...
e)
jazyk alebo jazyky vysielania,
f)
časový rozsah vysielania programovej služby,
g)
podiely programových typov vo vysielaní programovej služby podľa špecifikácie určenej radou,
h)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený programom vo verejnom záujme,17) ...
i)
druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne rade na účely dohľadu podľa osobitného predpisu23) ...
(8)

Rozhodnutie o udelení licencie na digitálne vysielanie pre televíznu programovú službu okrem náležitostí ...

a)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam; pri určení tohto ...
b)
podiel vysielacieho času vo vysielaní programovej služby vyhradený európskym dielam vytvoreným nezávislými ...
c)
údaj o zaradení vysielateľa na účely prístupu verejnosti k významným podujatiam podľa osobitného predpisu,24) ...
d)
údaj o tom, či sa na vysielanie programovej služby vzťahuje povinnosť uplatniť jednotný systém označovania ...
(9)

Ak žiadateľ žiada o doložku podľa § 24 ods. 2 spolu so žiadosťou o udelenie licencie na digitálne vysielanie, ...

(10)

Ak sa licencia na digitálne vysielanie udeľuje na určitý čas, rozhodnutie o udelení licencie na digitálne ...

(11)

Proti rozhodnutiu o udelení licencie na digitálne vysielanie a proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti ...

§ 28
Zmena licencie na digitálne vysielanie
(1)

Vysielateľ môže radu požiadať o zmenu licencie na digitálne vysielanie.

(2)

O zmenu, ktorú vysielateľ môže vykonať až po vydaní rozhodnutia o zmene licencie, je vysielateľ povinný ...

a)
druhu licencie podľa § 24 ods. 3,
b)
vyžadujúca doložku podľa § 24 ods. 2 alebo
c)
v údajoch doložky podľa § 24 ods. 2.
(3)

O zmenu, ktorú vysielateľ môže vykonať len so súhlasom rady, môže vysielateľ požiadať až po získaní ...

(4)

Všetky zmeny vrátane zmien podľa odseku 3, ktoré nie sú zmenami podľa odseku 2 a týkajú sa údajov uvedených ...

(5)

Konanie o zmene licencie sa začína odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa oznámenia, ak sa oznámenie ...

(6)

Konanie o zmene licencie sa nezačne, ak je zmena dočasná, jej trvanie nepresiahne tri mesiace a týka ...

(7)

Rada rozhodne o zmene licencie na digitálne vysielanie do 60 dní od začatia tohto konania.

(8)

Rada žiadosť o zmenu licencie na digitálne vysielanie zamietne, len ak

a)
by zmena bola v rozpore s ustanoveniami tohto zákona alebo osobitným predpisom,11) alebo
b)
má táto žiadosť nedostatky, ktoré bránia jej posúdeniu, a vysielateľ neodstránil tieto nedostatky v ...
(9)

Ak konanie o zmene licencie na digitálne vysielanie sa začalo na základe oznámenia podľa odseku 5 a ...

(10)

Ak sa zmena týka údaja, ktorého zmena sa musí vykonať vo viacerých licenciách na digitálne vysielanie ...

(11)

Ak v lehote podľa odseku 7 rada nerozhodne o zamietnutí žiadosti podľa odseku 8 alebo zmeny podľa odseku ...

(12)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada neudelila súhlas, zamietla žiadosť o zmenu licencie na digitálne vysielanie ...

§ 29
Prevod licencie na digitálne vysielanie

Licencia na digitálne vysielanie je neprevoditeľná na inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, a to ...

§ 30
Prechod licencie na digitálne vysielanie
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, licencia na digitálne vysielanie neprechádza na právneho nástupcu ...

(2)

Ak zomrie fyzická osoba, ktorá je vysielateľom, môžu na základe jej licencie na digitálne vysielanie ...

a)
dedičia zo závetu a pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného ...
b)
dedičia zo zákona, ak niet dedičov zo závetu,
c)
pozostalý manžel, aj keď nie je dedičom, ak je spoluvlastníkom majetku používaného na činnosť vysielateľa ...
d)
správca dedičstva ustanovený súdom.30)
(3)

Pokračovať v činnosti vysielateľa, ktorý zomrel, môže osoba podľa odseku 2, len ak spĺňa podmienky podľa ...

a)
úmrtia vysielateľa, ak ide o osobu podľa odseku 2 písm. a) až c), alebo
b)
ustanovenia súdom za správcu dedičstva, ak ide o osobu podľa odseku 2 písm. d).
(4)

Po skončení konania o dedičstve, ak bola splnená podmienka podľa odseku 3, môže na základe licencie ...

(5)

Licencia verejnoprávneho vysielateľa na digitálne vysielanie prechádza na právneho nástupcu, ktorým ...

§ 31
Odňatie licencie na digitálne vysielanie
(1)

Licenciu na digitálne vysielanie rada vysielateľovi odníme, ak

a)
o jej odňatie vysielateľ písomne požiada,
b)
jej udelenie vysielateľ dosiahol na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie ...
c)
to ustanovuje tento zákon.
(2)

Rada odníme oprávnenému vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie aj vtedy, ak sa bez predchádzajúceho ...

a)
v rozsahu prevyšujúcom 55 % celkovej hodnoty základného imania alebo hlasovacích práv oprávneného vysielateľa ...
b)
v čase do 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne ...
c)
v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie na digitálne ...
(3)

Rada môže vysielateľovi licenciu na digitálne vysielanie odňať, ak

a)
porušil podmienky licencie na digitálne vysielanie a povinnosti viažuce sa na jej udelenie podľa § 24, ...
b)
bol na jeho majetok vyhlásený konkurz,
c)
nastali skutočnosti podľa § 29 alebo
d)
prestal spĺňať niektorú z podmienok na udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 25.
(4)

Ak rada licenciu na digitálne vysielanie odňala podľa odseku 1 písm. b) alebo c), odseku 2 alebo 3, ...

(5)

Proti rozhodnutiu, ktorým rada rozhodla o odňatí licencie, je možné podať správnu žalobu do 15 dní odo ...

§ 32
Zánik licencie na digitálne vysielanie

Licencia na digitálne vysielanie zaniká

a)

uplynutím času, na ktorý bola licencia na digitálne vysielanie udelená,

b)

odo dňa zániku právnickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie, ak tento zákon ...

c)

smrťou fyzickej osoby, ktorá je držiteľom licencie na digitálne vysielanie, alebo odo dňa, v ktorom ...

d)

uplynutím 60 dní odo dňa, v ktorom mal vysielateľ podať návrh na zápis činnosti do obchodného registra ...

e)

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o odňatí licencie na digitálne vysielanie podľa § 31,

f)

odo dňa právoplatnosti rozhodnutia rady o uložení sankcie, ktorým sa vysielateľovi odňala licencia na ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DOLOŽKA DOPLNKOVÝCH OBSAHOVÝCH SLUŽIEB, ZAHRANIČNÁ DOLOŽKA A DOLOŽKA INÉHO VEREJNÉHO PRENOSU

§ 33
Doložka doplnkových obsahových služieb
(1)

Doložka doplnkových obsahových služieb dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa ...

(2)

Vysielanie doplnkovej obsahovej služby sa bez doložky doplnkových obsahových služieb zakazuje.

§ 34
Udelenie doložky doplnkových obsahových služieb
(1)

Žiadosť o doložku doplnkových obsahových služieb obsahuje

a)
názov doplnkovej obsahovej služby,
b)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby a
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená ...
(2)

K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií alebo individuálnu licenciu ...

(3)

Ak sa doložka doplnkových obsahových služieb neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie doložkou doplnkových obsahových služieb, ...

a)
názov doplnkovej obsahovej služby; na názov doplnkovej obsahovej služby sa vzťahujú podmienky pre názov ...
b)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby; ak je doplnkovou obsahovou službou jazyková mutácia programovej ...
c)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 35
Zahraničná doložka
(1)

Zahraničná doložka dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa na vysielanie do ...

(2)

Vysielanie do zahraničia prostredníctvom digitálneho terestriálneho vysielania sa bez zahraničnej doložky ...

§ 36
Udelenie zahraničnej doložky
(1)

Žiadosť o zahraničnú doložku obsahuje

a)
teritórium, na ktorom sa má v zahraničí vysielať programová služba,
b)
jazyk, v ktorom sa bude vysielať do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená ...
(2)

Teritórium na účely tohto zákona je územie

a)
členských štátov Európskej únie a zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
b)
štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii, alebo
c)
ostatných štátov okrem štátov podľa písmen a) a b).
(3)

Ak sa zahraničná doložka neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je konanie o udelenie ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie zahraničnou doložkou, obsahuje

a)
teritórium,
b)
jazyk, v ktorom sa vysiela do zahraničia, ak nie je zhodný s jazykom vysielania,
c)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa vysielanie do zahraničia týka,
d)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
§ 37
Doložka iného verejného prenosu
(1)

Doložka iného verejného prenosu dopĺňa licenciu na digitálne vysielanie a oprávňuje vysielateľa vysielať ...

(2)

Digitálne vysielanie iným ako terestriálnym vysielaním bez doložky iného verejného prenosu je možné ...

(3)

Digitálne vysielanie iným štandardom digitálneho príjmu sa bez doložky iného verejného prenosu zakazuje. ...

§ 38
Udelenie doložky iného verejného prenosu
(1)

Žiadosť o doložku iného verejného prenosu obsahuje

a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
špecifikáciu platnosti doložky, ak vysielateľ žiada o doložku na kratší čas ako čas, na ktorý bola udelená ...
(2)

K žiadosti vysielateľ priloží individuálne povolenie na používanie frekvencií, ak sa na šírenie programovej ...

(3)

Ak sa doložka iného verejného prenosu neudelila spolu s licenciou na digitálne vysielanie, je konanie ...

(4)

Rozhodnutie, ktorým sa dopĺňa licencia na digitálne vysielanie doložkou iného verejného prenosu, obsahuje ...

a)
spôsob verejného prenosu,
b)
identifikáciu doplnkových obsahových služieb, ktorých sa verejný prenos týka,
c)
platnosť doložky, ak bola licencia na digitálne vysielanie doplnená touto doložkou na určitý čas.
(5)

Doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa udeliť aj na šírenie programovej služby, ...

(6)

Doložku iného verejného prenosu možno na žiadosť vysielateľa udeliť aj na analógové vysielanie programovej ...

§ 39
Zrušenie a zmena doložky doplnkových obsahových služieb, zahraničnej doložky alebo doložky iného verejného ...
(1)

Doložku doplnkových obsahových služieb, zahraničnú doložku alebo doložku iného verejného prenosu možno ...

(2)

Konanie, ktorým sa doložka doplnkových obsahových služieb, zahraničná doložka alebo doložka iného verejného ...

PIATA HLAVA
PODMIENKY OBSADZOVANIA TERESTRIÁLNEHO MULTIPLEXU

Televízne pásmo
§ 40
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v televíznom pásme
(1)

Terestriálny multiplex v televíznom pásme je určený prednostne na vysielanie televíznej programovej ...

(2)

Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v televíznom pásme postupuje poskytovateľ ...

(3)

Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho ...

§ 41
Verejnoprávny terestriálny multiplex v televíznom pásme
(1)

Verejnoprávny terestriálny multiplex sa poskytuje v jednej frekvenčnej vrstve televízneho pásma, ktorú ...

(2)

Poskytovateľ multiplexu s terestriálnym prevádzkovým povolením na poskytovanie verejnoprávneho terestriálneho ...

(3)

Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená podľa odseku 2, poskytovateľ multiplexu písomne ...

(4)

Ak verejná kapacita multiplexu nie je úplne obsadená ani podľa odseku 3, poskytovateľ multiplexu predloží ...

(5)

Poskytovateľ multiplexu je povinný s poskytovateľom služby podľa odsekov 2 až 4 uzatvoriť zmluvu o podmienkach ...

§ 42
Povinná ponuka pre oprávneného vysielateľa s regionálnou televíznou licenciou
(1)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý vo frekvenčnom vyhradení televízneho pásma obsadzuje iný než verejnoprávny ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok, ktorý zahŕňa aj návrh ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v príslušnom ...
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou musí splniť, ...
f)
lehotu, v ktorej oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou môže prejaviť záujem a ktorá ...
g)
hodnotiace kritériá, ktoré bude poskytovateľ multiplexu pri výbere programovej služby posudzovať v prípade, ...
(3)

Oprávnený vysielateľ s regionálnou televíznou licenciou, ktorý má záujem o miesto podľa odseku 1, je ...

(4)

Po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke podľa odseku 2 poskytovateľ multiplexu zostaví poradie oprávnených ...

(5)

Ak sa poskytovateľ multiplexu nedohodne na obsadení miesta podľa odseku 1 ani s jedným z oprávnených ...

(6)

Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa nevzťahujú na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho rovnaký terestriálny ...

Rozhlasové pásmo
§ 43
Základné podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme
(1)

Terestriálny multiplex v rozhlasovom pásme je určený prednostne na vysielanie rozhlasovej programovej ...

(2)

Pri obsadzovaní voľnej kapacity terestriálneho multiplexu v rozhlasovom pásme postupuje poskytovateľ ...

(3)

Poskytovateľ multiplexu neuplatní podmienky podľa odsekov 1 a 2, ak by ich uplatnením kapacita terestriálneho ...

§ 44
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v rozhlasovom ...
(1)

Verejnoprávny vysielateľ má právo prednostne sa uchádzať o miesto najviac pre tri rozhlasové programové ...

(2)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového ...

(3)

Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ak sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v ...
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom ...
(4)

Verejnoprávny vysielateľ si môže právo podľa odseku 1 uplatniť u poskytovateľa multiplexu do 30 dní ...

(5)

Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa ...

(6)

Ak si verejnoprávny vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1 aspoň k jednej programovej službe, je povinný ...

(7)

Ak verejnoprávny vysielateľ podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže verejnú kapacitu ...

(8)

Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom ...

(9)

Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho ...

(10)

Po zániku práva podľa odseku 1 poskytovateľ multiplexu ponúkne časť verejnej kapacity multiplexu, ktorá ...

(11)

Ak v obsadzovanom terestriálnom multiplexe verejnoprávny vysielateľ vysiela dve programové služby a ...

(12)

Ak nejde o situáciu uvedenú v odseku 11, právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi zaniklo, ...

§ 45
Povinná ponuka pre oprávneného vysielateľa s regionálnou rozhlasovou licenciou
(1)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení rozhlasového ...

(2)

Ponuka podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh kalkulácie ceny, ktorá bola predmetom ponuky podľa § 44 ods. 3; ak právo podľa § 44 ods. 1 zaniklo ...
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou musí ...
f)
lehotu, v ktorej oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou môže prejaviť záujem a ktorá ...
g)
hodnotiace kritériá, ktoré bude poskytovateľ multiplexu pri výbere programovej služby posudzovať v prípade, ...
(3)

Oprávnený vysielateľ s regionálnou rozhlasovou licenciou, ktorý má záujem o časť verejnej kapacity multiplexu ...

(4)

Po uplynutí lehoty uvedenej v ponuke podľa odseku 2 poskytovateľ multiplexu zostaví poradie oprávnených ...

(5)

Ak sa poskytovateľ multiplexu nedohodne na obsadení časti verejnej kapacity multiplexu ponúknutej na ...

Osobitné prípady obsadzovania terestriálneho multiplexu
§ 46
Povinná ponuka pre verejnoprávneho vysielateľa pri obsadzovaní terestriálneho multiplexu v analógovom ...
(1)

Verejnoprávny vysielateľ má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre jednu rozhlasovú programovú službu ...

(2)

Poskytovateľ multiplexu, ktorý obsadzuje terestriálny multiplex vo frekvenčnom vyhradení analógového ...

(3)

Ponuka podľa odseku 2 musí obsahovať

a)
identifikačné údaje poskytovateľa multiplexu,
b)
príslušné frekvenčné vyhradenie, pre ktoré sa terestriálny multiplex obsadzuje,
c)
zoznam obsahových služieb, ktoré sú v terestriálnom multiplexe už obsadené,
d)
návrh obchodných podmienok vrátane návrhu kalkulácie ceny za vysielanie v terestriálnom multiplexe v ...
e)
nevyhnutné technické podmienky, ktoré verejnoprávny vysielateľ musí splniť, aby mohol vysielať v obsadzovanom ...
(4)

Verejnoprávny vysielateľ si môže právo podľa odseku 1 uplatniť do 30 dní odo dňa doručenia ponuky podľa ...

(5)

Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 chce uplatniť, je povinný o tom do 30 dní odo dňa ...

(6)

Ak si verejnoprávny vysielateľ uplatnil právo podľa odseku 1, je povinný do 30 dní odo dňa, v ktorom ...

(7)

Ak verejnoprávny vysielateľ podá návrh podľa odseku 6, poskytovateľ multiplexu môže miesto vyhradené ...

(8)

Ak si verejnoprávny vysielateľ právo podľa odseku 1 neuplatní, toto právo zaniká odo dňa, keď o tom ...

(9)

Právo podľa odseku 1 zaniká aj vtedy, ak sa zmluvný vzťah poskytovateľa multiplexu a verejnoprávneho ...

(10)

Po zániku práva podľa odseku 1 môže poskytovateľ multiplexu obsadiť miesto, ktoré bolo vyhradené v obsadzovanom ...

(11)

Právo podľa odseku 1, ktoré verejnoprávnemu vysielateľovi zaniklo, mu vzniká opätovne odo dňa, v ktorom ...

§ 47
Podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu v inom frekvenčnom pásme

Ak úrad podľa § 16 ods. 3 rozhodne, že terestriálny multiplex možno poskytovať aj v inom frekvenčnom ...

§ 48
Podmienky obsadzovania terestriálneho multiplexu poskytovaného vo viacerých pásmach
(1)

Ak úrad rozhodne, že možno poskytovať terestriálny multiplex vo viacerých frekvenčných pásmach naraz, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na terestriálny multiplex poskytovaný štandardom digitálneho mobilného ...

(3)

Ak úrad rozhodne, že možno poskytovať terestriálny multiplex digitálnym mobilným príjmom, ktorý sa aspoň ...

§ 49
Podmienky obsadzovania miestneho multiplexu
(1)

Ak úrad v terestriálnom prevádzkovom povolení neurčí inak, miestny multiplex je určený prednostne na ...

(2)

Poskytovateľ multiplexu pri obsadzovaní miestneho multiplexu vyhradí pre jednu televíznu programovú ...

(3)

Ak programová služba oprávneného vysielateľa s lokálnou televíznou licenciou bude prístupná verejnosti ...

(4)

Ak existuje viacero oprávnených vysielateľov s lokálnou televíznou licenciou, ktorých televízne programové ...

(5)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa primerane vzťahujú na oprávneného vysielateľa s lokálnou rozhlasovou licenciou, ...

(6)

Na obsadzovanie miestneho multiplexu sa nevzťahujú ustanovenia § 40 až 48.

ŠIESTA HLAVA
PLURALITA INFORMAČNÝCH ZDROJOV A TRANSPARENTNOSŤ VLASTNÍCKYCH VZŤAHOV

§ 50
Pluralita informačných zdrojov
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť vysielateľom a súčasne poskytovať terestriálny multiplex ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovateľa multiplexu poskytujúceho terestriálny multiplex, ...

§ 51
Obmedzenie vzájomného majetkového prepojenia a personálneho prepojenia
(1)

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi oprávnenými vysielateľmi sa zakazuje.

(2)

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie medzi poskytovateľom multiplexu poskytujúceho terestriálny ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje, ak to nevylučuje osobitný predpis,35) na personálne prepojenie alebo ...

a)
oprávneným vysielateľom s regionálnou televíznou licenciou alebo lokálnou televíznou licenciou, ak poskytovateľ ...
b)
oprávneným vysielateľom s regionálnou rozhlasovou licenciou alebo lokálnou rozhlasovou licenciou, ak ...
c)
vysielateľom rozhlasovej programovej služby, ak poskytovateľ multiplexu poskytuje terestriálny multiplex ...
§ 52
Transparentnosť vlastníckych vzťahov
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným ...

(2)

Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je majetkovo prepojená alebo personálne prepojená s oprávneným ...

(3)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie byť majetkovo prepojená s viacerými poskytovateľmi multiplexu ...

a)
signál všetkých multiplexov poskytovateľov multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, ...
b)
poskytovatelia multiplexu, s ktorými je táto osoba majetkovo prepojená, poskytujú multiplex vo viac ...
(4)

Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na majetkové prepojenie a personálne prepojenie s poskytovateľom ...

§ 53
Sieť miestnych multiplexov
(1)

Právnická osoba alebo fyzická osoba nesmie poskytovať viac miestnych multiplexov, ak by signál všetkých ...

(2)

Poskytovatelia multiplexu nesmú vytvoriť sieť miestnych multiplexov, ak by ju mohlo prijímať viac ako ...

§ 54
Posudzovanie majetkového prepojenia a personálneho prepojenia
(1)

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u vysielateľa posudzuje rada.

(2)

Vysielateľ alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť rade na posúdenie doklady potrebné na ...

(3)

Ak sa preukáže, že vysielateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 alebo § 51, rada určí vysielateľovi ...

(4)

Majetkové prepojenie a personálne prepojenie u poskytovateľa multiplexu posudzuje úrad.

(5)

Poskytovateľ multiplexu alebo iná osoba je povinná na požiadanie predložiť úradu na posúdenie doklady ...

(6)

Ak sa preukáže, že poskytovateľ nespĺňa podmienky ustanovené v § 50 až 53, úrad určí poskytovateľovi ...

(7)

Úrad a rada prihliadnu pri posudzovaní majetkového prepojenia alebo personálneho prepojenia len na také ...

PIATA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA O VEREJNOM PRENOSE POMOCOU SATELITU

§ 55
Vysielanie programovej služby pomocou satelitu

Vysielaním programovej služby pomocou satelitu je vysielanie programovej služby, ktoré sa uskutočňuje ...

§ 56
Verejný prenos pomocou satelitu
(1)

Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje vtedy, keď sa pod kontrolou vysielateľa a na jeho zodpovednosť ...

(2)

Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje aj vtedy, keď je signál, ktorým sa prenáša obsah programovej ...

(3)

Verejný prenos pomocou satelitu sa uskutočňuje na území Slovenskej republiky, ak sa

a)
na jej území pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky v Slovenskej ...
b)
na vzostupný signál, ktorým sa na satelit prenáša obsah programovej služby alebo časť jej obsahu tvorená ...
c)
pod kontrolou vysielateľa, ktorý má sídlo alebo sídlo organizačnej zložky v Slovenskej republike, a ...
§ 57
Osobitné nároky z verejného prenosu pomocou satelitu

Práva podľa osobitného predpisu5) a nároky vyplývajúce z týchto práv si pri verejnom prenose pomocou ...

ŠIESTA ČASŤ

ORGÁNY DOHĽADU A SANKCIE

§ 58
Orgány dohľadu
(1)

Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je

a)
ministerstvo kultúry,
b)
ministerstvo financií,
c)
úrad,
d)
rada.
(2)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na dohľad úradu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona sa ...

§ 59
Sankcie ukladané ministerstvom kultúry alebo ministerstvom financií
(1)

Ministerstvo kultúry uloží pokutu do 165 eur poskytovateľovi obsahovej služby, ktorá nie je multiplexom, ...

(2)

Ministerstvo financií uloží pokutu do 165 eur orgánu verejnej správy za porušenie povinnosti podľa § ...

(3)

Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 možno uložiť do jedného roku odo dňa, keď sa o porušení povinnosti ...

(4)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa odseku 1 a 2 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom ...

§ 60
Sankcie ukladané úradom alebo radou
(1)

Úrad uloží poskytovateľovi multiplexu za porušenie povinnosti podľa

a)
§ 9 ods. 2 pokutu do 6 638 eur,
b)
§ 10 ods. 1 pokutu od 331 eur do 3 319 eur,
c)
§ 11 ods. 1 písm. a) pokutu od 331 eur do 33 193 eur,
d)
§ 11 ods. 1 písm. b) pokutu od 33 eur do 6 638 eur,
e)
§ 11 ods. 1 písm. c) pokutu od 663 eur do 6 638 eur,
f)
§ 11 ods. 1 písm. d) pokutu od 663 eur do 16 596 eur,
g)
§ 11 ods. 2 písm. a) pokutu od 33 eur do 3 319 eur,
h)
§ 11 ods. 2 písm. b) pokutu od 331 eur do 3 319 eur.
(2)

Úrad uloží pokutu od 331 eur do 165 969 eur tomu, kto poruší povinnosť podľa § 54 ods. 5.

(3)

Rada uloží oprávnenému vysielateľovi alebo verejnoprávnemu vysielateľovi za porušenie povinnosti podľa ...

a)
§ 13 ods. 1 pokutu od 165 eur do 1 659 eur,
b)
§ 28 ods. 2 pokutu od 331 eur do 6 638 eur,
c)
§ 28 ods. 4 pokutu od 165 eur do 6 638 eur.
(4)

Rada uloží pokutu od 331 eur do 165 969 eur tomu, kto poruší povinnosť podľa § 54 ods. 2.

(5)

Pokutu môže úrad uložiť do dvoch rokov odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr však do štyroch ...

(6)

Ak tento zákon neustanovuje inak, rada pri uložení pokuty postupuje podľa osobitného predpisu.39)

§ 61
Spoločné ustanovenia k ukladaniu sankcií
(1)

Orgán dohľadu pri určení pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky ...

(2)

Uložením pokuty nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa uložila; orgán dohľadu môže uložiť pokutu ...

(3)

Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ...

SIEDMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločné ustanovenia

§ 62
(1)

Ustanovenia prvej, piatej a tejto časti sa vzťahujú aj na analógové vysielanie programovej služby.

(2)

Ak rada pre výpočet podielov vysielacieho času neurčí inú časovú jednotku, je takou časovou jednotkou ...

§ 63
(1)

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie pred úradom sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.38) ...

(2)

Na konanie pred radou sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní38) okrem ustanovení § 49, 53, ...

(3)

Splnenie podmienok na zamietnutie žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie podľa § 27 ods. ...

Prechodné ustanovenia

§ 64

Paralelné vysielanie televíznej programovej služby digitálnym terestriálnym vysielaním popri analógovom ...

§ 65

Individuálne povolenia vydané podľa osobitného predpisu8) distributérom signálu vysielateľov na účely ...

§ 66
(1)

Na prevádzku terestriálnych multiplexov podľa § 65 sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona.

(2)

Distributéri signálu vysielateľov podľa § 65 sa nepovažujú za poskytovateľov multiplexu podľa tohto ...

(3)

Vysielatelia, ktorí vysielajú podľa § 64 v skúšobnej prevádzke podľa § 65, sa považujú za oprávnených ...

Podmienky prechodu

§ 67
(1)

Podrobnosti o podmienkach prechodu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad. Všeobecne ...

a)
postup úradu vo vzťahu k rade pri oznamovaní pridelenia digitálnych frekvencií a alternatívnych frekvencií ...
b)
rozsah povinnosti analógového vysielateľa a distributéra signálu vysielateľa strpieť rušenie signálu, ...
c)
postup úradu pri prideľovaní alternatívnych frekvencií alebo iných dočasných spôsobov terestriálneho ...
d)
postup úradu pri riešení sporov medzi analógovým vysielateľom a poskytovateľom multiplexu z práva vysielať ...
e)
plán prechodu a frekvenčné vyhradenia tvoriace frekvenčnú vrstvu podľa § 41 ods. 1.
(2)

V pláne prechodu podľa odseku 1 písm. e) úrad určí najmä

a)
lehoty, podmienky a spôsob opúšťania analógového televízneho terestriálneho vysielania, a to tak, aby ...
b)
harmonogram a podmienky spúšťania jednotlivých frekvenčných vyhradení, a to tak, aby došlo k začatiu ...
c)
vytvorenie prvého terestriálneho multiplexu prednostne na frekvenčných vyhradeniach nevyužívaných analógovým ...
d)
vytvorenie druhého terestriálneho multiplexu prednostne na frekvenčných vyhradeniach uvoľňovaných analógovými ...
e)
kritériá, na ktorých základe úrad určí alternatívnu frekvenciu analógovému vysielateľovi, a
f)
frekvenčné vyhradenia najmenej v jednej frekvenčnej vrstve tak, aby bolo možné uspokojiť práva všetkých ...
(3)

Verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby má právo prednostne sa uchádzať o miesto pre ...

(4)

Ministerstvo dopravy môže počas obdobia paralelného vysielania vydať výzvu, na základe ktorej poskytne ...

(5)

Ministerstvo dopravy je oprávnené spracovávať osobné údaje získané na účely poskytnutia príspevku podľa ...

(6)

Ministerstvo dopravy poskytne príspevok žiadateľovi na základe písomnej žiadosti.

(7)

Žiadosť o poskytnutie príspevku sa predkladá ministerstvu dopravy v lehote určenej vo výzve na predkladanie ...

(8)

Príspevok podľa odseku 4 sa nepovažuje za príjem na účely iných systémov upravených v osobitných predpisoch. ...

§ 68
(1)

Prvé výberové konanie na udelenie terestriálneho prevádzkového povolenia možno začať najskôr 30 dní ...

(2)

Výberové konanie podľa odseku 1 úrad vyhlási ako spoločné výberové konanie na udelenie terestriálnych ...

(3)

Úrad udelí terestriálne prevádzkové povolenia pre frekvenčné vyhradenia podľa § 67 ods. 2 písm. c) a ...

(4)

Úrad je povinný zaviazať poskytovateľa multiplexu, ktorému boli udelené terestriálne prevádzkové povolenia ...

(5)

Na konanie podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahujú ustanovenia druhej hlavy štvrtej časti.

§ 69
(1)

Ak úrad udelil terestriálne prevádzkové povolenie vo frekvenčnom vyhradení, ktorého frekvencia sa využíva ...

(2)

Rada je v lehote podľa odseku 1 povinná rozhodnúť podľa osobitného predpisu40) aj o odňatí frekvencií, ...

(3)

Analógový vysielateľ, ktorý využíva frekvenciu zasahujúcu do príslušného frekvenčného vyhradenia a nebola ...

(4)

Analógový vysielateľ, ktorému bola frekvencia odňatá podľa odseku 1 alebo odseku 2, ju môže aj po odňatí ...

(5)

Analógový vysielateľ, ktorý sa frekvencie vzdal podľa odseku 3, ju môže aj po odňatí dočasne využívať ...

(6)

Na účely dočasnej prevádzky podľa odsekov 4 a 5 je úrad povinný udeliť analógovému vysielateľovi alebo ...

(7)

Analógový vysielateľ, ktorému sa frekvencia odňala podľa odseku 1 alebo odseku 2, a analógový vysielateľ, ...

(8)

Poskytovateľ multiplexu je povinný obsadiť terestriálny multiplex programovými službami analógových ...

a)
uzavrie s ním zmluvu o podmienkach vysielania programovej služby v terestriálnom multiplexe a
b)
najneskôr do 30 dní odo dňa podpisu zmluvy podľa písmena a) požiada o udelenie licencie na digitálne ...
(9)

Analógový vysielateľ nie je povinný splniť podmienku podľa odseku 8 písm. a), ak zmluva o podmienkach ...

(10)

Ak si poskytovateľ multiplexu dohodne s analógovými vysielateľmi paralelné vysielanie, nesmie trvať ...

(11)

Ak sa poskytovateľ multiplexu a analógový vysielateľ nedohodnú na obsahu zmluvy podľa odseku 8 písm. ...

(12)

Dočasné vysielanie programovej služby podľa odsekov 4 a 5 a vysielanie analógového vysielateľa po uzavretí ...

(13)

Analógový vysielateľ a distributér signálu vysielateľa sú v rozsahu podľa § 67 ods. 1 písm. b) povinní ...

(14)

Analógový vysielateľ, ktorému sa frekvencia odňala podľa odseku 1 alebo 2, a analógový vysielateľ podľa ...

(15)

Úrad je povinný určiť alternatívnu frekvenciu podľa odseku 10 alebo 14 okrem prípadu, keď na príslušnom ...

(16)

Alternatívnu frekvenciu alebo iný dočasný spôsob terestriálneho vysielania možno určiť len na čas, pokiaľ ...

(17)

Určenie alternatívnej frekvencie alebo iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania úrad bezodkladne ...

(18)

Určenie alternatívnej frekvencie alebo iného dočasného spôsobu terestriálneho vysielania úradom nie ...

(19)

Požiadať úrad o alternatívnu frekvenciu alebo iný dočasný spôsob terestriálneho vysielania môže aj analógový ...

(20)

Zánikom poskytovateľa multiplexu, u ktorého si analógový vysielateľ právo podľa odseku 7 uplatnil, analógovému ...

(21)

Ak v paralelných frekvenčných vyhradeniach poskytujú terestriálny multiplex viacerí poskytovatelia multiplexu ...

(22)

Ustanovenie § 42 sa uplatní až odo dňa, v ktorom sa začne poskytovať verejnoprávny terestriálny multiplex. ...

§ 70
(1)

Na verejnoprávneho vysielateľa televíznej programovej služby sa vzťahujú ustanovenia § 69.

(2)

Právo podľa § 69 ods. 7 trvá verejnoprávnemu vysielateľovi televíznej programovej služby do konca roku ...

(3)

V čase, v ktorom si verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby uplatňuje právo podľa § 69 ...

§ 71
(1)

Verejnoprávny vysielateľ televíznej programovej služby je povinný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia ...

(2)

Verejnoprávny vysielateľ rozhlasovej programovej služby je povinný najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia ...

§ 71a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Konania začaté a právoplatne neukončené pred 1. januárom 2014 sa dokončia podľa zákona účinného do 31. ...

§ 71b
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 72
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov položka 13 vrátane oslobodenia, splnomocnenia a poznámky znie:

„Položka 13 a) Udelenie licencie na vysielanie14) 1. celoplošné alebo multiregionálne ......... 8 000 ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa za položku 13 vkladá položka 13a, ktorá vrátane oslobodenia, splnomocnenia ...

„Položka 13a a) Udelenie licencie na celoplošné digitálne vysielanie14a) 1. televíznej programovej služby ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14a a 14b znejú:

„14a) § 27 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných ...

Čl. III

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1) Tento zákon sa vzťahuje na a) vysielateľa zriadeného zákonom1) (ďalej len „vysielateľ na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov. Zákon č. 16/2004 Z. ...

2.

V celom texte zákona sa vypúšťa odkaz 2 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 2.

3.

V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „k družici“ nahrádzajú slovami „k satelitu2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a)
§ 2 ods. 6 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

4.

V § 3 písmená a) až c) znejú:

„a) vysielanie je vysielanie programovej služby v jeho rozsahu podľa osobitného predpisu,3) b) prevádzkovateľ ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 3a znejú:

„3) § 3 zákona č. 220/2007 Z. z. 3a) § 4 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v ...

5.

V § 3 písmená e) a f) znejú:

„e) doplnkové vysielanie je komunikát, ktorý nie je reláciou vysielania3b) a ako zložka programovej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3b a 4 znejú:

„3b) § 2 ods. 5 zákona č. 220/2007 Z. z. 4) § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach ...

6.

V § 3 písmeno i) znie:

„i) politická publicistika je program tematicky zvyčajne spätý so spravodajstvom, ktorý obsahuje najmä ...

7.

V § 3 písmeno l) znie:

„l)
maloletý je osoba mladšia ako 18 rokov veku,“.

8.

V § 3 sa za písmeno p) vkladá písmeno q), ktoré znie:

„q) vysielanie do zahraničia je vysielanie, ktoré možno prijímať mimo územia Slovenskej republiky a ...

9.

V § 5 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) rozhodovať o licenciách na vysielanie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu7a) (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a)
Napríklad § 24 až 39 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

10.

V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) určovať programové typy a posudzovať zaradenie komunikátu do vysielateľom zvoleného programového ...

11.

V § 5 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) oznamovať pravidelne Európskej komisii (ďalej len „Komisia") plnenie vybraných povinností vysielateľmi ...

12.

V § 5 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) spolupracovať s Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky (ďalej len „úrad") v oblasti využitia ...

13.

V § 5 ods. 2 písm. h) sa za slovo „činnosti“ vkladajú slová „(ďalej len „výročná správa")“.

14.

V § 5 ods. 2 písm. k) sa za slová „Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky“ vkladajú slová „(ďalej ...

15.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Výročná správa (1) Výročná správa obsahuje všetky dôležité informácie o činnosti rady, o stave ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.

16.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Vysielanie bez udelenej licencie sa zakazuje; to sa nevzťahuje na analógové vysielanie osôb ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21c znie:

„21c) Napríklad § 3 zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 ...

17.

V § 16 písmeno j) znie:

„j) začať vysielať do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie okrem vysielateľa, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

„26a)
§ 27 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

18.

V § 16 písmeno m) znie:

„m) viesť štatistiku o odvysielanom programe televíznej programovej služby obsahujúcu vyhodnotenie podielov ...

19.

§ 16 sa dopĺňa písmenom q), ktoré znie:

„q) zabezpečiť, aby sa program vo vysielaní televíznej programovej služby neprerušoval, ak tento zákon ...

20.

V § 17 ods. 1 písm. a) sa nad slovom „zariadenie“ vypúšťa odkaz 4 a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26b znie:

„26b)
§ 3 ods. 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

21.

V § 17 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zabezpečiť pri obsadzovaní kanálov v telekomunikačnej sieti alebo na telekomunikačnom zariadení, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26c znie:

„26c)
§ 49 ods. 2 až 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

22.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Povinnosti podľa odseku 1 sa nevzťahujú na prevádzkovateľa retransmisie bez registrácie podľa tohto ...

23.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 3 až 7, ktoré znejú:

„(3) Rada môže podľa princípov transparentnosti a primeranosti rozhodnúť na žiadosť prevádzkovateľa ...

24.

Štvrtá časť vrátane nadpisu znie:

„ŠTVRTÁ ČASŤ OSOBITNÉ POVINNOSTI VYSIELATEĽA PRI VYSIELANÍ PROGRAMOV VO VEREJNOM ZÁUJME A PRI ZABEZPEČENÍ ...

25.

V § 22 ods. 1 písmená b) a c) znejú:

„b) v niektorom z európskych štátov, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii,8) ...

26.

§ 23 vrátane nadpisu znie:

„§ 23 Európske diela vo vysielaní televíznej programovej služby (1) Európskym dielam je vysielateľ povinný ...

27.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Európskym dielam, ktoré vytvorili od vysielateľov nezávislí producenti, je vysielateľ s licenciou ...

28.

V § 31 ods. 2 sa slová „Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky“ v prvej vete nahrádzajú slovami ...

29.

V § 32 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Poznámka pod čiarou k odkazu 29 sa vypúšťa.

30.

V § 36 sa odsek 2 dopĺňa treťou vetou, ktorá znie: „Celkový časový rozsah vysielanej reklamy a celkový ...

31.

V § 36 sa vypúšťajú odseky 4 až 7.

Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 6.

32.

V § 36 ods. 4 sa slová „odsekov 1, 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 3“.

33.

Nadpis pod § 37 znie: „Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej ...

34.

V § 37 ods. 1 sa slová „vyhradený reklame“ nahrádzajú slovami „vysielanej reklamy a telenákupu“.

35.

V § 37 odsek 2 znie:

„(2) Časový rozsah vysielanej reklamy a telenákupu vo vysielaní rozhlasovej programovej služby vysielateľa ...

36.

Za § 37 sa vkladá § 37a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37a Výnimky z časového rozsahu vysielanej reklamy a telenákupu (1) Do vysielacieho času vyhradeného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 35a znie:

„35a) Napríklad § 30 ods. 2zákona 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších ...

37.

V § 38 odsek 1 znie:

„(1) Sponzorstvo na účely tohto zákona je plnenie určené na priame alebo nepriame financovanie programu ...

38.

V § 39 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Sponzorovanie doplnkového vysielania sa vo vysielaní televíznej programovej služby zakazuje. (7) Sponzorovanie ...

39.

V § 39 sa vypúšťa odsek 8.

40.

V § 45 ods. 1 druhá veta znie: „Táto podmienka neplatí pre udelenie licencie na vysielanie televíznej ...

41.

V § 45 ods. 2 sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ak má táto právnická osoba právnu formu akciovej ...

42.

V § 45 ods. 4 sa vypúšťa prvá veta.

43.

§ 45 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9)
Samostatnú licenciu na doplnkovú obsahovú službu37) nie je možné udeliť.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 37 znie:

„37)
§ 4 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

44.

V § 46 ods. 1 písmeno m) znie:

„m)
špecifikáciu doplnkovej obsahovej služby.“.

45.

V § 46 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).

46.

V § 46 ods. 2 písm. a) sa slová za bodkočiarkou nahrádzajú slovami „ak ide o akciovú spoločnosť, priloží ...

47.

§ 48 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa primerane vzťahujú aj na konanie o zmene licencie, v ktorom sa vysielateľovi ...

48.

V § 49 ods. 4 písm. i) sa slová „aplikácií verejnej telekomunikačnej služby37) rozhlasového dátového ...

49.

V § 49 odsek 8 znie:

„(8) Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu môže účastník konania podať opravný prostriedok ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:

„41)
§ 250l až 250s Občianskeho súdneho poriadku.“.

50.

V § 51 ods. 8 sa slová „sa môže vysielateľ odvolať“ nahrádzajú slovami „môže vysielateľ podať opravný ...

51.

V § 52 ods. 6 sa slová „sa môže účastník konania odvolať“ nahrádzajú slovami „môže účastník konania ...

52.

V § 54 ods. 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená e) až g).

53.

V § 54 ods. 4 sa slová „môže sa vysielateľ odvolať“ nahrádzajú slovami „môže vysielateľ podať opravný ...

54.

V § 56 ods. 4 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ak registráciu vylučuje osobitný predpis35b) alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika ...

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).

55.

V § 57 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) špecifikáciu osoby, ktorá signál retransmitovanej programovej služby prenáša k užívateľovi, ak tento ...

56.

V § 58 ods. 3 sa slová „sa môže žiadateľ o registráciu retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže ...

57.

V § 59 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „vysielania“.

58.

V § 60 ods. 6 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ ...

59.

V § 60 ods. 7 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ ...

60.

V § 61 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to sa nevzťahuje ...

61.

V § 61 ods. 3 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ ...

62.

V § 63 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

63.

V § 63 ods. 3 sa slová „sa môže prevádzkovateľ retransmisie odvolať“ nahrádzajú slovami „môže prevádzkovateľ ...

64.

V § 64 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti.“.

65.

V § 64 odsek 5 znie:

„(5) Proti rozhodnutiu o uložení sankcie podľa odseku 1 písm. c) až e) možno podať opravný prostriedok ...

66.

V § 64 ods. 6 sa slová „bolo podané odvolanie“ nahrádzajú slovami „bol podaný opravný prostriedok“.

67.

V § 67 ods. 2 písm. c) sa slová „[§ 16 písm. j) a k)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 písm. k) a l)]“.

68.

V § 67 ods. 2 písm. e) sa slová „[§ 16 písm. l)]“ nahrádzajú slovami „[§ 16 písm. m)]“.

69.

V § 67 ods. 2 písm. j) sa slová „(§ 68 ods. 6)“ nahrádzajú slovami „(§ 68 ods. 5)“.

70.

V § 67 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo porušil povinnosť neprerušovať program iným ...

71.

V § 67 odsek 6 znie:

„(6) Rada uloží vysielateľovi televíznej programovej služby pokutu od 100 000 Sk do 2 000 000 Sk a vysielateľovi ...

72.

V § 67 odsek 9 znie:

„(9) Rada uloží pokutu od 50 000 Sk do 5 000 000 Sk a) tomu, kto bez oprávnenia poskytuje retransmisiu ...

73.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Odňatie licencie za závažné porušenie povinnosti (1) Ak vysielateľ aj napriek uloženým sankciám ...

74.

§ 68 vrátane nadpisu znie:

„§ 68 Frekvenčné spektrum na vysielanie (1) Plán využitia frekvenčného spektra pre oblasť vysielania ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48)
Napríklad § 69 ods. 1 a 2 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

75.

V § 69 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutá právomoc rady ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:

„48a)
§ 69 a 70 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

76.

§ 70 vrátane nadpisu znie:

„§ 70 Iné spôsoby analógového vysielania vysielateľa na základe zákona Vysielanie pomocou satelitu a ...

77.

§ 71 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Spoločné ustanovenia § 71 (1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49 a 50 znejú:

„49) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. 50) Zákon ...

78.

Za § 71 sa vkladajú § 71a a 71b, ktoré znejú:

„§ 71a (1) Vysielateľ, ktorý má oprávnenie na vysielanie na základe licencie udelenej podľa tohto zákona ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:

„51)
§ 24 ods. 3 zákona č. 220/2007 Z. z.“.

79.

Za § 76 sa vkladajú § 76a až 76e, ktoré vrátane nadpisov nad § 76a a 76e znejú:

„Prechodné a spoločné ustanovenia k úpravám účinným od 31. mája 2007 § 76a (1) Licencie udelené podľa ...

80.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV ...

Čl. V

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...

1.

V § 5 odsek 10 znie:

„(10) Rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny je nakladanie s vecou, ktorej prostredníctvom ...

2.

V § 5 ods. 21 sa slová „vysielania pomocou satelitu“ nahrádzajú slovami „verejného prenosu pomocou satelitu1)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 56 zákona č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových ...

Doterajší odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označujú ako odkaz 1a a poznámka pod čiarou k ...

3.

V § 71 ods. 1 sa za číslo „7“ vkladá čiarka a číslo „10“.

4.

V § 71 ods. 2 sa za číslo „7“ vkladá čiarka a číslo „10“.

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. mája 2007.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 220/2007 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/13/EÚ z 10. marca 2010 o koordinácii niektorých ustanovení ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 2)  § 45 až 55 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o ...
 • 3)  § 5 ods. 1 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení zákona č. 117/2006 Z. z. ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení ...
 • 5)  Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) ...
 • 5a)  § 18aa zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 278/2015 Z. z.
 • 6)  Napríklad zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších ...
 • 7)  Napríklad čl. 2 ods. 3 písm. i), j) a r), čl. 3 ods. 3 písm. i), j) a p), čl. 4 ods. 4 písm. j) a k) ...
 • 8)  Zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 3 písm. b) a § 17 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 10)  § 3 písm. q) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 30 ods. 2 zákona č. 610/2003 Z. z.
 • 13)  § 32 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 48 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 15)  § 32 a 34 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 2 ods. 2 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 3 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 18)  § 22, 23 a 28 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 19)  § 24, 25 a 28 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 19a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 20)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 42 ods. 1 až 3 a § 43 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 22)  § 67a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 22a)  § 170 ods. 21 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 221/2019 Z. z. Zákon č. ...
 • 23)  § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 24)  § 31 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 25)  § 20 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku.
 • 27)  § 476 až 488 Obchodného zákonníka.
 • 28)  Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a ...
 • 29)  Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 30)  § 179 Civilného mimosporového poriadku.
 • 31)  § 16 písm. p) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 32)  § 64 ods. 1 písm. e) a § 67a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 33)  Napríklad § 35 zákona č. 610/2003 Z. z., § 3 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a ...
 • 34)  § 40 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 35)  § 42 až 44 zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 36)  § 3 písm. r) a s) zákona č. 308/2000 Z. z.
 • 37)  § 37 a 38 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38a)  § 1 ods. 1 zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním ...
 • 39)  § 64 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39a)  Napríklad zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 40)  § 68 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
 • 41)  § 75 zákona č. 610/2003 Z. z. v znení zákona č. 117/2006 Z. z.
 • 42)  § 15a a 16 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore