Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 219/2021 účinný od 15.06.2021

Platnosť od: 02.06.2021
Účinnosť od: 15.06.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Veterinárna starostlivosť, Obchodné záväzkové vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 198/2020 Z. z. 219/2021 účinný od 15.06.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 219/2021 s účinnosťou od 15.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 2 písmená b) a c) znejú:

„b) odberateľom podnikateľ, ktorý je prevádzkovateľom potravinárskeho podniku2) a odoberá potravinu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2a a 2b znejú:

„2a) Napríklad zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej ...

2.

V § 2 písmeno i) znie:

„i) treťou osobou osoba, ktorá je k účastníkom konania v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom ...

3.

V § 2 písmeno k) znie:

„k) skupinou zoskupenie odberateľov, ktoré vzniklo na základe zmluvy alebo inej právnej skutočnosti ...

4.

V § 3 ods. 5 písmeno f) znie:

„f) neuhradenie kúpnej ceny v lehote splatnosti, ktorá je najviac 1. 30 dní odo dňa dodania potraviny, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa ...

5.

V § 3 ods. 5 písm. k) sa slovo „a“ nahrádza slovom „alebo“.

6.

V § 3 ods. 5 písmená l) a m) znejú:

„l) jednostranná zmena platobnej podmienky, kúpnej ceny, kvality dodávanej potraviny alebo podmienky ...

7.

V § 3 sa odsek 5 dopĺňa písmenami ad) až ag), ktoré znejú:

„ad) neoprávnené získanie, neoprávnené využitie alebo neoprávnené sprístupnenie obchodného tajomstva ...

8.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Za doručenie faktúry na účely plynutia lehôt podľa odseku 5 písm. f) sa považuje doručenie faktúry ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon č. 222/2004 Z. z. v znení ...

9.

V § 4 ods. 1 druhej vete sa za slovami ,,vlastného podnetu“ vypúšťa čiarka a slová „z podnetu účastníka ...

10.

V § 4 ods. 3 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „účastníka obchodného vzťahu alebo“.

11.

V § 4 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 až 6, ktoré znejú:

„(4) Ak sú identifikačné údaje osoby, ktorá podala podnet, známe, ministerstvo pôdohospodárstva do 60 ...

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 7 až 9.

12.

V § 4 ods. 8 sa za slovo „vykonávajú“ vkladajú slová „v primeranej lehote“.

13.

V § 5 ods. 1 a 3 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 8“.

14.

V § 13 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Poriadkovú pokutu možno uložiť do troch mesiacov odo dňa porušenia povinnosti podľa § 9. (4) Poriadková ...

15.

V § 14 ods. 3 písm. c) sa za slovo „aa)“ vkladá čiarka a slová „alebo písm. ac)“ sa nahrádzajú slovami ...

16.

V § 14 odsek 9 znie:

„(9) Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa postúpenia protokolu podľa § 12 ods. ...

17.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12)
Na konanie o uložení pokuty sa vzťahuje správny poriadok.“.

18.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Výročná správa Ministerstvo pôdohospodárstva zverejní na svojom webovom sídle do 5. marca príslušného ...

19.

Doterajší text § 16 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo pôdohospodárstva v oblasti neprimeraných podmienok spolupracuje s orgánmi ostatných ...

20.

Za § 18a sa vkladajú § 18b a 18c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 18b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. júna 2021 (1) Zmluvy uzavreté medzi účastníkmi ...

21.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Prílohak zákonu č. 91/2019 Z. z. Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie Smernica ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. júna 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore