Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72045
Dôvodové správy: 2582
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov 215/2019 účinný od 01.08.2019


Platnosť od: 17.07.2019
Účinnosť od: 01.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Verejné obstarávanie, Obchod a podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2019 s účinnosťou od 01.08.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Základné ustanovenia
(1)

Tento zákon upravuje

a)
náležitosti zaručenej elektronickej faktúry,
b)
postup pri zaručenej elektronickej fakturácii,
c)
zriadenie informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „fakturačný systém“) ...
d)
centrálny ekonomický systém a jeho používanie.
(2)

Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia o vyhotovení a vydaní faktúry podľa osobitného predpisu1) ...

(3)

Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručené elektronické faktúry má osoba, o ktorej to ustanovuje ...

§ 2
Zaručená elektronická faktúra
(1)

Zaručenou elektronickou faktúrou sa rozumie dokument v elektronickej podobe, ktorý obsahuje náležitosti ...

(2)

Zaručená elektronická faktúra obsahuje

a)
identifikátor obchodného prípadu (ďalej len „identifikátor prípadu“), ak je pridelený,
b)
poradové číslo zaručenej elektronickej faktúry,
c)
označenie obdobia, v ktorom bolo dodané plnenie, dátum dodania plnenia a dátum vyhotovenia zaručenej ...
d)
identifikačné údaje osoby, ktorá dodáva plnenie (ďalej len „dodávateľ“), a osoby, ktorá ...
e)
identifikačné údaje osoby, ktorá v mene odberateľa prijíma plnenie, ak existuje,
f)
informácie o zástupcovi dodávateľa4) na účely daňového konania, ak je určený,
g)
obsah dodaného plnenia,
h)
údaje potrebné na uskutočnenie platby za dodané plnenie,
i)
informáciu o zľave z ceny alebo o poplatkoch, či sankciách, ak sa uplatňujú,
j)
cenu za jednotlivé plnenia, vyjadrenie množstva plnenia a celkovú cenu,
k)
číslo oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, ...
l)
náležitosti faktúry podľa osobitného predpisu,7) ak zaručenú elektronickú faktúru vyhotovuje ...
m)
doplňujúce údaje, ak sa na nich dohodnú dodávateľ a odberateľ.
(3)

Zaručená elektronická faktúra musí byť vyhotovená a vydaná v dátovej štruktúre v súlade ...

§ 3
Povinnosť vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru
(1)

Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na

a)
dodávateľa plnenia rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii, ktorá je zapojená ...
b)
dodávateľa zo zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,6) vo vzťahu ...
(2)

Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa vzťahuje na

a)
odberateľa plnenia od rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie, ktorá je zapojená ...
b)
odberateľa plnenia od verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa vo vzťahu k tomuto plneniu,
c)
osobu, ktorá je podľa osobitného predpisu10) povinná postupovať ako verejný obstarávateľ.
(3)

Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru, ako aj ju ďalej spracúvať, sa ...

a)
rozpočtovú organizáciu alebo príspevkovú organizáciu, ktorá je zapojená na štátny rozpočet, ...
b)
verejného obstarávateľa a obstarávateľa.
(4)

Povinnosť vydávať a prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie

a)
spojené s utajovanou skutočnosťou, plnenie, ktoré si vyžaduje utajovanú skutočnosť alebo ktoré ...
b)
spojené s použitím osobitných bezpečnostných opatrení alebo pri ktorom je nevyhnutná ochrana ...
c)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby alebo Vojenského spravodajstva ...
d)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorej účelom je zabezpečenie ...
e)
zo zmluvy týkajúcej sa prevozu alebo uskladnenia vojenského materiálu, zbraní alebo streliva uzatvorenej ...
f)
prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí, ak ide o plnenie, ...
1.
nebolo predmetom zákazky5) vo verejnom obstarávaní,
2.
bolo predmetom inej ako nadlimitnej zákazky13) vo verejnom obstarávaní alebo
3.
bolo prijaté alebo poskytnuté zastupiteľským úradom Slovenskej republiky mimo územia členského ...
(5)

Povinnosť vydávať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na plnenie

a)
zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska,
b)
vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice alebo Agentúry pre riadenie dlhu a ...
c)
nepresahujúce sumu 5 000 eur.
(6)

Povinnosť prijímať zaručenú elektronickú faktúru sa nevzťahuje na

a)
plnenie zo zmluvy uzatvorenej v pôsobnosti Národnej banky Slovenska alebo Agentúry pre riadenie dlhu ...
b)
plnenie vyplývajúce zo záväzkov a pohľadávok Štátnej pokladnice, ktoré sa týkajú poskytovania ...
c)
odberateľa, ktorý je fyzickou osobou a nie je podnikateľom.
(7)

Ak majú osoby podľa odsekov 1 až 3 povinnosť vyhotoviť faktúru podľa osobitného predpisu,1) ...

§ 4
Zaručená elektronická fakturácia
(1)

Zaručenou elektronickou fakturáciou sa rozumie postup, ktorý pozostáva zo štádia vyhotovenia zaručenej ...

(2)

Vyhotovením zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie vytvorenie zaručenej elektronickej faktúry ...

(3)

Vydaním zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie vloženie zaručenej elektronickej faktúry do ...

(4)

Prijatím zaručenej elektronickej faktúry sa rozumie prevzatie zaručenej elektronickej faktúry odberateľom ...

(5)

Zaručená elektronická faktúra sa považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni jej sprístupnenia ...

(6)

Sprístupnením sa na účely tohto zákona rozumie umožnenie dispozície s dokumentom, informáciou ...

(7)

Ak sa tak dodávateľ a odberateľ dohodnú, je k zaručenej elektronickej faktúre možné pripojiť ...

(8)

Kým nie je preukázaný opak, platí, že prijatú zaručenú elektronickú faktúru vyhotovil a vydal ...

(9)

Identifikátor prípadu slúži na jednoznačnú identifikáciu právneho vzťahu, na základe plnenia ...

(10)

Správca fakturačného systému zabezpečí prostredníctvom funkcie fakturačného systému prideľovanie ...

(11)

Pridelený identifikátor prípadu sprístupní správca fakturačného systému žiadateľovi, ako ...

(12)

Zaručenú elektronickú faktúru nie je možné vydať, ak

a)
neobsahuje identifikátor prípadu a
b)
ide o odberateľa, ktorý má podľa § 6 ods. 2 druhej vety povinnosť žiadať o pridelenie identifikátora ...
(13)

Správca fakturačného systému vo fakturačnom systéme zabezpečí

a)
programový nástroj alebo funkciu na vyhotovenie zaručenej elektronickej faktúry,
b)
automatizovanú kontrolu dodržania formálnych náležitostí vydávanej zaručenej elektronickej faktúry ...
c)
možnosť pripojiť k vydanej zaručenej elektronickej faktúre súvisiace elektronické dokumenty,
d)
nemennosť obsahu zaručenej elektronickej faktúry od vydania zaručenej elektronickej faktúry do ...
e)
poskytnutie informácie o sprístupnení zaručenej elektronickej faktúry na účely prijatia zaručenej ...
f)
vyhotovenie potvrdenia o dátume a čase vydania zaručenej elektronickej faktúry a prijatia zaručenej ...
g)
vyhotovenie informácie o tom, ktorá osoba vykonala úspešnú autentifikáciu pri vydaní zaručenej ...
§ 5
Fakturačný systém
(1)

Fakturačný systém je informačný systém verejnej správy,18) ktorého správcom je Ministerstvo ...

(2)

Fakturačný systém zabezpečuje činnosti súvisiace so zaručenou elektronickou fakturáciou.

(3)

Správca fakturačného systému zriadi fakturačný systém tak, aby obsahoval funkcie potrebné na ...

a)
bol dostupný prostredníctvom jednotného prístupového miesta na webovom sídle ministerstva financií, ...
b)
bol každej registrovanej osobe vytvorený osobný profil a bolo umožnené kedykoľvek a bezodplatne ...
c)
bolo vo fakturačnom systéme bezodplatne prístupné programové rozhranie potrebné na automatizované ...
d)
bola na účely prístupu k fakturačnému systému a jeho používania vyžadovaná autentifikácia ...
e)
bola vo vzťahu ku každému úkonu registrovanej osoby zabezpečená jednoznačná identifikácia toho, ...
f)
bolo zabezpečené uchovávanie metaúdajov21) o zaručených elektronických faktúrach,
g)
bola zabezpečená možnosť registrovaným osobám zvoliť si zasielanie informácií o udalostiach ...
h)
boli najmenej po dobu piatich rokov uchovávané údaje o každej systémovej udalosti,
i)
bolo umožnené zaslať správcovi fakturačného systému upozornenie pri zneužití fakturačného ...
j)
boli užívateľské rozhranie a funkcie dostupné aj v anglickom jazyku.
§ 6
Registrácia vo fakturačnom systéme
(1)

Registráciou vo fakturačnom systéme je aktivácia osobného profilu osoby.

(2)

Osoby podľa § 3 ods. 1 až 3 sú bezodkladne po uzavretí zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej ...

a)
svojimi informačnými systémami priamo prepojený na fakturačný systém, alebo
b)
osobou, ktorá je povinná žiadať o pridelenie identifikátora prípadu podľa zverejnenej informácie ...
(3)

Ak ide o osoby, ktoré sú zapísané v registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej ...

(4)

Ak ide o osoby, ktoré nie sú zapísané v registri právnických osôb alebo v zozname hospodárskych ...

(5)

Na účely identifikácie osoby a autentifikácie osoby pri vytváraní a aktivácii osobného profilu, ...

a)
identifikátor osoby a autentifikátor alebo
b)
identifikačné údaje a autentifikačné údaje, ktoré vydá správca fakturačného systému, ak ...
(6)

Správca fakturačného systému vydáva identifikačné údaje a autentifikačné údaje bezodplatne ...

(7)

Identifikačné údaje a autentifikačné údaje doručuje správca fakturačného systému do vlastných ...

(8)

Správca fakturačného systému zruší registráciu vo fakturačnom systéme, ak dôjde k zániku ...

(9)

Prostredníctvom osobného profilu registrovaná osoba využíva funkcie fakturačného systému a zriaďuje, ...

(10)

Na účely registrácie vo fakturačnom systéme a správy profilov registrovaných osôb je správca ...

(11)

Na účely identifikácie osoby a autentifikácie osoby podľa odseku 5 písm. a) sa postupuje podľa ...

§ 7
Centrálny ekonomický systém
(1)

Centrálny ekonomický systém tvorí

a)
súbor usmernení v oblastiach podľa odseku 2, ktorého účelom je zabezpečiť jednotné vykonávanie ...
b)
informačný systém verejnej správy, ktorý slúži na spracúvanie údajov a na riadne a efektívne ...
(2)

Centrálny ekonomický systém slúži na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných ...

a)
vedení účtovníctva a výkazníctve,27)
b)
evidencii a správe majetku,28)
c)
riadení ľudských zdrojov,29)
d)
evidencii a realizácii rozpočtu.30)
(3)

Správcom ekonomického informačného systému je ministerstvo financií.

(4)

Ministerstvo financií zabezpečuje budovanie a rozvoj ekonomického informačného systému a vydávanie ...

(5)

Používateľom ekonomického informačného systému (ďalej len „používateľ“) je

a)
rozpočtová organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
b)
príspevková organizácia, ktorá je zapojená na štátny rozpočet,
c)
verejná výskumná inštitúcia,31)
d)
iný subjekt verejnej správy,32) ako je uvedený v písmenách a) až c), ktorý na základe návrhu ...
(6)

Ministerstvo financií zabezpečí výkon procesov a činností podľa odseku 2 pre používateľov, ...

(7)

Centrálny ekonomický systém sa nepoužíva na výkon vnútorných riadiacich procesov a organizačných ...

(8)

K údajom z ekonomického informačného systému majú nepretržitý a automatizovaný prístup alebo ...

a)
používateľ,
b)
správca ekonomického informačného systému.
(9)

V ekonomickom informačnom systéme sa používajú aj údaje z týchto informačných systémov, registrov ...

a)
fakturačný systém,
b)
centrálna evidencia majetku,34)
c)
centrálny register splatných pohľadávok štátu,35)
d)
rozpočtový informačný systém,
e)
informačný systém štátnej pokladnice,
f)
centrálny konsolidačný systém,
g)
centrálny informačný systém štátnej služby,36)
h)
informačný systém centrálnej správy referenčných údajov verejnej správy,37)
i)
centrálny register zmlúv,38)
j)
agendový informačný systém používateľa,
k)
dochádzkový informačný systém používateľa,
l)
stravovací informačný systém používateľa a ubytovací informačný systém používateľa,
m)
systém používateľa na zverejňovanie objednávok, zmlúv a faktúr.
(10)

Osoby, ktoré spravujú alebo vedú evidencie a registre uvedené v odseku 9 písm. g) až i), sú povinné ...

(11)

Osoby, ktoré spravujú alebo vedú informačné systémy a evidencie uvedené v odseku 9 písm. j) ...

(12)

Na písomnú žiadosť poskytne ministerstvo financií údaje z ekonomického informačného systému ...

(13)

Používatelia sú povinní používať ekonomický informačný systém v rozsahu a spôsobom ustanovenými ...

(14)

Ministerstvo financií zabezpečí prepojenie fakturačného systému a centrálneho ekonomického systému ...

(15)

V ekonomickom informačnom systéme sa vedú osobné údaje v rozsahu podľa tohto zákona alebo osobitných ...

(16)

Zoznam spracúvaných osobných údajov a okruh dotknutých osôb, o ktorých sa údaje spracúvajú, ...

Spoločné ustanovenia
§ 8
(1)

Správca fakturačného systému vytvára fakturačný systém tak, aby bol postupne sprístupňovaný ...

(2)

Na účely podľa odseku 1 správca fakturačného systému zverejňuje vo svojom publikačnom orgáne ...

(3)

Osoby podľa § 3 ods. 1 až 3 sú povinné vydávať alebo prijímať zaručenú elektronickú faktúru ...

§ 9
(1)

Na postup podľa § 4 a 6 sa nevzťahuje správny poriadok.

(2)

Miestom na sprístupnenie zaručenej elektronickej faktúry, dokumentu alebo informácie, alebo na prijatie ...

(3)

Ministerstvo financií a správca modulu elektronických schránok42) zabezpečia prepojenie oboch informačných ...

§ 10
Splnomocňovacie ustanovenia

Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo financií, ustanoví

a)
formát elektronického dokumentu zaručenej elektronickej faktúry a s ňou súvisiacich elektronických ...
b)
podrobnosti o spôsobe uvádzania náležitostí zaručenej elektronickej faktúry,
c)
podrobnosti o zabezpečení odoslania zaručenej elektronickej faktúry a jej sprístupnenia podľa ...
d)
podrobnosti o rozsahu používania centrálneho ekonomického systému, spôsob používania centrálneho ...
§ 11
Prechodné ustanovenie

Ak ide o osoby zapísané do registra právnických osôb alebo do zoznamu hospodárskych subjektov ...

§ 12
Záverečné ustanovenie

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.

Čl. II

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 154 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Úrad spolu so zápisom hospodárskeho subjektu do zoznamu hospodárskych subjektov poskytne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 70a znie:

„70a) Zákon č. 215/2019 Z. z. o elektronickej fakturácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

2.

Za § 187e sa vkladá § 187f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 187f Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2019 Úrad je povinný do 31. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 75a znie:

„75a) § 6 ods. 5 písm. b) zákona č. 215/2019 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii sa dopĺňa takto:

1.

V § 8 ods. 2 sa za slová „medzinárodnej norme“ vkladá čiarka a slová „inej technickej norme“. ...

2.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15a Osobitné poskytovanie slovenskej technickej normya technickej normalizačnej informácie Úrad ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2019.

Zuzana Čaputová v. r.Andrej Danko v. r.Peter Pellegrini v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 215/2019 Z. z.

  ZOZNAM SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV A OKRUH DOTKNUTÝCH OSÔB, O KTORÝCH SA ÚDAJE SPRACÚVAJÚ V EKONOMICKOM INFORMAČNOM SYSTÉME

  1.

  Rozsah spracúvaných osobných údajov zamestnancov, ktoré obsahuje ekonomický informačný systém, ...

  2.

  Rozsah spracúvaných osobných údajov dodávateľov, odberateľov, dlžníkov a veriteľov, ktoré ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 215/2019 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ zo 16. apríla 2014 o elektronickej fakturácii ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
 • 2)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 3)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve v ...
 • 4)  § 9 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6)  Zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 72 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/1870 zo 16. októbra 2017 o uverejnení odkazu na európsku ...
 • 10)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 11)  Čl. 346 ods. 1 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016) v platnom ...
 • 12)  Napríklad § 7 ods. 11 zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení ...
 • 13)  § 5 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 14)  § 3 písm. p) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej ...
 • 15)  Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o elektronickej identifikácii ...
 • 16)  Čl. 3 ods. 27 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
 • 17)  Čl. 3 ods. 15 a 30 nariadenia (EÚ) č. 910/2014 v platnom znení.
 • 18)  § 2 ods. 1 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene ...
 • 19)  § 3 písm. n) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 20)  § 21 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. v znení zákona č. 570/2009 Z. z.§ 2 písm. w) ...
 • 22)  § 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ...
 • 23)  § 152 zákona č. 343/2015 Z. z.
 • 24)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
 • 25)  § 19 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  § 10 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 27)  Napríklad zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v ...
 • 29)  Napríklad zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 552/2003 ...
 • 30)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 31)  § 1 ods. 2 zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 32)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 33)  § 38 a 39 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných ...
 • 34)  § 3c zákona č. 278/1993 Z. z. v znení zákona č. 324/2014 Z. z.
 • 35)  § 5 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 36)  § 25 až 28 zákona č. 55/2017 Z. z.
 • 37)  § 10 ods. 11 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 39)  § 17 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 238/2017 Z. z.
 • 40)  Napríklad § 14b zákona č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 21 ods. 1 zákona č. ...
 • 41)  § 3 písm. l) zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
 • 42)  § 10 ods. 4 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 313/2018 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore