Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2007 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 04.05.2007
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie, Obchod a podnikanie, Daň z pridanej hodnoty

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD27DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 215/2007 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2007 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a ...

§ 5 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Správca trhoviska plní aj ďalšie povinnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis.9a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§14b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých ...

V § 17 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak osobitný predpis neustanovuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 35b ods. 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách ...

Čl. IV

Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 651/2004 ...

1.

V § 78 ods. 1 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „s výnimkou ...

2.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78a Platenie preddavku na daň pri predaji tovaru na trhovom mieste (1) Zahraničná osoba, ktorá je ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach ...

Čl. V

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene ...

V § 76 ods. 3 písm. d) sa za slová „daňových orgánov92)" vkladá čiarka a slová „colných orgánov92a) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 92a a 92b znejú:

„92a) § 2 ods. 2 zákona č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení ...

Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007 okrem čl. I jedenásteho bodu § 14c a čl. IV, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore