Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 01.06.2021
Účinnosť od: 31.12.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Zdravotné poistenie, Sociálne poistenie, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2021 účinný od 31.12.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2021 s účinnosťou od 31.12.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. IX

Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa ...

V čl. IV sa slová „1. januára 2022“ nahrádzajú slovami „1. januára 2023“.

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2021 okrem čl. I, čl. II, čl. III bodov 1, 2, 4 až 7, 9 až ...

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Poznámky

 • 1)  § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 2)  Čl. 4 a 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného ...
 • 3)  Zákonník práce.
 • 4)  § 35 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 5)  § 7 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 6)  Zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom ...
 • 7)  § 11a Zákonníka práce.
 • 8)  § 142a Zákonníka práce.
 • 9)  § 146 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 317/2018 Z. z.
 • 10)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zavádza štatistická ...
 • 11)  § 226 ods. 1 písm. n) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 2 ods. 1 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 13)  § 134 Zákonníka práce.
 • 14)  § 62 Zákonníka práce.
 • 15)  § 41 zákona č. 440/2015 Z. z.
 • 16)  Napríklad zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 17)  § 226 ods. 1 písm. f) druhý bod zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 18)  § 233 ods. 12 písm. d) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 215/2021 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore