Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 02.06.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Rozpočtové právo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Trestné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 231/2019 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov 217/2021 účinný od 01.11.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 217/2021 s účinnosťou od 01.11.2021

Legislatívny proces k zákonu 217/2021

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

Slová „morálna škoda“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „nemajetková ujma“ ...

2.

V § 2 ods. 1 písm. b) prvom bode sa slovo „morálna“ nahrádza slovom „nemajetková“.

3.

V § 2 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa za slová „obchodovania s ľuďmi,“ vkladajú slová „trestného činu ...

4.

V § 2 ods. 1 písm. d) prvom bode sa za slovami „rodič po zomretom“ vypúšťa čiarka a slová „a ak ho niet, ...

5.

V § 2 ods. 1 písm. d) druhom bode sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: ...

6.

V § 2 ods. 1 písm. j) sa slovo „alebo“ za slovami „sexuálneho násilia“ nahrádza čiarkou a na konci sa ...

7.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Na účely poskytovania služieb intervenčným centrom podľa § 28a sa obeťou trestného činu domáceho ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 27a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...

8.

V § 6 ods. 2 sa za slovo „dotáciu“ vkladajú slová „alebo finančné plnenie“.

9.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Právnou pomocou sa rozumie poskytovanie právnych informácií a právne zastupovanie obete v trestnom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:

„7a) Napríklad § 324 Civilného sporového poriadku.“.

10.

V § 8 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo prijíma iné opatrenia na zabránenie ...

11.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slová „páchateľom trestného činu“ vkladajú slová „alebo je podozrivá alebo ...

12.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Nárok na odškodnenie vzniká aj vtedy, ak došlo k začatiu trestného stíhania a doterajšie výsledky ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

13.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Podmienkou vzniku nároku na odškodnenie na základe rozhodnutia podľa odseku 1 je uplatnenie si ...

14.

V § 12 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Ak bola trestným činom spôsobená smrť, obeť násilného trestného činu má nárok na vyplatenie odškodnenia ...

15.

V § 12 ods. 5 sa vypúšťa druhá veta.

16.

V § 13 sa slová „minimálnej mzdy“ nahrádzajú slovami „sumy mesačnej minimálnej mzdy platnej na obdobie ...

17.

V § 15 ods. 2 prvej vete sa za slová „odseku 1“ vkladá slovo „najneskôr“ a v druhej vete sa slová „odsek ...

18.

V § 15 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak odsek 4 neustanovuje ...

19.

V § 16 ods. 1 druhá veta znie: „V žiadosti je potrebné uviesť požadovanú výšku odškodnenia, rozsah, ...

20.

V § 16 odsek 2 znie:

„(2) Prílohou k žiadosti podľa § 15 ods. 1 je a) rozhodnutie podľa § 11 ods. 1 alebo ods. 2; ak obeť ...

21.

V § 16 ods. 3 sa za slová „subjektom poskytujúcim pomoc obetiam“ vkladajú slová „podľa osobitného predpisu7)“. ...

22.

V § 16 ods. 5 sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „štyroch“ a na konci sa pripája táto veta: „Táto lehota ...

23.

§ 16 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ministerstvo spravodlivosti môže zrušiť pôvodné rozhodnutie a vydať nové rozhodnutie vo veci, ktorým ...

24.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v anglickom jazyku“.

25.

§ 21 vrátane nadpisu nad paragrafom znie:

„Spoločné ustanovenia k odškodňovaniu § 21 (1) Poskytnutím odškodnenia obeti násilného trestného činu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

26.

V § 23 ods. 2 sa za slovo „dotáciu“ vkladajú slová „alebo finančné plnenie“.

27.

V § 24 ods. 3 sa za slová „sociálna práca“ vkladajú slová „alebo v príbuznom odbore“.

28.

V § 27 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a vymedzenie územia, na ktorom bude odborná ...

29.

V § 28 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a v súlade so štandardmi kvality poskytovanej odbornej ...

30.

Za § 28 sa vkladajú § 28a a 28b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 28a Intervenčné centrum (1) Akreditovaný subjekt poskytujúci špecializovanú odbornú pomoc obetiam ...

31.

V § 29 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo § 28a“.

32.

§ 29 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) V prípade zániku alebo zrušenia akreditácie, akreditovanému subjektu, ktorý je intervenčným centrom, ...

33.

§ 31 vrátane nadpisu znie:

„§ 31 Financovanie Ministerstvo spravodlivosti môže poskytnúť akreditovanému subjektu a) dotáciu na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

34.

V § 32 odsek 3 znie:

„(3) Do registra sa zapisujú údaje podľa § 27 ods. 1, označenie „intervenčné centrum“ a označenie kraja ...

35.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Odborná príprava (1) Inštitúcie zabezpečujúce vzdelávanie pre zamestnancov súdov, súdnych úradníkov, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:

„18a) § 3 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

36.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2021 Konania vo veciach podľa tretej časti ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

1.

V § 27a ods. 1 a 9 sa číslo „10“ nahrádza číslom „14“.

2.

V § 27a ods. 2 sa číslo „10“ nahrádza číslom „50“.

3.

V § 27a ods. 4 tretej vete sa vypúšťa slovo „prípadne“.

4.

V § 27a odsek 7 znie:

„(7) Policajt je povinný poučiť ohrozenú osobu o možnosti podať návrh na nariadenie neodkladného opatrenia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11bea znie:

„11bea) § 28a zákona č. 274/2017 z. z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

5.

V § 27a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Upovedomenie ohrozenej osoby musí predchádzať upovedomeniu ...

6.

V § 27a odsek 12 znie:

„(12) O vykonanom postupe podľa odsekov 1 až 11 policajt spíše neodkladne úradný záznam, ktorý obsahuje ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2021 okrem článku II, ktorý nadobúda účinnosť 1. novembra 2021. ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore