Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70791
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 218/2013 účinný od 01.01.2020


Platnosť od: 24.07.2013
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Daňové právo, Energetika a priemysel, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 218/2013 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 235/2019

Legislatívny proces k zákonu 235/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
povinnosti osôb s predmetom činnosti ťažba, výroba, obchodovanie, skladovanie alebo preprava ropy a ...
b)
obstarávanie núdzových zásob a nakladanie s núdzovými zásobami,
c)
opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze,
d)
spôsob založenia, postavenie a právne pomery Agentúry pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov (ďalej ...
e)
výkon štátnej správy na úseku núdzových zásob,
f)
kontrolu a sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona.
(2)

Núdzové zásoby sa na účely osobitných predpisov1) považujú za štátne hmotné rezervy. Na núdzové zásoby ...

§ 2
Základné ustanovenia

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

ropou ropa a ropné polotovary uvedené v prílohe č. 1 spracovateľné v rafinériách na ropné výrobky,

b)

ropnými výrobkami výrobky z ropy uvedené v osobitnom predpise,3)

c)

vybranými ropnými výrobkami ropné výrobky uvedené v prílohe č. 1,

d)

vybraným podnikateľom podnikateľ, ktorý vybrané ropné výrobky

1.

uvedie do daňového voľného obehu4) podľa osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,

2.

prepraví na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,6)

3.

dovezie na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,7)

4.

uvedie do daňového voľného obehu, prepraví alebo dovezie na územie Slovenskej republiky na podnikateľské ...

e)

núdzovými zásobami zásoby ropy a ropných výrobkov určené na ochranu ekonomiky, predchádzanie, zmiernenie ...

f)

obstarávaním núdzových zásob kúpa a pôžička núdzových zásob,

g)

nakladaním s núdzovými zásobami udržiavanie, pôžička, obmena, zámena, ochraňovanie, kúpa a predaj núdzových ...

1.

udržiavaním je zabezpečenie skladovania a ochraňovania núdzových zásob,

2.

obmenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou rovnakého druhu, akosti a množstva,

3.

zámenou je nahradenie majetkovej hodnoty majetkovou hodnotou iného druhu alebo akosti, množstva alebo ...

4.

ochraňovaním je zabezpečenie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov núdzových zásob,

h)

osobitnými zásobami núdzové zásoby určené podľa § 12,

i)

vývozom výstup tovaru z územia Slovenskej republiky do zahraničia, ktorý bol prepustený v colnom konaní ...

j)

dovozom vstup tovaru na územie Slovenskej republiky zo zahraničia, ktorý bol prepustený do voľného obehu, ...

k)

čistým dovozom kladný rozdiel medzi dovozom ropy alebo ropných výrobkov a ich vývozom v rámci jedného ...

l)

dostupnosťou núdzových zásob fyzická prístupnosť núdzových zásob a možnosť nepretržite disponovať s ...

m)

stavom ropnej núdze vážne ohrozenie, narušenie alebo prerušenie dodávok ropy a ropných výrobkov v Slovenskej ...

n)

núdzovým plánom plán, ktorý obsahuje základné postupy v stave ropnej núdze a organizačné opatrenia na ...

o)

pohotovostným plánom plán, ktorý obsahuje konkrétne postupy uvoľňovania núdzových zásob, prijímania ...

§ 3
Povinnosti vybraných podnikateľov
(1)

Vybraný podnikateľ je povinný zabezpečiť udržiavanie núdzových zásob v množstve určenom podľa odseku ...

(2)

Množstvo núdzových zásob, ktorých udržiavanie je vybraný podnikateľ povinný zabezpečiť prostredníctvom ...

(3)

Splnenie povinnosti podľa odseku 1 sa preukazuje platnou a účinnou zmluvou o zabezpečení udržiavania ...

§ 4
Zmluva o zabezpečení udržiavania núdzových zásob
(1)

Agentúra zabezpečuje udržiavanie núdzových zásob pre vybraného podnikateľa na základe zmluvy o zabezpečení ...

(2)

Ak agentúra zistí, že vybraný podnikateľ nezabezpečil udržiavanie núdzových zásob prostredníctvom agentúry ...

(3)

Na zabezpečenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob a obchodných ...

(4)

Ak si vybraný podnikateľ neplní svoje povinnosti zo zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob ...

(5)

Agentúra je oprávnená vypovedať zmluvu o zabezpečení udržiavania núdzových zásob, ak vybraný podnikateľ ...

§ 5
Informačné povinnosti

Podnikatelia a príslušné orgány štátnej správy sú povinní poskytovať Správe rezerv na jej požiadanie ...

a)

vyhodnotenie stavu núdzových zásob,

b)

vyhodnotenie pripravenosti realizácie pohotovostného plánu podľa § 14 ods. 5 a núdzového plánu podľa ...

c)

riešenie stavu ropnej núdze.

§ 6
Obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob
(1)

Agentúra na účely zabezpečenia obstarávania a udržiavania núdzových zásob pre vybraných podnikateľov ...

(2)

Agentúra je povinná zabezpečiť

a)
kvalitatívne parametre núdzových zásob podľa technických noriem,9)
b)
kontrolu množstva núdzových zásob u uznaného skladovateľa podľa § 9 ods. 5,
c)
trvalú dostupnosť núdzových zásob,
d)
primerané poistenie núdzových zásob a
e)
vypracovanie a dodržiavanie plánu obmeny a zámeny núdzových zásob.
(3)

Agentúra je povinná obstarávať a udržiavať núdzové zásoby najmenej v rozsahu minimálneho limitu núdzových ...

(4)

Správa rezerv určuje podiel ropy v núdzových zásobách. Ropa tvorí najmenej 50 % núdzových zásob.

(5)

Agentúra je povinná udržiavať najmenej jednu tretinu minimálneho limitu núdzových zásob vo forme ropných ...

(6)

Obstaranie núdzových zásob a skladovacích zariadení z vlastných prostriedkov agentúry môže byť refinancované ...

(7)

Finančné prostriedky získané z predaja núdzových zásob podľa § 10 alebo § 11 môže agentúra v rozsahu ...

(8)

Agentúra je povinná oznamovať Správe rezerv informácie o

a)
aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Európskej komisie každoročne do ...
b)
kvalitatívnych parametroch núdzových zásob každoročne k 30. júnu a 31. decembru,
c)
každom uzavretí a každom ukončení zmluvy o zabezpečení udržiavania núdzových zásob s vybraným podnikateľom, ...
d)
pláne obmien a zámen núdzových zásob a o každej jeho aktualizácii, a to bezodkladne.
(9)

Agentúra je povinná poskytovať do 15 dní na požiadanie Správe rezerv informácie o

a)
aktuálnom stave núdzových zásob v rozsahu potrebnom na informovanie Medzinárodnej energetickej agentúry, ...
b)
mieste uskladnenia núdzových zásob, umiestnení skladovacieho zariadenia pre núdzové zásoby, vlastníkovi ...
c)
množstve a štruktúre núdzových zásob uskladnených mimo územia Slovenskej republiky s uvedením členského ...
d)
množstve núdzových zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre iný členský štát alebo ústredný ...
e)
množstve osobitných zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre každú kategóriu ropných výrobkov ...
f)
množstve osobitných zásob uskladnených na území Slovenskej republiky pre iný členský štát alebo ústredný ...
§ 7
Minimálny limit núdzových zásob
(1)

Minimálny limit núdzových zásob na príslušný rok začína platiť 1. júla na obdobie nasledujúcich 12 kalendárnych ...

(2)

Stav núdzových zásob nesmie klesnúť pod minimálny limit núdzových zásob, ak § 14 ods. 6 alebo ods. 7 ...

(3)

Pri výpočte minimálneho limitu núdzových zásob sa do ropných výrobkov zahrnú aj biopalivá10) a aditíva, ...

(4)

Do núdzových zásob možno zahrnúť aj zásoby na palube ropných tankerov po prepustení do colného režimu ...

(5)

Núdzovými zásobami nie sú zásoby určené pre ozbrojené sily, zásoby čerpacích staníc, produktovodov a ...

(6)

Minimálny limit núdzových zásob na príslušný kalendárny rok určuje Správa rezerv na základe údajov získaných ...

(7)

Na núdzové zásoby sa nevzťahuje požiadavka na minimálny obsah biopaliva10) pre jednotlivé druhy pohonných ...

§ 8
Vlastníctvo núdzových zásob
(1)

Núdzové zásoby sú vo vlastníctve agentúry, ak odsek 2 neustanovuje inak.

(2)

Núdzové zásoby môžu byť aj vo vlastníctve podnikateľa, ktorý poskytuje službu skladovania a ochraňovania ...

(3)

Zmluvou o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob sa podnikateľ zaväzuje skladovať a ochraňovať núdzové ...

(4)

Núdzové zásoby nepodliehajú konkurzu,15) exekúcii16) ani inej forme núteného výkonu rozhodnutia. Núdzové ...

§ 9
Skladovanie núdzových zásob
(1)

Núdzové zásoby sa skladujú v skladovacích zariadeniach samostatne alebo spoločne so zásobami rovnakého ...

(2)

Skladovacím zariadením je samostatná nádrž, nádržový blok, sklad, technologický výrobný celok, alebo ...

a)
najmenší povolený skladovaný objem je 4 000 m3 okrem skladovacích zariadení na skladovanie vykurovacích ...
b)
skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom do 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým ...
c)
skladovacie zariadenie na ropné výrobky s objemom nad 20 000 m3 musí byť vybavené príjmovým a výdajovým ...
d)
skladovacie zariadenia podľa písmen b) a c) musia byť vybavené zariadením na meranie množstva, hustoty ...
e)
skladovacie zariadenie na ropu musí umožňovať prepojenie na ropovodnú sieť a meranie množstva prijatej ...
f)
príjmové a výdajové zariadenia podľa písmen b) a c) a zariadenia na čerpanie do ropovodnej siete alebo ...
(3)

Skladovacie zariadenia, produktovody a ropovody určené na skladovanie a prepravu núdzových zásob sa ...

(4)

Núdzové zásoby môže skladovať agentúra vo vlastných skladovacích zariadeniach alebo prostredníctvom ...

(5)

Uznaný skladovateľ je podnikateľ vybraný vo verejnom obstarávaní,20) ktorý spĺňa podmienky na skladovanie ...

(6)

Uznaný skladovateľ musí zabezpečiť trvalú dostupnosť núdzových zásob a na požiadanie agentúry aj primerané ...

(7)

Uznaný skladovateľ musí zabezpečiť kontrolu množstva a kvality núdzových zásob a na tento účel priebežne ...

(8)

Uznaný skladovateľ je povinný zabezpečiť, aby boli núdzové zásoby nepretržite pripravené na ich bezodkladné ...

(9)

Agentúra môže zabezpečiť skladovanie núdzových zásob alebo ich časti mimo územia Slovenskej republiky ...

§ 10
Uvoľňovanie núdzových zásob
(1)

Núdzové zásoby možno uvoľniť len na základe rozhodnutia vlády. Návrh na uvoľnenie núdzových zásob predkladá ...

(2)

Uvoľnením núdzových zásob, ktoré sú vo vlastníctve agentúry, sa rozumie predaj núdzových zásob alebo ...

(3)

Pôžičkou núdzových zásob sa rozumie poskytnutie núdzových zásob alebo ich časti subjektu hospodárskej ...

(4)

Podnikateľ, ktorý vlastní núdzové zásoby podľa § 8 ods. 2, je v prípade rozhodnutia vlády o uvoľnení ...

a)
predať núdzové zásoby agentúre za aktuálnu trhovú cenu v čase predaja,
b)
predať núdzové zásoby na trh v súlade s rozhodnutím vlády podľa § 14 ods. 8.
(5)

Pri uvoľňovaní núdzových zásob môže stav núdzových zásob dočasne klesnúť pod minimálny limit núdzových ...

§ 11
Voľné nakladanie s núdzovými zásobami

Agentúra je oprávnená voľne nakladať s núdzovými zásobami, ktoré prevyšujú minimálny limit núdzových ...

§ 12
Osobitné zásoby
(1)

Správa rezerv môže rozhodnúť, že agentúra bude počas najmenej jedného roka udržiavať osobitné zásoby ...

(2)

Ak Správa rezerv rozhodne o udržiavaní osobitných zásob podľa odseku 1, agentúra je ich povinná udržiavať ...

(3)

Súčet ropných ekvivalentov domácej spotreby ropných výrobkov v osobitných zásobách musí byť v príslušnom ...

(4)

Ak agentúra udržiava osobitné zásoby na menej ako 30 dní priemernej dennej domácej spotreby, vypracuje ...

(5)

Správa rezerv predloží výročnú správu podľa odseku 4 Európskej komisii do konca prvého mesiaca kalendárneho ...

(6)

Ak Správa rezerv rozhodne podľa odseku 1 o povinnosti udržiavať osobitné zásoby, oznámi toto rozhodnutie ...

(7)

Agentúra je povinná udržiavať osobitné zásoby počas celého oznámeného obdobia trvania záväzku.

(8)

Ak sú osobitné zásoby zmiešané s inými zásobami ropných výrobkov, uznaný skladovateľ je povinný zabezpečiť, ...

§ 13
Stav ropnej núdze
(1)

Stav ropnej núdze vyhlasuje vláda vtedy, ak priemerný mesačný čistý dovoz ropy a ropných výrobkov sa ...

(2)

Návrh na vyhlásenie stavu ropnej núdze a opatrení na jeho riešenie podľa § 14 predkladá vláde Správa ...

(3)

Ak pominú dôvody uvedené v odseku 1, vláda na návrh Správy rezerv odvolá stav ropnej núdze a opatrenia ...

(4)

Vyhlásenie a odvolanie stavu ropnej núdze vláda oznamuje aj v masovokomunikačných prostriedkoch. V oznámení ...

(5)

Opatrenia podľa § 14 možno použiť aj vtedy, ak ide o plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných ...

§ 14
Opatrenia na riešenie stavu ropnej núdze
(1)

Vláda pred vyhlásením stavu ropnej núdze môže rozhodnúť o začatí kampane v masovokomunikačných prostriedkoch ...

a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s ...
c)
obmedzenie predaja ropy a ropných výrobkov,
d)
dočasné obmedzenie vývozu ropy a ropných výrobkov.
(2)

V čase stavu ropnej núdze môže vláda na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov prijať nariadením ...

a)
obmedzenie rýchlosti jazdy motorových vozidiel,
b)
obmedzenie alebo zákaz používania niektorých skupín motorových vozidiel alebo motorových vozidiel s ...
c)
obmedzenie otváracej doby čerpacích staníc,
d)
obmedzenie alebo zákaz predaja ropy a ropných výrobkov,
e)
určenie regulačných opatrení dodávateľom ropy a ropných výrobkov, ktorými sa určí najmä množstvo, miesto, ...
f)
dočasné obmedzenie alebo zákaz vývozu ropy a ropných výrobkov.
(3)

Opatrenie podľa odseku 1 písm. d) a odseku 2 písm. f) nemôže byť prijaté, ak je v rozpore s medzinárodnými ...

(4)

Správa rezerv je povinná vypracovať a predložiť vláde na schválenie núdzový plán, ktorý sa použije, ...

(5)

Správa rezerv v súlade s núdzovým plánom podľa odseku 4 vypracuje a priebežne aktualizuje pohotovostný ...

(6)

Na prekonanie stavu ropnej núdze môže vláda na návrh Správy rezerv dať súhlas na uvoľnenie núdzových ...

(7)

Návrh na uvoľnenie núdzových zásob podľa odseku 6 môže predložiť Správa rezerv vláde aj vtedy, ak Medzinárodná ...

(8)

Vláda na návrh Správy rezerv schváli spôsob a ďalší postup uvoľnenia núdzových zásob.

(9)

Počas stavu ropnej núdze sú podnikatelia s predmetom činnosti spracovanie ropy povinní prednostne spracovať ...

(10)

Vláda na návrh Správy rezerv môže vyhlásiť okruh osôb alebo činností, na ktoré sa opatrenia na riešenie ...

(11)

Správa rezerv usmerňuje a koordinuje realizáciu opatrení na riešenie stavu ropnej núdze a vykonáva štátny ...

(12)

Správa rezerv spolupracuje s Európskou komisiou a Medzinárodnou energetickou agentúrou pri predchádzaní ...

(13)

Ak Medzinárodná energetická agentúra rozhodne o uvoľnení núdzových zásob alebo ak Európska komisia rozhodne, ...

§ 15
Založenie agentúry
(1)

Agentúru založí ako jeden zo zakladateľov Správa rezerv alebo osoba, v ktorej má Správa rezerv majetkovú ...

(2)

Založenie, postavenie a právne pomery agentúry upravuje Občiansky zákonník, ak odseky 3 až 8 a § 16 ...

(3)

Zakladateľská zmluva agentúry, stanovy agentúry a ich zmeny nenadobudnú účinnosť bez súhlasu vlády.

(4)

Účelom založenia agentúry je obstarávanie a udržiavanie núdzových zásob pre potreby ich použitia v stave ...

(5)

Členom agentúry sa môže stať vybraný podnikateľ, ktorému vznikla povinnosť zabezpečiť udržiavanie núdzových ...

(6)

Člen agentúry nezodpovedá za záväzky agentúry svojím majetkom.

(7)

Založenie a vznik agentúry zverejní Správa rezerv na svojom webovom sídle.

(8)

Pre členov orgánov agentúry a generálneho riaditeľa agentúry, ak je vymenovaný, platia obdobne ustanovenia ...

§ 16
Hospodársky výsledok agentúry
(1)

Zásady tvorby, použitia a evidencie účelovo viazaných fondov vo vlastnom imaní agentúry, ktoré zabezpečia ...

(2)

Kladný výsledok hospodárenia agentúry sa použije len na úhradu neuhradených strát, obstaranie núdzových ...

§ 17
Prevod podielu na hlasovacích právach v agentúre

Na prevod podielu na hlasovacích právach Správy rezerv alebo inej právnickej osoby pod priamou alebo ...

§ 18
Predaj núdzových zásob Správou rezerv agentúre
(1)

Správa rezerv je oprávnená predať núdzové zásoby, ak

a)
agentúra preukáže pripravenosť na prevzatie núdzových zásob podľa tohto zákona; za pripravenosť na prevzatie ...
b)
kúpna cena ropy zodpovedá cene určenej v znaleckom posudku, alebo ak je priemerná kúpna cena ropy určená ...
(2)

Na predaj núdzových zásob agentúre sa nepoužije osobitný predpis.25)

(3)

Príjem z predaja núdzových zásob podľa odseku 1 je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 19
Zrušenie agentúry
(1)

Zrušenie agentúry podlieha predchádzajúcemu súhlasu vlády.

(2)

Dňom zrušenia agentúry s likvidáciou sa núdzové zásoby prevedú z vlastníctva agentúry do vlastníctva ...

(3)

Pri prevode núdzových zásob podľa odseku 2 sa cena núdzových zásob určí podľa § 18 ods. 1 písm. b), ...

(4)

Dňom prevodu núdzových zásob z agentúry na Správu rezerv je Správa rezerv povinná vykonávať povinnosti ...

§ 20
Zakladanie iných právnických osôb
(1)

Správa rezerv môže pri plnení zakladateľských funkcií podľa osobitného predpisu27) so súhlasom vlády ...

(2)

Odsek 1 sa nevzťahuje na založenie a vznik agentúry.

§ 21
Výkon štátnej správy
(1)

Štátnu správu na úseku núdzových zásob vykonáva Správa rezerv.

(2)

Správa rezerv pravidelne poskytuje informácie o aktuálnom stave núdzových zásob Medzinárodnej energetickej ...

(3)

Správa rezerv každoročne najneskôr do 30. novembra predloží Bezpečnostnej rade Slovenskej republiky ...

(4)

Správa rezerv vedie aktualizovanú a podrobnú evidenciu núdzových zásob. Táto evidencia obsahuje najmä ...

(5)

Správa rezerv každoročne do 25. februára predloží Európskej komisii zhrnutie evidencie núdzových zásob ...

(6)

Správa rezerv mesačne zostavuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca výkaz o objeme núdzových zásob ...

(7)

Správa rezerv mesačne zostavuje k poslednému dňu kalendárneho mesiaca výkaz o osobitných zásobách pre ...

(8)

Správa rezerv mesačne zostavuje a predloží Európskej komisii výkaz o obchodných zásobách vypracovaný ...

(9)

Správa rezerv informuje Európsku komisiu o každom čerpaní núdzových zásob, ak núdzové zásoby klesnú ...

a)
deň, keď núdzové zásoby klesli pod minimálny limit núdzových zásob,
b)
dôvody takéhoto čerpania núdzových zásob,
c)
opatrenia prijaté na doplnenie núdzových zásob,
d)
odhad vývoja núdzových zásob, ak sa predpokladá, že núdzové zásoby zostanú pod minimálnym limitom.
(10)

Správa rezerv získava údaje o ťažbe, výrobe, dovoze, vývoze, preprave, skladovaní, predaji a nákupe ...

(11)

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) zašle agentúre súhrnnú ...

a)
zoznam obsahujúci obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie vybraných podnikateľov, ak ...
b)
vo vzťahu ku každému vybranému podnikateľovi údaj o množstve vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé ...
1.
uviedol do daňového voľného obehu4) podľa osobitného predpisu5) na území Slovenskej republiky,
2.
prepravil na územie Slovenskej republiky mimo pozastavenia dane na podnikateľské účely,6)
3.
doviezol na územie Slovenskej republiky z tretích štátov,7)
4.
uviedol do daňového voľného obehu, prepravil alebo doviezol na územie Slovenskej republiky na podnikateľské ...
c)
vo vzťahu ku každému vybranému podnikateľovi údaj o množstve vybraných ropných výrobkov pre jednotlivé ...
(12)

Finančné riaditeľstvo zašle Správe rezerv informáciu v rozsahu podľa odseku 11 písm. a) najneskôr do ...

§ 22
Kontrola
(1)

Správa rezerv vykonáva kontrolu

a)
plnenia povinností podľa § 3 ods. 1,
b)
množstva, kvality9) a dostupnosti núdzových zásob u uznaných skladovateľov,
c)
plnenia opatrení podľa § 14 ods. 9,
d)
dodržiavania plánu obmeny a zámeny núdzových zásob.
(2)

Kontrolu plnenia opatrení na obmedzenie spotreby ropy a ropných výrobkov vykonávajú

a)
útvary Policajného zboru,32) ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. a) a b) a ods. 2 písm. a) a ...
b)
Slovenská obchodná inšpekcia,33) ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. c) a ods. 2 písm. c) až ...
c)
colné úrady, ak ide o opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. f).
(3)

Správa rezerv poskytne súčinnosť osobám, ktoré Európska komisia poverila vykonaním kontroly zameranej ...

(4)

Na účely kontroly podľa odseku 3 Správa rezerv zabezpečí, aby sa všetky údaje, záznamy, výkazy a dokumenty ...

(5)

Na výkon kontroly podľa tohto zákona sa vzťahujú základné pravidlá kontrolnej činnosti.34)

§ 23
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí

a)
vybraný podnikateľ, ktorý napriek výzve od agentúry neplní svoju povinnosť podľa § 3 ods. 1,
b)
podnikateľ, ak neposkytne Správe rezerv údaje podľa § 5.
(2)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí podnikateľ s predmetom činnosti spracovanie ropy alebo ...

(3)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí uznaný skladovateľ, ak

a)
neoprávnene použije núdzové zásoby alebo ich neoprávnené použitie umožní,
b)
neodstráni v určenej lehote nedostatky zistené pri kontrole množstva, kvality a dostupnosti núdzových ...
c)
poruší povinnosť podľa § 8 ods. 3 druhej vety,
d)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 7,
e)
poruší povinnosť podľa § 9 ods. 6 alebo ods. 8 alebo § 10 ods. 2,
f)
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 8.
(4)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí agentúra, ak

a)
poruší povinnosti podľa § 6 ods. 3,
b)
poruší povinnosť podľa § 6 ods. 2 a 5 alebo neposkytne Správe rezerv informácie podľa § 6 ods. 8 a 9, ...
c)
uzavrie zmluvu o skladovaní a ochraňovaní núdzových zásob v rozpore s § 8 ods. 2 a 3,
d)
zabezpečí skladovanie núdzových zásob v rozpore s § 9 ods. 9,
e)
poruší podmienky pre voľné nakladanie s núdzovými zásobami podľa § 11,
f)
poruší povinnosť podľa § 12 ods. 1 až 4 alebo ods. 7.
(5)

Správneho deliktu podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá ...

a)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. a) alebo písm. b) alebo § 14 ods. 2 písm. a) alebo písm. ...
b)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. c) alebo § 14 ods. 2 písm. c) až e),
c)
nedodrží opatrenia podľa § 14 ods. 1 písm. d) alebo § 14 ods. 2 písm. f).
(6)

Správa rezerv uloží vybranému podnikateľovi, ktorý sa dopustí správneho deliktu podľa odseku 1 písm. ...

(7)

Ak uloženie pokuty podľa odseku 6 neviedlo k náprave v lehote 30 dní od právoplatného rozhodnutia o ...

(8)

Správa rezerv uloží podnikateľovi pokutu vo výške 35 000 eur za správny delikt podľa odseku 1 písm. ...

(9)

Správa rezerv uloží podnikateľovi s predmetom činnosti spracovanie ropy alebo s predmetom činnosti skladovanie, ...

(10)

Správa rezerv uloží uznanému skladovateľovi pokutu vo výške

a)
účtovnej hodnoty neoprávnene použitých núdzových zásob, najmenej však 665 000 eur za správny delikt ...
b)
účtovnej hodnoty neoprávnene použitých núdzových zásob, najmenej však 1 700 000 eur, ak sa uznaný skladovateľ ...
c)
665 000 eur za správny delikt podľa odseku 3 písm. b), c), e) a f),
d)
35 000 eur za správny delikt podľa odseku 3 písm. d).
(11)

Správa rezerv uloží agentúre pokutu vo výške

a)
665 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. a), c), d),
b)
35 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. b),
c)
50 000 eur za správny delikt podľa odseku 4 písm. e) a f).
(12)

Útvar Policajného zboru uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. a) vo výške 165 eur.

(13)

Slovenská obchodná inšpekcia uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. b) vo výške 35 000 ...

(14)

Colný úrad uloží pokutu za správny delikt podľa odseku 5 písm. c) vo výške 665 000 eur.

(15)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán podľa odsekov 6 až 14 dozvedel ...

(16)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

§ 24
Vzťah k správnemu poriadku

Na postupy podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem

a)

určenia minimálneho limitu núdzových zásob podľa § 7 ods. 6 a

b)

rozhodovania udržiavať osobitné zásoby podľa § 12 ods. 1.

§ 25
Prechodné ustanovenia
(1)

Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou hospodári Správa rezerv s núdzovými zásobami podľa doterajších ...

(2)

Deň prevzatia núdzových zásob agentúrou nastane dňom predaja núdzových zásob na základe kúpnej zmluvy ...

(3)

Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou postupujú colné úrady podľa doterajších predpisov.

(4)

Agentúra si začne plniť svoje povinnosti podľa § 3, § 4, § 6 až 12 a § 21 odo dňa prevzatia núdzových ...

(5)

Do dňa prevzatia núdzových zásob agentúrou je vybraný podnikateľ povinný platiť poplatok na nakladanie ...

(6)

Do dňa prevzatia núdzových zásob je agentúra povinná uzavrieť zmluvy potrebné na to, aby bola pripravená ...

(7)

Minimálnym limitom núdzových zásob platným do 31. marca 2014 je množstvo núdzových zásob, ktoré určila ...

(8)

Agentúra je povinná ku dňu prevzatia núdzových zásob udržiavať osobitné zásoby v rovnakom objeme, v ...

(9)

Do obstarania skladovania núdzových zásob podľa § 9 ods. 4 si agentúra zabezpečí skladovanie núdzových ...

(10)

Osoby, ktoré v mene agentúry konajú pred jej vznikom, sú z tohto konania zaviazané spoločne a nerozdielne. ...

(11)

Pred vznikom agentúry v jej mene koná Správa rezerv alebo osoba určená Správou rezerv. Osoba, ktorá ...

(12)

Konania o uložení pokuty, ktoré boli začaté a neboli právoplatne skončené do dňa prevzatia núdzových ...

§ 26
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 27
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa čl. I zákona č. 373/2012 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 58 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky podá podnet podľa osobitného predpisu.36j)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 36j znie:

„36j) § 23 ods. 7 zákona č. 218/2013 o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ...

2.

V § 58 ods. 4 sa slová „písm. c)“ nahrádzajú slovami „písm. c) alebo d)“.

Čl. III

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., zákona ...

1.

V § 21 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19aa znie:

„19aa) Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...

2.

V § 21 ods. 8 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a písm. h)“.

3.

V § 25 sa odsek 4 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g)
nemá nedoplatky voči Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov.19aa)“.

Čl. IV

Zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby ...

1.

V § 14a ods. 7 písmeno a) znie:

„a)
skladovanie a predaj leteckých pohonných látok v priestoroch letísk,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17g sa vypúšťa.

2.

V § 14a sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) minerálny olej, ktorý tvorí núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov podľa osobitného predpisu.17hb)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17hb znie:

„17hb) Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...

Čl. V

Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom ao), ktoré znie:

„ao) Agentúre pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov na účely plnenia úloh podľa osobitného predpisu19g) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19g znie:

„19g) Zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...

Čl. VI

Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...

1.

V § 3 ods. 1 a § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „stavu ropnej núdze,8) ropnej bezpečnosti štátu,“.

2.

V § 3 ods. 2 sa čiarka za slovami „Slovenskej republiky“ nahrádza bodkou a vypúšťajú sa slová „ak osobitný ...

3.

V § 3 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo ak tak ustanovuje osobitný predpis10)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

4.

V § 6 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

5.

§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3)
Správa rezerv môže predať hmotné rezervy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.11a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 18 zákona č. 218/2013 Z. z.“.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 13 zákona č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2013.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Paška v. r. Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 218/2013 Z. z.

  ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY

  P. č. Číslo KN37) ROPA, ROPNÉ POLOTOVARY A VYBRANÉ ROPNÉ VÝROBKY ROPA A ROPNÉ POLOTOVARY 1 2709 ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 218/2013 Z. z.

  KATEGÓRIE ROPNÝCH VÝROBKOV V OSOBITNÝCH ZÁSOBÁCH

  Do osobitných zásob možno zaradiť ropné výrobky patriace do jednej alebo do viacerých z nasledujúcich ...

  etán, skvapalnený ropný plyn (LPG), automobilový benzín, letecký benzín, tryskové palivo benzínového ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 218/2013 Z. z.

  VÝPOČET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE ČISTÉHO DOVOZU

  I.

  METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOVOZU ROPNÝCH VÝROBKOV

  1.

  Ropný ekvivalent dovozu ropných výrobkov potrebný na výpočet povinnosti skladovať núdzové zásoby sa ...

  a)

  súčet čistých dovozov ropy, NGL, rafinérskych medziproduktov a ostatných uhľovodíkov,3) ktorý sa upraví ...

  a1) 4 %,

  a2) priemerný percentuálny výťažok ťažkého benzínu,

  a3) čistá skutočná spotreba ťažkého benzínu,

  b)

  súčet čistých dovozov všetkých ostatných ropných výrobkov okrem ťažkého benzínu, ktorý sa takisto upraví ...

  2.

  Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.

  II.

  VÝPOČET DEVÄŤDESIATDŇOVÉHO PRIEMERNÉHO ČISTÉHO DOVOZU ROPY, ROPNÝCH POLOTOVAROV A ROPNÝCH VÝROBKOV ...

  1.

  Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov je rozdiel celkového ...

  Výťažok ťažkého benzínu

  A.

  Rafinérska výroba ťažkého benzínu

  B.

  Ťažký benzín použitý ako rafinérske palivo

  C.

  Ťažký benzín ako spätný tok z petrochemickej výroby do rafinérskeho procesu

  D.

  Rafinérska vsádzka ropy, NGL a ropných polotovarov

  E.

  Percento výťažku ťažkého benzínu = (A - B - C)/D) x 100

  Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov

  F.

  Dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov

  G.

  Vývoz ropy, NGL a ropných polotovarov

  H.

  Zmena stavu zásob ropy, NGL a ropných polotovarov

  I.

  Čistý dovoz ropy, NGL a ropných polotovarov = F - G - H

  J1. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o konštantný podiel ťažkého benzínu (4 %) = I x 0,96 ...

  J2. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o priemerný percentuálny výťažok ťažkého benzínu ...

  J3. Čistý dovoz ropy a ropných polotovarov znížený o čistú skutočnú spotrebu ťažkého benzínu = I ropný ...

  Čistý dovoz ropných výrobkov

  K.

  Dovoz ropných výrobkov

  L.

  Dovoz ťažkého benzínu

  M.

  Vývoz ropných výrobkov

  N.

  Vývoz ťažkého benzínu

  O.

  Zmena stavu zásob ropných výrobkov

  P.

  Zmena stavu zásob ťažkého benzínu

  Q.

  Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz ťažkého benzínu = (K - L) - (M - N) - (O - P) ...

  R.

  Čistý dovoz ropných výrobkov znížený o čistý dovoz ťažkého benzínu a prerátaný koeficientom na ropný ...

  Deväťdesiatdňový priemerný čistý dovoz

  Metóda č. 1:

  S.

  Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J1 + R)

  T.

  Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (S/365)

  U.

  Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (T x 90)

  Metóda č. 2:

  V.

  Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J2 + R)

  W.

  Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (V/365)

  X.

  Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (W x 90)

  Metóda č. 3:

  Y.

  Celkový ročný dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (J3 + R)

  Z.

  Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Y/365)

  ZZ.

  Deväťdesiatdňový čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov = (Z x 90)

  2.

  Na výpočet priemerných čistých dovozov ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa použije tá metóda, ...

  3.

  Čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov sa počíta v tisícoch ton.

  III.

  NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH PRIEMERNÝCH ČISTÝCH DOVOZOV

  1.

  Zásoby ropy a ropných polotovarov

  A.

  Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov

  B.

  Zásoby ropy, NGL a ropných polotovarov znížené o konštantný podiel ťažkého benzínu = A x 0,96

  2.

  Zásoby ropných výrobkov

  C.

  Zásoby ropných výrobkov

  D.

  Zásoby ťažkého benzínu

  E.

  Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby ťažkého benzínu = C - D

  F.

  Zásoby ropných výrobkov znížené o zásoby ťažkého benzínu prerátané koeficientom na ropný ekvivalent ...

  G.

  Zásoby benzínov

  H.

  Zásoby petrolejov

  I.

  Zásoby plynových olejov

  J.

  Zásoby vykurovacích olejov

  K.

  Celkové zásoby ropných výrobkov = (G + H + I + J)

  L.

  Celkové zásoby ropných výrobkov prerátané koeficientom na ropný ekvivalent = K x 1,2

  3.

  Celkové núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov

  M.

  Metóda č. 1: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob ...

  N.

  Metóda č. 2: Celkové zásoby ropy, NGL, ropných polotovarov a ropných výrobkov bez započítania zásob ...

  4.

  Núdzové zásoby ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov v dňoch priemerných čistých dovozov ...

  O.

  Denný priemerný čistý dovoz ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov (v ropnom ekvivalente) ...

  P.

  Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 1 ...

  Q.

  Počet dní priemerného čistého dovozu ropy, ropných polotovarov a ropných výrobkov podľa metódy č. 2 ...

  5.

  Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch priemerných čistých dovozov sa použije tá metóda, ktorej ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 218/2013 Z. z.

  VÝPOČET MINIMÁLNEHO OBJEMU A ÚROVNE NÚDZOVÝCH ZÁSOB NA ZÁKLADE DOMÁCEJ SPOTREBY

  I.

  METÓDA VÝPOČTU ROPNÉHO EKVIVALENTU DOMÁCEJ SPOTREBY

  1.

  Ropný ekvivalent domácej spotreby sa musí vypočítať podľa tejto metódy:

  Domáca spotreba predstavuje súčet agregátu „zistené hrubé domáce dodávky“,39) do ktorého sa zahŕňajú ...

  2.

  Medzinárodné námorné zásobníky sa nezahŕňajú do výpočtu.

  3.

  Ropný ekvivalent domácej spotreby sa vypočíta vynásobením koeficientom 1,2.

  4.

  Domáca spotreba určitej kategórie ropných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 sa vypočíta ako „zistené ...

  5.

  Domáca spotreba ťažkého benzínu na účel výpočtu čistého dovozu ropy a ropných polotovarov podľa prílohy ...

  6.

  Domáca spotreba sa počíta v tisícoch ton.

  II.

  NÚDZOVÉ ZÁSOBY V DŇOCH SPOTREBY

  1.

  Priemerná denná domáca spotreba na príslušný rok je podielom ropného ekvivalentu domácej spotreby za ...

  2.

  Priemerná šesťdesiatjednodňová domáca spotreba na príslušný rok sa vypočíta vynásobením priemernej dennej ...

  3.

  Na výpočet množstva núdzových zásob v dňoch domácej spotreby sa analogicky použije rovnaký postup ako ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 218/2013 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  1.

  Smernica Rady 2009/119/ES zo 14. septembra 2009, ktorou sa členským štátom ukladá povinnosť udržiavať ...

  2.

  Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2018/1581 z 19. októbra 2018, ktorou sa mení smernica Rady 2009/119/ES ...

Poznámky

 • 1)  Napríklad zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon ...
 • 2)  Zákon č. 372/2012 Z. z. o štátnych hmotných rezervách a o doplnení zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom ...
 • 3)  Bod 3.4 prílohy A k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 z 22. októbra 2008 o energetickej ...
 • 4)  § 2 ods. 1 písm. i) prvý, druhý a štvrtý bod zákona č. 98/2004 Z. z. v znení zákona č. 482/2009 Z. z. ...
 • 5)  § 19 až 20 a § 25 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 31 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 13 ods. 1 písm. h) a i) zákona č. 98/2004 Z. z.
 • 8)  Čl. 5 bod 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky ...
 • 10)  § 2 ods. 4 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej ...
 • 11)  Čl. 201 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 v platnom znení.
 • 12)  § 14a ods. 7 písm. b) zákona č. 309/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 151a Občianskeho zákonníka.
 • 14)  Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 15)  § 72 zákona č. 7/2005 Z. z.
 • 16)  § 61a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 17)  Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...
 • 18)  Napríklad zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 20)  Zákon č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20a)  § 4 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. ...
 • 21)  Zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 22)  § 9 ods. 4 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej ...
 • 23)  § 20f až 20j Občianskeho zákonníka.
 • 24)  Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 25)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 27)  § 4 ods. 2 písm. h) zákona č. 372/2012 Z. z.
 • 28)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. § 13a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. ...
 • 29)  Bod 3.1 ods. 1 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
 • 30)  § 12 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z.
 • 31)  § 15 ods. 1 písm. a) a ods. 2 až 6 zákona č. 98/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. ...
 • 33)  § 2 zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o ...
 • 34)  § 8 až 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 35)  § 58 ods. 1 písm. d) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona ...
 • 37)  Príloha I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a ...
 • 38)  Kapitola 27 prílohy I k nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87 v platnom znení.
 • 39)  Bod 3.2.2.11 prílohy C k nariadeniu (ES) č. 1099/2008 v platnom znení.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore