Zákon o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi 215/2006 účinný od 01.07.2016 do 31.12.2017

Platnosť od: 20.04.2006
Účinnosť od: 01.07.2016
Účinnosť do: 31.12.2017
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie, Pomocné vedy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD134DS3EUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 215/2006 s účinnosťou od 01.07.2016 na základe 125/2016

Legislatívny proces k zákonu 125/2016

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje jednorazové finančné odškodnenie (ďalej len „odškodnenie“) osôb, ktorým bola v ...

§ 2 - Na účely tohto zákona sa rozumie
a)

poškodeným osoba, ktorej bola v dôsledku trestného činu spôsobená ujma na zdraví; ak táto osoba v dôsledku ...

b)

ujmou na zdraví ublíženie na zdraví, ťažká ujma na zdraví alebo smrť spôsobené trestným činom spáchaným ...

c)

rozhodovacím orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu Európskej únie (ďalej len ...

d)

asistenčným orgánom orgán Slovenskej republiky alebo iného členského štátu príslušný podľa právneho ...

e)

trestným činom aj čin inak trestný, spáchaný osobou, ktorá nie je trestne zodpovedná pre nepríčetnosť ...

Oprávnené osoby
§ 3
(1)

O odškodnenie môže požiadať poškodený, ktorý je občan Slovenskej republiky alebo občan iného členského ...

(2)

Odškodnenie sa neposkytuje, ak

a)
poškodenému bola ujma na zdraví plne uhradená inak,
b)
poškodený nedal súhlas na trestné stíhanie podľa § 211 Trestného poriadku alebo
c)
žiadateľom je osoba, ktorá nemôže vykonávať oprávnenie poškodeného podľa § 47 ods. 1 Trestného poriadku. ...
§ 4
(1)

Poškodený môže požiadať o odškodnenie, ak v trestnom konaní nadobudol právoplatnosť rozsudok alebo trestný ...

(2)

Ak páchateľ trestného činu, ktorým bola poškodenému spôsobená ujma na zdraví, nie je známy, zdržiava ...

Rozsah odškodnenia
§ 5
(1)

Na výpočet odškodnenia, ak ide o ujmu na zdraví, sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu ...

(2)

Poškodenému sa v prípade ujmy na zdraví môže ako odškodnenie poskytnúť maximálne finančná suma predstavujúca ...

(3)

Ak o náhrade ujmy na zdraví už bolo rozhodnuté právoplatným rozsudkom alebo trestným rozkazom, pri výpočte ...

§ 6

Celková suma odškodnenia poskytnutá podľa tohto zákona nesmie presiahnuť päťdesiatnásobok minimálnej ...

§ 7

Odškodnenie vypočítané podľa § 5 a 6 možno primerane znížiť, ak poškodený spoluzavinil ujmu na zdraví ...

Konanie o poskytnutí odškodnenia
§ 8
(1)

O poskytnutí odškodnenia rozhoduje a odškodnenie vypláca na základe písomnej žiadosti poškodeného rozhodovací ...

(2)

Žiadosť treba podať orgánu podľa odseku 1 do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku ...

(3)

Ak súd v trestnom konaní poškodeného s jeho nárokom odkázal na civilný proces alebo konanie pred iným ...

(4)

Poškodený môže žiadosť v lehotách uvedených v odsekoch 2 a 3 podať aj opakovane, ak to odôvodňujú okolnosti ...

§ 9
(1)

Žiadosť podľa § 8 ods. 1 obsahuje meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a rodné číslo poškodeného. ...

(2)

K žiadosti podľa odseku 1 treba pripojiť

a)
právoplatný rozsudok alebo trestný rozkaz uvedený v § 4 ods. 1, alebo iné právoplatné rozhodnutie orgánu ...
b)
doklad o ujme na zdraví, ktorá mu bola spôsobená trestným činom, vrátane údajov o rozsahu, v akom už ...
c)
doklad preukazujúci príbuzenský pomer a okruh oprávnených osôb, ak bola trestným činom spôsobená smrť, ...
d)
doklad preukazujúci vyživovaciu povinnosť zomretého alebo poskytovanie výživného zomretým, ak ide o ...
(3)

Poškodený je po podaní žiadosti povinný bezodkladne informovať ministerstvo o všetkých okolnostiach, ...

(4)

Ministerstvo je povinné rozhodnúť o žiadosti do šiestich mesiacov odo dňa jej podania.

(5)

Ak ministerstvo nevyhovie žiadosti alebo jej vyhovie iba sčasti, poškodený sa môže domáhať odškodnenia ...

§ 10
(1)

Ministerstvo je pri preverovaní skutočností dôležitých pre rozhodnutie o podanej žiadosti oprávnené ...

(2)

Orgány činné v trestnom konaní a súdy sú povinné poskytnúť súčinnosť podľa odseku 1.

§ 11
(1)

Ak bola občanovi Slovenskej republiky, občanovi iného členského štátu s trvalým pobytom na území Slovenskej ...

(2)

Asistenčným orgánom Slovenskej republiky je ministerstvo.

(3)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky poskytne poškodenému informácie o podmienkach na získanie odškodnenia ...

(4)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky bezodkladne odošle žiadosť spolu s podpornou dokumentáciou rozhodovaciemu ...

(5)

Asistenčný orgán Slovenskej republiky v prípade potreby poskytne poškodenému, ktorý podal žiadosť o ...

(6)

Rozhodovací orgán podľa odseku 4 môže požiadať asistenčný orgán Slovenskej republiky o vypočutie poškodeného ...

a)
rozhodovací orgán v súlade so svojím právnym poriadkom najmä prostredníctvom technických zariadení určených ...
b)
asistenčný orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a zápisnicu ...
(7)

Vypočutie podľa odseku 6 písm. a) môže rozhodovací orgán uskutočniť len v spolupráci s asistenčným orgánom ...

(8)

Poškodený ani iná osoba nemôžu byť k vypočutiu uvedenému v odseku 6 donucovaní.

§ 12
(1)

Občan členského štátu s trvalým pobytom na území iného členského štátu ako Slovenská republika, ktorému ...

(2)

O žiadosti podanej podľa odseku 1 rozhoduje rozhodovací orgán Slovenskej republiky.

(3)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne po doručení žiadosti podľa odseku 1 potvrdí poškodenému ...

(4)

Ak je to potrebné, rozhodovací orgán Slovenskej republiky je oprávnený požiadať asistenčný orgán, ktorý ...

a)
rozhodovací orgán Slovenskej republiky v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky najmä prostredníctvom ...
b)
asistenčný orgán v súlade s jeho právnym poriadkom, ktorý zašle zápisnicu o ňom rozhodovaciemu orgánu ...
(5)

Poškodený ani iná osoba nemôžu byť k vypočutiu uvedenému v odseku 4 donucovaní.

(6)

Rozhodovací orgán Slovenskej republiky bezodkladne zašle rozhodnutie o žiadosti podľa odseku 1 s použitím ...

§ 13
(1)

Písomnosti a informácie podľa § 11 a 12 sa zasielajú v úradnom jazyku alebo v jednom z úradných jazykov ...

a)
rozhodnutí prijatých rozhodovacím orgánom, ktoré sa vyhotovujú v jazyku určenom jeho právnym poriadkom, ...
b)
zápisníc o vypočutí poškodeného a iných osôb podľa § 11 ods. 6 písm. b) a § 12 ods. 4 písm. b), ktoré ...
(2)

Za podmienok uvedených v odseku 1 sa písomnosti a informácie adresované slovenským orgánom zasielajú ...

(3)

Formuláre žiadosti o odškodnenie a súvisiaca dokumentácia odosielaná medzi asistenčným orgánom a rozhodovacím ...

Spoločné ustanovenia
§ 14
(1)

Poškodený, ktorému bolo poskytnuté odškodnenie za ujmu na zdraví podľa tohto zákona, alebo jeho právny ...

(2)

Povinnosť odviesť na účet ministerstva všetky finančné prostriedky podľa odseku 1 zaniká, ak štát svoje ...

(3)

Na základe žiadosti poškodeného sa ministerstvo môže v mene štátu po uplynutí lehoty uvedenej v odseku ...

§ 15
(1)

Orgány činné v trestnom konaní sú povinné informovať poškodeného, ktorému bola spôsobená ujma na zdraví ...

(2)

Ministerstvo zverejní informácie o podmienkach na získanie odškodnenia podľa tohto zákona na svojom ...

§ 16

Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.4)

§ 17

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 18

Podľa doterajších predpisov sa postupuje, ak bol trestný čin spáchaný pred 1. májom 2006.

§ 18a - Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2013

Ak bol trestný čin spáchaný pred 1. júlom 2013, postupuje sa podľa predpisov účinných do 30. júna 2013. ...

§ 19

Zrušuje sa zákon č. 255/1998 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi v znení ...

§ 20

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2006.

Ivan Gašparovič v. r.v z. Béla Bugár v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

    Príloha k zákonu č. 215/2006 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

    Smernica Rady 2004/80/ES z 29. apríla 2004 o náhradách obetiam trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 261, 6. ...

Poznámky

  • 1)  Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene ...
  • 2)  § 5 ods. 5 zákona č. 437/2004 Z. z.
  • 4)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore